سبد خرید

نمایش یک نتیجه

تعيين اكتيويته منيزيم و آلومينيم و ضرايب تاثير واگنر در سيستم دوتايي Al-Mg در محدوده دمايي 700-800°Cبه روش الكتروشيميايي

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
اكتيويته و ضريب اكتيويته اجزاي سيستم دوتايي Al-Mgمذاب محتوي 1/ 07تا 12 /0درصد اتمي منيزیم با استفاده از اندازه گيري نيروي محركه  الكتريكي يك سلول الكتروشيميايي غلظتي منيزيم Mg (l)∣MgCl2-CaCl2 (eutectic melt,l)∣Mg (in Al,l) در محدوده 973الي ،1073Kتعيين شد.  براي...

تعيين اندازه دانه پودر نانوسايز آلومينا با استفاده از طرح پراش اشعه X

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
در اين پژوهش نانو ذرات اكسيد آلومينيوم كه به روش پلاسماي حرارتي توليد شـده مـورد بررسي قرار گرفته است. جهت بررسي اندازه دانه ايـن ذرات از  روي طـرح پـراش اشـعه ايكـس از سـه روش شـرر، ويليام سون- هال و وارن-...

تعيين درصد حجمي فازهاي اصلي تشكيل دهنده آلياژهاي تيتانيوم β+α (AI) -Artificial Intelligence(AI) -Artificial Intelligence

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
امروزه آلياژهاي تيتانيوم به علت دارا بودن مجموعه اي از خواص منحصر به فرد نظير نظير دانسيته پايين ، نسبت استحکام به  وزن بالا ، مقاومت به خوردگی و مقاومت به سايش بالا در صنايع مختلفي مانند هوافضا، كاغذسازي، خودروسازي...

تعيين سيكل بهينه فرآيند فشار هيدرواستاتيك گرم (HIP) و اثر آن بر روي ريزساختار سوپرآلياژ پايه نیكل Rene-80

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
جهت بررسي تاثير فرآيند فشار هيدرواستاتيك گرم  (HIP) بر روي ريزساختار سوپرآلياژ Rene-80ابتدا سيكل بهينه اين فرآيند تعيين گرديد. به اين منظور  فرآيند فشارهيدرواستاتيك گرم  (HIP)تحت شرايط فشار 120مگاپاسكال براي مدت زمان 4ساعت در درجه حرارت هاي 1100 ،1000 ،900...

تعيين عمق سختي قطعات سختكاري سطحي شده با استفاده از روش غيرمخرب جريان گردابي

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
روشهاي عمومي تستهاي مخرب سختي سنجي شامل سختي سنجي به روش راکول، برينل و ويکرز ميباشد. يکـي از محدوديتهاي عمده اين  روشها موضعي بودن اطلاعات به دست آمده است؛ زيرا اين روشهاي سختي سـنجي بـر روي محدوده کوچکي از نمونه...

تعیین محدوده خود به خودي در فرآيند توليد آلومينايد تیتانیم بروش KRH

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان
فرآیند KRHيک روش جديد جهت توليد ترکيب بین فلزي آلومينايد تیتاننیم بر مبناي یک فرایند پیچیده سنتز احتراقی میان مواد اوليه شامل Ca ، Al ،  iO2و KClO4 میباشد. دراین مقاله با استفاده از سنجش دما در محفظه واکنش در...

تغييرات انتالپي و انتروپي استحاله هاي مارتنزيتي در آلياژهاي حافظه دار NiTi

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
در تحقيق حاضر نمونه های مورد آزمايش از آلياژ NiTiبا تركيب هاي شيميايي مختلف در محدوده / 3تا 51 50درصد اتمي نيكل, انتخاب شدند. نمونه ها در  دماي 850 o Cو به مدت 15دقيقه تحت عمليات آنيل محلولي قرار گرفته...

تغييرات ترازبستر رودخانه ها تحت شرايط سيلابي

0 از 5
0امتیاز
تومان
يكي از موارديكه همواره مورد توجه برنامه ريزان و مهندسان رودخانه ميباشد، اين است كه در شرايط سيلابي ،تراز بستر رودخانه ها چگونه تغيير ميكند. شايان ذكر است كه در هنگام سيلاب ،جريان به اندازه اي شديد است كه اندازه...

تکنولوژي جدید در تولید لوله هاي بی متال(Metal Lined Steel)

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
همواره خوردگی یکی از مهمترین مسائل و مشکلات پیش روي صنعت انتقالنفت و گاز با استفاده از خطوط لوله بوده است و به دلیل تغییر مشخصات و  ویژگی ها ي چاه هاي نفت و گاز و افزایش غلظت سولفید هیدروژن...
درحال بارگذاری ...