• baresi asar molti vitamin-taliem-ir

  HN-02480207 بررسی اثر مولتی ویتامین در افزایش وزن خانمهاي باردار با حاملگی تک قلو

  1,900 تومان

  سابقه و هدف: یکی از مهم ترین عوامل موثر در بارداری تغذیه مادر است. مولتی ویتامین علاوه بر تامین نیاز مادران برجنین هم تاثیر می گذارد. افزایش وزن در طول حاملگی در محدوده طبیعی سلامت مادر و جنین و روند بارداری تاثیر می گذارد. در این تحقیق اثرات مصرف مولتی ویتامین در خانم های باردار تک قلو با سطوح مختلف اجتماعی و اقتصادی ارزیابی و تاثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی بر این متغیر بررسی شد.مواد و روشها: این تحقیق بر روی 150 خانم باردار از هفته 17 بارداری تا هفته 37 بارداری که به درمانگاه پریناتالوژی بیمارستان امام ساری مراجعه کرده بودند انجام شد. افراد بطور تصادفی در دو گروه قرار گرفته و پس از ثبت مشخصات فردی، اجتماعی و اقتصادی تا هفته 37 بارداری به یک گروه قرص مولتی ویتامین و به گروه دوم قرص دارونما بصورت روزانه داده شد و افزایش وزن آنها ثبت و داده ها توسط نرم افزار آماری SAS تجزیه و تحلیل شد و تفاوت میانگین متغیرهای فوق توسط آزمون آماری t استودنت بررسی و میانگین ها به روش LS means مقایسه شدند. در بررسی اثر فاکتورهای مورد مطالعه بر دو متغییر فوق از روش آنالیز مدل خطی GLM)) استفاده شد و همبستگی پیرسن بین متغیرها محاسبه شد.یافته ها: افزایش وزن مادران گروه شاهد و گروه مورد آزمایشی طی 20 هفته به ترتیب 63/13 و 39/9 کیلوگرم بود که تفاوت آنها معنی دار بود (05/0 P<)، در نتایج آنالیز مدل خطی برای صفت افزایش وزن خانم های باردار هیچیک از متغیرها معنی دار نشد اگرچه متغیر مصرف مولتی ویتامین، درآمد و شغل پدر موثرتر بودند. همبستگی پیرسون صفات مورد ارزیابی و سایر متغیرها محاسبه شد که همبستگی متغیر BMI مادر و اضافه وزن از نظر آماری معنی دار شد.نتیجه: افزایش وزن دوران بارداری در خانم های با BMI طبیعی که مولتی ویتامین مصرف کرده بودند نسبت به گروهی که دارونما مصرف کرده بودند کمتر بود که به نظر می رسد مولتی ویتامین با تنظیم سوخت وساز انرژی و سایر مواد مغذی از افزایش وزن غیر طبیعی در این افراد جلوگیری می کند.

   

 • asibshenasi va naghd shive-taliem-ir

  آسیب شناسی و نقد شیوۀ پرسش نامه هایِ لجام گسیخته در گردآوری داده های تحقیقات علوم انسانی طی دو دهۀ اخیر

