• haraaj Mozaiede-taliem-ir

  آشنايي با مقررات مربوط به حراج و مزايده

  تومان

   

  انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدي خود خواسته‌هاي متفاوتي دارند. در بعد جسماني انسان داراي خواسته‌هاي مادي است. اين علاقه‌هاي انسان با توجه به بعد اجتماعي بودن او موجب گرديده تا در گروه‌هاي مختلف به زندگي اجتماعي ادامه دهد. نظام‌هاي اجتماعي مختلفي بوجود آمده و اهداف مختلفي دارند. همه اين تشكيلات هدايت انسان است و به نوعي انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگي كند و از اجتماع براي اهداف فردي و تحقق آن اهداف سود ببرد. اصول اوليه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و اين اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف اين اصل و ريشه‌ها تاريخي آن و طرح و تصويب قوانين بين‌ المللي و داخلي باز هم انسان در اجراي عهد خود وفادار نمي‌ماند، زيرا تابعيت از احساسات مادي به اصول عقلي و اخلاقي او غلبه مي‌كند و او را انجام تعهد باز مي‌دارد. مسئوليت انسان يا در قالب قرارداد است يا خارج از قرارداد (ضمان قهري) كه در هر يك از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خويش عمل كند. در صورتي كه طرفين در هنگام عقد سند رسمي تنظيم كرده باشند، كسي كه تعهد به نفع اوست، مي‌تواند از طريق اجراي ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نمايد و چنانچه سند تنظيمي عادي باشد، در صورتي كه قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادي را از طريق اجراي ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له مي‌تواند از طريق اجراي ثبت اقدام كند،  والا مي‌بايستي جهت مطالبه حقوق به مراجع قضايي مراجعه كند. با صدور اجراييه از اجراي ثبت يا اجراي احكام محاكم قضايي، چنانچه محكوم عليه مفاد اجراييه را اجرا نكند، در اين صورت يا خودش مال معرفي مي‌كند تا از آن محكوم به اخذ شود يا با اعلام محكوم له مال او توقيف مي‌شود. با توقيف مال چنانچه اقدامي جهت ادامه عمليات اجرايي بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بايستي از طريق مزايده يا حراج به عمل آيد.

 • ayande pajohi-taliem-ir

  آینده پژوهی و مدیریت استراتژیک

  تومان

   

  عناصر مدیریت استراتژیک وآینده پژوهی استراتژیک به شیوه های مرتبط در همه جا و در همه سطوح دولتها و بسیاری از سازمان ها در سال های گذشته بکار گرفته شده اند. چهار جهت جدید تحقیق در این زمینه پیشنهادشده است از جمله ؛ اینکه به طور کامل تر به ماهیت عمل مدیریت استراتژیک پرداخته شود، و بر یادگیری دانش آینده پژوهی به طور کلی به عنوان بخشی از مدیریت استراتژیک تمرکزشده و به ویژه تمرکز در مورد چگونگی دانش استراتژیک و نحو? استفاده از آن و اینکه می تواند با مدیریت راهبردی به شکل بهتری یکپارچه شود. ثمر? تحقیقات متمرکز بیشتر می تواند حیط? کاربرد مدیریت استراتژیک را ارتقا داده و همچنین ظرفیت سازمانی برای مقابله با چالش های فعلی و آینده و بهبود عملکرد در طولانی مدت را افزایش دهد. شاید بتوان بزرگترین هنر آینده اندیشی و آینده پژوهی را ایجاد آمادگی برای رویارویی با آینده دانست. بزرگترین دستاورد دانش نوپای آینده پژوهی این است که امروز به خوبی درک شود که فرآیند تکامل آینده، بسیار پیچیده تر از آن است که بتوان آن را پیشگویی کرد.

