• erae modeli baraye pishbini-taliem-ir

  ارائه مدلی برای پیش بینی میزان تنش، کرنش و نشست در روسازی های انعطاف پذیر با استتفاده از نرم افزار kenlayer

  1,900 تومان

  روسازی راه مجموعه ای از یک سری لایه های طراحی شده با مصالح مختلف بر روی لایه های تحکیم شده زمین طبیعی می باشد. شناخت دقیق تحلیل های عددی روسازی های آسفالتی و بررسی میزان تاثیر پارامترهای مختلف طراحی بر روی مقاومت روسازی ها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. پارامترهای زیادی بر روی عمر خدمت دهی و دوام روسازی های انعطاف پذیر تاثیر می گذارند که بار ترافیکی عبوری، ضخامت لایه های روسازی، نسبت ضریب پواسن و مدول الاستیسیته لایه های روسازی از مهم ترین این پارامترها می باشند. لذا این پژوهش به منظور ارایه ی مدلی برای پیش بینی میزان تنش، کرنش و نشست در روسازی های انعطاف پذیر بر اساس پارامترهای بار ترافیکی عبوری، ضخامت لایه های روسازی، نسبت ضریب پواسن و مدول الاستیسیته لایه های روسازی به وسیله ی نرم افزار kenlayer انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که میزان تنش، کرنش و نشست در روسازی های انعطاف پذیر از سطح رویه به سمت سطح بستر کاهش می یابد. همچنین پارامتر ضخامت لایه های روسازی، ضریب پواسن و مدول الاستیسیته لایه ها ارتباط معکوس و میزان بار ترافیکی ارتباط مستقیم در افزایش میزان تنش، کرنش و نشست در روسازی های آسفالتی دارد.نتایج مدل های ارایه شده نشان میدهد که پارامتر ضخامت لایههای روسازی همبستگی شدیدی با مقادیر تنش، نشست و کرنش در لایه های روسازی دارد.

 • Alyaf Taghviati-taliem-ir

  الیاف های تقویتی یا frp

  تومان

   

  بسیاری از سازه‌های بتن آرمة موجود در دنیا در اثر تماس با سولفاتها، كلریدها و سایر عوامل خورنده، دچار آسیب‌های اساسی شده‌اند. این مساله هزینه‌های زیادی را برای تعمیر، بازسازی و یا تعویض سازه‌های آسیب ‌دیده در سراسر دنیا موجب شده است. این مساله و عواقب آن گاهی نه تنها به عنوان یك مسالة مهندسی، بلكه به عنوان یك مسالة اجتماعی جدی تلقی شده است . تعمیر و جایگزینی سازه‌های بتنی آسیب‌دیده میلیون‌ها دلار خسارت در دنیا به دنبال داشته است. در امریكا، بیش از 40 درصد پلها در شاهراهها نیاز به تعویض و یا بازسازی دارند . هزینة بازسازی و یا تعمیر سازه‌های پاركینگ در كانادا، 4 تا 6 میلیارد دلار كانادا تخمین زده شده است . هزینة تعمیر پلهای شاهراهها در امریكا در حدود 50 میلیارد دلار برآورد شده است؛ در حالیكه برای بازسازی كلیة سازه‌های بتن آرمة آسیب‌دیده در امریكا در اثر مسالة خوردگی میلگردها، پیش‌بینی شده كه به بودجة نجومی 1 تا 3 تریلیون دلار نیاز است! در مناطق مختلف ایران نیز اثرات مخرب كلریدها و سولفاتهای مهاجم در محیط های دریایی و ساحلی بر پایه‌های پل، آبگیرها، سدها و كانال‌های بتن آرمه که باعث ایجاد خوردگی فولاد بتن میشود سبب اعمال هزینه های سنگین جهت مرمت ویا بازسازی ابنیه ها خواهد بود.  حال اگر بخواهیم تمامی این ابنیه ها را از نو بسازیم متحمل هزینه های گزافی خواهیم گشت فلذا با اعمال تمهیداتی جهت مرمت و ترمیم سازه ها می توان هزینه ها را پایین آورد. تكنیك‌هایی چند، جهت جلوگیری از خوردگی قطعات فولادی الحاقی به سازه و نیز فولاد در بتن مسلح توسعه داده شده و مورد استفاده قرار گرفته است كه از بین آنها می‌توان به: پوشش اپوكسی بر قطعات فولادی ومیلگردها، تزریق پلیمر به سطوح بتنی و حفاظت كاتدیك میلگردها اشاره نمود. با این وجود هر یك از این تكنیك‌ها فقط تا حدودی موفق بوده است محققان امروزه به جانشین كردن قطعات فولادی و میلگردهای فولای با مصالح جدید مقاوم در مقابل خوردگی، معطوف گردیده اند.

 • Anvae Pele-taliem-ir

  انواع پله های ساختمانی

  تومان

   

  طراحی معماری به نیازمند است تا پاسخگوی یک عملکرد مناسب باشد. پلکان وسیله معمول دستر در بین طبقات ساختمان است.پلکان روشها و سیستمهایی را باید طوری ساخت که امکان دسترسی اسان و راحت ساده و ایمنی را توسط پله ها به بالا و پایین فراهم سازد.

