• bannertaliem-taliem-ir

  بررسي آزمايشگاهي بهترين امتداد قرارگيري الياف شيشه اي دربتن مسلح شده با الياف (TRC )وتا ثير آن در ميزان جذب انرژي ضربه اي

  تومان

  استفاده از الياف شيشه اي علاوه بر بهسازي مقاومت برشي سازه هاي بتن مسلح ، روش نويني براي افزايش مقاومت ضربه اي بتن مسلح تلقي ميشود.  در تحقيق حاضر بتن مسلح شده با الياف شيشه اي (GFRP) كه با 25درصد حجمي توسط الياف شيشه ، در هر سه بعد مسلح شده است ، تحت بارگذاري ضربه اي معيني قرار ميگيرد و ظرفيت جذب انرژي و مقاومت برشي آن در دو حالت مسلح وغير مسلح بررسي ميگردد. نتايج حاصل از آزمايشات مبين آن  است كه ظرفيت جذب انرژي درسازه بتني مسلح شده يا الياف شيشه اي حدود 80تا 90درصد نسبت به حالت غير مسلح ، افرايش ميابد.

 • Management Forecasts, Idiosyncratic Risk, and the Information Environment[taliem.ir]

  Management Forecasts, Idiosyncratic Risk, and the Information Environment

  تومان

  Management forecasts are an important source of information for the Japanese stock market. In this paper, we use management forecast  error as a proxy for disclosure quality to investigate the relationship between disclosure quality and idiosyncratic risk. We find that  management forecast error is positively related to idiosyncratic risk, suggesting that high-quality public information reduces idiosyncratic risk. Furthermore, we present evidence that management forecast error is less positively related to idiosyncratic risk in relatively good information
  environments.

 • Ajibtarin-Raveshhaye-DarAmadZaei-Nojumi.[taliem.ir]

  عجیب ترین روش های درآمد زایی نجومی

  تومان

  در گذشته به دلیل اینکه جمعیت رشد انفجاری را به خود ندیده بود همه ی افرادی که تحصیلات اندکی هم داشتند می توانستند در یکی از دستگاه های اجرایی کشور استخدام شوند و دغدغه ی شغل و کسب درآمد را نداشته باشند ،اما با گذشت حدود 10سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی رشد انفجاری جمعیت شروع شد و همه ی افرادی که در دایره این رشد انفجاری قرار داشتند امروز نسل جوان کشور هستند که خیلی از آنان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند ولی متاسفانه چشم به در دوخته اند کسی دنبال آنها بیاید و آنها را استخدام کند و یا اینکه منتظر اجرای آزمون های استخدامی هستند که معمولا از بین چندین هزار نفر تعداد محدودی پذیرفته می شوند و طیف گسترده ای از جوانان کشور بی کار می مانند و حرفه یا صنعت خاصی را هم بلد نیستند لذا باز هم همان سناریورا تکرار می کنند و در خانه منتظر استخدامی می نشینند ولی واقعا کمتر از 10درصد جوانان تحصیل کرده از دغدغه ی بی کاری نجات پیدا می کنند و استخدام می شوند.  اگر از زاویه ای دیگر به شرایط فعلی جوانان کشورمان نگاه کنیم باید بدانیم که رشد انفجاری جمعیت به مانند همه ی مسایل دیگر موارد مثبت هم دارد چون کاملا مشخص است تا در یک جامعه افراد تحصیل کرده و با سواد وجود داشته باشد ظرفیت ها و فرصت ها هم بیشتر می باشد لذا تنها کافی است ما این فرصت ها را ببینیم و با اندکی تلاش از این فرصت هایی که در چهار طرف ما هستند نهایت استفاده را بکنیم ، امروز در مقایسه با 30یا 40سال قبل کشور ما خدا را شکر در همه ی زمینه ای فرهنگی ،  بهداشتی و پزشکی ، صنعت ، کشاورزی ، اقتصاد و البته حوزه نظامی توانمند و نیرومند است امروز جوانان ایرانی از بهترین برنامه نویسان کامپیوتر در جهان هستند لذا سفارش من بعنوان عضوی از توده نسل جوان که در جریان تمام مواردی که مطرح کردم بوده ام این است که هرگز به نبودها و نمی شودها ذهن خودتان را مشغول نکنید چون وقتی شما خواسته یا ناخواسته چنین کاری را انجام می دهید طبق قانون کائنات خدا ذهن شما رو مدار بی کاری ، فقر ، عدم اشتغال و نا امیدی قرار می گیرید و شما صبح که از خواب بیدار می شوید افراد بی کار را می بینید ، هیچ گونه شغلی پیدا نمی کنید و روز به روز طبق قانون کائنات نا امیدتر می شوید.

