• bannertaliem-taliem-ir

  کتاب آموزش جوملا ۲٫۵

  تومان

  سیستم مدیریت محتوا ، ترجمه عبارت content management system یا CMS است ، که به معنای سیستم نرم افزاری ای است که به کمک آن محتوا مدیریت می شود و به نرم افزارهایی گفته می شود که نظام قابل مدیریتی را در ثبت , بروزرسانی و بازیابی محتوا فراهم می آورند . این نرم افزارها الزاما وابسته به وب نیستند و برنامه های کاربردی مدیریت محتوای وب سایت های اینترنتی , صصرفا یک نمونه از این گونه سیستم های مدیریت محتوا می باشد. لکن در کشور ما ایران ، بعلت گسترش این شاخه از نرم افزارهای سیستم مدیریت محتوا , عبارت cms تتنها به نرم افزارهای مدیریت وب سایت اطلاق می شود.طراحی سایت ، cms ، پرتال ، سایت ساز ، سیستم مدیریت محتوا ، نرم افزار مدیریت محتوا ، طراحی وب سایت با Dadevarzan ، portal ، سی ام اسcms یا سیستم مدیریت محتوا چرخه زندگی صفحات وب سایت اینترنتی را از لحظه ایجاد تا زمان انقراض در بر می‌گیرند و به صاحبان این وب سایت ها , که لزوما آشنای با مباحث تخصصی اینترنت , وب و برنامه نویسی تحت وب نیستند ، اجازه می دهند تا بتوانند سایت های خود را به نحوی حرفه ای مدیریت کنند.

 • bannertaliem-taliem-ir

  بررسی عددي تاثیر ورود ذرات معلق غیر چسبنده در جریان در تخلیه کننده تحتانی سدها

  تومان

  بطور کلی ماهیت جریانهاي دو فازي (جامد-مایع) با جریانهاي تک فازي متفاوت بوده و به دلیل کاربرد وسیعشان در صنعت مورد توجه محققان قرار گرفته  است. تلاشهاي زیادي براي تعیین پارامترهاي مختلف تاثیر گذار بر روي خواص این نوع جریانها انجام شده است. یکی از پارامترهاي موثر وجود ذرات معلق و  قابل ته نشینی (غلظت)در این گونه جریانهاست که میتوان با استفاده از روابط، معادلات هیدرودینامیکی و مدلهاي ریاضی موجود پیش بینی نمود. در این  راستا به نظر می رسد مطالعه این پارامترها در فرایند تخلیه رسوب از طریق تخلیهکننده تحتانی مخزن سد میتواند به ایجاد راهکارهاي مناسب جهت  بهینهسازي نحوه عملکرد تونل منجر شود. در این تحقیق تونل تخلیه کننده سد سفیدرود به جهت مواجه بودن با این پدیده بعنوان تنها راه حل موثر و موفقیت  آمیز حل معضل رسوبگذاري مخزن سد، شبیه سازي عددي شده است. از غلظت 500گرم در لیتر جهت بررسی پروفیلهاي سرعت و غلظت در  مقاطع مختلف در عمق استفاده شده و نتایج با جریان دو فاز شامل آب و هوا مقایسه گردیده است. نتایج حاکی از تاثیر چشمگیر توزیع غلظت رسوب بر  پروفیل هاي سرعت جریان است.

 • bannertaliem-taliem-ir

  استفاده از روشهاي تقریبی در بهینه سازي شکل و ابعاد خرپاها

  تومان

  استفاده از روشهاي تحلیلی معمولی در بهینه سازي سازه ها، علاوه بر هزینه هاي محاسباتی گران، گاه غیر عملی میگردد، به خصوص  هنگامیکه سازه بزرگ و پیچیده باشد. به همین دلیل روشهاي تقریبی در بهینه سازي سازه ها توسعه می یابند. با جایگزین کردن مسئله تقریبی  به جاي مسئله اصلی و یافتن نقطه بهینه، سرعت همگرایی مسئلۀ بهینه سازي افزایش یافته و هزینه انجام محاسبات کاهش مییابد.  در این مقاله یکی از روشهاي کارآمد تقریب سازي، که در زمره تقریب هاي بهبود یافته قرار می گیرد، با نام تقریب دو نقطه اي نمایی مورد بررسی  قرار گرفته است. نرم افزاري بر این اساس تهیه شده که می توان از آن جهت تحلیل و طراحی و همچنین بهینه سازي خرپاها، به عنوان  سازه هایی با ساختار ساده و آنالیز سریع، بهره جست. برنامه تهیه شده قادر است با استفاده از اطلاعات حساسیت نقاط پیشین به منظور  افزایش دقت و کاهش باز خوانی کدهاي تحلیل، فرآیند بهینه سازي را بهبود و تسریع بخشد. در ادامه با حل مثالهایی در زمینه بهینه سازي  خرپاهاي دو بعدي، تأثیر این روش تشریح گردیده است.

