سبد خرید

تحليل رفتار پلهاي خاكي- فولادي تحت بار راه آهن با استفاده از روش اجزاء محدود دو بعدي و سه بعدي

تومان

موجودی: در انبار

پل هاي خاكي- فولادي تركيبي از اتصال صفحات فلزي موجدار و خاك كوبيده شده در اطراف آن مي باشد. اندركنش قوس فلزي و خاك باعث توزيع نيروهاي  قائم به صورت شعاعي در اطراف قوس فلزي مي گردد. اين ويژگي سازه هاي خاكي- فولادي باعث پايداري مطلوب سازه در برابر بارهاي ديناميكي است. از  طرف ديگر سرعت و سهولت اجراي اين سازه ها سبب گسترش كاربرد اين سازه ها به عنوان پلهاي راه و راه آهن و گالري در كشورهاي مختلف و ايران  گرديده است. اما آيين نامه هاي موجود و بيشتر مطالعات انجام شده درخصوص سازه هاي خاكي- فولادي با توجه به بارگذاري جاده اي تبيين شده و رفتار  سازه هاي خاكي- فولادي تحت بار راه آهن كمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. لذا در اين تحقيق، رفتار پلهاي خاكي- فولادي راه آهن با استفاده از روش دو  بعدي و سه بعدي اجزاء محدود با درنظرگيري اثر شكل هندسي، دهانه، سختي ديواره هاي سازه و ارتفاع پوشش خاكي بررسي شده است. در اين راستا،  سه شكل هندسي قوسي، قوسي خوابيده و جعبه اي با دهانه هاي بزرگتر از 8متر و ارتفاع پوشش خاكي 5/0 ،0/1و 5/1متر تحت بارگذاري استاندارد راه  آهن ايران مورد تحليل قرار گرفته است. سپس نتايج حاصل از تحليل عددي دو و سه بعدي با روش آيين نامه اي موجود مورد مقايسه قرار گرفته و ميزان دقت  روش هاي عددي مذكور با روش آئين نامه اي مقايسه شده است. در عين حال اهميت تحليل سه بعدي و در نظر گرفتن تاثير شكل واقعي خاكريزي طرفين  پل بر  ميزان نيرو هاي داخلي و پايداري سازه اي پل در مقاله مورد توجه قرار گرفته است. نتايج نشان داده است كه براي سازه هاي بزرگ با پوشش خاكي  كم، بعد از اعمال بارگذاري راه آهن حساسيت نيروي محوري و لنگر خمشي علاوه بر ابعاد سازه، نسبت به طول دهانه و سختي ديواره ها زياد بوده و لازم  است روابط جديد بر مبناي پارامترهاي فوق تبيين گردد.

تعداد:
مقایسه

خلاصه

پل هاي خاكي- فولادي تركيبي از اتصال صفحات فلزي موجدار و خاك كوبيده شده در اطراف آن مي باشد. اندركنش قوس فلزي و خاك باعث توزيع نيروهاي  قائم به صورت شعاعي در اطراف قوس فلزي مي گردد. اين ويژگي سازه هاي خاكي- فولادي باعث پايداري مطلوب سازه در برابر بارهاي ديناميكي است. از  طرف ديگر سرعت و سهولت اجراي اين سازه ها سبب گسترش كاربرد اين سازه ها به عنوان پلهاي راه و راه آهن و گالري در كشورهاي مختلف و ايران  گرديده است. اما آيين نامه هاي موجود و بيشتر مطالعات انجام شده درخصوص سازه هاي خاكي- فولادي با توجه به بارگذاري جاده اي تبيين شده و رفتار  سازه هاي خاكي- فولادي تحت بار راه آهن كمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. لذا در اين تحقيق، رفتار پلهاي خاكي- فولادي راه آهن با استفاده از روش دو  بعدي و سه بعدي اجزاء محدود با درنظرگيري اثر شكل هندسي، دهانه، سختي ديواره هاي سازه و ارتفاع پوشش خاكي بررسي شده است. در اين راستا،  سه شكل هندسي قوسي، قوسي خوابيده و جعبه اي با دهانه هاي بزرگتر از 8متر و ارتفاع پوشش خاكي 5/0 ،0/1و 5/1متر تحت بارگذاري استاندارد راه  آهن ايران مورد تحليل قرار گرفته است. سپس نتايج حاصل از تحليل عددي دو و سه بعدي با روش آيين نامه اي موجود مورد مقايسه قرار گرفته و ميزان دقت  روش هاي عددي مذكور با روش آئين نامه اي مقايسه شده است. در عين حال اهميت تحليل سه بعدي و در نظر گرفتن تاثير شكل واقعي خاكريزي طرفين  پل بر  ميزان نيرو هاي داخلي و پايداري سازه اي پل در مقاله مورد توجه قرار گرفته است. نتايج نشان داده است كه براي سازه هاي بزرگ با پوشش خاكي  كم، بعد از اعمال بارگذاري راه آهن حساسيت نيروي محوري و لنگر خمشي علاوه بر ابعاد سازه، نسبت به طول دهانه و سختي ديواره ها زياد بوده و لازم  است روابط جديد بر مبناي پارامترهاي فوق تبيين گردد.