 • farsheghermez(www.panteashop.ir).[taliem.ir]

  چگونه در سرمایه گذاري خود موفق عمل کنیم!

  تومان

  ممکن است جزء افرادي باشید که میخواهید درآمد خود را افزایش دهید. شاید یک کارمند، فرد داراي شغل آزاد، کسبه بازار و یا یک ثروتمند هستید. شاید جز افرادي باشید که نمیدانید درآمد اضافه خود را در چه بازاري سرمایه گذاري کنید. یا جزء کسانی هستید که در جایی سرمایه گذاري کرده اید و در آخر نه تنها سود به دست نیاورده اید بلکه سرمایه خود را هم از دست داده اید. و یا شاید، میخواهید یک پس انداز حداقلی و درآمدي از طریق آن داشته باشید. شاید از آن دسته افرادي هستید که به هرچه دست میزنید ضرر میکنید. جزء هرکدام از افراد فوق که باشید خواندن این کتاب میتواند مفید باشد. در این کتاب کوچک سعی شده است برخی مهارتهاي لازم براي سرمایه گذاري به صورت کاربردي و نوآورانه عنوان شود که در نوشته هاي دیگر کمتر به آنها توجه شده است. تا بتوانید در مسیر افزایش درآمد حرکت کنید و زندگی بهتري را براي خود و اطرافیان خود مهیا کنید. همین که شما مشتاق آموختن و مطالعه این کتاب هستید نشان میدهد که شما علاقه مند افزایش رفاه خود و عزیزان خود و کسب جایگاه مناسبتري در زندگی هستید و جا دارد به همین خاطر، از خودتان ممنون باشید.

 • Namhaye-Tejari.[taliem.ir]

  دستورالعمل ساخت یک نام تجاری قدرتمند

  تومان

   تصــور کنیــد کــه بــرای خریــد شــیر، بــه ســوپرمارکت ســر کوچه تــان رفته ایـد، درب یخچـال مغـازه را بـاز کـرده و میبینیـد کـه شـیرهای موجـود شـامل نام هـای دامـداران، چوپـان و چنـد نـام دیگـر اسـت. مـن بـه شـخصه اگـر نسـبت به نـام تجـاری خاصـی تعصب نداشـته باشـم، ترجیـح میدهـم بطـری شـیر مـورد نیـازم را از ایـن دو  برند(دامـداران، چوپان) تهیـه نمایم. هـر چنـد کـه رقابـت در ایـن دسـته بسـیار سـنگین و نزدیـک بـه هـم اســت، امــا ایــن نامهــای تجــاری کــه ذکــر نمودم(چوپــان و دامــداران) بــه لبنیـات بسـیار نزدیـک هسـتند و بـه همیـن دلیـل از لحاظ نـام تجـاری، یک برتـری نسـبی بـرای مشـتری ایجـاد مینماینـد. چوپــان و دامــداران، دو نمونــه از نام هــای تجــاریای هســتند کــه بــا محصولاتشـان بـه شـدت مرتبـط هسـتند. البتـه حتما عوامـل دیگـری هم در خریـد شـیر نقـش دارنـد، امـا در اولیـن گام، نـام تجـاری مرتبـط بـا محصول، کمــک شــایانی بــه انتخــاب آن توســط مشــتری میکنــد. لازم بـه ذکـر اسـت: نام هـای تجاری،کالـه، پـگاه، میهـن، پـاک و….هـم در ایـن بـازار پـر از رقابـت وجـود دارنـد کـه هـر کـدام جایگاهـی بـرای خـود کسـب نموده انـد، چـون برخـی از آنهـا سـابقه بسـیار بیشـتری در بـازار دارنـد.
  نام هــای تجــاری دامــداران و چوپــان ارتبــاط زیــادی بــا اصــل موضــوع دارنـد و همیـن مـورد کمـک زیـادی بـه معـروف شـدن آنهـا در زمانـی کوتاه نمـوده اسـت. چوپـان و دامـداران در قیـف بـالای ماشیننامسـازی مـا، تـا زمانـی کـه در عرصـه لبنیـات و فرآورده هـای گوشـتی فعالیـت نماینـد بـا شـک نام هـای زرنـگ محسـوب میشـوند ز دیگـر نامهـای تجـاری مرتبـط بـا محصـول و ظاهـر کـه میتـوان نـام بـرد، نـام تجـاری پفـک نمکـی اسـت. نـام اصلـی ایـن محصـول (چیزدودلـز یـا سـرو صداکننـده پنیـری)!! بـوده و در دهـه 50میـادی در آمریـکا توسـط یـک مهاجـر تـرک بـه نـام مـوری یوهایـی ابـداع شـده اسـت. همچنیـن بـر خاف تصـور عامـه، این محصـول از بلغـور ذرت و پنیـر سـاخته شـده و نـه از مـواد نفتـی!! شــرکت مینــو در اواخــر دهــه 40شمســی، ایــن محصــول نمکانــدود را تولیـد کـرده و بـا هوشـمندی تمـام ایـن نـام تجـاری را سـاخته اسـت .

