سبد خرید

حراج

استراتژي کنترل باك تبدیل محرك دي سی موتور: ارزیابی مقایسه اي

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

این مقاله طراحی کنترل ورودي باك تبدیل محرك موتور DCرا به طور مفصل شرح می دهد. از آنجایی کـه سیسـتم  موتـور DCمانند انواع درایو موتورها و ابزار آلات دیجیتالی (ابزار دقیق) به کنترل بالایی احتیاج دارند که اساسـی تـرین روش بـراي کنترل ساعت با گام کوتاه و پیوسته، ولتاژ آرمیچر موتور نیز می باشد. و همچنین جمع بندي ارائه شده حاصل از مطالعه ي مقالات متعدد این خواهد بود که روشهاي راه اندازي موتور DCیک رفتار دینامیکی نامطلوب ایجاد می کند که شـکل گیـري نویز بزرگی می انجامد این نویز باعث تحمل فشار فوق العاده زیادي بر روي محور مکانیکی و همچنین جریان هاي بزرگـی کـه ضررهاي زیان آوري بر روي اجزاء الکترونیکی موتور وارد می کند را می شود در ایـن صـورت ایـده ي ترکیـب مسـتقیم بـاك تبدیل محرك به موتور DCپیشنهاد گردید بحث کنترل تبدیل موتور DCطراحی کنترل کننده ي می باشد آن چنـان کـه موتور DCبا سرعت بالاي دقیقی و با کمترین خطا در رفتار دینامیکی بتوان دوار کند در این خصـوص کنتـرل کننـده هـاي PIDو PIDفازي اساس مطالعه بررسی کنترل سرعت موتور DCمی باشند. سیستم دینامیکی از باك تبدیل محرك موتـور DCمطرح شده در این بررسی و همچنین فضاي حالت و تابع انتقال ترکیب شده است که در پایان ارزیابی مقایسـه اي تـأثیر هر کنترلی روي اجزاء سیستم مورد نظر نیز مطرح شده است و در همین راستا جهت بهینه کردن پایداري سـیم نیـز فیـدبک حالت طرح ریزي می گردد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

این مقاله طراحی کنترل ورودي باك تبدیل محرك موتور DCرا به طور مفصل شرح می دهد. از آنجایی کـه سیسـتم  موتـور DCمانند انواع درایو موتورها و ابزار آلات دیجیتالی (ابزار دقیق) به کنترل بالایی احتیاج دارند که اساسـی تـرین روش بـراي کنترل ساعت با گام کوتاه و پیوسته، ولتاژ آرمیچر موتور نیز می باشد. و همچنین جمع بندي ارائه شده حاصل از مطالعه ي مقالات متعدد این خواهد بود که روشهاي راه اندازي موتور DCیک رفتار دینامیکی نامطلوب ایجاد می کند که شـکل گیـري نویز بزرگی می انجامد این نویز باعث تحمل فشار فوق العاده زیادي بر روي محور مکانیکی و همچنین جریان هاي بزرگـی کـه ضررهاي زیان آوري بر روي اجزاء الکترونیکی موتور وارد می کند را می شود در ایـن صـورت ایـده ي ترکیـب مسـتقیم بـاك تبدیل محرك به موتور DCپیشنهاد گردید بحث کنترل تبدیل موتور DCطراحی کنترل کننده ي می باشد آن چنـان کـه موتور DCبا سرعت بالاي دقیقی و با کمترین خطا در رفتار دینامیکی بتوان دوار کند در این خصـوص کنتـرل کننـده هـاي PIDو PIDفازي اساس مطالعه بررسی کنترل سرعت موتور DCمی باشند. سیستم دینامیکی از باك تبدیل محرك موتـور DCمطرح شده در این بررسی و همچنین فضاي حالت و تابع انتقال ترکیب شده است که در پایان ارزیابی مقایسـه اي تـأثیر هر کنترلی روي اجزاء سیستم مورد نظر نیز مطرح شده است و در همین راستا جهت بهینه کردن پایداري سـیم نیـز فیـدبک حالت طرح ریزي می گردد.

مقدمه

به طور کلی اختلالات فعال کنترل ناپذیر و برجستگی هموار (هارمونیک) اساس کنترل را در این مقالـه شـکیل داده که براي تنظیم پاسخ یک باك تبدیل DC\DCقدرت، متناسب با تقاضاي بارهاي متغییر پـذیر بـا زمـان تعمـیم یافتـه است این مقاله توسط Hsira- Ramirezدر سال 2013ارائه شده است این پروژه یک H-infintyبا قطبهـاي دسـته بندي مستقر بر روي برنامه هاي فضاي Lmiبراي کنترل سرعت یک دي سی موتور می باشد. سیستم دینامیکی نیز بـا یـک موتور تبدیل پیوند داده شده است و نتایج را در فضاي حالت مورسی بررسی قرار داده است این مقاله توسط Mzm Tumari & Ms saeala & Mr chzaliدر سال 2012گزارش شده است. در این مقاله برنامه شخصی بـراي سـرعت زاویـه(5) شافت یک موتور دي سی که در یک باك تبدیل کمکی راه انداز تنظیم شده محرك الکترونیک کاربرد دارد را دنبال می کنـد.

ABSTRACT

This paper describes the design of the input control of the buck for the DC motor drive actuator. As the DC motor system, like all kinds of drive motors and digital instruments (instrumentation), requires high control, the most basic method for controlling the clock with a continuous and continuous step is the motor armature voltage. As well as the compilation provided by the study of numerous papers, the DC motor triggers create an undesirable dynamic behavior that results in large noise formation. This noise can withstand extreme pressure on the mechanical axis as well as the currents The magnitude of harmful damage to the electronic components of the engine can be achieved. In this case, the idea of ​​a direct mixing of the actuator to the DC engine is proposed. The control of DC control is the controller design, as the DC motor with high precision speed and with The minimum error in dynamic behavior can be rotated in PID and fuzzy PID controllers based on this study are DC motor speed control. The dynamical system is combined with the DC motors of the DC motors transformed in this study as well as the mode space and the transfer function. At the end of the comparative evaluation, the effect of each control on the components of the system is also discussed, and in order to optimize the stability of the wire The feedback is modeled.

INTRODUCTION

In general, unobstructed active disturbances and harmonic prominence (harmonics) form the basis of control in this paper, which is used to set the response of a DC / DC power converter bucket in proportion to the demand for variable-load variables with generalized time. This paper by Hsira-Ramirez in the year 2013 This project is a H-infinty with poles of categorization based on Lmi space programs to control the speed of a DC motor. The dynamical system is also linked to a conversion engine and examines the results in the Morse state. This article was reported by Mzm Tumari & Ms saeala & Mr Chzali in 2012. In this paper, a personal program for the speed of angle (5) of a shaft is used for a DC motor that is used in an actuator actuator auxiliary actuator.

Year: 2017

Publisher : International Conference on Basic Research in Electrical Engineering

By : Yasser Jalali

File Information: Persian Language/ 11 Page / size: 297 KB

Download tutorial

سال : 1396

ناشر : کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق

کاری از : یاسر جلالی

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 11 صفحه / حجم : KB 297

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “استراتژي کنترل باك تبدیل محرك دي سی موتور: ارزیابی مقایسه اي”
درحال بارگذاری ...