 • olgo erae tamin-taliem-ir

  ارائه الگوی تامين در آمد پايدار در شرکت بهره برداری متروی تهران با استفاده از تحليل عاملي اکتشافي

  1,900 تومان

  امروزه باید مشاغل و صنایع باتوجه به نیازهای مردم شهر در شهر وجود داشته باشند؛ اما به گونه ای در سطح شهر توزیع شوند که در عین حفظ پراکندگی بیشترین تناسب را با عوامل تعدیل کننده و ظرفیت های موجود در مناطق مختلف داشته باشند. هدف این پژوهش ارایه الگویی برای ارزیابی ناسازگاری مشاغل مختلف و تعیین ظرفیت مناطق شهری در شهر اصفهان است. در واقع با این روش مشاغل در شهر به نحوی توزیع میشوند که بین ظرفیت هر منطقه با مشاغل تخصیص داده شده به آن منطقه همبستگی وجود داشته باشد. در مرحله اول آلاینده ها، مزاحمتها و ناسازگاری های مشاغل و عوامل کاهش دهنده و افزایش دهنده آنها شناسایی میشود و معیارهای مناسب برای تعیین میزان ناسازگاری مشاغل و ظرفیت تخصیص مناطق شهری تعیین میشود. در مرحله دوم ابتدا با استفاده از روش پرامیتی ظزفیت مناطق و سطح ناسازگاری مشاغل امتیازدهی میشود. سپس با استفاده از الگوریتم شبیه سازی تبرید مشاغل به گونه ای به مناطق شهری تخصیص داده میشود که مشاغل با سطح ناسازگاری بیشتر به مناطق با ظرفیت بیشتر تخصیص داده میشود.

 • erae siyasathaye novin-taliem-ir

  ارائه سیاست های نوین برنامه ریزی شهری در بهبود روابط میان شهر و روستا

  1,900 تومان

  با وجود تحقیقات و مطالعات سنتی که در زمینهء مهاجرتهای روستایی به شهرها در علم جغرافیا صورت گرفته است تا این اواخر، روابط شهر و روستا در استراتژیهای توسعهء ناحیه ای، کمتر مورد توجه جغرافی دانان بوده است؛ در حالی که مراد از تحقیق در روابط شهر و روستا نه تنها تعیین این روابط، بلکه توسعهء اجتماعی-اقتصادی ناحیه ای در یک کلیت منسجم است که در نهایت به توسعهء اجتماعی- اقتصادی ملی بینجامد.در کشورهای در حال توسعه، شهرها به جای توزیع سرمایه، تولید، درآمد رفاه و تصمیم گیری نسبت به حوزه های پیرامونی، به تمرکزگرایی سوق داده شده است؛ در حالی که باید در داخل یک سیستم شهری، تولیدات، سرمایه و درآمد، به صورت سلسله مراتبی به کار افتد و شرایط مطلوب اجتماعی- اقتصادی به روستاها و بخشهای دورافتاده برسد. این در حالی است که امروزه شهرهای جهان سوم به صورت مرکزی برای توزیع تولیدات سرمایه داری جهانی درآمده و تنها به عامل مصرف تولیدات ملی و جهانی گرویده است در این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی بعد از بیان روابط میان شهر و روستا و سیاست های برنامه ریزی جهت ایجاد ارتباط آنها، مراحل نه گانه را در تحلیل همه شرایط سکونتگاهی بیان میکنیم. با توجه به اینکه هدف از بررسی روابط شهر و روستا کاهش نابرابری های عمیق بین شرایط اجتماعی- اقتصادی شهر و روستاست؛ بنابراین هرگونه تصمیم گیری و برنامه ریزی باید بر این هدف مهم تاکید کند.

 • manajemen strategis-taliem-ir

  ارزش مديريت استراتژيك

  تومان

   