 • bannertaliem-taliem-ir

  بهبود آزمایشگاهی و تئوري نتایج آزمایشات برش مستقیم

  تومان

  میتوان گفت که آزمایش برش مستقیم یکی از پر کاربردترین آزمایشات در علم مکانیک خاك براي تعیین مقاومت خاك و خصوصاً مقاومت برشی خاك  یباشد. این آزمایش نسبت به آزمایشات مشابه داراي مزایا و معایبی میباشد. از جمله معایب آن تا حدودي غیر واقعی بودن نتایج آن است. در  اقع این آزمایش به دلایل مختلف مقاومت برشی خاك را بیش از مقدار واقعی آن اندازه گیري میکند. دو دلیل مهم این موضوع یکی اجباري بودن  صفحه برش و دیگري تمرکز تنش در ناحیه دیواره جلویی جعبه برش میباشد. در این مقاله سعی بر این است که تاثیر این دو خطا در نتایج  آزمایش  برش مستقیم به حداقل برسد و نتایج به مقدار واقعی مقاومت برشی خاك نزدیکتر گردد. بدین منظور دو راهکار پیشنهاد گردیده است.  ابتدا خطاي مربوط به اجباري بودن صفحه برش مطرح شده و سپس با فاصله دار کردن دو نیم جعبه برش از همدیگر و غیر اجباري کردن صفحه  برش، تاثیر این خطا را در نتایج آزمایش کم میکنیم. آزمایشات نشان میدهد که پس از استفاده از جعبه برش جدید مقاومت برشی خاك 22درصد  کمتر و زاویه اصطکاك داخلی خاك حدود 5درجه کمتر اندازه گیري شده است که میتوان دلیل آن را اجباري نبودن صفحه برش دانست. سپس براي  اصلاح تمرکز تنش و با توجه به اینکه اصطکاك خاك با جعبه برش باعث تمرکز تنش در نمونه مورد آزمایش میگردد، بوسیله رابطه اي که تابع زاویه  اصطکاك داخلی خاك با جعبه است، مقدار خطاي تمرکز تنش تخمین زده شده و مقدار مقاومت اندازه گیري شده اصلاح میگردد.

 • bannertaliem-taliem-ir

  استخراج معیار هاي پذیرش تیرهاي بتن مسلح مقاوم سازي شده با الیاف پلیمري مسلح شده (FRP) با استفاده از مدل سا زي عددي المان محدود

  تومان

  شمار قابل توجهی از پلها و سازه هاي موجود در کشور با توجه به گذشت زمان اجرا بدلایل مختلفی چون خرابی هاي ناشی از عوامل محیطی  نظیر خوردگی و یا وزش بادهاي بسیار شدید، تضعیف اعضاء در اثر اهمال در نگهداري صحیح ، خسارات ناشی از زلزله یا جنگ، تغییر در کـاربري، تقاضا جهت افزایش زیربنا و یا تعداد طبقات موجود و تغییر پارامترهاي مورداستفاده در روند طراحی ها ، ممکن است فاقد مقاومت و شکل پذیري لازم در مقابل بارهاي اعمالی باشند از این رو تقویت سازه هاي فوق به دلایل مختلف خصوصاً از جنبه اقتصادي که یکی از مهمترین عوامل ممکن می باشد ضروري به نظر می رسد. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار ABAQUSابتدا نمونه اي از کارهاي معتبر آزمایشگاهی را مورد صـحت سنجی قرار می دهیم و سپس با توجه به نیاز تیرهاي مذکور به مقاوم سازي آن ها میپردازیم و در نهایت بر مبناي ضوابط تدوین شـده در آیـین  نامـه 65معیارهاي پذیرش در روشهاي غیر خطی تیرهاي بتن مسلح را قبل و بعد از مقاوم سازي استخراج می نماییم.

