• asar molti anzim-taliem-ir

  اثر مولتی آنزیم و افزودنی باکتریایی بر ترکیب شیمیایی و برخی فراسنجه های تخمیر برونتنی سیلاژ جو پژمرده شده

  1,900 تومان

  این پژوهش به منظور مطالعه اثر سطوح مولتی آنزیم و سطوح افزودنی باکتریایی بر ترکیب شیمیاییو برخی فراسنجه های تخمیر برون تنی سیلاژ جو انجام شد. مولتی آنزیم روابیو در سه سطح صفر، 500 و1000 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم ماده خشک و افزودنی باکتریایی پروسیج (مخلوطی از باکتری های لاکتوباسیلوس پلانتاروم، لاکتوباسیلوس بوچنری، انتروکوکوس فائوسیوم و پروپیونوباکتریوم اسیدوفیلوس) در سه سطح صفر، پنج و 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم ماده خشک سیلاژ جو استفاده شد. ترکیب شیمیایی، فراسنجه های تولید گاز و جمعیت پروتوزوآ در شرایط برون تنی و بخش های مختلف پروتئین خام سیلاژهای آزمایشی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که افزودن مولتی آنزیم باعث کاهش الیاف نامحلول در شوینده خنثی (05/0> P) pH، خاکستر، پروتئین قابل حل در شوینده خنثی و پروتئین غیرقابل دسترس (01/0> P) و افزایش نیتروژن غیرپروتئینی و پروتئین غیرقابل حل در شوینده خنثی (01/0> P) نسبت به سیلاژ شاهد شد. سیلاژ جو حاوی 5 میلی گرم افزودنی باکتریایی ماده خشک، pH و پروتئین قابل حل در شوینده خنثی بیش تر (01/0> P) و پروتئین غیرقابل دسترس کمتری (01/0> P) در مقایسه با سیلاژ شاهد و سیلاژ جو حاوی 10 میلی گرم افزودنی باکتریایی داشت. جمعیت پروتوزوآ، غلظت نیتروژن آمونیاکی، انرژی قابل متابولیسم، اسیدهای چرب کوتاه زنجیر و قابلیت هضم ماده آلی با روش برون تنی تحت تاثیر قرار نگرفت (05/0<P). بر اساس نتایج این آزمایش استفاده از افزودنی باکتریایی و مولتی آنزیم در تهیه سیلاژ جو پژمرده شده به خاطر بار مالی که می تواند ایجاد کند، توصیه نمی شود.‎

   

 • baresi ashenase daneshjoyan-taliem-ir

  بررسی آشنایی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته شیمی با فرصتهای شغلی مرتبط با شیمی

  1,900 تومان

  با توجه به افزایش سالانه تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی و چالشهای اشتغال این افراد، در این تحقیق میزان آشنایی دانشجویان رشته شیمی با فرصتهای شغلی مرتبط با شیمی در کنار آگاهی و علاقه آنها نسبت به شیمی با طرح سوالاتی از دانشجویان کارشناسی رشته شیمی دانشگاه ملایر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده است که میزان آگاهی و علاقه دانشجویان با تحصیل در رشته شیمی افزایش یافته و بالاتر از متوسط بوده است. اما میزان آگاهی از بازار کار و مهارتهای اشتغالی در این دانشجویان در حد کم می باشد. بنابراین سیستم آموزشی رشته شیمی در زمینه آگاهی های کارآفرینی و اشتغال از تاثیرگذاری کمی برخوردار بوده است.

