• akvaponik va keshavarzi-taliem-ir

  آکواپونیک و کشاورزی پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

  1,900 تومان

  یکی از مهمترین تهدیدات برای پایداری تولیدات کشاورزی در طول زمان، کاهش عملکرد بهره وری خاک است. شیوه های عملیات خاک ورزی وآبیاری، مهم ترین فعالیت های مخربی هستند که برپایایی، دوام و کیفیت خاک تاثیر می گذارند. با این حال، این مشکلات در نواحی خشک و نیمه خشک دو چندان می باشد ، از جمله تخلیه آب های زیرزمینی برای کشاورزی آبی و تخریب خاک به دلیل استفاده از آب های زیرزمینی شور. با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و نابرابری سرعت آن با تشکیل خاک های حاصل خیز و کاهش ذخایر آب و تداوم دوره های خشکسالی و تغییرات اقلیم و تبعات سوء آن به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک، همچنین افزایش هزینه های استحصال و کاربرد آب برای آبیاری در مناطق خشک از مواردی می باشد

 • asar eslah shimiyahi-taliem-ir

  اثر اصلاح شیمیایی با ترکیبات آکریلاتی بر جذب آب آرد چوب

  1,900 تومان

  در تحقیق حاضر اثر اصلاح شیمیایی با ترکیبات آکریلاتی بر جذب آب آرد چوب صنوبر بررسی شد. سطوح تیمار به سه سطح شاهد، اصلاح با گلیسیدیل متاکریلات و تلفیق گلیسیدیل متاکریلات/ متیل متاکریلات گروه بندی شدند. اصلاح آردچوب صنوبر با محلول تتراهیدروفوران حاوی ترکیب اصلاح کننده آکریلاتی، بنزوییل پراکساید به عنوان آغازگر واکنش و تری اتیل آمین به عنوان کاتالیزور واکنش گلیسیدیل متاکریلات با آرد چوب، در بالن و تحت گاز آرگون انجام شد. با افزودن گلیسیدیل متاکریلات و تلفیق گلیسیدیل متاکریلات/ متیل متاکریلات به آرد چوب، افزایش وزن به ترتیب 5 / 35 و 42 / 63 درصد گزارش گردید. براساس نتایج، اصلاح موجب بهبود آبگریزی نمونه های آرد چوب شد، به طوری که پس از طولانی ترین زمان غوطه وری، جذب آب از 08 / 24 درصد در سطح شاهد به 73 / 8 و 96 / 3 درصد در نمونه های اصلاح شده با گلیسیدیل متاکریلات و تلفیقی کاهش یافت. پس از طولانی ترین زمان غوطه وری، بیشترین کارایی آبگریزی در نمونه آرد چوب اصلاح تلفیقی شده به مقدار 5 / 83 درصد تعیین شد.

 • asar olgoye tganesh-taliem-ir

  اثر الگوی تنش سرمای بهاره بر میزان رنگیزه های گیاهی در ارقام جو زراعی

  1,900 تومان

  سرمای بهاره یکی از تنش هایی است که هر ساله خسارات قابل توجهی را به اقتصاد و چرخه ی تولید کشور به خصوص در بخش غلات تحمیل می کند. دمای پایین به عنوان یکی از خطرات عمده کشاورزی و یکی از عوامل مهم محدودیت حیات و توزیع جغرافیایی گیاهان در بسیاری از مناطق جهان می باشد. در غیر این صورت به عنوان تنش دمایی، می تواند تا مرگ گیاه نیز منتهی گردد. کاهش فتوسنتز، ناشی از پاسخ گیاهان حساس به سرما به درجه حرارت کم است. بدین منظور آزمایشی با مدل تجزیه مرکب در مکان بر پایه طرح کاملا تصادفی که شامل 20 ژنوتیپ جو در چهار سطح دمایی و سه تکرار در دانشکده کشاورزی تربیت مدرس انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات جداگانه دما و ژنوتیپ برای صفات کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل و کارتنویید وهمچنین اثر متقابل رقم در تیمار دمایی در سطح احتمال 1% معنی دار بود. در این مطالعه از میان تمامی ارقام، می توان ارقام فجر 30 ، یوسف و نیک به عنوان ارقام متحمل و ارقام خاتم و والفجر به عنوان ارقام حساس یاد کرد. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص می شود که تغییرات رنگیزه ها در تمامی ارقام، در چهار سطح دمایی از روند ثابتی برخوردار نمی باشد و به عبارت دیگر اثرات متقابل بین ارقام و سطوح دمایی وجود دارد.

