سبد خرید

نمایش یک نتیجه

22 رهبر کارآفرین دنیا چگونه فکر میکنند؟

0 از 5
0امتیاز
تومان
این روزها مُد شده جوان ها با اجاره کردن دفتر کار مجازی، تاسیس یک شرکت و چاپ چند کارت ویزیت، خود را در  مسند رهبری یک سازمان یا مجموعه ای و گاه پا فراتر گذاشته و خود را رهبری کارآفرین...

23اصل موفقیت وارِن بافت و دیگر نابغه هاي سرمایه گذاري

0 از 5
0امتیاز
تومان
کتاب حاضر برگردان ویرایش سوم از یکی از پرفروش ترین کتاب هاي نوشته شده در مورد وارن بافت و دیگر بزرگان سرمایه گذاري است. بافت و بسیاري دیگر از نابغه هاي سرمایه گذاري از صفر شروع کردند و تنها از راه...

30دقیقه تا برنامه ریزی یک پروژه

0 از 5
0امتیاز
تومان

30دقیقه تا برنامه ریزی یک پروژه

0 از 5
0امتیاز
تومان
آیا می توانید پروژه ای را در 30دقیقه برنامه ریزی کنید؟ حتی اگر کوچک باشد و کس دیگری هم در کار نباشد به وقت بیشتری نیاز خواهی داشت. برنامه ریزی یعنی سازماندهی آینده ، یا حداقل آینده کوتاه مدت، و...

3D & three phase’s micromechanical constitutive model for the Uniaxial compression test of concrete

0 از 5
0امتیاز
تومان
The mechanical behavior of concrete materials is strongly influenced by its microstructure. The macroscopic properties of concrete materials such as strength and stiffness are dependent on the properties micromechanics. The advance of composite mechanics and advanced  computing technologies has made...

3D Action Recognition from Novel Viewpoints

0 از 5
0امتیاز
تومان

3D Action Recognition from Novel Viewpoints

0 از 5
0امتیاز
تومان
We propose a human pose representation model that transfers human poses acquired from different unknown views to a view-invariant high-level space. The model is a deep convolutional neural network and requires a large corpus of multiview training data which is...

3اشتباه بزرگ برندسازی از زبان 3شرکت معروف جهان

0 از 5
0امتیاز
تومان
جنگ‌صابون‌ها: ِ در بــازار رقابتــی، یــک محصــول پایینتــر از حــد اســتاندارد نمیتوانــد جایــی بیــن مشــتریان داشــته باشــد. زمانــی کــه محصــول جدیــد وارد فروشــگاه ها می ً شــود بایــد کامــا بی عیــب و نقــص باشــد و اینجاســت کــه موضــوع تحقیــق و...

3راز فروش موفق از «برایان تریسی»

0 از 5
0امتیاز
تومان
حدود یک ماه پیش و در سال ۲۰۱۵ برایان تریسی کتاب جدیدی نوشته است که نامش «فروش موفق» است. البته او تا به حال چندین کتاب کاربردی برای فروشندگان نوشته است، ولی این کتاب خیلی بیشتر شبیه دستورالعمل است و...

50 عادت که ثابت میکند شما کارآفرین متولد شده اید

0 از 5
0امتیاز
تومان
الهام‌ ‌بخش‌ ‌ترین‌کارآفرینان،‌کارآفرینی‌را‌با‌رگ‌و‌پی‌خود‌حس‌می ‌ کنند.‌آنان‌متولد‌شده اند‌ که‌ کار آفرین‌  ‌ باشند،‌یعنی‌ رسیدن‌به‌نقطه  ای‌که‌ هیچ‌ چیز‌ دیگر‌ در‌ زندگی‌ جز‌ آن‌ نمیتواند‌ آنها‌ را‌ راضی‌کند . وب‌سایت‌ بازده‌-‌ ‌ ترجمه‌ امیر‌پوریانسب:‌الهام ‌ بخش ترین‌ کار آفرینان،‌کارآفرینی‌ را ‌با‌ رگ‌و‌ پی‌خود‌حس‌ ‌...

6راز کارآفرینان

0 از 5
0امتیاز
تومان

6راز کارآفرینان

0 از 5
0امتیاز
تومان
هر روز، زنان و مردان شجاعی تجارت و حرفی خود را با امید و اشتیاق انجام یک شغل مو فق شروع می کنند اما همه ی آن ها موفق نمی شوند.اگرچه کارآفرینان موفق از نظر شکل و اندازه و کارشان...
درحال بارگذاری ...