سبد خرید

بررسي نحوه تاثير پارامترهاي سازه اي بر رفتار لرزه اي ساختمان هاي دال تخت

تومان

موجودی: در انبار

سيستم هاي دال تخت شامل دالهاي بتني ميباشند كه مستقيماً روي ستونها تكيه دارند و از اين رو در اين سيستم، احتياج به قاب بندي كف نميباشد چنين  سيستمي منجر به كمترين ارتفاع براي كف هاي ساختمان ميگردد و از اين لحاظ به عنوان يك برتري اقتصادي آشكار مطرح ميباشد. در اين سيستم   ها به دليل تمركز زياد برش در حوالي ستون ها غالباً يا از سر ستونها استفاده ميشود و يا بر ضخامت دالها در نزديكي ستون ها اضافه ميگردد انعطاف بيش از  حد و مشكل انتقال لنگر در محل اتصال دال هاي تخت يكي از محدوديت هاي استفاده از اين سيستم سازه اي در نواحي لرزه خيز مي باشد. در اين مقاله،  با بررسي پارامترهايي نظير ضخامت دال و ضخامت ستون، امكان استفاده از اين سيستم سازه اي در كشور مورد بررسي قرار گرفته است؛ بدين  منظور چندين مدل سازه اي با تغيير پارامترهاي تاثير گذار بر رفتار مورد تحليل قرار گرفته و نتايج مربوط به آن ها مورد مقايسه قرار گرفته است. نتايج تحليل  نشان مي دهد در ساختمان هاي كوتاه با استفاده از سيستم دال ،ستون- تغييرمكان سازه تحت زلزله در محدوده مجاز قرار نمي گيرد. همچنين مطالعه  پارامتري حاكي از آن است كه در ساختمان هاي كوتاه دال تخت با مقاطع ستون مختلف با ، افزايش مقاطع ستون، تغيير مكان سازه دال تخت كاهش مي يابد  ولي در محدوده تغييرمكان مجاز قرار نمي گيرد. همچنين افزايش ضخامت دال، تغيير مكان سازه دال تخت را كاهش مي دهد اما همچنان در محدوده  تغييرمكان مجاز قرار نمي گيرد و يا در مواردي هم كه در محدوده مجاز قرار دارد، ضخامت هاي دال زياد مي باشد. در نهايت و با در نظر گرفتن برآيند مطالعه  اخير پيشنهاد مي شود در ساختمان هاي كوتاه مرتبه واقع در مناطق لرزه خيز، بهتر است از د سيستم ال تخت به عنوان سيستم قاب خمشي استفاده  نگردد.

تعداد:
مقایسه

خلاصه

سيستم هاي دال تخت شامل دالهاي بتني ميباشند كه مستقيماً روي ستونها تكيه دارند و از اين رو در اين سيستم، احتياج به قاب بندي كف نميباشد چنين  سيستمي منجر به كمترين ارتفاع براي كف هاي ساختمان ميگردد و از اين لحاظ به عنوان يك برتري اقتصادي آشكار مطرح ميباشد. در اين سيستم   ها به دليل تمركز زياد برش در حوالي ستون ها غالباً يا از سر ستونها استفاده ميشود و يا بر ضخامت دالها در نزديكي ستون ها اضافه ميگردد انعطاف بيش از  حد و مشكل انتقال لنگر در محل اتصال دال هاي تخت يكي از محدوديت هاي استفاده از اين سيستم سازه اي در نواحي لرزه خيز مي باشد. در اين مقاله،  با بررسي پارامترهايي نظير ضخامت دال و ضخامت ستون، امكان استفاده از اين سيستم سازه اي در كشور مورد بررسي قرار گرفته است؛ بدين  منظور چندين مدل سازه اي با تغيير پارامترهاي تاثير گذار بر رفتار مورد تحليل قرار گرفته و نتايج مربوط به آن ها مورد مقايسه قرار گرفته است. نتايج تحليل  نشان مي دهد در ساختمان هاي كوتاه با استفاده از سيستم دال ،ستون- تغييرمكان سازه تحت زلزله در محدوده مجاز قرار نمي گيرد. همچنين مطالعه  پارامتري حاكي از آن است كه در ساختمان هاي كوتاه دال تخت با مقاطع ستون مختلف با ، افزايش مقاطع ستون، تغيير مكان سازه دال تخت كاهش مي يابد  ولي در محدوده تغييرمكان مجاز قرار نمي گيرد. همچنين افزايش ضخامت دال، تغيير مكان سازه دال تخت را كاهش مي دهد اما همچنان در محدوده  تغييرمكان مجاز قرار نمي گيرد و يا در مواردي هم كه در محدوده مجاز قرار دارد، ضخامت هاي دال زياد مي باشد. در نهايت و با در نظر گرفتن برآيند مطالعه  اخير پيشنهاد مي شود در ساختمان هاي كوتاه مرتبه واقع در مناطق لرزه خيز، بهتر است از د سيستم ال تخت به عنوان سيستم قاب خمشي استفاده  نگردد.