 • kasbokar-instagram[taliem.ir]

  راه اندازی و توسعه کسب و کار در اینستاگرام

  تومان

  قبل از اینکه به فکر راه اندازی یک کسب و کار باشیم، ابتدا باید تعریف دقیقی از مفهوم تجارت و کسب و کار داشته باشیم. .1-1تاریخچه پیدایش کسب و کار در گذشته بسیار دور انسانها دارای سبک زندگی کاملا متفاوتی بودند. آنها برای برآورده ساختن نیازهای اولیه خود مانند: غذا، پوشاک، مکانی برای زندگی، ابزار آلاتی برای شکار و کشاورزی و غیره می بایست خودشان دست به کار شده و برای تهیه آنها اقدام میکردند. به مرور زمان مشخص شد که هر کس در انجام کار و یا ارائه خدمات خاصی دارای مهارت بالاتری نسبت به دیگران بود، بنابرین ؛ سعی میکردند تا دیگران را نیز از هنرشان بی نصیب نگذارند و همیشه خدمات و حاصل دسترنج و هنرشان را با دیگران قسمت میکردند و بدین ترتیب محبت شان را به دیگران ابراز میکردند. افرادی که در یک منطقه و روستا کنار یکدیگر زندگی میکردند، در تلاش بودند ، بنحوی زندگی خود و دیگران را به بهترین شکل ممکن اداره کنند. آنها بهترین تولیدات و مهارت هایشان را با دیگران به اشتراک می گذاشتند. فردی که توانایی بالاتری در ساختن قاشق چوبی داشت؛ سعی میکرد بیشتر از میزان نیازش تولید کند و آنها را در ازای دریافت چراغ چربی سوز، پاپوش و لباس، در اختیار دیگران قرار میداد. با این اقدام، نیاز خود و دیگران را برآورده می کردند و از طرفی، میزان رضایت خاطر بسیار زیادی کسب میکردند. با گذشت زمان، سطح نیازهای افراد افزایش پیدا میکرد و بهمین ترتیب توانایی آنها در تولید نیز افزایش می یافت. در نتیجه این اتفاقات ، بر میزان مبادلات نیز افزوده شده بود ، ولی یک مشکل اساسی در این میان وجود داشت و این مشکل روز به روز بزرگتر میشد و آن  هم این بود که برای افراد این موضوع که فردی را پیدا کنند که کالا و خدماتی را بخواهد که آنها تولید کرده و یا مهارت ارائه آنرا داشته باشند که در مقابل، فرد مورد نظر می بایست چیزی را ارائه می کرد که وی به آنها نیاز دارد، کم کم داشت تبدیل به یک کابوس میشد. مثل همیشه ؛ انسان از قدرت فکر و خلاقیت استفاده کرده و برای این مشکل هم راه حلی پیدا کرد؛ اختراع پول، اقدامی بود که برای حل این مشکل صورت گرفت. از این به بعد ، مردم نگران این نبودند که بدنبال یک مشتری خاصی باشند که در مقابل بتواند نیازهایشان را نیز برطرف کند، بلکه به آسانی کالا و خدماتشان را در ازای دریافت پول به دیگری ارائه میکردند و با پرداخت پول، کالا و خدمات مورد نیازشان را دریافت میکردند.

 • Osule-Kare-Timi.[taliem.ir]

