• asar molti anzim-taliem-ir

  اثر مولتی آنزیم و افزودنی باکتریایی بر ترکیب شیمیایی و برخی فراسنجه های تخمیر برونتنی سیلاژ جو پژمرده شده

  1,900 تومان

  این پژوهش به منظور مطالعه اثر سطوح مولتی آنزیم و سطوح افزودنی باکتریایی بر ترکیب شیمیاییو برخی فراسنجه های تخمیر برون تنی سیلاژ جو انجام شد. مولتی آنزیم روابیو در سه سطح صفر، 500 و1000 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم ماده خشک و افزودنی باکتریایی پروسیج (مخلوطی از باکتری های لاکتوباسیلوس پلانتاروم، لاکتوباسیلوس بوچنری، انتروکوکوس فائوسیوم و پروپیونوباکتریوم اسیدوفیلوس) در سه سطح صفر، پنج و 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم ماده خشک سیلاژ جو استفاده شد. ترکیب شیمیایی، فراسنجه های تولید گاز و جمعیت پروتوزوآ در شرایط برون تنی و بخش های مختلف پروتئین خام سیلاژهای آزمایشی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که افزودن مولتی آنزیم باعث کاهش الیاف نامحلول در شوینده خنثی (05/0> P) pH، خاکستر، پروتئین قابل حل در شوینده خنثی و پروتئین غیرقابل دسترس (01/0> P) و افزایش نیتروژن غیرپروتئینی و پروتئین غیرقابل حل در شوینده خنثی (01/0> P) نسبت به سیلاژ شاهد شد. سیلاژ جو حاوی 5 میلی گرم افزودنی باکتریایی ماده خشک، pH و پروتئین قابل حل در شوینده خنثی بیش تر (01/0> P) و پروتئین غیرقابل دسترس کمتری (01/0> P) در مقایسه با سیلاژ شاهد و سیلاژ جو حاوی 10 میلی گرم افزودنی باکتریایی داشت. جمعیت پروتوزوآ، غلظت نیتروژن آمونیاکی، انرژی قابل متابولیسم، اسیدهای چرب کوتاه زنجیر و قابلیت هضم ماده آلی با روش برون تنی تحت تاثیر قرار نگرفت (05/0<P). بر اساس نتایج این آزمایش استفاده از افزودنی باکتریایی و مولتی آنزیم در تهیه سیلاژ جو پژمرده شده به خاطر بار مالی که می تواند ایجاد کند، توصیه نمی شود.‎

   

 • estefade az elektrorisi-taliem-ir

  استفاده از الکتروریسی عامل دار منظور به حذف مس از آب و پساب

  1,900 تومان

   

  آلودگی فلزات سنگین توسط فعالیت های صنعتی و توسعه تکنولوژیکی به علت سمیت ای آلاینده ها، غیر قابل تجزیه بودن ان ها و تجمع زیستی تهدید های جدی برای محیط زیست و بهداشت عمومی ایجاد نموده است. هنگامی که فلزات سنگین در حالت عنصر و یا مواد آلی فلزی در می آیند، می توانند تاثیرات قابل توجهی بر سلامت جوامع بشری داشته باشند. بر این اساس فلزات سنگین شامل مس، کادمیوم، سرب، جیوه، نیکل و روی در لیست اولویت دار آلاینده های خطرناک می باشند. از آن جایی که روش های مرسوم فیزیکی و شیمیایی در غلظت های پایین فلزات سنگین موثر نبوده و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشند، به همین دلیل جاذب ها سال های بسیاری مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان یکی از روش های امیدوار کننده برای حذف فلزات سنگین از سیستم های فاضلاب محسوب می شوند. جاذب های ساخته شده از نانو الیاف دارای خواص سطحی منحصر به فرد، سطح تماس بالا، خاصیت آبدوستی حیرت انگیز و منافذ قابل تنظیم می باشند. علاقه به استفاده از الیاف ها مانند الیاف های پلی اکریلونیتریل، به عنوان جاذب برای حذف یون های فلزی از محلول های آبی، افزایش یافته است. اصلاح سطح یک راه برای افزایش قابلیت جذب بسیاری از الیاف برای یون های فلزی بوده است. در این مقاله نانوالیاف پلی اکریلونیتریل با استفاده از روش الکتروریسی تهیه و سطح نانوالیاف توسط دی اتیلن تری آمین عامل دار شد سپس این الیاف عاملدار شده برای جذب فلزات مس از محلول های آبی مورد استفاده قرار گرفت. خواص نانوالیاف پلی اکریلونیتریل با استفاده از آنالیزهای اسپکتروفتومتر جذب اتمی ، ATR-FTIR مورد بررسی قرار گرفت. دو ایزوترم جذب لانگمویر و فروندلیچ به منظور بررسی داده های جذب استفاده شد. علاوه بر این، مقدار جذب یونهای فلزات سنگین توسط تشک های نانوالیافی در این مطالعه گزارش شده است.