   

 • asar jive ghazaee-taliem-ir

  اثر جیره غذایی گاوهای شیرده رب ترکیبات شیر

  1,900 تومان

  جیره غذایی گاوهای شیری اثر قابل ملاحظه ای بر بازده میزان تولید شیر و ترکیبات شیر دارد. ترکیبات شیر ممکن است به وسیله استراتژی های تغذیه ای به خصوص در اواخر دوره شیردهی جهت بهبود کیفیت شیر و فرآورده های شیری مورد دستکاری قرار گیرند. سطوح چربی به طور ذاتی نسبت به اجزای دیگر شیر تغییرپذیرند و به مراتب نسبت به سطوح پروتئین های شیر آسانتر کنترل می شوند. میزان چربی شیر و ترکیب چربی شیر می تواند توسط مکمل های غذایی اصلاح شود. به عنوان مثال استفاده از روغن ماهی و روغن آفتاب گردان در جیره غذایی گاوهای شیری استراتژی جالبی برای افزایش مقدار چربی 9سیس –11ترانس CLAدر شیر می باشد.

 • arzyabi taghirat makani-taliem-ir

  ارزیابی تغییرات مکانی pHو ECخاک با استفاده از روشهای زمین آماری منطقه

  1,900 تومان

  ویژگی های خاک دارای تغییرات مکانی و زمانی در مقیاسهای کوچک و بزرگ میباشند. مطالعه این تغییرات، در سطح وسیع بسیار هزینه بر است. به این منظور لازم است از روش های درون یابی به منظور پیش بینی مقادیر خصوصیات مدنظر استفاده گردد، ولی در بسیاری موارد این روش ها دقت های متفاوتی دارند. هدف از این پژوهش ارزیابی تغییرات مکانی EC و pH خاک در سه کاربری کشاورزی، مرتع و صنعت با استفاده از روش های کریجینگ و IDWدر محیط GS+ 5.1 می باشد. نمونه برداری از منطقه ای به وسعت 484 هکتار در 10 کیلومتری غرب شهرستان بافت صورت گرفت، بدین منظور با استفاده از روش شبکه بندی، منطقه به طور کاملا منظم تقسیم بندی شد که مساحت هر شبکه 4 هکتاراست. سپس از هر شبکه به طور تصادفی یک نمونه خاک و در مجموع 121 نمونه از لایه سطحی خاک تهیه شد. و تجزیه و تحلیل آماری داده ها در محیط spss 16.0 صورت گرفت. بعد از اعتبارسنجی مدل ها بهترین مدل برازش یافته برای pH و EC خاک به ترتیب مدل گوسی و مدل نمایی بدست آمد. برای ارزیابی دقت مدل ها از 6 شاخص آماریMBE ، MAE،CRM ، EF، RMSE وME استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که برای هر دو ویژگی مورد مطالعه، روش IDW نسبت به روش کریجینگ توانسته است pH و EC خاک را بهتر برآورد نماید. در نهایت برای تهیه نقشه پهنهبندی از روش IDW استفاده شد.

