• asib shenasi zaban farsi-taliem-ir

  آسیب شناسی زبان فارسی: نگاهی بر وام گیری واژگان از دیگر زبان ها و تاثیر منفی آنها بر زبان فارسی

  1,900 تومان

  زبان وسیله ای برای ارتباط بین مردم و ملت ها در سراسر دنیا است از این رو هیچ زبانی را پاک و پالوده نمی توان یافت . در  عصر حاضر گروه های گوناگون مردم به یکدیگر نیاز دارند و در پیِ این نیاز، بازار داد و ستد گرم میشود و در این گیرودار انبوهی واژه از جایگاه و زادگاه نخستین جابه جا میگردد ، از سرزمینی به سرزمینِ دیگر میرود و وارد زبان ان منطقه یا کشور می شود. در شناخت این نیاز، بحث در مورد کشورهای پیشرفته ،در حال پیشرفت و عقب مانده نیست، سخن از کششی است که مردم جهان به یکدیگر دارند و ناگزیرند که پای دوستی پیش نهند و دست دوستی بفشارند. از این رو همچنان که نیاز مردم جهان به دوستیها مرز پایانی ندارد، داد و ستد واژگان هم بی حد و حصر است.

 • shenasae va rotbe bandi-taliem-ir

  شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت دوره های آموزش الکترونیکی زبان فارسی به خارجیان از منظر مدرسان دوره

  1,900 تومان

  هدف این پژوهش بررسی، شناسایی و رتبه بندی مهمترین عوامل کلیدی موفقیت در نظام آموزش الکترونیکی زبان فارسی در دانشگاه های (جامعه المصطفی و دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین) است، جامعه آماری این پژوهش، 60 مدرس زبان فارسی به خارجیان بود که حداقل یک ترم آموزشی کامل زبان فارسی را با استفاده از سامانه یادگیری الکترونیکی تدریس کرده اند. ابزار اصلی گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه محقق ساخته براساس طیف 5 مقیاسی لیکرت شامل 58 گویه بود که روایی ابزار آن از دیدگاه 12 نفر از متخصصان آموزش الکترونیکی زبان مورد تایید قرار گرفت. جهت اطمینان از کفایت نمونه گیری و تشخیص مناسب بودن داده ها و برای انجام تحلیل عاملی آزمون کایزر مایر (KMO) و بارتلت به کار رفت. برای تحلیل مولفه-های اصلی عوامل موفقیت، از روش تحلیل عاملی استفاده شد. سپس روش چرخش واریماکس برای تعیین عوامل به کار گرفته شد. از آزمون آلفای کرونباخ برای تعیین روایی درونی، از آزمون فریدمن برای اولویت بندی زیر عوامل و همچنین از آزمون میانگین رتبه ها برای اولویت بندی عوامل استفاده گردید. رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت براساس میانگین رتبه ها نشان داد که عامل محتوایی دارای اولویت اول، عامل فن آوری دارای اولویت دوم، عامل دانشجو اولویت سوم و پس از آن عامل سازمانی و در نهایت عامل عمومی دارای اولویت پنجم می باشد.