  1,900 تومان

  پرسشنامه یکی از انواع ابزار پژوهش بوده که از مجموعهای از سؤالات به نام سنجه (پرسش) تشکیل شده است. این ابزار، جمع آوری اطلاعات کمّی و کیفی از پاسخ دهندگان را دنبال میکند. پرسشنامه ها اغلب دارای سنجه های استانداردی است که امکان جمعآوری داده را ساده تر میکند. به همین دلیل چه پرسشنامه های استاندارد شده و چه پرسشنامه های خودساخته هر دو در بین محقّقان و پژوهشگران در دو دهۀ اخیر رواج زیادی یافته که البته مقبولیت آن از طرف ناظران و داوران مجلّات فارسی زبان جای سؤال و تردید قرار گرفته است. به عبارتی، به نظر میرسد استفادۀ لجام گسیخته و به دنبال آن مشکلات و نواقص غیر ماهُوِی ناشی از استفادۀ ناصحیح از این ابزار آرام آرام، مقبولیت آن را هدف قرار داده؛ به طوری که این ابزار مورد اطمینان را به ابزاری غیر قابل اعتماد تبدیل نموده است. این پژوهش با مرور پژوهش های انجام شدۀ حوزۀ علوم انسانی در دو دهۀ اخیر، نواقصی را که در استفاده از این ابزار در پژوهش های مورد بررسی به چشم میخورد و به دنبال آن استقبال نشریات را از این دسته پژوهش ها و مقالات کاهش داده، مورد کنکاش و اکتشاف قرار داده است. در ادامه، عوامل ریشه ای که در بُروز این نواقص نقش داشته را مورد کنکاش و تحلیل قرار داده است. نتایج نشان داد عدم توجه به روایی و پایایی پرسشنامه، انتخاب ناصحیح تعداد و توزیع نمونه ها از جوامع آماری مد نظر، استفاده از پرسشنامه های خودساختۀ نامعتبر مهمترین نواقصی است که در تحقیقات علوم انسانی مورد بررسی (مجلات و پژوهشهای فارسیزبان) مشاهده شده که همگی در ذیلِ بیتوجهی و یا کم توجهی آگاهانه و نآگاهانه به اخلاق در پژوهش؛ همچنین استفادۀ لجام گسیخته از این ابزار گردآوری ظهور یافته است

 • asar taamolo mokamel yari-taliem-ir

  اثر تعاملی مکمل یاری کورکومین و تمرین هوازی بر اسپارتات آمینوترانسفراز مردان مبتلا به کبد چرب غیر الکلی

  1,900 تومان

  هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر تعاملی مکمل یاری کورکومین و تمرین هوازی بر آنزیم های AST مردان مبتال به کبد چرب شهرستان گناوه بود. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود که دو گروه تجربی مورد مقایسه قرار گرفتند. جامعه آماری این تحقیق بیماران مبتال به کبدچرب غیرالکلی با دامنه سنی35 تا 41 سال که تحت نظارت و درمان پزشک متخصص شهرستان گناوه بودند. نمونه آماری این تحقیق را تعداد 16 بیمار زن مبتلا به کبدچرب غیرالکلی تشکیل میدادند که به صورت داوطلبانه پس از ارائه برگه سونوگرافی به محقق به منظور تایید بیماری کبدچرب، با تکمیل فرم رضایت نامه ی همکاری در کار تحقیقی آمادگی خود را جهت شرکت در این تحقیق اعالم کردند. نمونه ی آماری به روش نمونه گیری انتخابی در دسترس و به طور تصادفی انجام پذیرفت. گروه بندی شاملگروه :1 برنامه تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل کورکومین(N=8) و گروه :2 برنامه تمرین هوازی همراه با مصرف دارونما )N=8( بود. گروه تجربی 90 میلی گرم کورکومین و گروه دارونما 90 میلی گرم آرد گندم مصرف کردند. آنزیم آسپارتاتآمینوترانسفراز کبد به روش فتومتریک آنزیماتیک توسط دستگاه اتوآناالیزر بیوشیمی و با استفاده از کیت شرکت پارس آزمون اندازه گیری شد. تمرینات هوازی به مدت زمان 35 دقیقه شدت 70 درصد ضربان قلب بیشینه انجام شد. زمان انجام پروتکل تمرینی فوق ،8 هفته بود و در هر هفته آزمودنی ها 3 جلسه تمرین کردند. جهت بررسی فرضیات تحقیق از آزمون t همبسته و t مستقل استفاده شد.سطح معنا داری نیز برای تمام محاسبات ( p <0/05) در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد 8 هفته مصرف مکمل کورکومین به همراه تمرین هوازی، آنزیم آسپارت آمینوترانسفر(AST) را بطور معنی داری کاهش میدهد. همچنین تمرین هوازی به تنهایی نیز بر آسپارت آمینوترانسفر اثر گذار نبود. از این رو با توجه به نتایج حاصل از تحقیق حاضر، مصرف مکمل کورکومین به همراه تمرین هوازی برای مبتالیان به کبد چرب توصیه میشود.