مقدمه

گسيختگي ترد و شكننده پانچ مي تواند بدليل انتقال نيروهاي برشي و ممان هاي نامتوازن  بين دال ها و ستون ها اتفاق بيافتد . طي يك زلزله ، ممان هاي  نامتوازن مي توانند تنش هاي برشي قابل توجهي در دال ايجاد نمايند . به عنوان مثال ، در زلزله هاي گذشته ساختمان هاي دال تخت زيادي توسط برش پانچ  ويران شدند . طي زلزله Mexico Cityدر سال ،91 1985ساختمان دال تخت و مجوف ويران شدند بعضي اوقات راه حلي كه براي زياد كردن مقاومت پانچ  استفاده مي گردد ، افزايش ضخامت دال با استفاده از كتيبه ها يا سرستون هاي برشي است . سازه هاي دال تخت بسته به نسبت ارتفاع به عرض  ساختمان ممكن است بعنوان عناصر باربر فقط ستون داشته باشند. يا ممكن است علاوه بر ستون از ديوارهاي برشي نيز براي ازدياد سختي جانبي در آنها  استفاده شود . خصوصيت يكپارچگي سازه بتني باعث ميشود كه تمام ساختمان در مقابل بارهاي جانبي به صورت واحد واكنش نشان دهد. فرض اينكه  بارهاي جانبي تماماً بوسيله هسته يا ديوار برشي با تيصلب بيشتر مقاومت شوند و اينكه دال ها و ستون ها در مقاومت جانبي سازه هيچ سهمي ندارند  واقع بينانه نيست. دال تخت خودش با وجود اينكه نسبتاً انعطاف پذير ميباشد به دليل پيوستگيش با ديوارهاي برشي و ستون ها بر مقاومت سيستم  ميافزايد. ميتوان چنين تصور نمود كه قسمتي از دال به صورت تير كم عمق پيوسته به ستون ها عمل كند و در نتيجه سازه مانند يك قاب صلب رفتار نمايد  .بنابراين رفتار سيستم سازه كلي مشابه رفتار سيستم مركب از هسته و قاب می باشد.  نيروهاي جانبي در قسمت بالاي سازه اساساً بوسيله عمل قاب  و در قسمت پائين آن اساساً بوسيله سيستم ديوار برشي يا هسته مقاومت مي شوند.

ABSTRACT

Flat slab systems include concrete slabs that rely directly on the pillars and hence there is no need for floor framing in this system. Such a system leads to the lowest elevation for the floors of the building and is thus considered as an obvious economic advantage. is. In these systems, because of the high focusing of the slices near the columns, they are often used either from the columns or on the thickness of the slabs near the columns. The excessive flexibility and the problem of anchoring in the slab connection is one of the constraints of use. This structural system is in seismic areas. In this paper, by studying parameters such as slab thickness and column thickness, the possibility of using this structural system in the country has been investigated; for this purpose, several structural models have been analyzed by changing the parameters affecting behavior, and the results related to They are compared. The results of the analysis show that in buildings with a slab system, the column-displacement of the structure under the earthquake is not within the permitted range. Also, a parametric study suggests that in slab structures with different column sections, with increasing column sections, the displacement of the flat slab structure decreases, but it is not allowed within the range of variations. Also, increasing the slab thickness reduces the location of the slab structure, but it is still not allowed in the range of variations or, in some cases, within the permitted range, the slab thicknesses are high. Finally, considering the outcome of this study, it is suggested that in the short-term buildings located in seismic areas, it is preferable not to use the flat-panel system as a bending frame system.

INTRODUCTION

The fragile fracture of the punch can occur due to the transfer of shear forces and unbalanced moments between the slabs and columns. During an earthquake, unbalanced moments can produce significant shear stresses in the slab. For example, in past earthquakes, many flat log buildings were destroyed by punch cuttings. During the Mexican earthquake, in the year 91, 1985, the building of a slab and bulkhead was destroyed. Sometimes the solution used to increase the punch resistance is to increase the slab thickness using shear inscriptions or sheaths. Flat panel structures, depending on the height to the width of the building, may have only columns as load cells. Or, in addition to the column, the shear walls can be used to increase the side hardness. The integrity of the concrete structure makes the whole building responsive to the lateral loads. Assuming that the lateral loads are fully supported by the core or the shear wall with more tensile strength and that the slabs and columns do not contribute to the lateral structure of the structure, they are not realistic. Its flat slab, although relatively flexible, adds to the resistance of the system due to joining the shear walls and columns. It can be assumed that part of the slab serves as a continuous shallow beam to the columns and thus acts as a rigid frame. Therefore, the behavior of the overall structure system is similar to the behavior of the composite system from the core and the frame. The lateral forces in the upper part of the structure are essentially resisted by the frame action and in the lower part, essentially by the shear wall system or the core.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Seyyed Rohallah Hosseini Vaez,  Hossein Naderpour,  Ali Khairaldin

File Information: English Language/ 6 Page / size: 338 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : سيد روح االله حسيني واعظ ، حسين نادرپور ، علي خيرالدين

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 6 صفحه / حجم : KB 338

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسي نحوه تاثير پارامترهاي سازه اي بر رفتار لرزه اي ساختمان هاي دال تخت”
درحال بارگذاری ...