 • bannertaliem-taliem-ir

  بررسی سطح عملکرد قابهاي کوتاه مهاربندي شده با بادبند دروازه اي به روش طیف ظرفیت

  تومان

  یکی از روشهاي مقاوم سازي ساختمان در مقابل بارهاي جانبی استفاده از سیستم بادبندي (همگرا یا واگرا) می باشد. شکل هاي متداول  بادبندهاي همگرا مشکلات زیادي را در تامین فضاي بازشوهاي ساختمان بوجود می آورند، از اینرو در بعضی مواقع براي تامین فضاي کافی جهت  بازشوها از بادبند دروازه اي استفاده می شود. عدم وجود ضوابط مدون در آئین نامه هاي موجود براي طراحی لرزه اي این سیستم مهاربندي،  ضرورت بررسی عملکرد قاب هاي مهاربندي شده با بادبند دروازه اي را مشخص می کند. در این مقاله ضمن طراحی 5ساختمان کوتاه مختلف  براساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، استاندارد 2800و بکارگیري مطالعات قبلی، سطح عملکرد 10قاب از 5ساختمان مذکور به روش طیف  ظرفیت مورد بررسی قرار گرفته است.

 • bannertaliem-taliem-ir

  بررسی روش غشایی در حذف کل مواد جامد محلول از آب شرب شهر بیرجند

  تومان

  در این تحقیق تاثیر فرآیندهاي غشایی نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس در کاهش مواد محلول از آب شرب شهر بیرجندمطالعه گردیده. کاهش مواد محلول نمونه آب مخزن شمال شهر ، به صورت پایلوتی توسط فیلترهاي نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس مورد تحقیق قرار گرفته و سپس فرآیند  مورد مطالعه با نرم افزار ROSAشبیه سازي شده و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردیده. نتایج مطالعه موردي نشان داد که فرآیند اسمز معکوس  و نانوفیلتراسیون در کلیه فشارهاي عملیاتی داراي راندمان حذف بسیار بالا بوده و نیز نتایج حاصل از مدل سازي با نرمافزار ROSAبسیار به نتایج  آزمایشگاهی نزدیک می باشد.

 • bannertaliem-taliem-ir

  رویکردي نوین در بهینه سازي برنامه زمانبندي پروژه هاي خطی- تکراري

  تومان

  در پروژه هاي خطی – تکراري، دست هاي از فعالیتها در واحدها یا بخشهاي مختلف تکرار میشوند. از آنجا که موفقیت پروژه مستلزم برنامه ریزي همه جانبه و صحیح آن میباشد و به دلیل ماهیت پروژه هاي خطی -تکراري و اهمیت مسائلی مانند پیوستگی کار منابع، نرخ بهره وري متغیر  پرسنل و تاثیر آموزش بر کارآیی آنها برنامه زمان بندي این پروژه ها بسیار حائز اهمیت است. از این رو زمانبندي این پروژه ها متفاوت بوده و با  روشهاي معمول نمیتوان آن را بهینه نمود. در پژوهش حاضر رو شهاي ارائه شده براي این امر بررسی شده و روشی نوین با هدف رفع نواقص  روشهاي قبلی معرفی میگردد.

 • bannertaliem-taliem-ir

  برآورد رسوب رودخانه با استفاده از امکانات سنجش از دور

  تومان

  چون حجم مخزن و رقوم آبگیري از مخازن بستگی به میزان رسوبات مخزن دارد بنابراین محاسبه رسوب اهمیت زیادي در طراحی مخـازن و سـازه هاي  هیدرولیکی دارد. مطالعات زیادي نشان داده که رسوبات معلق را می توان با بکارگیري تکنیک هاي دورسنجی برآورد کرد. چون بکـارگیري تکنیک دورسنجی  نسبت به روش هاي سنتی و متداول داراي سرعت بیشتر و دقت زیادي می باشد بنابراین به عنوان تکنیـک هـاي کارآمـد مـدنظر قرار می گیرد. هدف از این  مطالعه برآورد میزان رسوب رودخانه با استفاده از امکانات سنجش از دور و تصاویر ماهواره اي و سـپس مقایسـه نتـایج بدست آمده با اطلاعات رسوب رودخانه  راي ایستگاه آب سنجی می باشد. هدف شناسایی روشهاي دورسنجی در محاسبه رسوب و استفاده از آنها در تعیین میزان رسوب رودخانه و  تعیین دقت آنها می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده از روابط ارائه شده در این مقاله مقدار رسوب سالانه بـراي حوضه رودخانه قره سو و رودخانه  بالخلوچاي در استان اردبیل بترتیب 55188تن و 30947تن بدست آمده است؛ که با مقدار رسوب برآورد شده با روش هیدرولوژیکی USBRمطابقت دارد.