  جاذبه هر رويكرد مديريتي، انتظار رهنمون شدن به سود بيشتر براي مؤسسه است. اين، به ويژه درباره نظام مديريت استراتژي با تأثير عمده‌اي كه بر تدوين و اجراي برنامه‌ها دارد، صادق است. مجموعه‌اي از مطالعات انجام شده درباره سازمان‌هاي كسب و كار ، تأثير فرآيندهاي مديريت استراتژيك را بر نتيجه نهايي اندازه‌گيري كرده‌اند. يكي از نخستين مطالعات عمده توسط آنسوف و همكاران در سال 1970 اجرا گرديد. در بررسي 93 مؤسسه توليدي آمريكايي، پژوهشگران دريافتند كه برنامه ريزان رسمي كه از رويكرد مديريت استراتژيك استفاده مي‌كرده‌اند، بر حسب معيارهاي مالي كه فروش، دارايي‌ها، قيمت فروش، درآمد هر سهم و رشد درآمد را اندازه مي‌گرفت، نسبت به مؤسسات بدون برنامه‌ريزي، موفقيت بيشتري كسب نموده بودند. برنامه‌ريزان همچنين در پيش‌بيني نتيجه فعاليت‌هاي عمده استراتژيك دقت بيشتري داشتند. دومين پژوهش پيشاهنگ توسط تيون و هاوس در سال 1970 چاپ شد كه 36 مؤسسه در شش صنعت مختلف را مطالعه كرده‌ بودند. انها دريافتند كه برنامه‌ريزان رسمي در صنايع نفت، غذايي، دارويي،فولاد، شيميايي و ماشين‌آلات بطور قابل ملاحظه‌اي از مؤسسات بدون برنامه در همان صنايع پيشي گرفته بودند. به علاوه، برنامه‌ريزان، عملكرد خودشان را به ميزان معتنابهي بعد از پياده‌كردن فرآيند رسمي در مقايسه با عملكرد مالي در سالهاي بدون برنامه‌ريزي، بالا برده‌ بودند. بعداً ( 1972) هارولد از تكرار بخشي از پژوهش تيون و هاوس درباره شركتهاي دارويي و شيميايي گزارش داد. يافته‌هاي او مطالعه پيشين را تأييد كرد و در واقع نشان داد كه تفاوت ميان عملكرد مالي مؤسسات با برنامه‌ريزي مؤسسات بدون برنامه‌ريزي در طول زمان افزايش يافته بود.

   

 • Modiriat Keifiat Jame-taliem-ir

  ارزيابي مديريت كيفيت جامع در سازمانهاي دولتي

  تومان

  اين تحقيق  كاربرد مديريت كيفيت جامع را در سازمانهاي بخش دولتي مورد بررسي قرار مي دهد . ارزيابي ويژگيهاي عملي اين سازمانها درباره ده بعد مديريت كيفيت جامع (مثل روابط عرضه كننده و مديريت نيروي كار ) توسط نويسندگان ويا بكار گيري ادبيات دانشگاهي شناسايي و تعريف شده است . از ديدگاه ارزيابي ، مديريت كيفيت جامع براي سازمانهاي بخش دولتي مفيد شاخته شده اما ويژگيهاي خاص عملكرد ، به ويژه نارسايي درك موضوعهاي رضايت مشتري ، احساس رضايت مديران و كاركنان براي كار كردن بر اساس قوانين ونظم ومشاهده اولويتها، و كمبود ميل دروني وانگيزه براي پيشرفت فرايندها ، مداخله مديريت كيفيت جامع را مشكل تر مي سازند . همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند انگيزه لازم براي پيشرفت را فراهم كرده و همان نقشي را ايفا كنند كه مشتريان در يك موقعيت رقابتي دارا هستند .

 • arzyabi olgo parakanesh-taliem-ir

  ارزیابی الگوی پراکنش فضایی جمعیت در نظام شهری کشور

  1,900 تومان

  ارزیابی و تحلیل سیستم های شهری نشانگر سیاست گذاریها و نحوه پخشایش جمعیت در پهنه سرزمین می باشد. با مطالعه این امر نحوه پخشایش و میزان تعادل در توزیع جمعیت مشخص تر می شود. همچنین روند روبه رشد شهرنشینی در دهه های اخیر تعادل در ساختار فضایی شهرها را الزامی نموده است. در این راستا بررسی الگوی نظام شهرنشینی و نحوه توزیع اندازه جمعیت سکونتگاه های شهری یک ضرورت تلقی می شود. هدف از این مقاله ارزیابی و تحلیل نظام شهری استان مازندران با تکیه بر نحوه پراکندگی جمعیت شهرهای این استان با استفاده از مدلها و تکنیکهای رایج در زمینه تحلیل نظام شهری (مرتبه – اندازه زیپف، الگوهای نخست شهری و ضریب آنتروپی) در پنج دوره سرشماری (1390-1355) می باشد. نوع تحقیق کاربردی – توسعه ای و روش آن توصیفی – تحلیلی است. بخش های نظری پژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای و با استفاده از منابع داخلی و خارجی انجام شده و آمارهای مورد نیاز از طریق مراکز و سازمان های دولتی تهیه شده است. در این تحقیق جامعه آماری شامل کلیه نقاط شهری استان مازندران در سالهای 1390- 1355 می باشد. نظم فضایی موجود در نحوه پراکنش شهرهای استان در انطباق کامل با نظم ها و تئوری های تجربه شده نمی باشد. تحلیل یافته ها حاکی از آن است که نظام شهری استان مازندران از قانون رتبه – اندازه پیروی نمی نماید و الگوی نخست شهری حاکم است، اما شدید نیست و همچنین ضریب آنتروپی درسالهای آخر دوره مورد مطالعه وضعیت نسبتاً بهتری را کسب کرده است.

