سبد خرید

نمایش یک نتیجه

مقايسه مدل هاي رفتاري خاك و سنگ در بررسي شيرواني هاي طبيعي به صورت دو بعدي به روش عددي

0 از 5
0امتیاز
تومان
هدف از اين مقاله بررسي رفتار ژئوتكنيكي سنگ ( به صورت عمده شيل و مارن) و مقايسه آن با مدل سازي توده به شكل خاك در بررسي  شيرواني هاي طبيعي سد آب نهر به شكل دو بعدي مي باشد.به ازاي...

مقايسه مدل هاي كلاسيك سري زماني و هوش مصنوعي در تعيين سطح تراز آب زير زميني

0 از 5
0امتیاز
تومان
تعيين مدل بهينه جهت پيش بيني تراز آب زير زميني يكي از مسائل بحث برانگيزي است كه محققين مختلف با آن مواجه مي باشند. در اين تحقيق از دو  روش هوش مصنوعي وآناليزكلاسيك سري هاي زماني براي تعيين تراز آب...

مقايسه منحني هاي IDAقابهاي خمشي بتن مسلح كوتاه با شكل پذيري متوسط طراحي شده بر اساس آيين نامه زلزله ايران در حوزه دور و نزديك زلزله

0 از 5
0امتیاز
تومان
تجربه زلزله هاي اخير مانند بم نشان داده است كه سازه ها در حوزه نزديك آسيب هاي بسياري ديده اند. از آنجايي كه در آيين نامه طراحي لرزه اي  ساختمانهاي ايران تمهيداتي براي طراحي و اجراي ساختمانها در حوزه نزديك...

مقايسه نتايج تحليل هاي استاتيكي و ديناميكي غيرخطي در برآورد رفتار لرزه اي سيستم هاي سازه اي ديوار باربر بتن مسلح

0 از 5
0امتیاز
تومان
امروزه استفاده از روشهاي تحليل استاتيكي غيرخطي در تخمين عملكرد لرزه اي سـازه هـا كـاربرد فراوانـي دارد. ايـن مطلـب در حاليـست كـه  دقـت برآورد عملكرد اين آناليزها به صورت دقيق مشخص نيست. در اين آناليزها بـدليل اعمـال بـار بـصورت اسـتاتيكي،...

مقايسه و ارزيابي المان هاي مختلف Shellدر ،ABAQUSجهت مدلسازيFRP در قابهاي بتني تقويت شده

0 از 5
0امتیاز
تومان
از جمله نرم افزارها اجزاء محدود ميتوان به نرم افزار ABAQUSاشاره نمود كه به دليل دارا بودن مدل هاي رفتاري پيشرفته و متنوع براي مواد مختلف ( فلزات،  بتن، خاك، سنگ، سيالات و و ...) امكان ايجاد سريع مدل هاي...

مقایسه آب شستگی در دو شکل دماغه سازه آبشکن، به روش مدل فیزیکی

0 از 5
0امتیاز
تومان
حفاظت از بستر و حریم رودخانه از پدیده هایی مانند فرسایش و آبشستگی ضروري است. گر به هر دلیلی سرعت جریان کاهش پیدا کند و قادر به حمل نباشد در بستر خود به جا خواهد گذاشت و رسوبگذاري اتفاق می...

مقایسه دو الگوي عددي تفاضل محدود و شبکه عصبی مصنوعی در پیشبینی روند حرکت موج سیلاب در اثر ضریب زبري، شیب بستر و عرض رودخانه

0 از 5
0امتیاز
تومان
معادلات حاکم بر جریان هاي غیردائمی، معادله پیوستگی و ممنتوم میباشند که به دلیل نبود راه حل هاي تحلیلی در اکثر موارد، باید از روشهاي عددي  استفاده کرد. در این مقاله ابتدا شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه (MLP) معرفی شده...

مقایسه رابطه اصطكاك غيرماندگار واردي-براون و زيلك در بهبود عملكرد اصطكاك غیرماندگار در مدل هاي جدايي ستون مایع

0 از 5
0امتیاز
تومان
در بررسي و تحلیل شبكه هاي لوله در حالت جریان غیر ماندگار، زماني كه فشار به مقدار فشار بخار برسد پدیده ی جدايي ستون رخ خواهد داد. در اين  مقاله مدل های ریاضي توصيف كننده این پدیده  و روش خطوط...

مقایسه رفتار غیر خطی مهاربندهای EBFو CBFدر قابهای فولادی ساده و خمشی

0 از 5
0امتیاز
تومان
تامین مقاومت پایداری و شکل پذیری اهداف اصلی طراحی لرزه ای سازه ای می باشند بویژه درفلسفه های جدیدتر طراحی شکل پذیری اهمیت بیشتری دارد علاوه بر موارد سازه ای طراح باید محدودیت ها و اهداف دیگری که عمدتا غیرسازه...
درحال بارگذاری ...