 • baresi ashenase daneshjoyan-taliem-ir

  بررسی آشنایی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته شیمی با فرصتهای شغلی مرتبط با شیمی

  1,900 تومان

  با توجه به افزایش سالانه تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی و چالشهای اشتغال این افراد، در این تحقیق میزان آشنایی دانشجویان رشته شیمی با فرصتهای شغلی مرتبط با شیمی در کنار آگاهی و علاقه آنها نسبت به شیمی با طرح سوالاتی از دانشجویان کارشناسی رشته شیمی دانشگاه ملایر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده است که میزان آگاهی و علاقه دانشجویان با تحصیل در رشته شیمی افزایش یافته و بالاتر از متوسط بوده است. اما میزان آگاهی از بازار کار و مهارتهای اشتغالی در این دانشجویان در حد کم می باشد. بنابراین سیستم آموزشی رشته شیمی در زمینه آگاهی های کارآفرینی و اشتغال از تاثیرگذاری کمی برخوردار بوده است.

 • baresi khososisazi-taliem-ir

  بررسی خصوصيات كمی گل و بنه زعفران (. Crocus sativus L) تحت تأثير سيستم هاي تغذيه آلی، بيولوژيكی و شيميايی در منطقه گناباد

  1,900 تومان

  به منظور ارزیابی واکنش گیاه زعفران به کودهای مختلف دامی، زیستی و شیمیایی آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی جهاد کشاورزی گناباد طی سال های زراعی ۱۳۹۴-۹۵ و ۱۳۹۵-۹۶ صورت گرفت. عامل اصلی بصورت کاربرد کود گاوی به میزان ۶۰ تن در هکتار و عدم مصرف کود و عامل فرعی متشکل از تیمارهای: شاهد (عدم مصرف کود)، نیتروکسین (۵ لیتر در هکتار)، بیوفسفر (۳ لیتر در هکتار)، بیوسولفور (۵ کیلوگرم در هکتار)، اسید هیومیک (۱۰ کیلوگرم در هکتار) و کود شیمیایی (به ترتیب ۱۵۰ ،۱۰۰ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار از منابع اوره، سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم) بود. نتایج آزمایش مشخص کرد اثر متقابل تیمارهای کود گاوی و کودهای بیولوژیکی و شیمیایی بر صفات عملکرد گل تر، کلاله تر و کلاله خشک معنی دار بود. بیشترین عملکرد گل تر (۱۸۱ کیلوگرم در هکتار) از اعمال کود بیوفسفر همراه با مصرف ۶۰ تن در هکتار کود گاوی حاصل شد. عملکرد کلاله تر در تیمار کود شیمیایی تحت شرایط مصرف کود گاوی بیشترین افزایش (میانگین عملکرد ۱۰۴۰۵ گرم در متر مربع) را نشان داد. درحالی که عملکرد کلاله خشک درنتیجه مصرف بیوفسفر حداکثر مقادیر (۵۳۵۱ گرم در هکتار) را حاصل کرد. اثر کود گاوی بر صفات بنه معنی دار شد. تعداد بنه در واحد سطح و عملکرد بنه افزایش ۱۹ درصدی را در اثر مصرف کود گاوی نسبت به تیمار شاهد در سال دوم نشان دادند. در بین تیمارهای کود بیولوژیکی و شیمیایی، بیشترین تعداد بنه (۴۴۰ بنه در متر مربع) و عملکرد بنه (۴۴۰۱ کیلوگرم در متر مربع) درنتیجه اعمال کود بیوفسفر بدست آمد. بر اساس نتایج بدست آمده، مصرف کود دامی توصیه شده بصورت تلفیقی همراه با کودهای بیولوژیکی بخصوص کود بیوفسفر در شرایط اقلیمی و خاکی مشابه با محل این آزمایش توصیه می گردد.

