سبد خرید

نمایش یک نتیجه

مقایسه روش ضرایب لنگر با روش مستقیم در طراحی دالهاي بتن مسلح

0 از 5
0امتیاز
تومان
طراحی دالها یکی از موضوعات مهم در طراحی سازه هاي بتن مسلح می باشد. در آیین نامه هاي مختلف از جمله آیین نامه بتن ایران، روش هاي مختلفی براي طراحی دالها ارائه شده است. از میان روشهاي گوناگون، روش ضرایب...

مقایسه ضریب اطمینان شیروانی خاکی مسلح به روشهاي مختلف

0 از 5
0امتیاز
تومان
روشهاي معمول که در زمینه تحلیل پایداري شیروانیهاي طبعی و مصنوعی و سدهاي خاکی مورد استفادهاند عمدتا شامل روشهاي تعادل حدي میباشند. این روشها به دلیل محدودیتها و فرضیات ساده کنندهاي که در ارتباط با شرایط خاك در آنها اعمال...

مقایسه عملکرد لرزه اي قابهاي مهاربندي با سیستم SPSو E

0 از 5
0امتیاز
تومان
کار گیري سیستمی که تحت تحریکات خفیف، مقاومت وسختی کافی داشته و در تحریکات شدید، شکل پذیري و اتلاف انرژي بالایی از خود نشان دهد از  لحاظ ایمنی و اقتصادي به طور وسیعی کاربرد خواهد داشت. در این میان می...

مکان یابی مناطق مناسب تغذیه مصنوعی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به منظور مدیریت آبهاي زیرزمینی در منطقه شهریاري استان یزد

0 از 5
0امتیاز
تومان
با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و میانگین بارش آن بهاي آبهاي زیرزمینی و محافظت از آنها بر هیچ کس پوشیده نیست. استفاده بیرویه از این منابع  هرساله بر وخامت افت سطح ایستابی در آبخوان هاي کشور و خطر کم...

مکانیزم هاي گسیختگی شمع منفرد در خاك روانگرا

0 از 5
0امتیاز
تومان
در این پژوهش عملکرد لرزه اي شمع بتنی منفرد در خاك روانگرا تحت بارگذاري زلزله بررسی شده است. اثرات پارامترهاي مختلف شمع و زلزله بر مکانیزم گسیختگی خمشی شمع ملاحظه شده است. تحلیل با استفاده از نرمافزار دو بعدي تفاضل...

نظريه سه فازي و ارتباط آن با رابطه اساسي جريان ترافيكي

0 از 5
0امتیاز
تومان
در طول سال ها,تنها سنگ بناي تمام تحقيقات در زمينه علم ترافيك نظريه دو فازي موجود مي باشد. از آنجا كه نظريه دو فازي در بيان علل معضلات ترافيكي,  توانايي كافي ندارد نظريه جديد تحت عنوان نظريه سه فازي توسط...

نگاهي به تجارب كشورهاي مختلف در اجراي برنامه عملكرد بلندمدت روسازی (LTPP)

0 از 5
0امتیاز
تومان
سالانه بخش قابل توجهي از بودجه ملي صرف توسعه , نگهداری و مرمت روسازی شبکه راه ها میشود. تعمير و نگهداري موثر باعث كاهش هزينه چرخه عمر روسازي و تامين يك سطح سرويس مناسب براي كاربران راه می گردد. پاسخ...

هدايت خرابي در قاب هاي خمشي با تغيير الگوي طراحي

0 از 5
0امتیاز
تومان
بارگذاري لرزه اي برخلاف ساير انواع متداول بارها داراي ماهيت تحريك پايه ميباشد كه بر حسب توزيع سختي در سازه قابل تخمين با نيروهاي معادل  جانبي است. از سوي ديگر اعمال نيروهاي روش ايستاي معادل عملاً منجر به تحميل توزيع...

وارد كردن يون كلسيم به خاك ريزدانه به منظور افزايش مقاومت مكانيكي خاك به كمك روش الكترو سينتيك

0 از 5
0امتیاز
تومان
در اين مقاله تأثير استفاده از روش الكتروسينتيك در وارد كردن يون مقاوم ساز كلسيم به خاك ريزدانه به منظور افزايش مقاومت  مكانيكي آن مورد مطالعه قرار ميگيرد. نمونه هاي خاك با شرايط يكسان آماده شده و به مدت زمان...
درحال بارگذاری ...