سبد خرید

اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر تحمل ناپذیری بلا تکلیفی، افزایش تمایز یافتگی و ارتقاء سخت رویی بانوان دارای سوءمصرف مواد

1,900 تومان

موجودی: در انبار

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر تحمل ناپذیری بلا تکلیفی، تمایز یافتگی و سخت رویی بانوان دارای سوء مصرف مواد بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی و جامعه آماری شامل تمامی بانوانی عضو مراکز درمان سوء مصرف مواد که حدود 300 نفر درمان جو بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند و برنامه آموزش مهارت های زندگی در 10 جلسه روی گروه آزمایش اجرا گردید. داده ها پژوهش با استفاده از مقیاس های سخت رویی کوباسا و همکارانش (1979 )، پرسش نامه ی خود متمایز سازی ( DSI ) اسکورن و فراید لندر ( 1999 ) و پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی ( IUS ) فریستون و همکاران ( 1994 ) پیش از شروع مداخله آموزشی و پس از آن از افراد هر دو گروه آزمایش و کنترل جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس در نرم افزار spss نسخه 23 انجام گرفت. یافته های تحلیل کواریانس نشان داد که برنامه آموزش مهارت های زندگی موجب افزایش تحمل پذیری بلا تکلیفی (p<0/05)، افزایش تمایز یافتگی (p<0/05) و افزایش میزان سخت رویی (p<0/05) درمانجویان شد. نتیجه گیری: برنامه آموزش مهارت های زندگی از طریق افزایش تحمل پذیری بلا تکلیفی، سخت رویی و تمایز یافتگی می تواند سلامت روانی مددجویان را بهبود بخشد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر تحمل ناپذیری بلا تکلیفی، تمایز یافتگی و سخت رویی بانوان دارای سوء مصرف مواد بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی و جامعه آماری شامل تمامی بانوانی عضو مراکز درمان سوء مصرف مواد که حدود 300 نفر درمان جو بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند و برنامه آموزش مهارت های زندگی در 10 جلسه روی گروه آزمایش اجرا گردید. داده ها پژوهش با استفاده از مقیاس های سخت رویی کوباسا و همکارانش (1979 )، پرسش نامه ی خود متمایز سازی ( DSI ) اسکورن و فراید لندر ( 1999 ) و پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی ( IUS ) فریستون و همکاران ( 1994 ) پیش از شروع مداخله آموزشی و پس از آن از افراد هر دو گروه آزمایش و کنترل جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس در نرم افزار spss نسخه 23 انجام گرفت. یافته های تحلیل کواریانس نشان داد که برنامه آموزش مهارت های زندگی موجب افزایش تحمل پذیری بلا تکلیفی (p<0/05)، افزایش تمایز یافتگی (p<0/05) و افزایش میزان سخت رویی (p<0/05) درمانجویان شد. نتیجه گیری: برنامه آموزش مهارت های زندگی از طریق افزایش تحمل پذیری بلا تکلیفی، سخت رویی و تمایز یافتگی می تواند سلامت روانی مددجویان را بهبود بخشد.

 

مقدمه

اعتیاد به عنوان یك ملاحظه قابل تعداد روانی و جسمانی بیماری ای از بویژه و جهان افراد ایران را مبتلا ساخته است (رفیعی، 1390.) از آثار مخرب اعتیاد و مصرف مواد می توان به پرخاشگری و حالات عصب شناختی فرد، عدم رضایت زناشویی معتادان و همسرانشان (هومیش، لئونارد، کرنلیوس2010 )،نارضایتی از زندگی خانوادگی و روابط جنسی(یوسفی، 1387) اضطراب و افسردگی (دروهی، 1388)سلامت عمومی (بندانی،1389) اشاره کرد . با وجود اتخاذ تمهیدات و درمان های گسترده برای پرهیز از مواد، نرخ نسبتاً بالایی از عود و تبعات منفی پس از آن که بعد اغلب از درمان پایان و ترك رخ می دهد، باعث نگرانی است.

 

ABSTRACT

The purpose of this study was to investigate the effect of life skills training on the unwanted intolerance, differentiation and hardiness of women with substance abuse. The research method was semi-experimental and the statistical population consisted of all female members of drug abuse treatment centers, which included about 300 barley treatments, which were subjected to a sampling method in two groups of 15 experimental and control groups and a life skills training program in 10 The meeting was conducted on the experimental group. Research data was used by using Kobasa et al. (1979), self-differentiation questionnaire (DSI) Scourner and Friedland (1999), and Frequency Uncertainty Uncertainty Questionnaire (IUS) Freiston et al. (1994) before starting Educational intervention and then the control group were collected from both groups. Data analysis was performed using covariance analysis method in SPSS version 23 software. Findings from covariance analysis showed that life skills training program increased non-dependence tolerance (p <0.05), increased differentiation (p <0.05), and increase in severity (p <0.05) of treatment clients . Conclusion: Lifelong learning curriculum can improve the mental health of the recipients by increasing non-compliance tolerance, hardiness and differentiation.

 

INTRODUCTION

Addiction is considered as a significant psychological and physical condition of a particular disease in the world (Rafiee, 2011). The destructive effects of drug and substance abuse can be attributed to aggression and neurobiological conditions of a person, the lack of marital satisfaction among addicts, and Their husbands (Homesh, Leonard, Cornelius 2010), dissatisfaction with family life and sexual relations (Yusufi, 2008), anxiety and depression (Durhi, 2009). General health (Bandani, 2010). Despite the adoption of extensive treatments for avoiding substances, a relatively high rate of relapse and adverse effects is a concern after later, often resulting in end-to-end treatment.

Year: 2017

Publisher : The 4th National Conference on Distributed Computing and Large Data Processing

By : Fahimeh Maher, Afshin Tayebi

File Information: Persian Language/ 13 Page / size: 617 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1396

ناشر : چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ

کاری از :  فهیمه ماهر ,افشین طیبی

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 13 صفحه / حجم : KB 617

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر تحمل ناپذیری بلا تکلیفی، افزایش تمایز یافتگی و ارتقاء سخت رویی بانوان دارای سوءمصرف مواد”
درحال بارگذاری ...