 • bannertaliem-taliem-ir

  بررسی رفتار لرزه اي خطوط لوله گاز مدفون در محل تلاقی با گسل هاي فعال

  تومان

  نظر به دایره وسیع استفاده از خطوط لوله مدفون (شریانهاي حیاتی) در خدمت رسانی به بشر از طریق انتقال آب و نفت وگاز و دیگر سیالات لزوم بررسی  رفتار اینگونه سازه ها در برابر تحریکات زمین مانند زمین لرزه بخصوص جابجایی هاي ماندگار زمین در محل گسل هاي فعال ضروري بنظر میرسد . در این مقاله  ه بررسی رفتار بخــشی از خط لوله مدفون گاز در محـــل عبور از گسل امتداد لغز با استفــاده از تئوري اجزا محدود با در نظر گرفتن اندر کنش بین خاك  سازه با بکار گیري مصالح با رفتار الاستو پلاستیک جهت لوله و خاك ، پرداخته خواهد شد .تحلیل هاي استاتیکی غیر خطی جابجائی زمین روي مدل  هاي ساخته شده صورت گرفته و مطالعات پارامتریک گسترده اي با توجه به قطر لوله ، ضخامت لوله ، پارامتر هاي خاك و میزان جابجایی گسل انجام پذیرفته  است .

 • bannertaliem-taliem-ir

  تحلیل دینامیکی سد خاکی آزادي با نگاهی ویژه به توزیع فشار منفذي در هسته آن

  تومان

  در این تحقیق به بررسی میزان تغییرات فشار آب منفذي در هسته یک سد خاکی در هنگام وقوع زلزله پرداخته شده است. در این مطالعه سد آزادي به  صورت موردي تحت اثر رکورد زلزله طبس با استفاده از نرم افزار FLAC Ver5.00شبیه سازي شده و رفتار سد و چگونگی تغییرات فشار آب منفذي در هسته  رسی آن با استفاده از تحلیل استاتیکی و دینامیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است با انجام تحلیل دینامیکی در سطح MCLو در نظر گرفتن مدلهاي  رفتاري براي مصالح مقدار تغییرات فشار آب منفذي در ترازهاي مختلف در هسته تعیین شده است نتایج  نشان می دهد که فشار آب منفذي در هنگام وقوع  زلزله روندي صعودي داشته که این افزایش در ترازهاي میانی هسته به مراتب بیشتر از نقاط دیگر هسته میباشد.

 • bannertaliem-taliem-ir

  استفاده از توابع غني سازي در روش بدون المان گالركين براي حل مسائل دوبعدي داراي ترك در مواد همسانگرد و دوسانگرد

  تومان

  امروزه كاربرد مواد دوسانگرد نظير كامپوزيتها به علت داشتن نسبت مقاومت به وزن بالا، به صورت روزافزوني در حال افزايش است. اين مواد معمولا به  شكل ورقه هاي نازك ساخته ميشوند؛ از اينرو، وقوع ترك در آنها محتمل است و بررسي مكانيك شكست آنها توجه بسياري از محققان را به خود جلب كرده  است. از آنجا كه روشهاي تحليلي پاسخگوي بسياري از مسائل پيچيده نميباشند، روشهاي عددي گزينه مناسبي جهت تحليل اينگونه مواد هستند.  روشهاي بدون شبكه نسل جديدي از روشهاي عددي هستند كه ويژگيشان استفاده از توزيع دلخواهي از نقاط گرهي بدون نياز به تشكيل شبكه اي از  المان از پيش تعريف شده ميباشد. يكي از معروفترين آنها، روش بدون المان گالركين است كه در آن درونيابي حداقل مربعات متحرك براي ساخت توابع  شكل به كار ميرود كه سبب پايداري تقريب تابع ميشود. در مقاله حاضر براي تحليل مواد دوسانگرد، روش بدون المان گالركين مورد استفاده قرار ميگيرد. به  منظور افزايش دقت حل، توابع غني سازي نوك ترك كه از جوابهاي تحليلي حاصل شده اند، به كار گرفته ميشوند و با استفاده از تكنيكي مفيد در انتخاب  دامنه پايه نقاط گرهي براي مدلسازي ناپيوستگي ترك، روابط روش بدون المان گالركين بازنويسي ميشود كه در واقع نوعي غنيسازي خارجي در آن اعمال  ميشود. همچنين براي افزايش دقت حل در عمليات انتگرالگيري، تكنيك به كار رفته در روش اجزاي محدود توسعه يافته به نام تقسيم زيرمثلث براي انتخاب  مناسبتر نقاط گوس به كار مي رود. در پايان چند مسأله همسانگرد و دوسانگرد دوبعدي داراي ترك توسط روش پيشنهادي مورد تحليل قرار ميگيرد و به  منظور بررسي كارايي روش، ضريب شدت تنش كه از پارامترهاي مهم مكانيك شكست است، محاسبه ميشود و با مقدار تحليلي و نيمه تحليلي آن  مقايسه ميگردد.