 • arzyabi laynhaye khales-taliem-ir

  ارزیابی لاین های خالص نوترکیب گندم نان از نظر برخی صفات زراعی و مورفولوژیکی

  تومان

  به منظور شناسایی لاین های پرمحصول گندم با خصوصیات مطلوب زراعی، 40لاین خالص نوترکیب (نسل شش) گندم نان حاصل از تلاقی ارقام ‘نوراستار’ (پاییزه) و ‘زاگرس’ (بهاره) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز و در سال زراعی 1392ارزیابی شدند. صفات مورد اندازه گیری شامل وزن پدانکل، وزن میانگره دوم، وزن سنبله، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در کرت، زیست توده کل، عملکرد دانه، وزن هزاردانه، ارتفاع بوته، طول پدانکل،  طول میانگره دوم، طول سنبله، شاخص برداشت، سطح برگ پرچم و عملکرد که بودند. بین لاین های مورد مطالعه از نظر همه صفات به جز وزن سنبله، سطح برگ پرچم و شاخص برداشت اختلاف معنی دار مشاهده شد. تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در کرت، زیست توده و عملکرد کاه از صفات مهمی بودند که تنوع ژنتیکی بالایی نسبت به سایر صفات داشتند. صفات وزن پدانکل، وزن میانگره دوم، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در کرت و وزن هزاردانه از وراثت پذیری بالایی برخوردار بودند. وزن پدانکل، وزن میانگره دوم و تعداد دانه در سنبله بیشترین درصد بازده ژنتیکی را داشتند. در مقایسه میانگین صفات در مقایسه میانگین صفات، لاین های 296 ،28 ،93و 31به عنوان برترین لاینها شناسایی شدند. براساس تجزیه همبستگی ساده، رگرسیون گام به گام و تجزیه علیت، صفات تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در کرت مهمترین اجزای مؤثر بر افزایش عملکرد دانه بودند. تجزیه خوشه ای از نظر کلیه صفات و براساس میانگین داده های استاندارد و روش Ward لاین های مورد مطالعه را به چهار گروه تقسیم بندی کرد. با انجام تجزیه به عامل ها، چهار عامل مهم، در حدود 82درصد از کل تغییرات داده ها را توجیه کردند.

   

 • estefade az nano technology-taliem-ir

  استفاده از نانو تکنولوژی در حذف آلاینده های نشر شده در هوا توسط چاپگرهای لیزری

  1,900 تومان

  امروزه کیفیت هوای تنفسی افراد در محیط های بسته داخلی نسبت به گذشته از اهمیت بیشتری برخوردار است. مطالعات و تحقیقات نشان می دهد که به طور میانگین هر فرد بیش از 80% زمان خود را در محیط های بسته داخلی سپری می کند از این رو نحوه عملکرد افراد به طور مستقیم وابسته به کیفیت هوای تنفسی آن-هاست. چاپگرها یکی از متداول ترین وسایل الکترونیکی هستند که در انواع محیط های بسته داخلی موجودند و آلاینده ذرات ریز معلق را در هوا منتشر می کنند. در این پژوهش چاپگر لیزری hp1200 به عنوان چاپگر هدف انتخاب و ذرات ریز معلق منتشر شده از این چاپگر درهوا، شناسایی و اندازه گیری شد. جهت شناسایی ذرات ریز معلق از دستگاه تعیین توزیع اندازه ذرات(PSA) استفاده شد. جهت سنجش آلاینده های نشر شده از چاپگرها، دو روش متداول و پذیرفته شده موجود است. اندازه گیری در محیط واقعی و انداز گیری در محفظه ای که مطابق استاندارد 9-16000 ISO ساخته شده باشد که اندازه گیری ها در این پژوهش در محفظه شبیه ساز شرایط محیط درونی مطابق استاندارد انجام شد و تعداد ذرات ریز معلق 5/0 و 5 میکرونی و غلظت ذرات 1، 5/2، 7 و 10 میکرونی اندازه گیری شد.

