• bannertaliem-taliem-ir

  تاثیر حافظه هاي SSDدر سرعت و بهره وري سیستم هاي رایانه اي سازمان

  1,900 تومان 1,800 تومانحراج!

  با گسترش روز افزون تجهیزات رایانه اي و اهمیت مقوله سرعت در این سیستم ها، شرکت هاي تولید کننده تجهیزات جهت ماندن در میدان رقابت هر روز به دنبال تکنولوژي هاي جدید هستند تا ضمن ارایه تکنولوژي جدید در حفظ بازار فروش خود نیز پیشگام باشند چرا که تجربه نشان می دهد در فروش  تجهیزات رایانه اي شرکت هاي پیشگام به دلیل گران بودن یک تکنولوژي در هنگام ورود بیشترین سود را حاصل می نمایند و بعداز مدتی بازار به ثبات می  رسد و حالت رقابتی کم رنگ می گردد. امروزه نیز با توجه به ارزشمند بودن وقت و زمان در سازمانها (بالاخص سازمان هاي خصوصی) در سراسر دنیا مدت زمان کوتاه نیز می تواند ارزشمند محسوب شود و با حساب دقیق می توان اثبات نمود که زمانهایی در حد ثانیه نیز می تواند هزینه اي کلانی از سازمان را کاهش ،ویا افزایش دهد. در این مقاله به بررسی راهکار استفاده از یک تکنولوژي جدید در حافظه هاي جانبی با اصطلاح ( SSD (Solid State Driveدر رایانه  هاي شخصی (PC) می پردازیم تا اهمیت آن را در سرعت کاربران سازمان ها در انجام امورات و پاسخگویی به مشتریان را بررسی می نماییم.

 • tasir miyangin-taliem-ir

  تاثیر میانگین پیش بینی رشدنوسان پذیری مخارج سرمایه ای و نرخ رشد درآمد خالص بر بازده مورد انتظار سهام شرکت ها

  تومان

  یکی از ویژگی ھایی که سرمایه گذاران و خریداران در سرمایه گذاری به آن اھمیت می دھند بازده سھام واقعی دارای بازده بالا و ریسک کم است که این بازده تحت تاثیر عوامل مختلف می باشد. با توجه به ضرورت دستیابی به بازده مورد انتظار دلخواه سھامداران بررسی تاثیر میانگین پیش بینی نرخ رشد، نوسان پذیری مخارج سرمایه ای و نرخ رشد درآمد خالص بر بازده مورد انتظار سھام شرکت ھا ضروری است. ھدف از این پژوھش تکمیل شکاف موجود در عرصه ادبیات موضوعی با بررسی پاسخ به این پرسش است که آیا میانگین پیش بینی نرخ رشد، نوسان پذیری مخارج سرمایه ای و نرخ رشد درآمد خالص بر بازده مورد انتظار سھام شرکت ھا در شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تاثیر دارد یا خیر. جامعه آماری این پژوھش کلیه شرکت ھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران متشکل از 102 شرکت در بازه زمانی شش ساله، از سال 1389 تا 1394 است. در این پژوھش از روش آمار توصیفی، آزمون k-s و ضریب همبستگی پیرسون، و ھمچنین از نرم افزار ھای eviews و mintab و spss برای جواب دھی بھتر استفاده شد و تمامی فرضیات در سطح 95 درصد مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد بین میانگین پیش بینی نرخ رشد، نرخ رشد درآمد خالص بر بازده مورد انتظار سھام شرکت ھا رابطه مثبت و معنادار و بین رابطه نوسان پذیری مخارج سرمایه ای و بازده سھام شرکت ھا رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

 • bannertaliem-taliem-ir

  چگونگی استفاده از ابزارهای قابلیت اطمینان برای ره نگاشت و تطابق مفاهیم مدیریتی با مفاهیم مهندسی

  1,900 تومان 1,800 تومانحراج!

  ره نگاشت های علوم و فناوری که گاهی با عنوان «کارراهه یا نقشه راه» علوم و فناوری نیز ترجمه شده اند بیشتر در صنعت، دولت و دانشگاه برای به  تصویر کشیدن ارتباطی ساختاری بین علوم، فناوری و کاربردهای آن ها استفاده میشود. ره نگاشت ها به عنوان تصمیم یار به منظور بهبود هماهنگی بین  فعالیت ها و منابع در محیط های دارای پیچیدگی و عدم قطعیت روز افزون، مورد استفاده قرار می گیرند. ره نگاشت یکی از ابزارهای آینده نگاری میباشد که برای به تصویر کشیدن مسیر دستیابی به آینده ی مطلوب میباشد. نکته ای که تاکنون به آن توجه نشده است قابلیت اطمینان رسیدن به آینده ی تصویر  شده میباشد. در این مقاله، این ایده ی جدید توصیف شده و برخی از ابزارهای قابلیت اطمینان برای ره نگاشت انطباق داده شده است.