 • asar molti anzim-taliem-ir

  اثر مولتی آنزیم و افزودنی باکتریایی بر ترکیب شیمیایی و برخی فراسنجه های تخمیر برونتنی سیلاژ جو پژمرده شده

  1,900 تومان

  این پژوهش به منظور مطالعه اثر سطوح مولتی آنزیم و سطوح افزودنی باکتریایی بر ترکیب شیمیاییو برخی فراسنجه های تخمیر برون تنی سیلاژ جو انجام شد. مولتی آنزیم روابیو در سه سطح صفر، 500 و1000 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم ماده خشک و افزودنی باکتریایی پروسیج (مخلوطی از باکتری های لاکتوباسیلوس پلانتاروم، لاکتوباسیلوس بوچنری، انتروکوکوس فائوسیوم و پروپیونوباکتریوم اسیدوفیلوس) در سه سطح صفر، پنج و 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم ماده خشک سیلاژ جو استفاده شد. ترکیب شیمیایی، فراسنجه های تولید گاز و جمعیت پروتوزوآ در شرایط برون تنی و بخش های مختلف پروتئین خام سیلاژهای آزمایشی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که افزودن مولتی آنزیم باعث کاهش الیاف نامحلول در شوینده خنثی (05/0> P) pH، خاکستر، پروتئین قابل حل در شوینده خنثی و پروتئین غیرقابل دسترس (01/0> P) و افزایش نیتروژن غیرپروتئینی و پروتئین غیرقابل حل در شوینده خنثی (01/0> P) نسبت به سیلاژ شاهد شد. سیلاژ جو حاوی 5 میلی گرم افزودنی باکتریایی ماده خشک، pH و پروتئین قابل حل در شوینده خنثی بیش تر (01/0> P) و پروتئین غیرقابل دسترس کمتری (01/0> P) در مقایسه با سیلاژ شاهد و سیلاژ جو حاوی 10 میلی گرم افزودنی باکتریایی داشت. جمعیت پروتوزوآ، غلظت نیتروژن آمونیاکی، انرژی قابل متابولیسم، اسیدهای چرب کوتاه زنجیر و قابلیت هضم ماده آلی با روش برون تنی تحت تاثیر قرار نگرفت (05/0<P). بر اساس نتایج این آزمایش استفاده از افزودنی باکتریایی و مولتی آنزیم در تهیه سیلاژ جو پژمرده شده به خاطر بار مالی که می تواند ایجاد کند، توصیه نمی شود.‎

   

 • arzyabi rabete estenad-taliem-ir

  ارزیابی رابطه استناد به زنان پژوهشگر و کسب جوایز علمی معتبر آنها در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

  1,900 تومان

   

  هدف: در نظام های بین المللی رتبه بندی دانشگاهی، دریافت جوایزی مانند نوبل و فیلدز از امتیاز بسیار بالایی برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش آگاهی از نحوه انتخاب پژوهشگر برتر در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و جوایز معتبر آن حوزه (مدال ایفلا و جایزه پرایس) با توجه به تداوم روش سنتی مکاتبه با بزرگان هر رشته توسط کمیته های جوایز نوبل و فیلدز است. از آن جا که تکیه بر استناد مورد اجماع متخصصان حوزه علم سنجی است، این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که فهرست تعداد مقالات و استناد به آن ها در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی حاوی اسامی زنان پژوهشگر تا چه میزان برای اهدا جوایز معتبر در همین رشته کافی خواهد بود در واقع تا چه میزان بهره جستن از شاخص های علم سنجی سبب خواهد شد تا توجه اعضاء کمیته اعطای جوایز به دور از هرگونه خطای شناختی (اثر متیو) و سوگیری جنسیتی (اثر ماتیلدا) به استناد جلب شود چراکه به عنوان یک گروه از مجموعه شاخص های موثر برای تهیه و آماده سازی فهرست برندگان خود (اعم از زن و یا مرد) به نحو مقبول تر، مورد پذیرش بیشتر صاحب نظران جامعه علمی این حوزه است.روش: جامعه آماری این پژوهش کلیه مقالات پراستناد پژوهشگران حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی 49 سال اخیر (از سال 1970 تا دو ماهه اول سال 2019- کل مجموعه پوشش زمانی) داده های پایگاه اطلاعاتی وب آف ساینس است. هم چنین داده ها با استفاده از نرم افزارهای هیست سایت و وویس ویوور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. ضمن آن که روش این پژوهش به روش اسنادی و تحلیل استنادی بر کمیت مقالات تاکید دارد.یافته‎ها: آنچه تاکنون به دست آمده نشان می دهد 7.4 درصد از دریافت کنندگان جایزه درک دسولا پرایس از سال 1984 تاکنون زن هستند. اما عدم حضور زنان در این جایزه به رغم جایزه نوبل که به طور آشکار با خطاهای شناختی مرتبط دانسته شده ممکن است دارای دلایل دیگری چون برجسته بودن نقش مردان پژوهشگر و تعداد زیاد مقالات و آثار آن ها دانست. لذا با توجه به نقش استناد در جوایز حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی بتوان الگوی مناسبی برای سایر جوایز معتبر جهانی در کلیه حوزه ها ارائه داد.نتیجه‎گیری: الزاما مقالات دریافت کنندگان مدال پرایس و ایفلا در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی، در زمره مقالات پراستناد رشته نبوده و میزان تولید مقاله و استناد به آثار آن ها، نمی توانسته از شاخص های تاثیرگذار بر نحوه اعطای جایزه به آن ها باشد. لذا برای افزایش تعداد برندگان زن در این حوزه، تنها توسعه کمی و کیفی بروندادهای پژوهشی کفایت نمی کند و به سایر فعالیت های وابسته به رشته نیاز است.