 • baresi ghashahaye shabake-taliem-ir

  بررسی غشاهای شبکه آمیخته زئولیت پلیمری

  1,900 تومان

   

  غشاهای شبکه آمیخته نسل جدیدی از انواع غشاها هستند که نتیجه تلاش های بسیار برای بهبود بخشیدن به کارایی غشاهای معمول که عمدتا هم پلیمری هستند می باشند. در این غشاها پرکن هایی از جنس زئولیت ها با راندمان جداسازی بالا در شبکه پلیمری به منظور افزایش راندمان جداسازی غشاهای شبکه آمیخته به دست آمده، نشانده می شود. که راهکاری موثر برای افزایش کارایی غشا های پلیمری در جداسازی است. در این دیدگاه، با ترکیب خواص مناسب نانو ذرات معدنی با خواص فاز آلی پلیمر، می توان به یک غشاء با تراوایی و گزینش پذیری بالا، مقاومت مکانیکی و شیمیایی خوب و فرآیندپذیری مناسب دست یافت. در این مقاله به معرفی عنصر غشاهای پلیمر و زئولیت غیر آلی و معرفی جامع و کامل غشاهای شبکه آمیخته زئولیت پلیمری می پردازیم. این معرفی شامل مواد، مکانیزم جداسازی، روش ها، ساختارها، خواص و کاربردهای بالقوه پیشبینی شده این نوع از غشا ها می باشد.

 • tosee narmafzarhaye karbordi-taliem-ir

  توسعه ی نرم افزارهای کاربردی شیمی پارسی برای اندروید

  1,900 تومان

  برای نوشتن یک نرم افزار کاربردی نخست باید دانش برنامه نویسی را آموخت. تصمیم نگارنده برای نگارش نرم افزارهای شیمی پس از مشورت با اهل فن منجر به انتخاب برنامه ویژوال بیسیک شد. که بر پایه ی آن چند برنامه ی ویندوزی نوشته شد. اما پس از ورود گوشی های جاوا به بازار و مشاهده ی علاقه مندی و مشغول شدن دانش آموزان به آنها، از ویژوال بیسیک به جاوا تغییر مسیر داده شد. از آنجا که سرعت پیشرفت دانش سرسام آور است، با وجود نوشتن تعدادی نرم افزار شیمی برای ویندوز با جاوا، در واقع پیش از آنکه فرصت نوشتن برنامه ی شیمی برای این نوع گوشی ها فراهم شود، سیستم عامل اندروید وارد بازار شد. اما چون پایهی برنامه نویسی اندروید هم جاوا بود، بنابراین نوشتن نرم افزار کاربردیاندروید آغاز شد. حاصل این کار، چند نرم افزار کاربردیمفید در زمینه دانش شیمی بود.

 • moghayese barname darsi-taliem-ir

  مقایسه برنامه درسی آموزش شیمی دوره دوم متوسطه در ایران، استرالیا و کره جنوبی

  1,900 تومان

  تدوین برنامه درسی برای آموزش شیمی درکشور و هدف های تعریف شده برای آن، تنها در صورتی موفقیت آمیز است که با انتخاب رویکردهای مناسب برای طراحی، آموزش و اجرا باشد. گرچه تنها با یک برنامه درسی نمیتوان همه ی چشم اندازها و اهداف مورد نظرنظام آموزشی را جامه عمل پوشاند. با این حال در صورت انتخاب رویکردها و راهکارهای مناسب در بهترین شرایط میتوان به تعدادبیشتری از اهداف مورد نظر در نظام آموزشی رسید. در این مقاله سعی شده با مطالعه ی برنامه درسی آموزش شیمی دوره ی دوم متوسطه در کشورهای استرالیا و کره جنوبی، مقایسه اهداف، محتوا و محوریت های آنها با برنامه درسی آموزش شیمی در دوره دوممتوسطه کشورمان (نظام جدید)، به شناخت و معرفی آن به نظام آموزشی کشور کمک نماید تا نتایج حاصل آن بتواند به تنظیم برنامه درسی آموزش شیمی کمک کند.

 • Characterization and Functionalization-taliem-ir (Copy)

  Characterization and Functionalization of Carbon Nanotubes(CNTs) Intended for Bioapplications