 • baresi khososisazi-taliem-ir

  بررسی خصوصيات كمی گل و بنه زعفران (. Crocus sativus L) تحت تأثير سيستم هاي تغذيه آلی، بيولوژيكی و شيميايی در منطقه گناباد

  1,900 تومان

  به منظور ارزیابی واکنش گیاه زعفران به کودهای مختلف دامی، زیستی و شیمیایی آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی جهاد کشاورزی گناباد طی سال های زراعی ۱۳۹۴-۹۵ و ۱۳۹۵-۹۶ صورت گرفت. عامل اصلی بصورت کاربرد کود گاوی به میزان ۶۰ تن در هکتار و عدم مصرف کود و عامل فرعی متشکل از تیمارهای: شاهد (عدم مصرف کود)، نیتروکسین (۵ لیتر در هکتار)، بیوفسفر (۳ لیتر در هکتار)، بیوسولفور (۵ کیلوگرم در هکتار)، اسید هیومیک (۱۰ کیلوگرم در هکتار) و کود شیمیایی (به ترتیب ۱۵۰ ،۱۰۰ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار از منابع اوره، سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم) بود. نتایج آزمایش مشخص کرد اثر متقابل تیمارهای کود گاوی و کودهای بیولوژیکی و شیمیایی بر صفات عملکرد گل تر، کلاله تر و کلاله خشک معنی دار بود. بیشترین عملکرد گل تر (۱۸۱ کیلوگرم در هکتار) از اعمال کود بیوفسفر همراه با مصرف ۶۰ تن در هکتار کود گاوی حاصل شد. عملکرد کلاله تر در تیمار کود شیمیایی تحت شرایط مصرف کود گاوی بیشترین افزایش (میانگین عملکرد ۱۰۴۰۵ گرم در متر مربع) را نشان داد. درحالی که عملکرد کلاله خشک درنتیجه مصرف بیوفسفر حداکثر مقادیر (۵۳۵۱ گرم در هکتار) را حاصل کرد. اثر کود گاوی بر صفات بنه معنی دار شد. تعداد بنه در واحد سطح و عملکرد بنه افزایش ۱۹ درصدی را در اثر مصرف کود گاوی نسبت به تیمار شاهد در سال دوم نشان دادند. در بین تیمارهای کود بیولوژیکی و شیمیایی، بیشترین تعداد بنه (۴۴۰ بنه در متر مربع) و عملکرد بنه (۴۴۰۱ کیلوگرم در متر مربع) درنتیجه اعمال کود بیوفسفر بدست آمد. بر اساس نتایج بدست آمده، مصرف کود دامی توصیه شده بصورت تلفیقی همراه با کودهای بیولوژیکی بخصوص کود بیوفسفر در شرایط اقلیمی و خاکی مشابه با محل این آزمایش توصیه می گردد.

 • tosee narmafzarhaye karbordi-taliem-ir

  توسعه ی نرم افزارهای کاربردی شیمی پارسی برای اندروید

  1,900 تومان

  برای نوشتن یک نرم افزار کاربردی نخست باید دانش برنامه نویسی را آموخت. تصمیم نگارنده برای نگارش نرم افزارهای شیمی پس از مشورت با اهل فن منجر به انتخاب برنامه ویژوال بیسیک شد. که بر پایه ی آن چند برنامه ی ویندوزی نوشته شد. اما پس از ورود گوشی های جاوا به بازار و مشاهده ی علاقه مندی و مشغول شدن دانش آموزان به آنها، از ویژوال بیسیک به جاوا تغییر مسیر داده شد. از آنجا که سرعت پیشرفت دانش سرسام آور است، با وجود نوشتن تعدادی نرم افزار شیمی برای ویندوز با جاوا، در واقع پیش از آنکه فرصت نوشتن برنامه ی شیمی برای این نوع گوشی ها فراهم شود، سیستم عامل اندروید وارد بازار شد. اما چون پایهی برنامه نویسی اندروید هم جاوا بود، بنابراین نوشتن نرم افزار کاربردیاندروید آغاز شد. حاصل این کار، چند نرم افزار کاربردیمفید در زمینه دانش شیمی بود.