  اصول کار تیمی

  تومان

  اعضای یک تیم دارای مهارت‌های تکمیل‌کننده یکدیگر هستند و برای این که بتوانند به نتیجه خارق‌العاده‌ای دست پیدا کنند لازم است اصولی خاص را به کار ‌گیرند. چرا که نه‌تنها توانایی‌های اعضای یک تیم متفاوت است، بلکه شیوه‌های رفتار در کار تیمی نیز برای هریک از اعضا منحصر به فرد است، و همین ممکن است مشکل‌ساز شود. متاسفانه فرهنگ ما یکی از ضعیف‌ترین فرهنگ‌ها در کار تیمی‌ است. از شما میخواهم به این بخش توجه ویژه‌ای کنید و البته باجستجوی بیشتر در گوگل و مطالعه مقالات مرتبط در سایت ibehtar.irسطح کار تیمی خود را ارتقاء دهید. مطمئن باشید ارزشش را خواهد داشت!  می‌خواهیم شروع کنیم. از شما می‌خواهم فرض کنید تیمی مرتبط با کار خودتان تشکیل داده‌اید. قصد دارید به هدفی برسید که بزرگتر از آن است که خودتان قادر به برآورده کردن آن به تنهایی ‌باشید.
  آماده‌اید؟  اصل سازگاری: شما و هم‌تیمی‌هایتان باید منعطف باشید، به این معنی که خودتان را با تیم و خواسته‌های تیم منطبق و سازگار کنید. این خیلی مهم است که هر یک از شما در فعالیت تیمی به دنبال خواسته‌های خودتان نباشید. وقتی در تیمی عضو می‌شویم به این معناست که خواسته‌ها و اهدافی مشترک را دنبال می‌کنیم و باید خودمان را با آن اهداف سازگار کنیم. اصل سازگاری دقیقاً به این معناست که هدف مشترک را دنبال کنید.  اصل مشارکت: شما به عنوان عضوی از تیم باید در هرکجا که به شما نیاز بود، در دسترس باشید و از مشارکت دریغ نکنید. یادتان باشد اگر به شما شما نیازی نبود هیچ‌وقت در تیم قرار نمی‌گرفتید. پس حتماً وجود دلیلی دارد و اگر از مشارکت خودداری کنید درست مانند این است که از تیم خارج شده اید.  اصل تعهد و مسئولیت پذیری: وقتی بخشی از کار به شما سپرده شده است به این معناست که مناسب‌ترین فرد برای انجام آن کار شما هستید. حالا فرض کنید اوضاع کمی به‌هم بریزد و قسمتی از کار که به عهده شما بوده خوب از آب در نیاید. مسلماً مناسب‌ترین کسی که می‌تواند مسئولیت آن را بپذیرد و با برنامه‌ریزی به اصلاح بپردازد خود شما هستید. این را هم باید بگویم که اگر شما مسئولیت کار خودتان را نپذیرید، نهایتا ً به نتیجه کار تیمی که نتیجه مورد انتظار خود شما نیز هست آسیب وارد کرده‌اید.

 • Hame-chiz-darmorede-bitcoin.[taliem.ir]

  همه چیز درباره ی بیت کوین

  تومان

  پــول يکــی از اساســیترين عوامــل در اقتصــاد يــک جامعــه اســت کــه ً ميـزان حجـم آن آثـار کامـا بـارزی در اقتصـاد داشـته و بـر توليـد، نـرخ تـورم و بيـکاری تاثيرگـذار اسـت. در تمدن هـای اوليـه بشـری بـرای رفـع نيازهـای خـود از تبـادلات کالا بـه کالا اسـتفاده میکردنـد. هـزاران سـال پـس از آن مـردم فلـزات طـا و نقـره را بـه عنوان پـول در تبـادلات خود بـهکار گرفتنـد و سـپس در قـرن گذشـته ارزهـای مختلفـی بـا پشـتوانه طـا و نقـره پديـد آمدنـد. در سـالهای پايانـی قـرن بيسـتم بانـکداری  آنايـن بـا تکيـه بـر ظهـور اينترنـت رواج يافـت و امـروز در پايـان ايـن مسـير بـا بيتکويـن روبـرو هسـتيم: اوليـن پـول ديجيتـال غيرمتمرکـز کــه به منظــور جلوگيــری از ايجــاد تــورم و حفــظ ارزش پــول و دارايــي مـردم در مـدت طولانـی ايجـاد شـده اسـت. تفـاوت اصلـی بيتکويـن بـا ارزهـای سـنتی هميـن نامتمرکـز بـودن آن اســت. بيتکويــن روی يــک پايــگاه داده غيرمتمرکــز به نــام باکچيــن فعاليــت میکنــد. در ايــن فنــاوری داده هــا بيــن ميليونهــا کامپيوتــر توزيـع شـده و هيـج کـس قـادر بـه کنتـرل آنهـا نيسـت مگـر اينکـه مالـک بيـش از پنجـاه و يـک درصـد از کل کامپيوترهـای شـبکه باشـد! پيدايـش بيتکويـن بـه سـال 2008ميـادی برمیگـردد يعنـی زمانـی کــه فــردی (يــا گروهــی) بــا نــام مســتعار ساتوشــی ناکاماتــو مقالــه ای تحــت عنــوان بيتکويــن: يــک سيســتم پــول الکترونيکــی همتــا بــه همتـا منتشـر نمـود. ايـن شـبکه همتـا بـه همتـا بـه کاربـران امـکان میدهـد بـدون هيـچ واسـطه ای و بـدون حضـور يـک سيسـتم مرکـزی (بانـک) نسـبت بـه انتقـال پـول بـه يکديگـر اقـدام نماينـد. بيتکويــن امــکان پرداخت هــای بســيار کم هزينــه را فراهــم میکنــد. ايـن شـبکه سيسـتم کنترل کننـده متمرکـز نـدارد و توسـط هيـچ ارگان يــا نهــاد دولتــی اداره نمیشــود. انتقــال پــول از يــک نقطــه بــه نقطــه ديگــر در تمــام شــبکه اطاعرســانی شــده و تمــام نقــاط از آن آگاه خواهنـد شـد. خالــق اصلــی بيــت کويــن پــس از ارائــه مقالــه خــود در ســايت metzdowd.comمدتــی بــا تيــم توســعه دهنده بيتکويــن همــکاری کـرد و سـپس به طـور ناگهانـی در سـال 2011از نظرهـا پنهـان شـد و هرگـز ديگـر پيامـی ارسـال نکـرد. تـا بـه امـروز نيز هيـچ کـس از ماهيت واقعـی او خبـر نـدارد. تنهـا نکتـه ای کـه در مـورد فـرد يـا افـرادی کـه بـا نـام ساتوشـی ناکاموتـو مقالـه بيتکويـن را منتشـر کردنـد  و اسـاس و بنيـان ايـن پـول رمزنـگاری شـده را شـکل داده انـد میدانيـم ايـن اسـت کـه او مالـک يـک ميليـون از کل بيسـتويک ميليـون بيتکويـن قابـل اسـتخراج در شـبکه اسـت. حتـی او نيـز هيـچ گونـه کنترلـی بـر ايـن پول مجـازی نـدارد.