 • karafarini zanan-taliem-ir

  کارآفرینی زنان، موانع، چالشها، تنگناها و راهکارها

  تومان

  کارآفرینی زنان نقش مهمی را در اقتدار زنان و توسعه جوامع ایفا میکند. بررسی هاي اخیر نشان داده است که در بسیاري از جوامع و فرهنگ ها از جمله کشور ما، زنان به شدت به کارآفرینی روي آورده اند؛ اما علیرغم این موضوع، ورود زنان به عرصه کارآفرینی همواره با موانع و محدودیتهاي زیادي روبه رو بوده است. زنان نقش مهمی در ارتقاي اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادي جامعه ایفا میکنند. ارتقاي فعالیتهاي کار آفرینانه در بخش زنان میتواند محرکی مؤثر براي رشد و توسعه اقتصاد، افزایش درآمد زنان و بهبود کیفیت زندگی آنها محسوب شود. نتایج نشان داد که  محدودیتهاي خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی، موانع مالی و محدودیتهاي قانونی به عنوان عمده ترین موانع و چالشها در توسعه کارآفرینی زنان تلقی شده است. در این راستا براي ارتقاي فعالیتهاي کارآفرینی زنان باید موانع کارآفرینی این قشر شناسایی و تجزیه و تحلیل شود تا با رفع یا کاهش این موانع نقش زنان در فعالیتهاي کارآفرینی در سطح جامعه پررنگتر شود.

 • bannertaliem-taliem-ir

  مبانی نظري مدیریت تحول فرهنگی در ایران

  تومان

  ارتقاء فرهنگ و ارزشهاي اسلامی در جامعه از اهداف اصلی انقلاب اسلامی بوده و می باشـد. تحقـق چنین هدفی در گرو مدیریت کشور با رویکرد  فرهنگی و توسعه فرهنگی در همه شئون جامعه است.  مدل مفهومی ارائه شده در مقاله نشان می دهد که بدون مدیریت فرهنگی توسعه فرهنگی  تحقق نمی یابد. مهم ترین گام در مدیریت فرهنگی داشتن هدف و سیاست مشخص فرهنگی است تـا بـا برنامـه ریزي معین به مدیریت تحول فرهنگی پرداخته شود. خلاقیت و نوآوري فرهنگـی و فرهنـگ پـذیري عوامل موثر بر مدیریت تحول فرهنگی هستند. پس از هدف گذاري ، شناخت راهبردي وضعیت موجود فرهنگی امکان ترسیم چـشم انـداز مطلـوب فرهنگی را فراهم می سازد.

 • modiriyat angizesh-taliem-ir

  مدیریت انگیزش در کارکنان و اهمیت آن در ارتقا بهره وری شرکت های صنعتی

  تومان

  با رشد و گسترش روز افزون تكنولوژی این سوال برای مدیران مطرح است که چگونه امكان دارد سازمانی با وجود محدودیت های گوناگون از حقوق و دستمزد گرفته تا تجهیزات و تكنولوژی پیشرفته در عرصه رقابت بین المللی ثبات خود را حفظ نماید و همچنان به جلو گام بردارد؟ برای چنین سوالی پاسخ های گوناگونی میتوان ارائه کرد که یكی از مهمترین آنها دراختیار داشتن نیروی انسانی کار آمد و با انگیزه است که میتواند دیگر مولفه های موفقیت هر  سازمان را در اختیار بگیرد. امروزه دیگر مدل مدیریت سنتی که در آن مدیر کنترل میکند و کارکنان تحت نظارت هستند کارآمد نیست و نقش مدیریت به منظور ایجاد محیط کار توانمند باید از چارچوب ذهنی فرماندهی و کنترل محیط به حبس مسؤلیت و احترام متقابل به کارکنان تبدیل شود. همان طور که در ادبیات مدیریت بیان شده هر فرد برای انجام فعالیت به دو عامل اصلی دانش و انگیزه نیاز دارد . که در پرتو کسب این دو عامل میتوان انجام موفق هر فعالیت هدفمندی را پیش – بینی – کرد و در مجموع افراد به واسطه این عوامل است که صاحب قدرت خواهند بود و به افزایش سطح این دو عامل هر سازمان میتواند تصویر روشنی از از آینده را برای دستیابی به اهدافم ترسیم نماید .

 • moghayese amalkard-taliem-ir

  مقایسه عملکرد کارکنان بر اساس ویژگی های فردی و شغلی با رویکرد داده کاوی

  تومان

  یکی از فاکتورهای کلیدی برای یک کسب وکار موفـق، مدیریت منابع انـسانی است و این فرایند تحت تاثیر تکنولوژی اطلاعات مهم است. سیسـتم های اطلاعات منـابع انـسانی سیـستم هایی هستند که برای جمـع آوری، ثبت، ذخـیره سازی، تجزیه و تحلیـل و بازیابی داده های مربوط به منابع انسانی یک سازمان است. اطلاعات این سیستم میتواند با استفاده از فنـون داده کاوی مورد استفاده قرار گرفته و پایه ای برای تصمیم گیری مدیران و واحدهای  تصمیم گیرنده قرار گیرد. در پژوهش حاضر داده های پرسنلی و داده های عملکردی 474نفر از کارکـنان شرکت ذوب آهن اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. الگوریتم های مختلف داده کاوی بر روی داده های در دسترس پژوهش اجرا شد. با استفاده از قواعد آماری، مقادر شاخص های ارزیابی عملکرد بررسی شد. با استفاده از ، ANOVAامتیاز هر یک از شاخصها در چارکهای امتیاز کلی عملکرد تعیین شد. همچنین امتیاز ابعاد ارزیابی عملکرد در سطوح مختلف سنی، مدرک تحصیلی، ماهیت شغلی و سطوح مختلف شغلی مشخص شد. با استفاده از آزمون ،T-Testمقادیر تمامی شاخصها در دو نوع قرارداد دایم و موقت بررسی شد. همبستگی بین ابعاد ارزیابی عملکرد با یکدیگر و با ویژگیهای مختلف شغلی مشخص شد. ارتباط بین گروه شاغل، رده شغلی و سطح تحصیلات با ابعاد ارزیابی عملکرد از طریق رگرسیون محاسبه شد .