 • moghayese barname darsi-taliem-ir

  مقایسه برنامه درسی آموزش شیمی دوره دوم متوسطه در ایران، استرالیا و کره جنوبی

  1,900 تومان

  تدوین برنامه درسی برای آموزش شیمی درکشور و هدف های تعریف شده برای آن، تنها در صورتی موفقیت آمیز است که با انتخاب رویکردهای مناسب برای طراحی، آموزش و اجرا باشد. گرچه تنها با یک برنامه درسی نمیتوان همه ی چشم اندازها و اهداف مورد نظرنظام آموزشی را جامه عمل پوشاند. با این حال در صورت انتخاب رویکردها و راهکارهای مناسب در بهترین شرایط میتوان به تعدادبیشتری از اهداف مورد نظر در نظام آموزشی رسید. در این مقاله سعی شده با مطالعه ی برنامه درسی آموزش شیمی دوره ی دوم متوسطه در کشورهای استرالیا و کره جنوبی، مقایسه اهداف، محتوا و محوریت های آنها با برنامه درسی آموزش شیمی در دوره دوممتوسطه کشورمان (نظام جدید)، به شناخت و معرفی آن به نظام آموزشی کشور کمک نماید تا نتایج حاصل آن بتواند به تنظیم برنامه درسی آموزش شیمی کمک کند.

 • https://taliem.ir/wp-content/uploads/A-new-model-for-permeability-taliem-ir-.gif

  A new model for permeability impairment due to asphaltene deposition

  تومان

  The existing theoretical and empirical models to describe asphaltene deposition in porous media do not  consider the complicated structure of pore network. Permeability reduction due to asphaltene deposition has been mainly attributed to pore volume shrinkage (porosity reduction). However, asphaltene particles can also block pore throats which will lead to severe permeability reduction even when a large fraction of total pore volume still remains intact. Thus, there is a need for permeability models that are explicitly function of pore/hydraulic connectivity. This paper provides a review of the existing models and examines a permeability model that explain permeability impairment due to asphaltene deposition. In this study, we propose a new permeability model based on Critical Path Analysis (CPA) which is a function of average coordination number (average number of available/connected neighbor pores). Furthermore, experimental data in the literature related to limestone, sandstone and carbonate (dolomite) samples are utilized to understand combined  effects of surface deposition and interconnectivity loss due to pore blockage on permeability reduction. We observed that surface deposition is the dominant mechanism in the limestone samples studied here owing to large pore throat size compared to the particle size. In the sandstone samples, both the surface deposition and pore throat plugging mechanisms contribute fairly the same in the observed permeability reduction. For the carbonate (dolomite) samples, the pore blockage is the dominant mechanism, which results in rapid sharp decrease of the permeability. It is expected that the outcome of this work improves prediction of the asphaltene deposition in the near wellbore region.

 • Agricultural waste material as potential adsorbent for sequestering[taliem.ir]

  Agricultural waste material as potential adsorbent for sequestering heavy metal ions from aqueous solutions – A review

  تومان

  Heavy metal remediation of aqueous streams is of special concern due to recalcitrant and persistency of heavy metals in environment. Conventional treatment technologies for the removal of these toxic heavy metals are not economical and further generate huge quantity of toxic chemical sludge. Biosorption is emerging as a potential alternative to the existing conventional technologies for the removal and/ or recovery of metal ions from aqueous solutions. The major advantages of biosorption over conventional treatment methods include: low cost, high efficiency, minimization of chemical or biological sludge, regeneration of biosorbents and possibility of metal recovery. Cellulosic agricultural waste materials are an abundant source for significant metal biosorption. The functional groups present in agricultural waste biomass viz.  acetamido, alcoholic, carbonyl, phenolic, amido, amino, sulphydryl groups etc. have affinity for heavy metal ions to form metal complexes or chelates. The mechanism of biosorption process includes chemisorption, complexation, adsorption on surface, diffusion through pores and ion exchange etc. The purpose of this review article is to provide the scattered available information on various aspects of utilization of the  agricultural waste materials for heavy metal removal. Agricultural waste material being highly efficient, low cost and renewable source of  biomass can be exploited for heavy metal remediation. Further these biosorbents can be modified for better efficiency and multiple reuses to enhance their applicability at industrial scale. 2007 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • Antimicrobial Properties of Socks Protected[taliem.ir]

