سبد خرید

حراج

استفاده از الگوریتم PSOدر بهینه سازي سیستم کنترل fuzzy-PIDمبدل DC-DCایزوله براي استفاده در سیستم هاي فتوولتائیک

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

در این پژوهش طراحی استراتژي کنترل تناسبی- انتگرالی- مشتقگیر بهینه براي مبدل هاي DC-DCافزاینده در  سیستم هاي تولید توان فتوولتائیک ارائه می شود. کنترل تناسبیکننده – انتگرالی- مشتقگیر موجود در این سیستم شناخته شدهترین و پرکاربردترین مکانیزم فیدبک می باشد و به علت ساختار بسیار ساده و عملکرد موثر آن، در گستره وسیعی از سیستم فتوولتائیک مورد استفاده قرار میگیرد. 

تعداد:
مقایسه

چکیده

در این پژوهش طراحی استراتژي کنترل تناسبی- انتگرالی- مشتقگیر بهینه براي مبدل هاي DC-DCافزاینده در  سیستم هاي تولید توان فتوولتائیک ارائه می شود. کنترل تناسبیکننده – انتگرالی- مشتقگیر موجود در این سیستم شناخته شدهترین و پرکاربردترین مکانیزم فیدبک می باشد و به علت ساختار بسیار ساده و عملکرد موثر آن، در گستره وسیعی از سیستم فتوولتائیک مورد استفاده قرار میگیرد. 

مقدمه

  متاسفانه، تنظیم پارامترهاي کنترلر به علت اینکه بسیاري زا سیستم هاي صنعتی با موانعی مانند مرتبه بالا، تاخیرهاي زمانی و رفتارهاي غیرخطی مواجه هستند، بسیار دشوار است. طراحی چنین کنترلی نیازمند تعیین سه مشخصه بهره تناسبی  ،(KP) ثابت زمانی انتگرالی (KI) وثابت زمانی مشتقی (KD) می- باشد.در مقاله از الگوریتم ازدحام ذرات به منظور تعیین مشخصه کنترلر  تناسبی- انتگرالی- مشتقگیراستفاده می شود و با روش زیگلر- نیکولز مقایسه شده است. سپس از یک کنترل کننده مقاوم LQRبه منظور بدست آوردن پاسخ پله سیستم فتوولتائیک و مقایسه با پاسخ بدست آمده از الگوریتم ازدحام ذرات و روش زیگلر- نیکولز استفاده شده است. در مرحله بعد از کنترل فازي PIDبراي سیستم کنترل مبدل هاي DC-DCافزاینده استفاده شده است. که با استفاده از نرم افزار MATLABتاثیر تغییرات بار DCو تغییرات مقدار ولتاژ ورودي بر روي عملکرد سیستم کنترل شبیه سازي شده است. سپس با اضافه شدن اینورتر سه فاز و فیلتر هارمونیکی، مبدل انرژي خورشیدي به بار سه فاز سپس شبکه متصل شده است.  سلول هاي خورشیدي: قسمت اصلی سیستم فتوولتائیک را تشکیل می دهد که انرژي خورشـید را بـه بـرق تبـدیل مـیکننـد. چند سلول خورشیدي که کنار یکدیگر قرار بگیرند یک ماژول و چند ماژول که کناریکدیگر قرار بگیرند تشکیل یک پانل و چند پانل که کنار یکدیگر قرار بگیرند تشکیل یک آرایه می دهند. طرحی از سلول، ماژول، پانل و آرایه هاي فتوولتائیک را نشان میدهد.

ABSTRACT

In this paper, the design of an optimal paradigm-integral-optimal control strategy for DC-DC converters in photovoltaic power generation systems is presented. The integral-derivative control in this system is the most well-known and most widely used feedback mechanism, and is used in a wide range of photovoltaic systems due to its very simple structure and effective functioning.

INTRODUCTION

Unfortunately, controlling the parameters of the controller is difficult because of the fact that many industrial systems are faced with high barriers, time lags and nonlinear behavior. The design of such control requires the identification of three attributes, KP, of the integral time constant (KI) and derivative time domain (KD). In the paper, the particle swarm algorithm is used to determine the attribute of the integral-derivative controller, and the method Ziggler-Nichols has been compared. Then, a LQR resistant controller was used to obtain the response of the photovoltaic system stepped up and compared with the response obtained from the particle swarm algorithm and the Ziggler-Nichols method. In the next step, the fuzzy control of the PID is used for the control system of DC-DC converters. Using the MATLAB software, the effect of DC load changes and input voltage variations on the performance of the control system is simulated. Then with extra
A three-phase inverter and a harmonic filter, a solar-to-three-phase transducer, then a network. Solar cells: The main part of the photovoltaic system is solar energy. A few solar cells collide with each other, a module and a few modules that lie in the opposite side, forming a panel and several panels that are arranged together form an array. The design of a cell, module, panel, and photovoltaic arrays.

Year: 2017

Publisher : International Conference on Basic Research in Electrical Engineering

By : Morteza Azimi Nasab, Ahmad Reza Sohrabi, Mohammad Zand

File Information: Persian Language/ 22 Page / size: 896 KB

Download tutorial

سال : 1396

ناشر : کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق

کاری از :  مرتضی عظیمی نسب ,احمد رضا سهرابی ,محمد زند

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 22 صفحه / حجم : KB 896

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “استفاده از الگوریتم PSOدر بهینه سازي سیستم کنترل fuzzy-PIDمبدل DC-DCایزوله براي استفاده در سیستم هاي فتوولتائیک”
درحال بارگذاری ...