 • baresi asar refahe-taliem-ir

  بررسی آثار رفاهی تغییر اقلیم برگروه محصولات کشاورزی در افق1409(2030)

  1,900 تومان

  در رابطه با تغییرات اقلیم سناریوسازی شد. در هر سناریو، اثر تغییر مقادیر متغیرهای دما و بارش بر روی عملکرد محصولات بررسی میشود. تغییر در متغیرهای اقلیمی باعث تغییر در عملکرد میشود و این تغییرات در عملکرد باعث تغییر در عرضه محصول میگردد تغییر در عرضه محصول قیمت محصولات را تغییر میدهد و قیمت بر رفاه مصرف کننده و تولیدکننده تاثیر گذار است. نتایج بدست آمده از آثار رفاهی تغییر اقلیم در چشم انداز1409 در تمام سناریوها با کاهش مازاد رفاهی در مصرف کننده و تولید کننده همرا بوده است در نتیجه با کاهش رفاه مصرف کننده و تولیدکننده رفاه کل جامعه نیز کاهش یافته است. به جز در محصول ذرت که تغییرات رفاهی مصرف کننده و کل جامعه مثبت است. از این رو پیشنهاد می شود که به دلیل اینکه تغییرات اقلیمی در تمامی سناریوها باعث کاهش رفاه کل جامعه شده است زیان حاصله از وقوع پدیده تغییر اقلیم از طریق حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جبران گردد.

 • baresi asar tekane-taliem-ir

  بررسی اثر تکانه بهره وری کل عوامل تولید بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات بر متغیرهای کلان و بخشی اقتصاد ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

  1,900 تومان

  هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثر تکانه بهره وری کل عوامل تولید در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات بر متغیرهای کلان و بخشی اقتصاد ایران است. بر این اساس با تکیه بر داده های آماری دوره زمانی 94-1381 و با تصریح یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، جهت نیل به هدف تحقیق اقدام شده است. الگوی تصریح شده با بهره گیری از روش کالیبراسیون و استفاده از نرم افزار dynare حل و شبیه سازی شده است.نتایج حاصل از شبیه سازی مدل حاکی از آن است که تکانه بهره وری کل عوامل تولید( عامل تکنولوژی در تابع تولید) در هر سه بخش اقتصادی یاد شده، منطبق بر تئوری موضوع، در اولین دوره اعمال تکانه ها دارای اثرات فزاینده بر تولید کل، تولید بخشی، مصرف خصوصی و سرمایه گذاری بوده و پس از چند دوره اقتصاد به تعادل مجدد می رسد.همچنین این تکانه ها در هر سه بخش دارای اثرات اولیه کاهنده بر متغیرهایی نظیر اشتغال، دستمزد، مصرف خصوصی کالاهای وارداتی، تورم، نرخ ارز واقعی، تغییرات نرخ ارز و صادرات بوده اند که در دوره های بعدی روند افزایش یافته و اقتصاد به تعادل مجدد می رسد.

 • baresi hazf felez sangin-taliem-ir

  بررسی حذف فلز سنگین نیکل از محلول آبی با استفاده از زائدات گیاه آلوئه ورا اصلاح شده با اسید سولفوریک به عنوان جاذب

  1,900 تومان

  فاضلاب های صنعتی و کشاورزی از عوامل اصلی در رهاسازی فلزات سنگین در اکوسیستم ها به شمار می آید. تقریبا همه ی فلزات سنگین برای موجودات زنده سمی هستند و سبب مسمومیت حاد و مزمن می گردند. بحث فلزات سنگین در آب های طبیعی ناشی از فاضلاب صنعتی، یک نگرانی جدی در دهه های گذشته بوجود آورده است. به همین دلیل در دهه های اخیر تحقیق های زیادی در زمینه حذف یا کاهش آن ها صورت گرفته است. روش کار: در این پژوهش از زایدات گیاه الویه ورا ی اصلاح شده با اسید سولفوریک برای حذف فلز سنگین نیکل از محلول آبی استفاده شد. آزمایش ها در مقیاس آزمایشگاهی بصورت ناپیوسته و با تغییر فاکتورهای موثر از جمله PH؛ ( 2 ، 4 ، 6 ، 8 و 10 )، مقدار جاذب ( 1 / 0 ، 2 / 0 ، 3 / 0 ، 4 / 0 ، 5 / 0 و 1 گرم )، زمان تماس ( 5 ، 10 ، 15 ، 20 ، 30 ، 60 و 90 دقیقه ) در غلظت های 15 ، 25 ، 50 ، 75 و 100 میلی گرم بر لیتر محلول فلزی نیکل مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: شرایط بهینه pH برای حذف نیکل برای زایدات گیاه آلویه ورا pH=4 می باشد. وزن جاذب برای حذف نیکل 1 گرم بدست آمد. زمان بهینه برای فلز نیکل 10 دقیقه بود. در شرایط بهینه زایدات گیاه آلویه ورا ی اصلاح شده حذف نیکل را با راندمان 72 / 98 درصد داراست. هم دماهای لانگمویر و فروندلیچ نیز مطالعه شد. مطالعات سینتیکی پیروی از معادلات سینتیک شبه مرتبه ی دوم را نشان داد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد زایدات گیاه الویه ورا ی اصلاح شده با اسید سولفوریک جاذب مناسبی برای حذف فلزات سنگین می باشد.