 

مقدمه

رفتار سازه هاي خاكي- فولادي اساساً به پديده اندركنش خاك و صفحات فولادي موجدار بستگي دارد. جهت افزايش سختي خمشي و ظرفيت خمشي  صفحات فولادي موجدار در سازه هاي خاكي- فولادي بزرگ (8تا 30متر و)پوشش خاكي كمتر از 5/1متر، از تقويت كننده هاي طولي و عرضي به طور متداول  استفاده مي شود. با اين وجود، اين سازه ها كاملاً انعطاف پذير هستند و بخش اعظمي از ظرفيت باربري اين سازه ها در گرو اندركنش مناسب بين ديواره  هاي سازه و خاك اطراف آن مي باشد. لذا طراحي پلهاي خاكي- فولادي راه آهن با دهانه هاي بزرگ و پوشش خاكي كم نياز به درك صحيح اين اندركنش و  محاسبه دقيق توزيع نيروي محوري و لنگر خمشي در اطراف سازه دارد.

ABSTRACT

The solid-steel bridges are a combination of the connection of corrugated metal plates and the soil around it. The interaction of the metal arches and the soil distributes the vertical forces radially around the metal arc. This feature of the soil-to-steel structures provides optimum stability of the structure against dynamic loads. On the other hand, the speed and ease of implementation of these structures has expanded the use of these structures as road and rail bridges and galleries in different countries and Iran. However, existing regulations and most studies on soil-to-steel structures have been explained with regard to road loading and the behavior of underground railway-rail structures has been less studied. Therefore, in this research, the behavior of railway-rail bridges using two-dimensional and three-dimensional finite element method with respect to the effect of geometric shapes, openings, stiffness of structural walls and heights of soil cover have been investigated. In this regard, three geometric shapes of arched, arched and boxed with openings larger than 8 meters and a height of soil cover of 0.5, 1.0 and 1.5 meters under the standard loading of the railway in Iran have been analyzed. Then, the results of two-dimensional and three-dimensional analysis are compared with the existing rule of thumb and the accuracy of these numerical methods is compared with the methodology. At the same time, the importance of three-dimensional analysis and considering the effect of the floating sides of the bridge on the internal forces and structural stability of Paul have been considered in the paper. The results show that for large structures with low soil cover, after loading the rail, the axial force and flexural anchor sensitivity are high in addition to the dimensions of the structure, and the length of the crater and the hardness of the walls is high and new relationships based on the above parameters are required. To be explained.

INTRODUCTION

The behavior of the soil-to-steel structures depends essentially on the interaction between the soil and the corrugated steel plates. In order to increase the flexural strength and bending capacity of corrugated steel plates in large-scale (8 to 30 m), and (earth cover less than 1.5 m, longitudinal and transverse reinforcements are commonly used), however, this structure They are completely flexible, and most of the load capacity of these structures depends on the proper interaction between the walls of the structure and the surrounding soil. Therefore, the design of high-grade railway bridges with high craters and low soil cover requires proper understanding of this Interaction and accurate calculation of axial distribution and bending anchor around the structure.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Morteza Esmaeili, Parisa Haji Abdul Razaq

File Information: English Language/ 8 Page / size: 664 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : مرتضي اسماعيلي ، پريسا حاجي عبدالرزاق

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 664

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تحليل رفتار پلهاي خاكي- فولادي تحت بار راه آهن با استفاده از روش اجزاء محدود دو بعدي و سه بعدي”
درحال بارگذاری ...