 • masraf etelaat -taliem-ir

  مصرف اطلاعات یا تبدیل آن به دانش: مطالعه موردی دانشگاه جیرفت

  1,900 تومان

  هدف: پژوهش حاضر به مطالعه نگرش دانشجویان دانشگاه جیرفت به طور موردی در زمینه مصرف اطلاعات یا تبدیل آن به دانش است.روش پژوهش: روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و ازنظرگردآ وری داده ها توصیفی و از نوع پیماشی بوده و ابزار جمع آ وری اطلاعات در این تحقیق ، پرسشنامه است . و جامعه آماری دانشجویان دانشگاه جیرفت 3000 می باشند که حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 340 نفر با خطای 5 درصد. . برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته در طیف لیکرت پنج گزینه ای با پایایی مطلوب 98/8، استفاده شده است روش نمونه گیری نمونه گیری خوشه ای است.نتایج: یافته ها نشان می دهد موارد مصرف اطلاعات و مهارت مورد استفاده دانشجویان دانشگاه جیرفت در مردان بالاتر از گروه زنان بود و در مصرف غیرفعال و بی جهت گروه زنان بالاتر از گروه مردان قرار داشت. در متغیرهای موارد مصرف اطلاعات و مهارت مورد استفاده دانشجویان دانشگاه بین گروه های تحصیلی اختلاف معنادار آماری یافت نشد .((-p <0 /05) در متغیر اطلاعات مورد مصرف مقدار گروه فنی و مهندسی×بالاتر از سایر گروه ها بود و در متغیر مصرف غیرفعال و بیجهت میانگین نمرات گروه علوم انسانی بالاتر از سایر گروه ها قرار داشت در متغیرهای اطلاعات مورد مصرف و موارد مصرف اطلاعات بین گروه های سنی اختلاف معنادار آماری یافت نشد -p <0 /05مقداردر متغیر مهارت مورد استفاده میانگین نمرات گروه فنی و مهندسی بالاتر از سایر گروه ها بود .

   

 • motalee forsatha va chaleshha-taliem-ir

  مطالعه فرصتها و چالشهای اعضای هیئت علمی دانشگاه باهنر کرمان برای انتشار مقالات علمی در نشریات تامپسون رویترز و رابطه آنها با متغیر های جامعه شناختی

  1,900 تومان

  هدف از انجام این پژوهش بررسی فرصت ها و چالش های اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان برای انتشار مقالات علمی در نشریات تامپسون رویترز است.روش کار : روش انجام پژوهش استفاده از روش توصیفی و همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان و ابزار گردآوری پرسشنامه و نرم افزار مورد استفاده جهت تحلیل داده ها نرم افزار Spss است.نتایج: نتایج نشان داد که بین فرصت شناخت، موانع آموزشی، موانع انگیزشی برحسب رتبه علمی تفاوت معناداری دیده نمیشود و بین فرصت شناخت، موانع آموزشی، موانع انگیزشی برحسب سن تفاوت معناداری دیده نمیشود. فرصت شناخت، مزایای استفاده از مقاله ISI، دستیابی به اطلاعات، موانع آموزشی، موانع انگیزشی و شرایط ویژه با سن رابطه معناداری وجود ندارد.