 • arzyabi jaye pay-taliem-ir

  ارزیابی جای پای بوم شناختی (EF) به منظور پایداری حمل ونقل شهری

  1,900 تومان

  امروزه مهمترین چالش فراروی کلان شهرها بهمنزله موتور اقتصاد جهانی، شبکه های حملونقل هستند که بالاترین کارایی شهر را تامین میکنند. مفهوم حمل ونقل پایدار به معنای مجموعه ای از سیاستها و دستورالعمل های یکپارچه، پویا، پیوسته با اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گفتهشده که رفع نیازهای حمل ونقل جامعه و نسل های آتی را به عهده دارد. لذا هدف این تحقیق ارزیابیجای پای بوم شناختی به منظور پایداری حمل ونقل کلانشهر تهران میباشد. روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی– تحلیلی و از نوع تحقیقات پژوهشی – کاربردی میباشد. یافته های حاصله از پژوهش نشان میدهد که میزان جای پای بوم شناختی حمل ونقل کلانشهر تهران برابر با هکتار 181،040،1 طبق آمار جهانی بوده است. با توجه به جمعیت 706،693،8 نفری شهر تهران نشان میدهد که 7 برابر بیشتر از مساحت کل شهر است. اگر رد پای اکولوژیکی بسیار بیشتر از ظرفیت زیستی بر زیستبوم آن وارد گردد باعث حرکت سیستم به سمت برگشت ناپذیری و آسیبهای جدی خواهد شد؛ بنابراین استفاده از یک سیستم یکپارچه حمل ونقل شهری بر اساس کاربری زمین،کاهش تخصیص حملونقل خیابانها به خودروهای شخصی و اختصاص بیشتر ظرفیت آنها به حمل ونقل پاک، تشویق افراد به انجام سفرهای ضروری با حمل ونقل همگانی، بهبود سطح دسترسی به حمل ونقل عمومی و خدمات ارایه شده، تشویق سرمایه گذاری خصوصی به بهبود بخش حمل ونقل ازجمله مواردی است که به منظور پایداری حمل ونقل شهری با رویکرد جای پای بوم شناختی پیشنهاد میشوند.

   

 • arzyabi avamel moaser-taliem-ir

  ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه با رویکرد منطق فازی

  1,900 تومان

  به وسیله یک سیستم اطلاعاتی جامع, مدیران توانایی تصمیم گیری سریعتر, دقیق تر و مطمئن تری خواهند داشت .یک سیستماطلاعاتی جامع مدیریت پروژه مزایای بسیاری من جمله مدیریت یکپارچه پروژه های سازمان, کمک به تصمیم گیری مدیران ارشددر خصوص پروژه های جاری سازمان ,تهیه ی گزارشات یکپارچه و جامع برای مدیران در سطوح مختلف, ارتقا سطح علمی وتخصصی افراد مرتبط با پروژه و در نهایت افزایش اثربخشی مدیران و کارکنان را در بر دارد.با توجه به اهمیت و مزایای سیستماطلاعاتی مدیریت پروژه, هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر پذیرش این سیستم در سازمان ها می باشد. این تحقیق از نوع کمیاست و از مطالعات کتابخانهای استفاده شده است و همچنین در ادامه پژوهش, مطالعه موردی سازمان مدیریت امن الکترونیککاشف برای تعیین این عوامل انجام شده است. ابزار اصلی بکار گرفته شده جهت جمع آوری داده ها ، تبیین و شناسایی و سنجشعوامل پذیرش سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه, پرسشنامه می باشد.در نهایت با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP) مولفه های موثر بر پذیرش سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه رتبه بندی شدند که نتایج به ترتیب اولویت بدین صورت است:1- عامل سازمانی 2- عامل انسانی 3- عامل تکنولوژیکی 4- عامل محیطی 5- عامل معماری.

