• bannertaliem-taliem-ir

  استفاده از شبكه عصبي در بررسي پايداري شيب هاي خاكي همگن

  تومان

  مهمترين پارامتر مورد انتظار در تحليل پايداري شيب، بدست آوردن فاكتور ايمني است. در اين تحقيق از روش شبكه عصبي به منظور پيش بيني مقادير فاكتور ايمني براي شيب هاي خاكي همگن استفاده شده است. اهميت تأثير اين روش، زماني آشكار مي شود كه مقايسه گزينه هاي مختلف يك طرح به منظور برآورد اقتصادي و انجام آن مورد نياز باشد. بانك اطلاعاتي استفاده شده از 195آناليز پايداري شيب، به وسيله برنامه تعادل حدي Slide5حاصل شده است. در نهايت مقايسه نتايج حاصل از روش شبكه عصبي و بانك اطلاعاتي استفاده شده كارايي مناسب مدل نهايي حاصل از روش شبكه عصبي را در پيش بيني ضريب اطمينان نشان داد.

 • بررسي خواص سايشي فولاد نيتروره شده متالورژي پودر Astaloy CrM در حمام نمك مذاب سياناتي نسل جديد

  1,900 تومان

  فرآيند ترموشيميايي نيتراسيون از جمله روشهاي اصلاح سطح مي باشد كه با تغيير تركيب شيميايي سطح قطعه، موجب بهبود  خواص تريبولوژيكي سطح با تشكيل فازهاي مقاوم به سايش مي گردد. با توجه به كاربرد گستردهاي كه قطعات متالورژي  پودر در صنايع مختلف به ويژه صنعت خودروسازي يافته اند و با توجه به حضور تخلخل ها در سطح اين نوع قطعات و نياز  به محافظت از سطح در شرايط عملكردي، در اين تحقيق با تشكيل لايه نيت هاي ريدي در سطح قطعه متالورژي پودر  (Astaloy CrM + 0.3 C) با استفاده از حمام نمك مذاب سياناتي نسل جديد و عاري از سيانور به بررسي أت ثير لايه هاي ايجاد  شده بر خواص و مكانيزم هاي شيسا ي پرداخته شده است. نتايج ارائه شده توسط آناليز پراش اشعه ، Xحضور تك فاز ( ε  (Fe2-3Nرا در سطح قطعه نشان داد. جهت بررسي خواص سایشی، نمونه ها تحت آزمون سايش پین روی دیسك قرار گرفتند.  نتايج نشان دادند , لايه هاي ايجاد شده در هر دو دماي انجام فرآيند، در بارهاي عمودي اعمال شده، موجب افزايش قابل توجه  مقاومت سا شي ي سطح قطعه و كاهش نرخ سايش شده اند. با تحليل نمودارهاي ضريب اصطكاك و بررسي سطوح سايش  وسط ميكروسكوپ روبشي ، SEM مكانيزم هاي تخريب Scuffing و Gallingبه ترتيب، براي نمونه هاي نيتروره شده و نمونه هاي بدون  پوشش مشاهده و ارزيابي گرديد.

 • bannertaliem-taliem-ir

  بهينه سازي دومعياره شبكه توزيع آب به كمك الگوريتم ژنتيك و تئوري بازيها؛ مطالعه موردي شهر جديد سهند

  تومان

  با توجه به گسترش شهرنشيني و ايجاد شهرك هاي جديد و گسترش شبكه هاي توزيع آب كاهش هزينه اجرايي اين شبكه ها  مهم خواهد بود. با توجه به اينكـه تـامين فشار مناسب آب در محلهاي مصرف از اصول مهم طراحي شبكه هاي توزيع آب  ميباشد، بهينه سازي هزينه اجراي اين شبكه ها بدون در نظر گرفتن مساله فشار قابل اجرا نخواهد بود در اين تحقيق ابتدا  شبكه توزيع  آب (مطالعه موردي سهند) با استفاده از الگوريتم ژنتيك دومعياره، با دو هدف حداقل سـازي هزينـه و  حـداكثرسـازي  فـشار، بهينه سازي شده و نقاط غيرمغلوب ( پارتو) بدست آمد و با استفاده از تئوري بازيها (روش مساحتهاي  يكنواخت) نقطه بهينه طراحي مشخص و راه حل متناظر بـا آن نقطـه توسط يك نرم افزار حل هيدروليكي شبكه  (WaterGEMS)شبيه سازي شده است. نتايج اين تحقيق نشان ميدهد، بهينه سازي شبكه توزيع آب، بـا روش ارائـه شـده در  اين تحقيق ميتواند تا حدود % 13از هزينه كل پروژه را كاهش ميدهد و در واقع با هزينه كمتر، فشار در محلهاي مصرف بيشتر  گردد.

 • rayanesh abri.[taliem.ir]

  شناسایی عوامل موثر بر کاربرد رایانش ابري در دانشگاه هاي دولتی به روش تحلیل عاملی

  تومان

  هدف این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر کاربرد رایانش ابري در دانشگاه هاي دولتی شهر تهران بود. این مطالعه با توجه به روش و چگونگی بدست آوردن  داده ها، از نوع توصیفی- اکتشافی با روش پیمایشی بشمار میرود. جامعه آماري مورد مطالعه را تمامی مدیران و کارشناسان آشنا با فناوري داده ها و ارتباطات دانشگاه هاي دولتی شهر تهران تشکیل داده اند که شامل 217نفر است. روش نمونه گیري بکار رفته در مطالعه، نمونه گیري تمام شمار است.  براي گردآوري داده هاي مربوط به عوامل موثر بر کاربرد رایانش ابري، از پرسش نامه بهره گرفته شد. روایی پرسش نامه به وسیله اساتید و کارشناسان  حوزه فناوري داده ها و ارتباطات مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد. پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ برابر با ./917در سطح خوبی  محاسبه گردید. بر اساس یافته هاي پژوهش، 30متغیر اثرگذار در بکارگیري رایانش ابري در 5دسته کلی قرار گرفتند. در گام بعد و در تحلیل عوامل پنج گانه  اثرگذار بر کاربرد رایانش ابري، مشخص گردید. عامل نخست با برخورداري 4متغیر (عوامل ارزیابی ذهنی فناوري، تفکر به برآورده شدن انتظار، اعتبار از ارایه  دهنده خدمات ابر و اعتبار از نوآوري) از 30متغیر،در کل 27/546درصد از واریانس کل را تبیین میکند که بیانگر اهمیت بیشتر این عوامل از دیگر عوامل پنج گانه  است.

 • bannertaliem-taliem-ir

  طراحي قابهاي بتن مسلح با كنترل خسارت در برابر زلزله

  تومان

  كنترل ميزان خسارت وارد بر سازه يكي از مهمترين موضاعات در روشهاي جديد طراحي مانند طراحي براساس عملكرد ميباشد.  هدف از تحقيق حاضر ارائه ي يك روش جديد طراحي با كنترل خسارت، براي قابهاي خمشي بتن مسلح ميباشد. بدين منظور  ابتدا يك معيار خسارت استاتيكي توسعه داده ميشود و سپس روش پيشنهادي در طراحي يك قاب بتني 7طبقه بكار گرفته  ميشود. در ادامه به منظور ارزيابي دقت روش پيشنهادي، تحليل غيرالاستيك خسارت روي قاب مزبور انجام ميگردد. نتايج نشان  از كارايي و مؤثر بودن روش پيشنهادي در طراحي قابهاي خمشي بتن مسلح، با كنترل خسارت ميباشد.