 • Clinician's.Guide.[taliem.ir]

  A Clinician’s Guide to Integrative Oncology

  تومان

  n this book, we will use the term Integrative Medicine practitioner’ to denote a practitioner who is qualified in western medicine and at least one other form of complementary medicine (typically this is often nutritional medicine, acupuncture, an/or mindbody medicine). We will use the term  complementary medicine’ to denote those systems of medicine and therapies that lie utside of conventional (western) medicine, which  onetheless can be complementary to orthodox medical care. It is of course recognised that in defining it as such, we are taking a somewhat Western-centric approach and that in some countries, forms of complementary medicine’ such as Chinese medicine would not be considered complementary. The term complementary medicine practitioner’ will be used to denote a healthcare practitioner, whose primary qualification is in a form of complementary medicine and who is not qualified in Western medicine.

 • A double-blind controlled study of a nonhydroquinone bleaching[taliem.ir]

  A double-blind controlled study of a nonhydroquinone bleaching cream in the treatment of melasma

  تومان

  Background Melasma is an acquired hypermelanosis predominantly affecting the face of women. It is often recalcitrant to treatment with hypopigmenting agents. Objective To assess the efficacy of a nonhydroquinone cream (Amelan M®) vs. another (Mela-D®) as treatment for melasma. Methods Twenty-two French women with bilateral epidermal and/or mixed melasma were enrolled in a split-faced prospective trial lasting 4 months during summer season weeks. Twelve patients applied once-daily Amelan M® to one side of the face with sun-protective factor 60 UVA sunscreen each morning and Mela-D® once-daily to the other side of the face. Pigmentation was measured objectively using a mexameter and the melasma area and severity index (MASI) were measured subjectively. Results The mean decrease of pigmentation was statistically significant on the MASI with both cream and only with Amelan M with the mexameter. Some adverse side effects were observed. Conclusions Amelan M® is really more effective than Mela D® cream on melasma. Even though some side effects were observed patients  preferred the Amelan M-treated side.

 • Guide.to.Bioethics.(Pocket.Guides.to.Biomedical.Sciences).[taliem.ir]

  A Guide to Bioethics

  تومان

  A captivating scene in the 1997 Academy Award movie, GATTACA, portentously suggests that society may  be defned by some essentials of genetic traits. The movie illustrates a hodgepodge of clinical tests such as preimplantation screenings aimed at identifying certain desirable genetic traits in order to select some people for specifc roles in a “not-toodistant-future” society. Vincent, one of the main characters is born naturally and genetically defective. Tests confrmed that he has bad eyesight, heart problems, and limited life expectancy of 30 years due to his genetic proclivity at birth. He is consequently relegated as an invalid and performs menial jobs at the hypothetical space center, Gattaca Aerospace Corporation. To avoid these genetic defects,  Vincent’s brother is meticulously bioengineered and falls under the spectrum of “valids” in the “nottoo- distant-future” society. Using an intricate bioinformatics algorithm of machines, members of this futuristic society are easily deciphered/ discriminated and categorized into their genetic essentials as valids and invalids. Workplace discrimination is common and legally permissible and encouraged in accordance with genetic profles of members of the society. In the meantime, Gattaca Aerospace Corporation is fervently preparing for a space mission to Saturn’s Titan.