 • arzyabi nezam bodje-taliem-ir

  ارزیابی نظام بودجه ریزی عملیاتی شهرداری تهران از منظر اصول مهندسی ارزش

  1,900 تومان

  در مقاله حاضر سیر استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفته و ضمن ارزیابی تاثیر این روش بودجه ریزی بر بهبود عملکرد فعالیت ها و خدمات در نهاد عمومی مدیریتی شهرداری، راهکارهای اتخاذ شده توسط نهاد سیاستگذاری شورای اسلامی شهر تهران بر مبنای اصول مهندسی ارزش برای کاهش هزینه ها و افزایش ارزش فعالیت ها و خدمات و ارتقای پاسخگویی و شفافیت مالی و عملیاتی نهاد عمومی شهرداری تهران ارایه شده است. نتایج مطالعه نشان داده است که نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در صورتی که به صورت یک زنجیره متصل با نظام فنی و اجرایی، نظام پایش برنامه پنج ساله، نظام پذیرش پروژه ها و نظام کنترل پروژه ها و سیستم بهای تمام شده در سیستم مدیریتی شهرداری تهران به صورت مستمر و تدریجی در سیستم های کنترلی مدیریت شهری پیاده سازی شود می تواند با ایجاد ارتباط بین شاخص های عملکردی و تخصیص بهینه منابع به بهبود بهره وری عملکرد شهرداریها منجر گردد. همچنین به کارگیری سیستم مهندسی ارزش در دیدگاه کلان مدیریت شهری در اقداماتی مانند فرآیند تصویب بودجه در شورای شهر می تواند فرصت مناسبی برای ایجاد هم افزایی در طرح های منفصل و استفاده از ایده های خلاقانه و ساختارشکن برای افزایش کارایی طرح ها و کاهش هزینه های مدیریت شهری و افزایش سرمایه مالی و اجتماعی شهر فراهم کند.

 • estrateji karkard-taliem-ir

  استراتژی های کارکردی مدیریت منابع انسانی

  تومان

   

   مفهوم مدیریت منابع انسانی، از اواسط دهه هشتاد میلادی معرفی شد و هدف از آن ارایه روش‌هایی برای مدیریت کارکنان و کمک به بهبود عملکرد سازمان است. سعادت، 1386به منابع انسانی سازمان، دیگر نه به عنوان منبع هزینه بلکه همانند دارایی‌های ارزشمندی برای کسب مزیت رقابتی نگریسته می‌شود. به همین دلیل است که برنامه‌ریزی منابع انسانی از اولویت بالایی در سازمانها برخوردار شده است. مایکل پورتر بر این باور است که مهارتها و انگیزش افراد یک شرکت و چگونگی به‌کارگیری آنها را می‌توان عامل مهم مزیت رقابتی آن شرکت، به حساب آورد. (آرمسترانگ، 1380) به طور کلی، مدیریت منابع انسانی را، شناسایی، انتخاب، استخدام، تربیت و پرورش نیروی انسانی به منظور رسیدن به اهداف سازمان تعریف کرده‌¬اند. به بیان دیگر، مدیریت منابع انسانی عبارت است: از: تحلیل نیازهای انسانی سازمان با توجه به شرایط متغیر و انجام اقدامات لازم برای پاسخگویی به این نیازها. مدیریت منابع انسانی را می‌توان نوعی رویکرد مدیریت بر افراد دانست که بر این چهار اصل استوار است :

  1-کارکنان مهم‌ترین دارایی سازمان به حساب می‌آیند و موفقیت سازمان در گرو اعمال مدیریتی اثربخش، بر آنهاست.

  2-.اگر سیاست‌های پرسنلی و خط‌مشی‌های سازمان با حصول اهداف سازمان و برنامه‌های استراتژیک آن پیوند تنگاتنگی داشته باشند و به رسیدن به آن اهداف کمک کنند، احتمال موفقیت سازمان بیشتر خواهد شد.

