• asib shenasi zaban farsi-taliem-ir

    آسیب شناسی زبان فارسی: نگاهی بر وام گیری واژگان از دیگر زبان ها و تاثیر منفی آنها بر زبان فارسی

    1,900 تومان

    زبان وسیله ای برای ارتباط بین مردم و ملت ها در سراسر دنیا است از این رو هیچ زبانی را پاک و پالوده نمی توان یافت . در  عصر حاضر گروه های گوناگون مردم به یکدیگر نیاز دارند و در پیِ این نیاز، بازار داد و ستد گرم میشود و در این گیرودار انبوهی واژه از جایگاه و زادگاه نخستین جابه جا میگردد ، از سرزمینی به سرزمینِ دیگر میرود و وارد زبان ان منطقه یا کشور می شود. در شناخت این نیاز، بحث در مورد کشورهای پیشرفته ،در حال پیشرفت و عقب مانده نیست، سخن از کششی است که مردم جهان به یکدیگر دارند و ناگزیرند که پای دوستی پیش نهند و دست دوستی بفشارند. از این رو همچنان که نیاز مردم جهان به دوستیها مرز پایانی ندارد، داد و ستد واژگان هم بی حد و حصر است.