سبد خرید

نمایش یک نتیجه

ارتباط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی با مدیریت سود

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
امروزه بررسی چگونگی رابطه بازار سرمایه با مدیریت سود مورد توجه بسیاری قرار گرفته است .برای نمونه، هنگامی که حساسیت قیمت سهام به اخبار سود زیاد است( تقاضا برای سهام شرکت بالاست )احتمال اینکه شرکت سودش را به مبلغی بیشتر...

ارتباط متقابل میان معماري سازمان با معماري منابع انسانی

0 از 5
0امتیاز
تومان
معماري واژه ناشناخته اي نیست. حداقل براي مهندسان و آشنایان به رشته هاي مهندسی، کلمه معماري یادآور یک طرح و دید همه جانبه و کلان بر ساختار و رفتار موجودیتی است که داراي خواصی چون پیچیدگی و پویایی است. تهیه...

ارتقا بهره وری شرکت های مادر تخصصی چند بعدی از طریق ارزیابی سیستماتیک عملکرد

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان
مدیریت شرکت های مادرتخصصی در شرایط کنونی، مستلزم استفاده از ابزار و روش های به روز، متناسب با ساختار سازمان خاصی می باشد. موضوع مورد پژوهش ارتقا بهره وری شرکت های مادر تخصصی چند بعدی از طریق ارزیابی سیستماتیک عملکرد...

انتخاب روش مناسب مشارکت عمومی – خصوصی به منظور تامین مالی پروژه ای شرکت ملی گاز ايران با استفاده از تکنیک AHP

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان
سرمایه و فن آوری دو مقوله ی مهم در توسعه ی صنعت نفت هستند. از آنجا که اغلب میادین نفتی در کشورهای در حال توسعه قرار دارد، فقدان این دو عنصر اساسی سبب بروز مشکلاتی برای این کشورها شده است....

بررسی اثربخشی تفریحات ورزشی بر انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شهر مشهد

0 از 5
0امتیاز
تومان
تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر تفریحات ورزش بر انگیزه شغلی کارکنان شهرداری مشهد انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان ادارات شهرداری شهر مشهد می باشد که تعداد آنها 1243نفر بوده و به با توجه به جدول  مورگان 296نفر...

بررسی عوامل مؤثر در پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
امروزه دانش ،کننده عامل تعیین عنوان یک در موفقیت و قدرت رقابت پذیری سازمان ها تبدیل شده وبه منظور بهبود کارایی در سازمان از دانش و اطلاعات  بهره برداری میکنند. مدیریت دانش، میتواند با درنظر گرفتن شرایط سازمان رقابت پذیری...

بررسی مسائل امنیت و اعتماد در تجارت الکترونیک و ریسک های آن

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
امنیت تجارت الکترونیک بخشی از چهارچوب امنیت اطلاعات است که بطور خاص در مورد اجزایی که بر تجارت الکترونیک تاثیر گذارند اعمال میشود . این اجزاء  شامل امنیت کامپیوتر، داده هاامنیت ، و سایر حوزه های گسترده تر چهارچوب امنیت...

بررسی مفاهیم مدیریت الکترونیک و رهبري الکترونیک0

0 از 5
0امتیاز
تومان
در فضاي بازار امروزي، سازمانها براي انجام کارها، به طور فزاینده اي در حال تبدیل شدن به نیروي کار مجازي یا برون سازمانی هستند. با توجه به مزایاي ارتباط و اشتراك گذاري اطلاعات موثر میان سهامداران، بسیاري از صنایع به...

تاثیر آنتروپی شانون و رنی پیوسته بر مدل هاي مالی سرمایه گذاري

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
یکی از رویکردهاي جدید در بازارهاي مالی توجه به متغیرهاي رفتاري در حوزه قیمت گذاري دارایی ها می باشد. صورتهاي مالی به عنوان منبع اطلاعات در  شرکت ها دانسته شده و بروز هرگونه تغییر در آنها نیاز به بررسی، جهت...
درحال بارگذاری ...