سبد خرید

تاثیر میانگین پیش بینی رشدنوسان پذیری مخارج سرمایه ای و نرخ رشد درآمد خالص بر بازده مورد انتظار سهام شرکت ها

تومان

موجودی: در انبار

یکی از ویژگی ھایی که سرمایه گذاران و خریداران در سرمایه گذاری به آن اھمیت می دھند بازده سھام واقعی دارای بازده بالا و ریسک کم است که این بازده تحت تاثیر عوامل مختلف می باشد. با توجه به ضرورت دستیابی به بازده مورد انتظار دلخواه سھامداران بررسی تاثیر میانگین پیش بینی نرخ رشد، نوسان پذیری مخارج سرمایه ای و نرخ رشد درآمد خالص بر بازده مورد انتظار سھام شرکت ھا ضروری است. ھدف از این پژوھش تکمیل شکاف موجود در عرصه ادبیات موضوعی با بررسی پاسخ به این پرسش است که آیا میانگین پیش بینی نرخ رشد، نوسان پذیری مخارج سرمایه ای و نرخ رشد درآمد خالص بر بازده مورد انتظار سھام شرکت ھا در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تاثیر دارد یا خیر. جامعه آماری این پژوھش کلیه شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران متشکل از 102 شرکت در بازه زمانی شش ساله، از سال 1389 تا 1394 است. در این پژوھش از روش آمار توصیفی، آزمون k-s و ضریب همبستگی پیرسون، و ھمچنین از نرم افزار ھای eviews و mintab و spss برای جواب دھی بھتر استفاده شد و تمامی فرضیات در سطح 95 درصد مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد بین میانگین پیش بینی نرخ رشد، نرخ رشد درآمد خالص بر بازده مورد انتظار سھام شرکت ھا رابطه مثبت و معنادار و بین رابطه نوسان پذیری مخارج سرمایه ای و بازده سھام شرکت ھا رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

یکی از ویژگی ھایی که سرمایه گذاران و خریداران در سرمایه گذاری به آن اھمیت می دھند بازده سھام واقعی دارای بازده بالا و ریسک کم است که این بازده تحت تاثیر عوامل مختلف می باشد. با توجه به ضرورت دستیابی به بازده مورد انتظار دلخواه سھامداران بررسی تاثیر میانگین پیش بینی نرخ رشد، نوسان پذیری مخارج سرمایه ای و نرخ رشد درآمد خالص بر بازده مورد انتظار سھام شرکت ھا ضروری است. ھدف از این پژوھش تکمیل شکاف موجود در عرصه ادبیات موضوعی با بررسی پاسخ به این پرسش است که آیا میانگین پیش بینی نرخ رشد، نوسان پذیری مخارج سرمایه ای و نرخ رشد درآمد خالص بر بازده مورد انتظار سھام شرکت ھا در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تاثیر دارد یا خیر. جامعه آماری این پژوھش کلیه شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران متشکل از 102 شرکت در بازه زمانی شش ساله، از سال 1389 تا 1394 است. در این پژوھش از روش آمار توصیفی، آزمون k-s و ضریب همبستگی پیرسون، و ھمچنین از نرم افزار ھای eviews و mintab و spss برای جواب دھی بھتر استفاده شد و تمامی فرضیات در سطح 95 درصد مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد بین میانگین پیش بینی نرخ رشد، نرخ رشد درآمد خالص بر بازده مورد انتظار سھام شرکت ھا رابطه مثبت و معنادار و بین رابطه نوسان پذیری مخارج سرمایه ای و بازده سھام شرکت ھا رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

 

ABSTRACT

One of the characteristics that investors and investors in investing consider is that real returns have high returns and low risk, which are affected by various factors. Considering the need to achieve the expected expected returns, the impact of average growth rate forecasts, capital expenditure volatility, and net income growth rates are necessary on the expected returns for companies of all ages. The goal of this study is to complete the gap in the subject matter literature by examining the answer to the question whether the average growth rate prediction, volatility of capital expenditures and net income growth rate on the expected returns of companies in the companies admitted to the stock exchange Bad papers are affected. The statistical population of this study is all companies admitted to the Tehran Stock Exchange which consists of 102 companies in the period of 6 years from 2010 to 1394. In this research, descriptive statistics, k-s and Pearson correlation coefficient, as well as eviews, mintab and spss software were used for better responses and all assumptions were tested at 95% level. The results showed that there is a positive and significant relationship between the average growth rate prediction, the growth rate of net income on the expected returns of companies in the companies, and there is an inverse and significant relationship between the relationship between the volatility of capital expenditures and the company’s return on investment.

 

 

Year: 2017

Publisher : The first international conference on management, accounting, economics and social sciences

By : Najmeh Jamshidi ,Mohammad Reza Karimi Pouya

File Information: persian Language/ 13 Page / size: 448 KB

Download

سال :1396

ناشر : اولین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی

کاری از : نجمه جمشیدی, محمدرضا کریمی پویا

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 13 صفحه / حجم : KB 448

لینک دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تاثیر میانگین پیش بینی رشدنوسان پذیری مخارج سرمایه ای و نرخ رشد درآمد خالص بر بازده مورد انتظار سهام شرکت ها”
درحال بارگذاری ...