 • 3-eshtebah-bozorg-berandsazi.[taliem.ir]

  ۳اشتباه بزرگ برندسازی از زبان ۳شرکت معروف جهان

  تومان

  جنگ‌صابون‌ها: ِ در بــازار رقابتــی، یــک محصــول پایینتــر از حــد اســتاندارد نمیتوانــد جایــی بیــن مشــتریان داشــته باشــد. زمانــی کــه محصــول جدیــد وارد فروشــگاه ها می ً شــود بایــد کامــا بی عیــب و نقــص باشــد و اینجاســت کــه موضــوع تحقیــق و توســعه مطــرح میشــود ولــی داشــتن محصولـی کـه ظاهـراً فقـط داخـل آزمایشـگاه خـوب عمـل میکنـد فایـدهای نـدارد. محصـول بایـد بـدون هیـچ مشـکلی در دنیـای واقعـی هـم عمـل کنـد. زمانـی کـه تولیدکننـدگان انگلیسـی پودر شـوینده پرسـیل برای تولیــد یــک محصــول جدیــد زیــر فشــار بودنــد متوجــه ایــن قضیـه نشـدند کـه محصـول جدیدشـان آنقـدر قدرتمنـد اسـت کــه لباسهــای زیــر مصرف کننــدگان را تکه تکــه میکنــد، ایـن اشـتباه منجـر شـد کـه صدهـا میلیـون پونـد هـدر رود و اعتبـار ایـن شـوینده پرفـروش خدشـه دار شـود. پرسـیل در سـال 1909بـه بـازار معرفـی شـد و به سـرعت شـهرت پیـدا کـرد و پـودر موردعاقه مـردم بریتانیا شـد. ایـن برنـد تصویـری از یـک مـادر نمونـه و خانـواده شـاد را در ذهـن تداعـی میکـرد. در مقابـل رقیــب اصلــی ،Persilیعنــی ( ARIELاریــل) بیشــتر روی ریشــه علمــی شست وشــو تمرکــز داشتARIELآمــده بــود کــه نشــان بدهــد: لازم نیســت بــه ایــن مســائل احساســی بی اهمیــت توجــه کنیــم، تنهــا چیــزی کــه فقــط اهمیــت دارد شست وشــوی لباسهــا و از بیــن بــردن لکه هاســت.  با خرید پودر لباسشویی وارد جنگ بین دو غول چند میلیتی میشویم: و ازProcter & Gamble کـه متعلـق اسـت بـه شـرکتDaz,Bold,FAIRY,ARIEL طرفـی  Surf,Comfort,Persilکـه متعلـق بـه شـرکت Unileverاسـت.باگذشـت چنـد سـال رویکـرد علمـی اریـل، توجـه  مشـتریان را بـه خـود جلـب کـرده بـود. تـا دهـه 90نفـوذ پرسـیل کاهـش پیداکـرده بـود و صحنـه بـرای نبـرد نهایـی ایـن دو ابـر پـودر آماده ً شــده بـود. دشــمنی بســیار زیـادی وجـود داشــت، اریـل و پرســیل واقعــا باهــم سرشــاخ شـده بودنـد، فشـار و مشـکات روی سـر آنهـا آوار شـده بـود. تیـم پرسـیل بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه زمـان مناسـب فراهمشـده تـا مثـل اریـل بـه سـراغ محصولـی بـرود کـه قـدرت زیـادی در از بیـن بـردن لکه هـا دارد، آنهـا شـروع بـه طراحـی محصـول پرسـروصدایی کردنـد کـه Persil Powerنـام داشـت.