 • Guide.to.Psychosocial.and.Spiritual.[taliem.ir]

  A Guide to Psychosocial and Spiritual Care at the End of Life

  تومان

  This famous prayer, often called the peace at the lastprayer, concisely and elegantly expresses basic wishes for safety, rest, and peace at the end of life . In an attempt to realize those wishes, end-of-life care has changed dramatically in the last 2540 years. Widespread dissatisfaction with the end-of-life care before that
  and the emergence of hospice in response prompted much of the change. A broad public dialogue about balanced curative and palliative care, new advance care planning techniques (including advance directives), ever more humane tests for diagnosing life-threatening diseases, individualized protocols for delivering and monitoring palliative treatments, concerted efforts to relieve pain, and the new palliative care medical specialty all contributed to the improvements. Yet, because most end-of-life research has focused on bodily symptoms, functional decline, life-support treatments, and patient wishes concerning those treatments, much of the change has been con
  fined to the physical domain of dying.

 • Guide.to.Psychosocial.and.Spiritual.[taliem.ir]

  A Guide to Psychosocial and Spiritual Care at the End of Life

  تومان

  This famous prayer, often called the peace at the lastprayer, concisely and elegantly expresses basic wishes for safety, rest, and peace at the end of life . In an attempt to realize those wishes, end-of-life care has changed dramatically in the last 2540 years. Widespread dissatisfaction with the end-of-life care before that
  and the emergence of hospice in response prompted much of the change. A broad public dialogue about balanced curative and palliative care, new advance care planning techniques (including advance directives), ever more humane tests for diagnosing life-threatening diseases, individualized protocols for delivering and monitoring palliative treatments, concerted efforts to relieve pain, and the new palliative care medical specialty all contributed to the improvements. Yet, because most end-of-life research has focused on bodily symptoms, functional decline, life-support treatments, and patient wishes concerning those treatments, much of the change has been con
  fined to the physical domain of dying.

 • A New Approach to Stone-reliefs of Persepolis[taliem.ir]

  A New Approach to Stone-reliefs of Persepolis

  تومان

  In the north eastern part of the Persian Gulf in Iran, there is a region called Fars today and Parse in the past. In this mountainous region there is a mountain previously called Mehr (love) and now called Rahmat (Mercy) with a 2500 years old ruined palace still dazzling on its skirts,  remaining from the Achaemenid reign over Iran from c.550 to 330BC. Despite considerable research on the religion of this dynasty, Iranologists have not still conclusively reached a definite opinion on this matter and if they have, it is based on questionable evidences and interpretations. Based on remaining inscriptions and stone-carvings of this monument, the article is an attempt to show that the kings of this dynasty were definitely followers of Zoroaster, who founded the first official religion of the world 6 to 7 centuries AD, with all the symbols found in this unique palace having Iranian roots which so far have wrongly been attributed to the beliefs of other peoples and civilizations.

 • Practical.Guide.to.Biomedical.[taliem.ir]

  A Practical Guide to Biomedical Research for the Aspiring Scientist

  تومان

  Throughout the history of mankind, curiosity and an open mind have been the driving force behind discovery. What is over that hill? What is across that body of water? What can be found in the dark depths of space? It was probably also curiosity that made you open this book. Essentially, research is about pursuing curiosity. Leaving no stone unturned, in an eternal search for new discoveries that will improve the understanding of ourselves, and the world around us. Imagine being the first person to describe a phenomenon that will forever change the way we look at ourselves. You could be just months away from producing something that lasts forever; a piece of science that will inspire and stimulate the curiosity of future researchers.

 • A practical, algorithmic approach to diagnosing hair shaft[taliem.ir]

  A practical, algorithmic approach to diagnosing hair shaft disorders

  تومان

  The hair shaft is a unique structure composed of an inner cortex and a protective outer cuticle. Any defects in this normal structure due to genetics or the environment can lead to variations in physical properties. Thus one should suspect a hair shaft disorder if a patient presents with an abnormality or change in hair texture, appearance, manageability or ability to grow hair long. A key feature of the clinical evaluation is to determine whether there is hair breakage (increased fragility) by looking for broken hairs and performing a tug test. Once this determination is made, an algorithmic approach can be used to narrow the differential diagnosis: hair shaft disorders with and without fragility. A hair mount along with other directed questions and examination will almost always allow the clinician to make an in-office diagnosis. Common case  scenarios, photographs, and practical tips are provided to illustrate the use of this algorithmic approach in the diagnosis of hair shaft disorders. We have also included a summary of the molecular defects where known, which can be helpful in providing a correlation with clinical findings, in counseling patients, and potentially offering treatment options.