 • baresi sakht kampozit-taliem-ir

  بررسی ساخت کامپوزیت چوب پلاستیک با استفاده از گونه پالونیا

  1,900 تومان

   

  بی شک می توان توسعه و افزایش مصرف چوب و فرآورده های چوبی را یکی از نشانه های توسعه در دنیای امروز به شمار آورد، از این رو نگاهی گذرا به سرعت روزافزون رشد و توسعه یافتگی در شرایط کنونی جهان، افزایش نیاز به فرآورده های چوبی را پررنگ تر می نماید و به تبع آن فرآورده های مهندسی شده چوبی نقش مهمتری را در بازار رقابتی کنونی جهت رفع نیازهای وابسته ایفا خواهند نمود. امروزه به دلیل افزایش روز افزون جمعیت و همچنین افزایش میزان تقاضا برای کامپوزیت های چوبی و در پی آن به دلیل کمبود منابع اولیه چوبی، مهندسین صنایع چوب به دنبال جایگزین مناسبی برای چوب می باشند . تولید کامپوزیت های چوب پلاستیک ( WPC ) به دلیل کاربردهای فراوانی که بخود اختصاص داده و توجه اکثر تولید کنندگان صنایع را بخود جلب نموده است. در دهه اخیر علاقه فزاینده ای برای تولیدکنندگان مواد پلیمری بوجود آمده است تا با بکارگیری مواد چوبی و لیگنو سلولزی در تولید چندسازه، خواص مهندسی آنها را اصلاح نمایند. در واقع قابلیت تولید کامپوزیت های چوب پلاستیک با استفاده از چوب های سریع الرشد کم قطر مانند پالونیا و گونه های با ارزش تجاری پایین تر از جمله مهم ترین عواملی هستند که توجه تولید کنندگان و مصرف کنندگان را به این فرآورده معطوف گردانیده و رشد قابل توجه آن را توجیه می نماید. کشور ایران به دلیل داشتن منابع جنگلی و زراعت چوب های سریع الرشد در مناطق شمالی و غربی، قابلیت استفاده از آنها را در کامپوزیت های چوبی فراهم نموده است. یکی از راه های جلوگیری از برداشت بی رویه از این جنگل ها، جنگل کاری با گونه های تندرشد است. امروزه پالونیا به عنوان گونه ای تندرشد و تولیدکننده کوتاه مدت محصولات چوبی، در بسیاری از مناطق جهان بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

 • baresi amalkard mizan-taliem-ir

  بررسی عملکرد میزان تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی ، صنعت و معدن و واکاوی ریشه معضل رشد اقتصادی پایین و بی ثبات ایران

  1,900 تومان

  تولید ناخالص داخلی امری مهم و ضروری در ایجاد بستری مناسب برای رشد اقتصادی کشور می باشد بنابراین توجه به آن سببرشد اقتصادی و دور ماندن اقتصاد کشور ازرکود می گردد .و این زمانی محقق می گردد که تولید ناخالص داخلی روندی افزایشیداشته باشد . در این مقاله مابه بررسی تولید ناخالص داخلی در بخش صنعت، معدن و کشاورزی می پردازیم و به واکاوی ریشه معضل رشد اقتصادی پایین و بیثبات ایران می پردازیم هدف از پژوهش حاضر بررسی عملکرد میزان تولید ناخالص داخلی دربخش کشاورزی ، صنعت و معدن وواکاوی ریشه ی معضل رشد اقتصادی پایین و بی ثبات ایران است . نتیجه ی به دست آمدهاز نمودار های تولید شاخص فصلی در سه بخش صنعت ، کشاورزی و معدن نشان داد که در ایران در این سه بخش طی هفتسال گذشته رشد قابل قبولی صورت نگرفته است . شیوه ی بیان به صورت توصیفی – تحلیلی می باشد .روش جمع آوریاطلاعات تلفیقی از روش مطالعات کتابخانه ای ، منابع اینترنتی و منابع آماری می باشد.