 • bannertaliem-taliem-ir

  اثردیواره آب بند بر موقعیت خط نشت آزاد و دبی تراوش در سدهاي خاکی با استفاده از روش عددي احجام محدود

  تومان

  هرچند احداث دیواره آب بند یکی از روش هاي کاهش دبی تراوش از زیر سدهاي خاکی می باشد ولی بررسی تاثیر آن بر مو قعیت خط نشت آزاد و مقدار دبی تراوش از اهمیت ویژه اي بر خوردار است. بدلیل اینکه خط نشت آزاد مرز تفکیک ناحیه اشباع از غیر اشباع می باشد تعیین دقیق موقعیت آن در مسائل پایداري سدهاي خاکی اهمیت دارد. از اینرو در این تحقیق مدلی کامپیوتري تهیه شده است که در آن معادله عمومی جریان آب در خاك در شرایط اشباع غیر همگن غیر همسان به روش احجام محدود منفصل و دستگاه معادلات به روش گوس- سایدل حل می شود. در این مدل موقعیت خط نشت به روش تکراري و شبکه تغییر شکل یافته تعیین می گردد. صحت سنجی مدل با استفاده از داده هاي اندازه گیري از مدل فیزیکی سد خاکی در یک تانک تراوش در آزمایشگاه انجام شد. مو قعیت خط نشت و دبی تراوش اندازه گیري شده و محاسبه شده به ازاي شرایط مختلف هد آبی بالادست نشان از دقت بالاي مدل مذکور دارد. پس از صحت سنجی مدل، تاثیر موقعیت هاي مختلف و طول پرده آب بند بر روي دبی تراوش و خط نشت آزاد مورد بررسی قرار گرفت.  نتایج این تحقیق نشان داد تحت هر شرایطی وجود دیواره آبند دبی نشت را کاهش می دهد. زمانی که دیواره آبند در زیر وسط قاعده سد قرار دارد  بیشترین دبی تراوش مشاهد می شود. با جابجا کردن موقعیت دیواره آب بند می توان دبی نشت را در مقایسه با دیوارآب بند در مرکز تا 20درصد کاهش  دهد. هر چه دیواره آب بند از پاشنه به طرف پنجه جابجا شود خط تراوش آزاد در موقعیت بالاتري قرار می گیرد.

 • bannertaliem-taliem-ir

  تحليل ديناميكي مسائل دو بعدي الاستيك به روش ايزوژئومتريك

  تومان

  تحليل ديناميكي مسائل دوبعدي الاستيك به روش ايزوژئومتريك و مقايسه آن با روش اجزاي محدود موضوع اين مقاله است. براي اين منظور فرمول بندي معادله ديفرانسيل حاكم با استفاده از توابع پايه اسپلاين ها را بدست آورده ايم. با طرح دو مثال كه در آن از ماتريس هاي جرم سازگار و متمركز استفاده شده است، به مقايسه جواب هاي روش هاي اجزاي محدود و ايزوژئومتريك پرداخت هايم. به علاوه چون در تحليل ديناميكي گذرا از روش نيومارك بهره جسته ايم، به تاثير پارامترهاي αو γبر حل مسئله پرداخت هايم.

 • bannertaliem-taliem-ir

  بهبود دسته بندي متون فارسي در روش همسایگی وزن دار

  تومان

  با رشد روز افزون منابع اطلاعاتي و حجم مقالات و مطالب توليد شده در زمينه هاي مختلف و به شکل هاي متنوع اعم ازرسانه های مختلف ديجيتال نياز به دسترسي آسان اطلاعات نيز افزايش مييابد. يکي از نياز هاي اوليه در بالا بردن سرعت دسترسي که اطلاعات و پردازش اين مطالب که غالباً داراي حجم بالايي نيز ميباشند، دسته بندي اين اطلاعات در طبقات مختلف ميباشد. دسته بندي متون به عم برچسب زدن يا تفکيک يک متن در قالب يکي از دسته هاي از پيش تعیین شده گفته ميشود. در اين مقاله به بررسي عملکرد الگوريتم WKNN3با استفاده از معيار وزن دهي tf-idfميپردازيم. همچنکين براي بالابردن دقت در انتخاب طبقه صحيح و به منظور افزايش کارايي الگوريتم از روش ميانگین گيري از داده ها به عنوان معيار ارزيابي استفاده میکنیم. نتايج به دست آمده از تفکيک متون فارسی با استفاده از روش هاي فوق نشان دهنده دقت 98درصد ميباشد.