  Antimicrobial Properties of Socks Protected with Silver Nanoparticles

  تومان

  Antimicrobial properties of socks containing silver nanoparticles were investigated. Two types of socks were used for testing. The first were linen (100%) socks impregnated with a specimen containing silver nanoparticles. The second type were commercially available cotton (55%) socks containing nanosilver. An antimicrobial effect was assayed against selected Gram-positive and Gram-negative bacteria as well as yeasts. It was found that the specimen used for impregnating linen socks has a wide range of antimicrobial activity against some Gram-positive, Gram-negative bacteria and yeasts – Candida albicans. Antimicrobial effectiveness depended on the type of microorganism, cell number and  concentration of silver nanoparticles. Commercially available cotton socks presented antibacterial properties against Staphylococcus  epidermidis.

 • Application of magnetic-taliem-ir (Copy)

  Application of magnetic iron oxide nanoparticles in catalysts as catalyst base

  تومان

  When synthesizing magnetic nanoparticles, some key conditions such as inherent magnetic properties, size and shape of nanoparticles, surface coatings and surface charge of nanoparticles, stability in aqueous  medium and their non-toxicity should be considered. By choosing a suitable synthesis method, the size, shape, surface coating and colloid stability of the magnetic nanoparticles can be controlled optimally. In the selection of magnetic matter, iron oxides have good magnetic properties compared to other magnetic  nanoparticles, and, on the other hand, exhibit high stability against degradation. These nanoparticles also have lower toxicity. To date, various methods have been developed for the synthesis of magnetic  nanoparticles. This article will explain some of them.

 • Application of the stage gate model in production supporting quality[taliem.ir]

  Application of the stage gate model in production supporting quality management

  تومان

  Product and process quality was and still is a key factor of success for manufacturing companies in the  competitive global business environment. The stage gate model represents a well-established method for  quality management in the product development domain. This paper discusses the application of the stage gate model in the domain of production. The two domains differ in certain areas, which has to be reflected by the adapted stage gate model. The preliminary findings of the two case studies, covering manufacturing and assembly processes, indicate that an adapted stage gate model may provide valuable support for product and process quality improvement. However, the success is strongly dependent of the right adaptation,  taking the individual requirements, limitations and boundaries into consideration .

 • Assessment of Nucleation Kinetic Mechanisms in Gas Hydrate[taliem.ir]

  Assessment of Nucleation Kinetic Mechanisms in Gas Hydrate Crystallization Processes

  تومان

  Nucleation is one of the most important steps in the process of crystallization of gas hydrates. In the present work the nucleation mechanism  of gas hydrate formation process using the propane as a sII gas hydrate former is investigated at isothermal operating conditions. Effects of  variations of supersaturation and impeller speed on the kinetics of hydrate nucleation are also presented. Differente expressions for  dependence of induction time with degree of supersaturation are employed. The accuracy of the predicted induction times for the case of progressive nucleation are always much higher than those obtained through instantaneous nucleation assumption at all ranges of impeller  speeds. It is found that the heterogeneous progressive nucleation is the most probable nucleation mechanism at the early stages of gas  hydrate formation processes

 • Batch Emulsion Polymerization of Vinyl Chloride[taliem.ir]

  Batch Emulsion Polymerization of Vinyl Chloride: Application of Experimental Design to Investigate the Effects of Operating Variables on Particle Size and Particle Size Distribution

  تومان

  In this article, the influences of operating variables on the particle size (PS) and particle size distribution (PSD) of emulsion poly(vinyl chloride) in batch reactor were investigated using Taguchi experimental design approach. The variables were temperature (T), water to monomer weight ratio (R), concentrations of initiator ([I]) and emulsifier ([E]), and agitation speed (S). Scanning electron microscope was used together with image analysis software to determine the PS and PSD. Statistical analysis of results revealed that the PS of emulsion poly(vinyl chloride) strongly depends on emulsifier and initiator concentrations, respectively, whereas the other factors have no significant effects in the range of levels investigated in this study. Except initiator concentration, all factors have important influence on the PSD (significance sequence: S > R > T > [E]). It is implied from the greater influence of agitation speed relative to temperature on PSD that the shear coagulation predominates the Brownian coagulation in this system. The relative optimum condition for a typical paste application was also determined using overall evaluation criteria.