   

 • baresi avamel tasir gozar-taliem-ir

  بررسی عوامل تاثیر گذار بر ترغیب مردم در حفاظت از محیط زیست

  1,900 تومان

   

  انسان اولیه تاثیر کمتری بر محیط زیست داشته است، اما افزایش جمعیت و بویژه پیشرفت تکنولوژی و عدم تناسب آن با محیط زیست (تکنولوژی آلاینده ) و نیز تغییر سطح فرهنگ و تمدن انسان ها در طی دوران ها،بخصوص قرن بیستم و خصوصا نیمه دوم آن قرنو سرشار از تحولات سریع و بی سابقه در محیط زیست جهان بود. اثرگذاری انسان بر طبیعت اطرافش به جایی رسیده که دارای ماهیت و اهمیت جهانی شده و متاسفانه این تاثیرات از سرعت سرسام آوری نیز برخوردار گردیده است. دیگر تقریبا هیچ زیستگاه یا اکوسیستم طبیعی در سطح زمین وجود ندارد که لااقل اندکی دستخوش تغییر نگردیده باشد. اما تحولات زیست محیطی زاییده فعالیت های بشری، اگرچه از دیرباز آغاز گردیده است اما هیچگاه به اندازه چند سال گذشته مورد توجه نبوده و قبلا به هیچ عنوان نگرانی های مجامع بشری در این رابطه این برداشت غیرقابل انکار به جایی رسیده که این فرض که زمین در حال بهبود است بیش از پیش نیازمند دفاع و توجیه است، در حالی که این فرض که کره زمین به خاطر خطرناکی در حال از بین رفت است، به هیچ یک از این دو رفتار نیازی ندارد! این قدر با بدبینی عجین نشده بود. با توجه به قدرت تفکر و تعقل انسان، چنین انتظار می رفت که بشر هر روز بیشاز گذشته به قرتی تبدیل شود که بتواند معیارهای ارزشمند محیط زیست را حفاظت و بهبود بخشد اما بالعکس به نظر می رسد که انسان بطور روزافزون به نیرویی مقتدر تبدیل می شود که مایه ایجاد آشفتگی در بستر حیات خود و قطع ریشه های هستی اش می گردد.

