سبد خرید

جداسازی مخلوط های گازی متان-پروپان با استفاده از تشکیل هیدرات گازی

تومان

موجودی: در انبار

در این تحقیق، یک روش جدید برای جداسازی مخلوطهای متان-پروپان با استفاده از تشکیل هیدرات گازی معرفی شده است. مخلوط های گازی  در نسبتهای مولی مختلف متکان و پروپکان، 0/7 ،0/5 ،0/3و 0/9کسر مولی متان، مورد بررسی قرار گرفته شده اند. به منظور تعیین ترکیب گاز  طی تشکی هیکدرات، الگوریتمی بر اساس مدل جذب سطحی لانگمویر پیشنهاد شده است. این الگوریتم دلایل رفتار سیستم طی تشکیل  هیدرات مخلوط های گازی در کسرهای مولی متفاوت از دو گاز را بیان میکند. نتایج به دست آمده نشان میدهد که در کسرهای مولی 0/3و  0/5متان در مخلوط با تشکیل هیدرات فاز گاز از پروپان غنی شده و متان سریعتر برای تشکیل هیدرات مصرف میشود، اما در کسرهای مولی 0/7و  0/9متان در مخلوط با تشکیل هیدرات رفتار سیستم معکوس میشود. بنابراین با توجه به نتایج میتوان گفت که در کسرهای مولی 0/3و نیز 0/9متان  ر مخلوط، دو گاز به طور کام از هم جدا میشوند.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در این تحقیق، یک روش جدید برای جداسازی مخلوطهای متان-پروپان با استفاده از تشکیل هیدرات گازی معرفی شده است. مخلوط های گازی  در نسبتهای مولی مختلف متکان و پروپکان، 0/7 ،0/5 ،0/3و 0/9کسر مولی متان، مورد بررسی قرار گرفته شده اند. به منظور تعیین ترکیب گاز  طی تشکی هیکدرات، الگوریتمی بر اساس مدل جذب سطحی لانگمویر پیشنهاد شده است. این الگوریتم دلایل رفتار سیستم طی تشکیل  هیدرات مخلوط های گازی در کسرهای مولی متفاوت از دو گاز را بیان میکند. نتایج به دست آمده نشان میدهد که در کسرهای مولی 0/3و  0/5متان در مخلوط با تشکیل هیدرات فاز گاز از پروپان غنی شده و متان سریعتر برای تشکیل هیدرات مصرف میشود، اما در کسرهای مولی 0/7و  0/9متان در مخلوط با تشکیل هیدرات رفتار سیستم معکوس میشود. بنابراین با توجه به نتایج میتوان گفت که در کسرهای مولی 0/3و نیز 0/9متان  ر مخلوط، دو گاز به طور کام از هم جدا میشوند.

مقدمه

مولکول های کوچک مانند متان، اتان و دی اکسیدکربن خالص ساختار Iهیدرات گازی را تشکیل میدهند، در حالی که مولکولهای بزرگتر مانند پروپان فقط ساختار IIهیدرات گازی را تشکیل می دهند. اما در مورد مخلوط ها، ساختار هیدرات گازی از پیش مشخص نیست. برای مثال، در حالی که متان و اتان خالص فقکط ساختار Iهیدرات گازی را تشکیل میدهند، اما مخلوط این دو گاز ممکن است ساختار IIهیدرات گازی را تشکیل دهد. هم چنین در مورد مخلوط هایی که پروپان در آنها حضور دارد، مقدار کمی از آن موجب تشکیل ساختار II هیدرات گازی خواهد شد. تشکیل هیدرات از مخلوط های گازی عمدتاً تابعی از ترکیب گاز است. وقتی که یکک مخکوط گازی تشکیل هیدرات میدهد، غلظت مربوط به هر جزء در فاز هیدرات و نیز در فاز گاز باقیمانده ممکن اسکت متفاوت باشد.

ABSTRACT

In this research, a new method for separating methane-propane mixtures with the use of gas hydrate formation has been introduced. Gas mixtures have been investigated in various molar ratios of methane and propane, 0/7, 0/5, 0-3, and 9% of methane molar fractions. An algorithm based on Langmuir adsorption model has been proposed to determine the composition of the gas during the hiccule mattress. This algorithm outlines the behavior of the system during the formation of hydrate gas mixtures in different molar fractions of two gases. The results show that in the molar fractions of 0.3 and 0.5 methane in the mixture, the gas phase is enriched with propane, and methane is used more quickly to form hydrate, but in mole fractions of 0/7 and 9/9, the methane in the mixture forms The hydrate behavior of the system is reversed. Therefore, according to the results, it can be said that in the molar fractions of 0.3 and also 0.9 of mixed methane, two gases are split apart.

INTRODUCTION

Small molecules such as methane, ethane and pure carbon dioxide form the structure of gas gases, while larger molecules such as propane make up only the structure of II gas gases. But in the case of mixtures, the structure of gas hydrates is not known beforehand. For example, while methane and ethane are pure vapors, they form the structure of I gas gases, but the mixture of these two gases may form the structure of II gaseous hydrates. Also, in the case of mixtures with which Propane is present, a small amount of it will form the structure of II hydrate gas. The formation of hydrate from gas mixtures is mainly a function of gas composition. When a gas reservoir forms hydrate, the concentration of each component in the hydrate phase and in the residual gas phase may be different.

Year: 2013

Publisher : Second National Gas Hydrate Conference of Iran

By : Parisa Naiji, Mona Allies, Farshad Varaminian

File Information: persian Language/ 6 Page / size: 382 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1392

ناشر : دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران

کاری از : پریسا نائیجی ،مونا متحدین ، فرشاد ورامینیان

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 6صفحه / حجم : KB 382

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جداسازی مخلوط های گازی متان-پروپان با استفاده از تشکیل هیدرات گازی”
درحال بارگذاری ...