• asar paranetrhaye sanaty-taliem-ir

  اثر پارامترهای هندسی بر تغییرات فرکانس طبیعی یک مخزن استوانه ای ترکدار تحت تحریک ضربه در نرم افزارAAbaqus

  1,900 تومان

  هدف این مقاله، بررسی اثر پارامترهای هندسی بر فرکانس طبیعی یک مخزن استوانه ای ترکدار تحت تحریک ضربه و سپس پیدا کردن راهکاری جهت بررسی وجود ترک در مخازن میباشد. روند طی شده در این تحلیل بدین صورت میباشد که در حالت الف) قطر و ضخامت ثابت، تغییرات طول، و در حالت ب)طول و ضخامت ثابت، تغییرات قطر، و در نهایت در حالت ج)طول و قطر ثابت، تغییرات ضخامت بررسی شده است. بدین ترتیب، اثر تغییرات فرکانس طبیعی بر اساس تغییرات پارامترهای هندسی مخزن امکان پذیر خواهد بود. نشان داده شده که در حالت طول و قطر ثابت با افزایش ضخامت مخزن، فرکانس افزایش می یابد. به علاوه، در حالت طول و ضخامت ثابت با کاهش قطر مخزن، و در حالت قطر و ضخامت ثابت با کاهش طول مخزن، فرکانس افزایش می یابد. در آخر به جهت کاهش زمان و هزینه های کارشناسی با بررسی نتایج حاصل شده، برای وجود یا عدم وجود ترک طولی در مخزن رابطه ای تئوری بدست آمده است.

 • baresi asar meydanhaye hararati-taliem-ir

  بررسي اثر ميدان های حرارتي و مغناطيسي روی کربني نانولوله تحت عبور نانو سيال بعنوان نانوسنسور

  1,900 تومان

  در این مقاله اثر میدان های حرارتی و مغناطیسی روی نانولوله کربنی بعنوان نانوسنسور با استفاده از مدل تیر رایلی و بر اساس تیوری غیرموضعی گرادیان کرنشی تحلیل خواهد شد. نانولوله تحت تاثیر میدان های فیزیکی اعم از حرارتی و مغناطیسی می باشد و از آن نانوسیال بعنوان نانوسنسور جهت اندازه گیری فرکانس های شیفت عبور می کند. شرایط تکیه گاهی در مراحل مختلف این تحقیق در نظر گرفته شده است. روابط سینماتیک بر اساس نظریه فن کارمن بکار خواهد رفت. با استفاده از اصل هامیلتون معادلات حرکت استخراج شده اند. برای بیان نیروی سیال از روابط ناویر استوکس استفاده شده است. میدان مغناطیسی بصورت دوبعدی از روابط لورنتز استخراج شده اند. تاثیر پارامترهای مختلف روی ارتعاشات نانولوله بررسی شده است. از نوآوری های مهم و برجسته این تحقیق، تحلیل ارتعاشات و بررسی فرکانس های شیفت نانولوله کربنی تحت حرکت نانوسیال بعنوان نانوسنسور در محیط پاسترناک، اثر میدان های حرارتی و مغناطیسی روی نانولوله کربنی تک لایه و همچنین استفاده از تیوری غیرموضعی-گرادیان کرنشی می باشد. امید است که این مقاله راه روشنی در این مقوله برای آیندگان باشد و به عنوان مرجعی محکم در تحلیل و بررسی نانوسنسورها مورد استفاده قرار بگیرد.

 • tasir badane jeloee-taliem-ir

  تاثیر بدنه جلویی بر رو عملکرد ي آیرودینامیکی چتر نیم کره

  1,900 تومان

  از چترها برای کاهش سرعت محموله های فضایی و هوایی، در فاز نزول و فرود استفاده میشود. عوامل گوناگونی در تغییر ضریب پسای چتر و کاهش عملکرد آن تاثیر دارد. یکی از این عوامل تاثیر هندسه بدنه جلویی و فاصله آن بر روی عملکرد چتر میباشد. در این مقاله، شبیه سازی ایرودینامیکی محموله مقیاس بندی شده یک نمونه رایج در مقابل یک مدل چتر نیمکره متناسب، در فاز فرود انجام گرفته و عملکرد چتر در حالت قرارگرفتن محموله جلویی و بدون آن مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین تاثیر فاصله قرارگیری بدنه نسبت به چتر مطالعه میشود. نتایج حاصل از حل عددی نشان میدهد که با قرار گرفتن بدنه جلویی مورد نظر به شکل استوانه ای مخروطی، عملکرد چتر و ضریب پسا به شدت کاهش پیدا میکند به منظور اعتبارسنجی، ضریب پسای بهدست آمده از حل عددی برای چتر نیمکره با ضریب پسای مراجع مربوطه مقایسه شده است.