 • 7GameLazemBarayeKasoKareInterneti.[taliem.ir]

  ۷گام لازم در راه اندازی کسب و کار اینترنتی

  تومان

  اولین گام : ساخت لوگو و نماد همیشگی: لوگو و یا در فارسی آرم وظیفه دارد که معنی و مفهوم کلیّه خدمات و  سرویس های یک کمپانی را در چشمان بیننده تداعی کند . در بعضی مواقع هیچ آثاری از نام شرکت در تبلیغات وجود ندارد و فقط یک لوگو پیداست، به عبارت دیگر تنها رده پا برای مشتری و بیننده همین یک لوگو میباشد. چرا طراحی لوگو اولین قدم راه اندازی یک کسب و کار میباشد ؟ به این دلیل که در همهی مورد یک بیزینس از جمله وبسایت، بروشورهای تبلیغاتی، لیبل محصولات ، کارت ویزیت وجود دارد و اما نکتهی مهم این میباشد که لوگو هیچوقت عوض نمیشود، مثلا اگر به تاریخچه ی کمپانی های بزرگ از جمله اپل و یا مایکروسافت و یا کوکاکولا دقت کنید در کل تاریخ به یک شکل بود اند ، پس دوست عزیز به ساخت و طراحی لوگو دقت کن تنها چیزی هست که هیچوقت دیگر حق تغییر نداریاصل اول : اصل سادگی: مهمترین شاخصه ی یک لوگو ، برای جایگیری در ذهن مخاطب سادگی آن میباشد، اگر به لوگوی بزرگترین کمپانی ها دقت کنید همهی آنها به شدت ساده میباشند اما در پس این سادگی معنا و مفهوم عمیقی وجود دارد که باعث میشود آنها برنده بشوند. لوگو شما کاملا باید در ارتباط با مدل شغل شما داشته باشد به نحوی که بتواند شمارا رو به خطاب معرفی کند و همچنین جذاب باشد ، دیگر امروزه طراحی هایی که  خلاقیتی ندارند جای خود را از دست داده اند. مخاطب دنیای امروز به خصوص مخاطب آنلاین به دنبال ایده های جدید و نو میگردد. حتی در همین لوگو که قرار است معرف کمپانی شما شود ، از طرح هایی که احساس مرده بودن و کهنگی به شما میدهد به شدت دوری کنید.

 • 30Daghighe-Ta-BarnameRizie-Yek-Porozhe.[taliem.ir]

  ۳۰دقیقه تا برنامه ریزی یک پروژه

  تومان

  آیا می توانید پروژه ای را در 30دقیقه برنامه ریزی کنید؟ حتی اگر کوچک باشد و کس دیگری هم در کار نباشد به وقت بیشتری نیاز خواهی داشت. برنامه ریزی یعنی سازماندهی آینده ، یا حداقل آینده کوتاه مدت، و بعد اطمینان از اینکه هر کسی که در پروژه دخیل است نقش خود و آنچه را که باید برای آن موقعیت انجام دهد می داند. برنامه ریزی راهی مناسب است برای برقراری ارتباط با ساز و کار آینده کوتاه مدت و نشان دادن آنچه که باید انجام شود، چه کسی باید آن را انجام دهد کی و کجا باید انجام شود و ضرب الاجل و مهلت نهایی که باید در نظر گرفته شود. چه چیزی از این کتاب می خواهید؟ انتظارات شخصی شما برای من معلوم نیست و من راهی برای شناسایی آنها جهت حصول اطمینان از محتوایی که مناسب شما باشد نمی شناسم. در مواجهه با این محدودیت غیر قابل اجتناب سعی کردم کتابی را به شما بدهم که : خواندنش راحت است جلسه توجیهی کوتاهی از اصول ضروری را به شما می دهد
  7مرحله سهل الوصول را برای شما فراهم می آورد شما را قادر می سازد که با اعتماد به نفس پروژه بعدیتان را به نحو موثری برنامه ریزی کنید امروزه ما در محیط کار از متخصصانی در همین زمینه برخودار هستیم و این مسئله مخصوصا هنگام برنامه ریزی مصداق پیدا می کند. تا حالا متوجه شده اید که همه ادعا می کنند که برنامه ریزان خوبی هستند؟ وقتی این کتاب را بخوانید متوجه می شوید که چه کسی می تواند پروژه ای را به نحو موثر برنامه ریزی کند و از تجربیات آنها و خودشان بیشتر بهره ببرید. از هر فرصتی برای استفاده از هدایت و راهنمایی آنها استفاده کنید. دانش کاربردی آنها موهبت ارزشمندی است که اغلب توسط همکاران و سازمان نادیده گرفته می شود. فرایند برنامه ریزی برای استفاده تیم پروژه شما طراحی شده است. موقعیت های متعددی برای پروژه های کوچک تک نفره وجود دارد و تکنیک هایی که در اینجا توصیف می شوند برای دستیابی شما به موفقیت همچنان معتبر و مفیدند.

