سبد خرید

حراج

اثر توأم پيريدين ويديدپتاسيم به عنوان بازدارنده خوردگي فولاد در اسيدكلرئيدريك يك مولار

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

دراين تحقيق ميزان بازدارندگي پيريـدين بـه تنهـايي ومخلـوطي ازپيريـدين ويديدپتاسـيم روي فولاددراسـيد كلرئيـدريك يـك مـولار بااسـتفاده از  روشـهاي الكتروشـيميايي (پتانـسيوديناميك ، ACامپـدانس و روش غوطه وري) بدست آورده شد.نتايج نشان دادند كه اضافه شدن پيريدين بـه  اسـيد كلرئيـدريك يـك مـولار باعث كاهش جريان خوردگي فولاد شده است وافزايش غلظت پيريدين باعـث افـزايش در صـدبازدارندگي آن شده است. بااضافه كردن يديد پتاسيم به پيريدين باعث افزايش بيشتر بازدارندگي نسبت به پيريدين تنهـا، شده است.نتايج منحنيهاي نايكوئيست(  ACامپدانس ) نشان مي دهدكه اضافه شدن پيريـدين باعـث افـزايش مقاومت انتقال بار وكـاهش ظرفيـت لايـه دوگانـه (Cdl) شـده اسـت و  همجنـين اضـافه كـردن 0.01در صـد يديدپتاسيم باعث افزايش درصدبازدارندگي پيريدين شده است .. اين مخلـوط ممانعـت كننـده مناسـبي  بـراي فولاد در اسيد كلر ئيدريك يك مولار ميباشد. همچنين جذب پيريدين ومخلوط يديدپتاسـيم وپيريـدين بـر روي سطح از جذب ايزوترم لانگمير  پيروي ميكنند.

تعداد:
مقایسه

چکیده

دراين تحقيق ميزان بازدارندگي پيريـدين بـه تنهـايي ومخلـوطي ازپيريـدين ويديدپتاسـيم روي فولاددراسـيد كلرئيـدريك يـك مـولار بااسـتفاده از  روشـهاي الكتروشـيميايي (پتانـسيوديناميك ، ACامپـدانس و روش غوطه وري) بدست آورده شد.نتايج نشان دادند كه اضافه شدن پيريدين بـه  اسـيد كلرئيـدريك يـك مـولار باعث كاهش جريان خوردگي فولاد شده است وافزايش غلظت پيريدين باعـث افـزايش در صـدبازدارندگي آن شده است. بااضافه كردن يديد پتاسيم به پيريدين باعث افزايش بيشتر بازدارندگي نسبت به پيريدين تنهـا، شده است.نتايج منحنيهاي نايكوئيست(  ACامپدانس ) نشان مي دهدكه اضافه شدن پيريـدين باعـث افـزايش مقاومت انتقال بار وكـاهش ظرفيـت لايـه دوگانـه (Cdl) شـده اسـت و  همجنـين اضـافه كـردن 0.01در صـد يديدپتاسيم باعث افزايش درصدبازدارندگي پيريدين شده است .. اين مخلـوط ممانعـت كننـده مناسـبي  بـراي فولاد در اسيد كلر ئيدريك يك مولار ميباشد. همچنين جذب پيريدين ومخلوط يديدپتاسـيم وپيريـدين بـر روي سطح از جذب ايزوترم لانگمير  پيروي ميكنند.