 • tahlil 3bohdi asar-taliem-ir

  تحلیل سه بعدی اثر شکل هندسی مقطع کانال گاز سمت کاتد بر عملکرد پیل سوختیPEM

  1,900 تومان

  طراحی موثر کانال های جریانگاز در پیل های سوختی پلیمری برای اطمینان از توزیع یکنواخت گازهای واکنشگر بسیار مهم و اساسی است. در این مطالعه، با توسعه یک کد برنامه نویسی سه بعدی به زبان فرترن، تاثیر تغییر ابعاد کانال با ثابت نگه داشتن حجم و طول کانال در حالت دوفازی بر عملکرد پیلسوختی مورد مطالعه قرار میگیرد. نتایج نشان میدهند که با ثابت نگه داشتن حجم کانال و تغییر در ارتفاع و عرض کانال میتوان بر میزان اکسیژن ورودی به لایه نفوذگاز و همچنین بهبود عملکرد پیل اثرگذاری کرد. یافته ها حاکی از آن است که با کاهش ارتفاع کانال و افزایش عرضکانال از میزان اشباعشدگی و همچنین غلظت آب در لایه نفوذگاز کاسته میشود. در نتیجه اکسیژن بیشتری به تخلخل های لایه نفوذگاز و لایه کاتالیست نفوذ میکند و به تبع آن بیشترین چگالی جریان و چگالی توان در مقایسه با سایر طراحی ها تولید میکند.

 • A Bluetooth Routing Protocol Using Evolving Fuzzy Neural Networks

  تومان

  In this paper, a routing protocol which utilizes the characteristics of Bluetooth technology is proposed for Bluetooth-based mobile ad hoc networks. The routing tables are maintained in the master devices and the routing zone radius for each table is adjusted dynamically by
  using evolving fuzzy neural networks

 • A comparison of neural network models, fuzzy logic, and multiple linear regression for prediction of hatchability

  تومان

  Application of appropriate models to approximate the performance function warrants more precise prediction and helps to make the best decisions in the poultry industry. This study reevaluated the factors affecting hatchability in laying hens from 29 to 56 wk of age

 • A comparison of neural network models, fuzzy logic, and multiple linear regression for prediction of hatchability

  تومان

  Application of appropriate models to approximate the performance function warrants more precise prediction and helps to make the best  decisions in the poultry industry. This study reevaluated the factors affecting hatchability in laying hens from 29 to 56 wk of age. Twenty-eight  data lines representing 4 inputs consisting of egg weight, eggshell thickness, egg sphericity, and yolk/albumin ratio and 1 output, hatchability,  were obtained from the literature and used to train an artificial neural network (ANN). The prediction ability of ANN was compared with that of  fuzzy logic to evaluate the fitness of these 2 methods. The models were compared using R2, mean absolute deviation (MAD), mean squared  error (MSE), mean absolute percentage error (MAPE), and bias. The developed model was used to assess the relative importance of each  variable on the hatchability by calculating the variable sensitivity ratio. The statistical evaluations showed that the ANN-based model predicted  hatchability more accurately than fuzzy logic. The ANNbased model had a higher determination of coefficient (R2 = 0.99) and lower residual  distribution (MAD = 0.005; MSE = 0.00004; MAPE = 0.732; bias = 0.0012) than fuzzy logic (R2 = 0.87; MAD = 0.014; MSE = 0.0004; MAPE =  2.095; bias = 0.0046). The sensitivity analysis revealed that the most important variable in the ANN-based model of hatchability was egg weight (variable sensitivity ratio, VSR = 283.11), followed by yolk/albumin ratio (VSR = 113.16), eggshell thickness (VSR = 16.23), and egg sphericity  (VSR = 3.63). The results of this research showed that the universal approximation capability of ANN made it a powerful tool to approximate  complex functions such as hatchability in the incubation process