 • Biopolishing of cotton fabric with fungal cellulase and its effect on the[taliem..ir]

  Biopolishing of cotton fabric with fungal cellulase and its effect on the morphology of cotton fibres

  تومان

  Attempt has been made to analyse structural changes in cotton fibres occurred during biopolishing using cellulases obtained from Trichoderma reesei. Cellulase hydrolysis results in weight loss of the samples, which, in turn, results in the splitting of fibres and removal of surface  irregularities of the fibres as revealed by SEM images. Degree of crystallinity is not influenced by the biopolishing process due to random  hydrolysis of the cellulase enzymes on cotton fibres. Lateral order of the crystallites, measured between (101) and (10 1 ) peaks of the x-ray diffraction reduces from 0.662 to 0.667 on account of the hydrolysis though the crystallite thickness measured perpendicular to (002) plane remains unchanged. FTIR results reveal the increased -OH bending, CH2 in-plane bending, and C-H vibrations of the cellulose chains in the biopolished cotton samples using cellulase.

 • Carbon electrodes -taliem-ir

  Carbon electrodes for capacitive technologies

  تومان

  An overview of capacitive technologies based on carbon materials (energy storage in electrical double-layer capacitors (EDLCs), capacitive deionization (CDI), energy harvesting, capacitive actuation, and potential controlled chromatography) is presented. The review reveals the role of carbon for these scientific and industrial purposes with disclosing the benefits and limitations of various nanostructured carbons for a certain application. A special attention is placed on the electrical double-layer (EDL) formation mechanisms affected by the porous texture of carbon and the electrode architecture. The importance of a careful selection of the electrolytic solution for the EDL formation inside the intraparticle pores of carbon electrodes is also  enlightened.

 • Characterization and Functionalization-taliem-ir (Copy)

  Characterization and Functionalization of Carbon Nanotubes(CNTs) Intended for Bioapplications

  تومان

  A carbon nanotube is a tube-shaped material, made of carbon ,having a diameter measuring on the  nanometer scale. A nanometer is one-billionth of a meter, or about one ten-thousandth of the thickness of a human hair. Carbon nanotubes have many structures differing in length, thickness, and in the type of helicity and number of layers. Although they are formed from essentially the same graphite sheet, their electrical characteristics differ depending on these variations, acting either as metals or as semiconductors. Since their discovery in 1991, carbon nanotubes have generated huge activity in most areas of science and engineering due to their unprecedented physical and chemical properties. No previous material has displayed the combination of superlative mechanical, thermal and electronic properties attributed to them; these properties make nanotubes ideal, not only for a wide range of applications but as a test bed for fundamental science. The discovery of carbon nanotubes has the potential of revolutionizing biomedical research as they can show superior performance because of their impressive structural, mechanical, and electronic properties, such as  mall size and mass, high strength, higher electrical and thermal conductivity, etc. Recently, carbon  nanostructures are proposed as promising candidates to develop neural scaffolds. There are different types of carbon nanostructures. The three most popular ones are single-walled carbon nanotubes, multiwalled carbon nanotubes, and carbon nanofibers. Carbon nanostructures have excellent mechanical, electrical, and conduction properties, and have nanostructure similar to neuritis. Hence, they have been utilized to improve neural activities and guide severed ends in a nerve through each other. The tubular, vesicle-like character of carbon nanotubes has been used for drug containment and focused drug delivery in clinical trials (e.g., for the dispersal of cancer drugs for localized tumor treatment). Consequently, carbon nanotubes are also amenable for nano-sized platforms, whereby functional groups that would normally not coincide (e.g., like antibodies, polyethylene glycol, and cancer medication) can be brought together. Functionalization, through the attachment of different functional groups, has also made it possible to create nanotube-based moieties with complex behavior (e.g., a drug-delivery vehicle that can traverse the plasma membrane, and release the drug in a target organelle).