  تومان

  A carbon nanotube is a tube-shaped material, made of carbon ,having a diameter measuring on the  nanometer scale. A nanometer is one-billionth of a meter, or about one ten-thousandth of the thickness of a human hair. Carbon nanotubes have many structures differing in length, thickness, and in the type of helicity and number of layers. Although they are formed from essentially the same graphite sheet, their electrical characteristics differ depending on these variations, acting either as metals or as semiconductors. Since their discovery in 1991, carbon nanotubes have generated huge activity in most areas of science and engineering due to their unprecedented physical and chemical properties. No previous material has displayed the combination of superlative mechanical, thermal and electronic properties attributed to them; these properties make nanotubes ideal, not only for a wide range of applications but as a test bed for fundamental science. The discovery of carbon nanotubes has the potential of revolutionizing biomedical research as they can show superior performance because of their impressive structural, mechanical, and electronic properties, such as  mall size and mass, high strength, higher electrical and thermal conductivity, etc. Recently, carbon  nanostructures are proposed as promising candidates to develop neural scaffolds. There are different types of carbon nanostructures. The three most popular ones are single-walled carbon nanotubes, multiwalled carbon nanotubes, and carbon nanofibers. Carbon nanostructures have excellent mechanical, electrical, and conduction properties, and have nanostructure similar to neuritis. Hence, they have been utilized to improve neural activities and guide severed ends in a nerve through each other. The tubular, vesicle-like character of carbon nanotubes has been used for drug containment and focused drug delivery in clinical trials (e.g., for the dispersal of cancer drugs for localized tumor treatment). Consequently, carbon nanotubes are also amenable for nano-sized platforms, whereby functional groups that would normally not coincide (e.g., like antibodies, polyethylene glycol, and cancer medication) can be brought together. Functionalization, through the attachment of different functional groups, has also made it possible to create nanotube-based moieties with complex behavior (e.g., a drug-delivery vehicle that can traverse the plasma membrane, and release the drug in a target organelle).

 • Decolorization performance-taliem-ir

  Decolorization performance of TiO2/Zr catalysts supported on Nanostructured material including Carbon

  تومان

  A composite of Zr-doped TiO2 and carboxylic multiwall carbon nano tube (MWCNT-COOH) as a support was successfully synthesized by using Sol-Gel method. Increasing specific surface area of TiO2/Zr nano  photocatalyst (NPC), perform by padding the catalyst on substrate of (MWCNT-COOH). The porous  structure of catalyst with high specific surface area obtained via calcination phase by removed carbonaceous structure.TiO2 with Zr as dopant lead to high photo catalyst activity and decreasing BG energy.  Decolorization ability of NPCs monitored by using UV–Vis spectrophotometer. Padding of TiO2 on MWCNT- COOH as substrate cause high specific area and the best photocatalytic activity. Properties of support and catalyst were characterized by SEM, TEM, XRD, FT-IR and BET. For photocatalytic applications, the band gap of the synthesized semiconductors was determined. The TOC analysis has perform for proving the  Decolorization of Acid Red 88 as a Azo dye. TiO2/Zr/MWCNT-COOH was the best performance.

 • Design and Synthesis -taliem-ir

  Design and Synthesis of Natural Polymer Derived From Wheat Starch

  تومان

  This reaction, first part of the synthesis starch octenyl succinic anhydride were synthesised by addition of 2-octenyl succinic anhydride aqueos solution to suspension modified wheat starch. After this part a certain  amount of aluminum sulfate was added to starch octenyl succinic anhydride slurry.The results of SEM and FT-IR,27ALNMR, HNMR confirmed the fotmation of ester group and the cross-link with AL3+.Aluminum octenyl succinic anhydride (ASO) with starch. ASO is a unique, hydrophobically modified natural polymer, used in cosmetics and food industry.

 • Electrochemical Behavior-taliem-ir

  Electrochemical Behavior of Conductive Cotton Textile: Effect of Conducting Particles

  تومان

  In this study, a electrochemical sensor based on smart textile was fabricated. The smart conductive textiles was prepared using coating of a cotton fabric by different four conductive particles include single and multi- wall carbon nanotube, graphene oxide and silver nanoparticles and their conductivity properties was compared together. The scanning electron microscope was used to observation of surface morphology of the fabric samples. The coated fabric by silver nanoparticles has highest conductivity in compared with carbon coated fabrics. The performance of Ag coated fabric was evaluated as a working electrode.

 • Evaluation of the occurrence-taliem-ir

  Evaluation of the occurrence of cracks in concrete dams

  تومان

  One of the most important factors in the cracking and destruction of concrete dams is earthquake force. Typically, after the earthquake, cracks in the body of concrete dams are observed, and despite the consideration of the necessary arrangements in the design of the dam, due to the formation of tensile forces caused by the earthquake cracking occurs in concrete. If these cracks are not properly restrained, the dam will be damaged. In the present study, we investigate how cracks are created and the factors affecting its formation, how to distribute cracks, the classification of cracks formed in the concrete dams body, and the strategies for preventing or repairing cracks in concrete dams. Considering the great sensitivity and importance of the issue of cracking in concrete dams and the inappropriateness of conventional methods, there is a need for extensive studies and studies in this field. The crack range in concrete dams varies from a surface cracking to a concrete breakdown. In fact, the cracks cause openings that can cause further damage to concrete. The occurrence of cracks in concrete dams may endanger the structure of the dam. The occurrence of cracks in concrete sections and bodies of dams indicates a tension or movement that concrete cannot withstand. Therefore, concrete dams and their lateral structures should be designed to withstand the hydrostatic pressure of the reservoir water.