 • Ashnaei-Ba-Tarhhaye-Tojihi-KasboKar.[taliem.ir]

  آشنایی با طرح هاي توجیهی کسب و کار

  تومان

  با سلام به شما خواننده گرامی ، کتاب جدید دانش و زندگی را اختصاص به مبحث مهم و سودمند طرح هاي توجیهی ) طرح هاي کسب و کار ( دادم ، اطلاعاتی که در این کتاب گردآوري و ارائه نموده ام براي افراد کارآفرین ، دانشجویان و کسانی که به فکر راه اندازي یا توسعه کسب و کار خود می باشند و تمامی علاقمندان به این مباحث ، بسیار مفید و کاربردي است ، اطلاعاتی که هر کارآفرین و شخصی که به فکر راه اندازي کسب و کار مستقل است باید بداند و با آنها آشنا باشد،این کتاب در دو بخش اصلی تنظیم شده است ، بخش اول کتاب آشنایی کلی با مبحث طرح توجیهی می باشد که جنبه آموزشی دارد و شما در این بخش با کلیات طرح توجیهی ، اصطلاحات ، نکته ها و نحوه نگارش حرفه اي و اصولی طرح توجیهی آشنا خواهید شد و بخش دوم کتاب به معرفی نمونه طرح هاي توجیهی که بیش از 70طرح توجیهی می باشد اختصاص داده شده است.شما می توانید با خواندن و نگاه اجمالی به این نمونه طرح ها ، به صورت عملی با نحوه نگارش طرح هاي توجیهی و آموزش هایی که در بخش اول فرا گرفته اید آشنا شده و خودتان با سعی ، تلاش و پیگیري ، طرح توجیهی کسب و کار خود را به نگارش در آورید. در مجموع مطالعه این کتاب مناسب جهت آموزش و نگارش طرح هاي توجیهی و مطالعات شخصی ، مطالعات امکان سنجی در طرح ها جهت آشنایی با وضعیت نسبی بازار ، آشنایی با فرایند تولید یک محصول و … می باشد.

 • Asase-yek-time-Kari.[taliem.ir]

  اساس يك تيم كاري

  تومان

  يك تيم عبارت است از يك نيروي پويا كه چند نفر را براي انجام يك كار يا پروژه مشترك دور هم جمع كرده است اعضاي يك تيم درباره ديدگاه هاي خود بحث مي كنند. طراح ها را بررسي مي كنند، تصميم مي گيرند و براي رسيدن به هدف كار مي كنند. تيم ها زماني بوجود مي آيند كه نياز به تخصص ها و تجارب مهارت ها و … افراد مختلف براي رسيدن به يك هدف لازم باشد. همه تيم هاي موفق با چند ويژگي اصلي توصيف مي شوند: رهبري قوي و تأثيرگذار، تعيين دقيق اهداف، قوانين و دستورات شفاف، توانايي سريع عمل كردن به طوريكه در كمترين زمان دستورات و خواسته ها برآورده شوند، به آزادي و راحتي ارتباط برقرار مي شود، مهارت ها و فنون لازم تقويت مي شوند تا وظايف محوله تمام و كمال انجام شود بهترين راه براي شناخت تيم بررسي رفتار داخلي آن است. داستان شكل گيري هر تيم نحوه رسيدن آن تيم به هدف كمالات، مهارت ها، محرك ها، تعهد و در نتيجه نحوه عمل آن را آشكار مي سازد. يعني براي افزايش كارايي تيم بايد تجارب گذشته را مورد بازبيني قرار داد. اگر چه براي رسيدن به اين مهم بايد مرتباً كارايي و قابليت هاي تيم را بررسي و تعقيب كرد. هر تيم يك واحد پايه كارايي براي بيشتر سازمانهاست. تجربيات موفق تيم ها به خاطر كارهايي كه انجام شده (موفقيتي كه كسب شده) و چيزهايي كه اعضاي تيم ها آموخته اند حايز اهميت است. تيم ها بايد مسئول و انعطاف پذير باشند تا بتوانند رويدادها را رقم بزنند و جوابگوي تقاضا باشند.  بنابراين يك تيم شامل تعداد كمي از افراد با مهارت هاي مكمل است كه براي رسيدن به يك هدف مشترك در كارها مشاركت مي كنند. بطوريكه در اين راه تمامي اعضاي گروه خود را در مقابل يكديگر و هدف نهايي مسئول مي دانند .  تيم هاي موفق مي توانند از 2تا 22نفر يا حتي بيشتر تشكيل شوند. اما آنچه از تعداد نفرات تيم مهمتر است شكل تيم، الگو و روح تيم است كه همه اينها نتيجه چگونگي تعيين وظايف اعضاي تيم است. وظايفي كه بايد بوسيله تيم ها انجام شود اساساً به سه دسته تقسيم بندي مي شود: وظايف تكراري :كه احتياج به افرادي از تيم دارد كه تمايل دارند نقش ثابتي را در تيم بازي كنند. اين وظايف معمولاً راحتتر انجام مي شوند و مي توانند به طور مستقل و به نحو احسن انجام شوند.