 • entekhab narmafzar monaseb-taliem-ir

  انتخاب نرم افزار مناسب برای پیاده سازی ژئوپورتال میراث فرهنگی با استفاده از روش AHP-SWOT

  1,900 تومان

  میراث فرهنگی به عنوان یک پدیده منحصر له فرد، غیرقابل جایگزینی و در میان نسلها ازارزش و احترام برخوردار است. این پدیده یک پدیده مکان مبنا بوده و شامل مجموعه ای از اطلاعات مکانی و توصیفی می باشد. داده های مکانی نیز بعنوان یک شاخص و زیرساخت در جهت توسعه کشور اهمیت دارد. برای نیل به اهداف مختلف داده های مکانی باید موجود باشند. یکی از مهمترین مسایل امروزی دسترسی به داده های مکانی می باشد. ارگان ها وسازمان های زیادی وجود دارند که بر اساس نیاز خود داده های مکانی جمع آوری و تهیه کرده اند. در نتیجه تولید دوباره این داده ها کار وقت گیر و هزینه بر می باشد. بسیاری از داده های تولید شده و حتی بهنگام شده در دسترس کاربران قرار ندارد. برای دسترسی به داده های مکانی تمامی کاربران باید از وجود داده های مکانی مطلع باشند. با طراحی و پیاده سازی یک ژیوپورتال می توان به وجود سرویس های مکانی که بر اساس استانداردهای موجود ساخته شده اند آگاه بود و به آنها دسترسی پیدا کرد. برای طراحی و پیاده سازی ژیوپورتال از نرم افزارهای متن باز می توان استفاده کرد. تکنیک های زیادی برای انتخاب یک نرم افزار مناسب وجود دارد. در این مقاله پارامترها و معیارهایمختلفی در انتخاب بهترین نرم افزار برای پیاده سازی یک ژیوپورتال در نظر گرفته شده است. جهت انتخاب نرم افزار مناسب از تلفیق دو روش AHP و SWOT استفاده شده است. ابتدا معیارها با استفاده از روش AHP وزن دهی شدند. همچنین با مشخص کردن قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها از روش SWOT برای انتخاب نرم افزار مناسب استفاده شده است.

 • angizeh dar modiriyat-taliem-ir

  انگیزه در مدیریت

  تومان

  انگيزه را اين گونه تعريف مي كند: ميل به كوششش فراوان در جهت تامين هدفهاي سازمان به گونه اي كه اين تلاش در جهت ارضاي برخي از نيازهاي فردي سوق داده شود. يكي از فعاليتهاي مدير اين است كه موجبات انگيزش كاركنان را در سطح بالايي از عملكرد فراهم سازد بدين معني كه اطمينان يابد كه افراد كار مي كنند بطور منظم سر كار حاضر مي شوند و سهم مثبتي در رسالت سازمان دارند عملكرد شغلي به توانايي محيط و همچنين انگيزش مرتبط است. (محمد زاده – مهروژان ، 1375 ،121-120) انگيزه بعنوان يكي از فرآيندهاي ارضاي نياز به حساب مي آيد.نياز به عنوان يك واژه فني حالتي دروني است كه باعث مي شود نتيجه پي آمد خاص جالب به نظر برسد يك نياز ارضا شده تنش ايجاد مي كند و در نتيجه در درون فرد نوعي سائقه يا پويايي بوجود مي آورد اين پويايي موجب بروز نوعي رفتار پژوهشي در فرد مي شود و او در پي تامين هدفهاي ويژه اي بر مي ايد اگر آن هدفها را تامين كند نياز مزبور ارضا مي شود و در نتيجه تنش كاهش مي يابد بنابر اين مي توان گفت كه كارگر يا كارمندي كه تحري شده و داراي انگيزش است در وضعي به سر مي برد كه تنش دارد.(يعني بين فرد و محيط او نوعي عدم تعادل بوجود مي آيد) او براي رهايي از اين تنش دست به اقدام مي زند و تلاش و كوشش مي كند . هر قدر اين تنش بيشتر باشد سطح يا ميزان تلاش و كوشش بيشتر خواهد شد. اگر اين تلاش و يا كوشش به صورت موفقيت آميزي ، به ارضاي نياز منجر گردد. تنش كاهش مي يابد ، ولي از آنجا كه رفتار فرد در سازمان مورزد نظر ماست ، فعاليتي كه در جهت كاهش مي يابد تنش صورت مي گيرد بايد در راستاي هدفهاي سازمان باشد . بنابر اين در تعريفي كه از انگيزش داريم اين معنا هم گنجانده شده كه نيازهاي فرد با هدفهاي سازمان سازگار است و هيچ مغايرتي با آنها ندرد . اگر چنين وضعي وجود نداشته باشد فرد يا كارگر تلاش و كوشش زيادي مي نمايد كه در واقع در جهت مخالف منافع سازمان صورت مي گيرد و نكته جالب اينجاست كه اين نوع كوششها و تلاشها چيز غير عادي نيستند .