 • Fabrication of an Electrochemical-taliem-ir

  Fabrication of an Electrochemical Biosensor for early detection of Colorectal cancer based on miRNA hybridyzation method

  تومان

  For the detection of DNA hybridization, a new electrochemical biosensor was developed on the basis of the interaction of Doxirubicine (DOX) with 22-mer oligonucleotides (from human Colorectal cancer) a simple biosensing design to yield an ultrasensitive electrochemical biosensor for cancer biomarker detection on  Screen Printed Gold Electrodes (SPGE) without use of any modification on electrode surface perhaps direct detection with the help of electroactive label (DOX) and MicroRNA92a (miRNA) as an biomarker selected for being up-regulated in Colorectal cancer. The biosensor was assembled in two stages the immobilization of the probe that was modified on an SPGE and second stage of target hybridization of completely match strand electroactive label DOX has been used after hybridization process which is an intercalator with our miRNA strands as an redox indicator for amplifying the electrochemical signal of miRNA 92a. For conformation electrochemical techniques including Cyclic Voltammetery (CV) and Differential Pulse Voltammetery (DPV). were used and hybridization was observed successfully .The final biosensor provided a sensitive detection of miRNA 92a with good selectivity.

 • Impacts of Magnetic Water-taliem-ir

  Impacts of Magnetic Water on Some Mechanical Properties of Normal and High-Strength Concrete

  تومان

  One of the most important points which have been considered by scholars and those involved in concrete technology science is improvement of various concrete features. For achieving this goal, in two recent decades, very widespread studies have been performed and one of their most important studies is using magnetic water technology in concrete. By using this technology, the physical structure of water could be changed so that the number of molecules in a molecular association is reduced from 14 to 5 or 6 molecules and as a result, the water surface tension is decreased. Using magnetic water in concrete mixture causes consistency and reduction of water to cement ratio of concrete and also increasing of its durability and strength. In the present study, the impact of magnetic water on mechanical properties of normal concretes and high strength concretes such as consistency and compressive strength has been investigated. The tests results indicate that using magnetic water in concrete mixture increases its compressive strength by 17% and 465 respectively. Also, it accelerates the cement hydration reaction  and increases concrete slump.

 • In Vitro Biocompatibility-taliem-ir (Copy)

  In Vitro Biocompatibility of a Compliant, Blood Compatible, and Biodegradable Nanofibrous Scaffold for Vascular Tissue Engineering

  تومان

  A vascular scaffold must not only support appropriate structural integrity until neotissue can form, but also closely mimic the strength and compliance of native blood vessels. Hemocompatibility is also clearly a crucial factor to raise success of the engineered construct since the vascular scaffold comes in contact with blood. The degradation profile of the scaffold is another important criterion to consider for successful applications in tissue engineering of load-bearing structures like blood vessel tissues. A tissue-engineered vascular graft  requires complete scaffold degradation with well-defined cellular organization and tissue remodeling. To cover all these required features, we carried out the blend electrospinning to fabricate nanofibers of poly(L-lactide  acid-co-poly ε-caprolactone) (PLCL), a biodegradable and compliant polymer, gelatin (Gel), a biodegradable and commercially available natural biopolymer possessing many integrin binding sites (such as RGD) for cell adhesion, and Tecophilic (TP), a hydrophilic, elastic and hemocompatible polyether-based thermoplastic aliphatic polyurethane, with a weight ratio of 60:20:20 (PGT;60/20/20) resulted in creation of a compliant, hemocompatible and biodegradable scaffold. The nanofibrous structure of the scaffold was visualized using a scanning electron microscope (SEM). The surface characterization of scaffold was carried out using ATR-FTIR spectroscopic analysis. For evaluating the potential of electrospun PGT;60/20/20 scaffold as a substrate for vascular regeneration, we cultured human aortic smooth muscle cells (SMCs) on the scaffold and studied the biocompatibility of the structure by performing the proliferation assay and cell morphology assessment. SEM images demonstrated that electrospun PGT;60/20/20 nanofibers were successfully produced with a fiber diameter of 459±198 nm which revealed a significant reduction compared to fiber diameter of electrospun pure PLCL and pure TP. ATR-FTIR analysis confirms the presence of all components within the fibers.  Comparing the behavior of SMCs on PGT;60/20/20 scaffolds with that on electrospun PLCL and TP scaffolds confirmed the potential use of PGT;60/20/20 nanofibers in blood vessel tissue engineering.