 

مقدمه

اسيدهاي معدني و مشتقات آنهاكاربردهاي زيادي در صنايع شيميايي نفتي و هستهاي دارند و در عمل مـسائل حاد خوردگي ناشي از آنها  ميباشد كه از نظر هزينه و تخريب مواد ناشي از خوردگي آنها در موقعيت مهمي قرار ميگيرند. اسيد شويي يكي از متداولترين راه هاي بـر طـرف  كـردن اكـسيد فلـزات و رسـوبات از داخـل تجهيزات صنعتي است. اسيد كلرئيدريك يك اسـيد معـدني قـوي و كـاربرد زيـادي در اسـيد شـويي دارد  و ظرفيت بالايي براي حل نمودن لايه هاي اكسيدي دارد. و در صورت عدم استفاده از بازدارنـده هـاي مناسـب ، باعـث مـي شـود كـه فلـز اصـلي  هـم در معـرض حمـلات اسـيدي قـرار گيـرد. بنـابراين بااسـتفاده از بازدارنده هاكه توان ميتوان با كاهش تصاعد هيدروژن و گازها ( كم كردن سرعت  واكـنش كاتـدي) باعـث كـم شدن واكنش آندي ونهايتا كاهش سرعت خوردگي شوند. معمولا اكثر بازدارنده ها مـواد آلـي هـستند كـه بـا جذب بر روي سطح فلز مانع تماس مستقيم فلز با محيط خورنده ميشوند عمدتاً مواد آلي كه داراي نيتـروژن، گوگرد و فسفر و اكسيژن و يا مواد  آلي كه حلقه بنزني يا پيوند دو گانه يا چند گانه داشته باشند، ميتوانند بـه عنوان بازدارنده هاي مناسب در محيط هاي اسـيدي مـورد اسـتفاده  قـرار گيرنـد. درتحقيقـات گذشـته ، پيريدين و مشتقات آن بعنوان بازدارنده براي فولادوآلومينيم در اسيد كلرئيدريك بررسي كرده اند.

 

ABSTRACT

In this study, the level of Pyridine inhibition alone and a mixture of Pyridine vidipotassium on a 1 molar chloride metal oxide was obtained by using electrochemical methods (potentiodynamic, AC impedance and immersion method). The results showed that the addition of pyridine to 1 mol of chloride acid reduced the steel corrosion flow And increasing the concentration of piridine has increased its permissiveness. Addition of potassium iodide to pyridine increased the inhibitory effect on pyridine alone. The results of the nycoid curves (AC impedance) indicate that the addition of pyridine has increased the load transfer strength and decreased dual layer capacity (Cdl), adding 0.01 One hundred ppm of potassium iodide has been shown to increase the pyridine content permeability. This inhibitor is suitable for steel in a chloride-acid chloride of one mole. Pyridine adsorption and iodine pyridinium and pyridine addition on the surface follow Langmuir isotherm adsorption.

INTRODUCTION

Mineral acids and their derivatives have many uses in the chemical and petrochemical industries, and in practice there are acute corrosion problems due to their cost and material degradation due to their corrosion in an important position. Acid washing is one of the most common ways to remove metal oxides and sediments from industrial equipment. Chloride acid is a strong mineral acid and has a high application in acid washing and has high capacity for dissolving oxide layers. And if it does not use appropriate inhibitors, it will cause the main metal to be exposed to acid attacks. Therefore, using inhibitors that can reduce the rate of corrosion by decreasing the progression of hydrogen and gases (reducing the cathodic reaction rate). Usually, most of the inhibitors are organic materials that, by adsorption on the metal surface, prevent direct contact with corrosive metals, mainly organic matter containing nitrogen, sulfur and phosphorus, and oxygen or organic matter, which has a benzene ring or a double bond or a multiple bond , Can be used as inhibitors in acidic environments. In past studies, pyridine and its derivatives have been investigated as inhibitors of feldoaluminium in chloride acid.

Year: 2017

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Fatemeh Baghei Ravari , Atherah Dadgarinejad

File Information: persian Language/ 10 Page / size: 190 KB

Download tutorial

سال : 1396

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسین متالورژی ايران

کاری از :  فاطمه بقايي راوري ، اطهره دادگري نژاد

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 10 صفحه / حجم : KB 190

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اثر توأم پيريدين ويديدپتاسيم به عنوان بازدارنده خوردگي فولاد در اسيدكلرئيدريك يك مولار”
درحال بارگذاری ...