 • baresi modiriyat pasmand-taliem-ir

  بررسی مدیریت پسماند و زباله در پارک گردشگری شهر سلطان آباد

  1,900 تومان

  اراضی پارک جنگلی با مساحت 35 هکتار بخشی از اراضی حاشیه شهر سلطان آباد است که از دیرباز به دلیل ارتفاع و چشم انداز مناسب به شهر و اطراف آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علاوه بر این موقعیت این اراضی نسبت به شهر سلطان آباد و دسترسی مناسب به آن سبب شده است که این محدوده از اهمیت قابل توجهی برای ایجاد پارک و تفرجگاه جنگلی داشته باشد. علاوه بر این توجه به نیازهای کنونی جمعیت شهر و برنامه ریزی برای فراغت گروه های مختلف سبب شده است که امروزه این اراضی به عنوان یک نقطه عطف در برنامه ریزی محیطی مطرح باشند و بستر مناسبی برای رفع این نیازها فراهم نمایند. هدف اصلی این طرح حفظ و مدیریت چشم انداز اراضی، ارتقاء کیفیت محیطی و افزایش تعاملات اجتماعی و فرهنگی در سطح شهر سلطان آباد است. زمینه اصلی این طرح نگاه اکولوژیک به مجموعه و تدوین چارچوبی مدون شناسایی و تحلیل پتانسیل های سایت و استفاده از آن در فرآیند برنامه ریزی و طراحی است. ارزیابی توان اکولوژیک عوامل موجود نظیر (شکل زمین و خاک ) نشان داد که 15 هکتار از اراضی قابلیت بارگذاری تفرجی را دارد و بقیه اراضی می بایست به فضای سبز و حفاظت اختصاص یابد. زون های تفرجی نیز در بخش های فرهنگی، تفریحی، اقامتی، پشتیبانی و خدماتی دسته بندی و ملاک طراحی قرار گرفت. مهمترین نکته این بخش محاسبه سطوح تفرجی، جمعیت مخاطب و زیرساخت های لازم است. تولید مواد زاید به شکل های متفاوتی صورت می گیرد. بازدید کننده پارک که مازاد مواد غذایی و پوست میوه و سبزیجات را بدور می ریزد و برگ های خزان زده درختان و یا سرو شاخه های شکسته درختان موجود در پارک و یا حتی اجساد حیوانات همه و همه تولید زباله می نمایند. اصولا هرگونه جاندار و بی جان پیرامون انسان و پارک عمر محدودی دارند و در تولید و مصرف آنها، همه مواد قابل استفاده نیستند و بنابراین تولید زباله اجتناب ناپذیر است. ظاهرا برنامه ریزان، جمع آوری کنندگان و دفع کنندگان زباله در این مرحله نقش مستقیمی ندارند و در مدیریت مواد زاید گاهی به این مرحله توجه کافی نشده است اما واقعیت این است که مرحله تولید در کل فرآیند مدیریت مواد زاید، نقش اساسی دارد. کیفیت و کمیت مواد زاید در هر زمان و مکانی، خصوصیاتی دارد. هرکاری در راه بهبود مدیریت زاید، اعم از تصمیم گیری درباره تعداد و مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز، بازیافت و یا انتخاب شیوه دفع مناسب، مستلزم شناخت دقیق مرحله تولید مواد زاید است. بطور کلی شکل کلی زباله های تولید شده در پارک در این مقاله کامل توضیح داده شده است.

 • baresi naghsh gheregh-taliem-ir

  بررسی نقش قرق اکوسیستم های مرتعی بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک

  1,900 تومان

  اکوسیستم های مرتعی سطح وسیعی از اراضی جهان را تشکیل می دهند و از لحاظ اقتصادی و زیست محیطی دارای اهمیت ویژه ای هستند. پوشش گیاهی مراتع ایران به دلایل گوناگون از جمله تولید علوفه، تلطیف آب و هوا، حفاظت آب و خاک، تولید مواد دارویی و صنعتی و غیره دارای اهمیت فراوان است. کاربری عمومی این اراضی در کشور استفاده به عنوان چراگاه بوده و چرای بیش از ظرفیت مرتع در این نواحی اغلب منجر به تغییر در کمیت و کیفیت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، افزایش زمین های بایر و توسعه بیابان زایی شده است. قرق یکی از روشهای اصلاحی ساده مراتع می باشد که باعث احیاء پوشش گیاهی مرتع میگردد. یکی از مکانیسم های اثر قرق بر تولید مرتع ایجاد پسخور مثبت از طریق تغییرات ملموس برخی خصوصیات خاک می باشد. قرق باعث افزایش تولید گونه های گیاهی، بهبود سرعت نفوذ آب به داخل خاک، حاصلخیزی خاک و بهبود بعضی از خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک می شود. خاک های تحت قرق به وسیله پوشش گیاهی حفاظت می شوند و در طی زمان باعث افزایش ماده آلی خاک و فعالیت گیاهان شده و ساختمان خاک بهبود یافته و ظرفیت نفوذپذیری خاک زیاد شده و در نتیجه فرسایش خاک کاهش می یابد. در این مقاله به بررسی مطالعات صورت گرفته راجع به تاثیرات قرق بر روی خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک پراخته میشود.