 • Ahamiat Boodje-taliem-ir

  اهمیت بودجه برای دولت

  تومان

   

  بیشتر سازمانهای دولتی , تجاری یا غیر انتفاعی از بودجه بندی جهت اطمینان نسبت به اینکه منابع آنها طبق مقاصد و اهداف مدیریت به مصرف می رسد, و همچنین جهت سهولت در نتیجه گیری از علمیات طبق طرح های مدیریت, استفاده می کنند. در سازمانهای دولتی بودجه بندی از اهمیت زیادی برخوردار است , چونکه بودجه, جهت مصرف منابع عمومی , چارچوب و برنامه ارایه می کند. از دیدگاه گزارشگری مالی و حسابداری , بودجه در سازمانهای دولتی جزء اصلی سازمان در رسیدن به اهداف حسابداهی که در فصل(2) دوم توضیح داده شد, می باشد. بودجه در سازمانهای دولتی عموماً , نشاندهنده قوانین اتخاذ شده می باشد. که اهمیت بیشتری از ابزارهای برنامه ریزی مالی دارد. چونکه بسیاری از سازمانهای دولتی از GAAP جهت تهیه بودجه پیروی نمی کنند. دولت, با مقایسه بودجه ای که بر اساس GAAP تهیه نشده با بودجه ای که مبتنی بر GAAP تهیه شده است به اهداف پاسخگویی خود می رسد. در این فصل , فرآیند بودجه بندی در سازمانهای دولتی و موضوعات مهم در مورد اطلاعات بودجه ای که در صورتهای مالی دولت ثبت شده است را مورد بررسی قرار می دهیم.

 • baresi naghsh sekonatghahha-taliem-ir

  بررسي نقش سكونتگاه هاي غيررسمي و حاشينه نشيني بر ميزان آسيب هاي اجتماعي

  1,900 تومان

  پديده حاشيه نشيني در اكثر كلانشهرهاي كشور وجود دارد و كشورهاي در حال توسعه نيز با اين پديده مواجه هستند. امروز در مناطق حاشيه نشين تهران مي بينيم كه افراد با فرهنگ هاي مختلف حتي از استان هاي ديگر وارد تهران شده اند و در يك محله و منطقه با هم زندگي مي كنند و بسياري از نقاط حاشيه اي كلان شهر تهران آنقدر گسترش يافته اند كه به بافت شهر متصل شده اند. از طرفي به دليل رشد بي برنامه، اين مناطق از نظر معماري ساخت و سازهاي مناسبي ندارند و اين درحالي است كه اينگونه ساخت و سازها علاوه بر نازيبا كردن چهره و منظر شهر، جان شهروندان را به خطر انداختن مي اندازند. گسترده بودن حاشيه نشيني در حاشيه شهرها موجب بروز بيشتر ناهنجاري ها، آسيب ها و معضلات اجتماعي در شهرها مي شود كه بيشتر اين حاشيه نشينان به دليل عدم توان اقتصادي، گرفتار افراد سودجو و به آسيب هاي اجتماعي گرفتار مي شوند كه رفع مشكلات و آسيب هاي حاصل از حاشيه نشيني هزينه هاي بسياري را به دنبال دارد و اين امر موجب ناامني، آلودگي هاي محيطي و مشكلات متعددي براي كلان شهر تهران شده است. بنابراين چهره نامطلوب شهر، پايين بودن سطح بهداشت عمومي و سلامت، مسكن هاي غير قابل اطمينان در قبال حوادث طبيعي و افزايش بزه كاري از پيامدهاي حاشيه نشيني است كه همت تمام مسئولان را مي طلبد كه دست در دست هم دهند و از گسترش اين معضل جلوگيري كنند. در اين راستا در پژوهش حاضر به بررسي نسبت حاشيه نشيني با آسيبهاي اجتماعي در شهر تهران پرداخته و تلاش دارد ضمن تحليل چند بعدي اين مسئله، به معرفي سياستها و راهبردهاي اجرايي به منظور پيشگيري از انحرافات اجتماعي در مناطق حاشيه نشيني با استفاده از مدل تحليلي swotبپردازد.