 • bannertaliem-taliem-ir

  ۳راز فروش موفق از «برایان تریسی»

  تومان

  حدود یک ماه پیش و در سال ۲۰۱۵ برایان تریسی کتاب جدیدی نوشته است که نامش «فروش موفق» است. البته او تا به حال چندین کتاب کاربردی برای فروشندگان نوشته است، ولی این کتاب خیلی بیشتر شبیه دستورالعمل است و نکات کاربردی فراوانی برای فروشندگان و بازاریابان دارد. این کتاب هنوز به فارسی منتشر نشده است و به همین بهانه بخشی از مطالب کتاب به تمام کسانی که کارشان با فروش ارتباط دارد تقدیم می‌شود.یکی از مهم‌ترین اکتشافات قرن بیستم در حوزه عملکرد انسان این بود که کارکنان برتر در هر حوزه، از جمله فروش، فقط کمی بهتر از هم‌رده‌های خود در موارد کلیدی هستند. این تفاوت کوچک در عملکرد «حاشیه برد» نامیده می‌شود. افراد برتر در هر حوزه‌ای حاشیه برد خود در آن حوزه‌ها را گسترش داده‌اند و در نتیجه به عملکرد فوق‌العاده و نتایج فوق‌العاده دست می‌یابند.
  مثال محبوب من مسابقه اسب‌دوانی است. در مسابقه اسب‌دوانی، اسبی که با اختلاف چند سانتیمتر در جایگاه نخست قرارگرفته، ۱۰ برابر اسب دوم جایزه می‌گیرد. آیا اسبی که برنده شده ۱۰ برابر سریع‌تر از اسب دوم است؟ آیا اسب برنده ۱۰ درصد سریع‌تر از اسب بازنده است؟ پاسخ منفی است. اسب برنده فقط به اندازه چند سانتیمتر سریع‌تر است. شاید این فاصله به ۹ سانتیمتر هم نرسد. فروشنده‌ای که فروشی را قطعی می‌کند، ۱۰۰ درصد کار را انجام داده و ۱۰۰ درصد کمیسیون را می‌گیرد. آیا شخصی که فروش کرده دو برابر بهتر از شخصی است که فروش نداشته است؟ در همه موارد، افراد دارای بهترین و ضعیف‌ترین عملکرد از نظر مهارت و توانایی، اختلاف ناچیزی با هم دارند. شخصی که سالانه ۲۵۰.۰۰۰ دلار فروش می‌کند، ۱۰ برابر بهتر و باهوش‌تر یا سخت‌کوش‌تر از فردی نیست که همان محصول را می‌فروشد اما درآمد سالانه‌اش فقط ۲۵.۰۰۰ دلار است.موضوع هوش نیست: در مطالعه‌ای که چند سال پیش در نیویورک انجام شد، محققان ۱۰۰۰ فرد بالغ را به‌طور تصادفی انتخاب کردند و ضریب هوشی آن‌ها را سنجیدند. آن‌ها دریافتند که ضریب هوشی باهوش‌ترین فرد فقط ۲.۵ برابر کم‌هوش‌ترین فرد بود؛ اما شخصی که بیشترین درآمد را داشت (و لزوما باهوش‌ترین نبود) درآمدش ۱۰۰ برابر کم‌درآمدترین فرد بود.