 • A Configurational Comparative Method to Identify Multiple Pathways to Improve Patient-Centered Medical Home Models

  تومان

  This brief focuses on using fuzzy set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA) to evaluate patientcentered medical home (PCMH) models. It is  part of a series commissioned by the Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) and developed by Mathematica Policy Research under contract, with input from other nationally recognized thought leaders in research methods and PCMH models. The series is designed to expand  the toolbox of methods used to evaluate and refine PCMH models. The PCMH is a primary care approach that aims to improve quality, cost, and  patient and provider experience. PCMH models emphasize patient-centered, comprehensive, coordinated, accessible care, and a systematic  focus on quality and safety

 • A Framework for Reasoning with Expressive Continuous Fuzzy Description Logics

  تومان

  In the current paper we study the reasoning problem for fuzzy SI (f-SI) under arbitrary continuous fuzzy operators. Our work can be seen as an extension of previous works that studied reasoning algorithms for f-SI, but focused on specific fuzzy operators, e.g. fKD-SI and of reasoning algorithms for less expressive fuzzy DLs, like fL-ALC
  and fP -ALC (fuzzy ALC under the Lukasiewicz and product fuzzy operators, respectively).

 • A Framework for Reasoning with Expressive Continuous Fuzzy Description Logics

  تومان

  In the current paper we study the reasoning problem for fuzzy SI (f-SI) under arbitrary continuous fuzzy operators. Our work can be seen as an extension of previous works that studied reasoning algorithms for f-SI, but focused on specific fuzzy operators, e.g. fKDSI and of reasoning  algorithms for less expressive fuzzy DLs, like fLALC and fP ALC (fuzzy ALC under the Lukasiewicz and product fuzzy operators, respectively).  We show how transitivity can be handled for all the range of continuous fuzzy DLs and discuss about blocking and correctness in this setting.  Based on these analysis, we present a unifying framework for reasoning over the class of continuous fuzzy DLs. Finally use the results to prove  decidability of several fuzzy SI DLs

 • A fuzzy logic expert system to estimate intrinsic extinction vulnerabilities of marine fishes to fishing

  تومان

  Fishing has become a major conservation threat to marine fishes. Effective conservation of threatened species requires timely
  identification of vulnerable species.

 • A fuzzy logic expert system to estimate intrinsic extinction vulnerabilities of marine fishes to fishing

  تومان

  Fishing has become a major conservation threat to marine fishes. Effective conservation of threatened species requires timely identification of  vulnerable species. However, evaluation of extinction risk using conventional methods is difficult for the majority of fish species because the  population data normally required by such methods are unavailable. This paper presents a fuzzy expert system that integrates life history and  ecological characteristics of marine fishes to estimate their intrinsic vulnerability to fishing. We extract heuristic rules (expressed in IF–THEN  clauses) from published literature describing known relationships between biological characteristics and vulnerability. Input and output variables  are defined by fuzzy sets which deal explicitly with the uncertainty associated with qualitative knowledge. Conclusions from different lines of  evidence are combined through fuzzy inference and defuzzification processes. Our fuzzy system provides vulnerability estimates that correlate  with observed declines more closely than previous methods, and has advantages in flexibility of input data requirements, in the explicit  representation of uncertainty, and in the ease of incorporating new knowledge. This fuzzy expert system can be used as a decision support tool  in fishery management and marine conservation planning

 • A Fuzzy Logic-based Personalized Learning System for Supporting Adaptive English Learning

  تومان

  As a nearly global language, English as a Foreign Language (EFL) programs are essential for people wishing to
  learn English.

 • A fuzzy set-based accuracy assessment of soft classi®cation

  تومان

  Despite the sizable achievements obtained, the use of soft classi®ers is still limited by the lack of well-assessed and adequate methods for evaluating the accuracy of their outputs.

 • A Fuzzy Vault Scheme

  تومان

  We describe a simple and novel cryptographic construction that we refer to as a fuzzy vault.