 • iemeni dar amaliyat dakalhaye hafary-taliem-ir

  ايمني در عمليات دكل هاي حفاري چاه هاي نفت و گاز

  تومان

  رعايت ايمني به منظور حفاظت و صيانــت از نيــروي انســاني و تجهيــزات، هــم براي پرســنل كارفرمــا و هم بــراى پيمانكاران امري ضروري اســت. با توجه به اين كه عمليات حفاري با احتمال روبه رويى با لايه هاي پرفشار نفت و گاز همراه است، بنابراين رعايت مــوارد ايمنــي در ايــن عمليات اهميــت ويــژه اي دارد. در حال حاضر شــغل حفــاري، به خاطر حــوادث زيادي كــه در آن روى مى دهد، يكي از مشاغل خطرناك دنيا مى باشــد. ادارات 3HSEكه ناظر عمليات حفاري هستند، با تدوين برنامه هاي ايمني، بهداشت و محيط زيست يا ،HSE Plan بر كليه مســايل مربوطه نظارت مى كنند. برخي از موارد مد نظر در تدوين اين برنامه به شرح ذيل است: 1) بازرســي دوره اي و اتفاقي ايمني دســتگاه هاي حفــاري، كارگاه هــا، تأسيسات، انبارها و … 2) نظــارت ايمني بــر انجام عمليات جابه جايي دســتگاه هاي حفاري در خشكي و دريا.  3) نظــارت ايمني بــر انجام عمليات درون و برون چاهي 4) نظارت ايمني بر پروژه هاي بازسازي دستگاه هاي حفاري در خشكي و دريا و ارايه پيشنهادات و توصيه هاي لازم 5) ارايه آموزش هــاي ايمني از قبيل چگونگــى اســتفاده از دســتگاه هاي تنفسي، پيشــگيري از مسموميت با گاز ،H2Sچگونگى اســتفاده از انواع خاموش كننده ها، آشنايي با مجوز هاي كار گرم و سرد، ايمني در جوشكاري و … 6)حضور در صحنه حــوادث و تهيه گــزارش حادثــه و ارايــه راه كارهاي پيشــگيرانه براي جلوگيــري از وقوع مجدد حوادث  7) مديريت ريسك در تأسيسات حفاري 8) صــدور انــواع مجوزهــاي كاري يا ،4 PTWبراى كار گرم و سرد، كار در ارتفاع، ورود به مخازن سربســته، كار با مواد راديواكتيو و … 9) آگاه نمودن پرســنل در خصوص هشــدارهاي ايمني با نصب پوسترها، تابلوها، انتشار بروشورها و .. 10) تجزيــه و تحليل ايمنــي كار در عمليات حفــاري و خدمات جانبي آن 6 JSAيا 11) تهيــه برگه هــاي ايمنــي مــواد يا 5MSDS.

 • baresi tahavolat-taliem-ir

  بررسی تحوات نظام شهری استان البرز طی سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵

  1,900 تومان

  نظام شهری مجموعه ای از شهرک ها و شهرهای وابسته به یکدیگر که ساختار نظام سکونتگاه های شهری را در یک منطقه یا کشور به وجود می آورند، تشکیل یافته است. عدم توجه به نظام شهری و نحوه پراکنش مرکز و کانون های شهری در پهنه سرزمین از یک سو و رشد شتابان شهرنشینی از سوی دیگر، به گسیختگی و عدم انسجام در ساختار فضایی منجر خواهد شد. در چنین شرایطی بسیاری از سیاست های توسعه در سطح ملی و منطقه ای کارآمدی خود را از دست داده و نتایج مورد انتظار را به همراه نخواهند داشت. در این مقاله به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل تحولات نظام شهری استان البرز طی سال های 1365 تا 1395 با استفاده از مدل ها و تکنیک های رایج در زمینه نظام های شهری مانند قانون رتبه اندازه، ضریب مدل آنتروپی و شاخص های نخست شهری استفاده گردید. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی انجام گرفته است. ابتدا داده های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سپس نتایج تحقیق با نرم افزارهای Excel, GIS ترسیم شده است. نتایج به دست آمده حاکی از عدم تعادل، تمرکز و وجود پدیده نخست شهری در نظام شهری منطقه است که در طول دوره در اغلب شاخص ها روند کاهشی داشته و به سمت تعادل پیش می رود، به طوری که شاخص نخست شهری از 0/90 به 2/63 رسیده است و نشان دهنده کاهش نخست شهری در منطقه می باشد و شاخص عدم تمرکز هندرسون از 1/223 به 2/397 رسیده است. این شاخص نشان می دهد که از میزان تمرکز در منطقه به شدت روند رو به افزایش داشته است.

 • baresi hidroliki-taliem-ir

  بررسی هیدرولیکی خطر سیلاب در حوضه آبریز رودخانه کن با استفاده از نرم افزارهای HEC-RAS و MIKE 11

  1,900 تومان

  رودخانه ها از جمله عوارض طبیعی می باشند که علی رغم خسارات و زیان های بی شماری که از دیر باز به انسان ها وارد نموده اند، بدلیل تاثیر ویژه در زندگی بشر و شکل گیری تمدن ها هواره انسان ها را به اراضی حاشیه رودخانه فرا خوانده اند. امروزه به دلیل دخالت های بی رویه در حاشیه رودخانه ها، طغیان های بزرگی مشاهده می شود، لذا استفاده از اصول مهندس هیدرولیک و شناخت رفتار رودخانه در پیش بینی وقوع و کاهش آسیب های وارده به اراض ی دشت های سیلابی و مناطق مسکونی و تعیین اولویت اقدامات مدیریتی، امری ضروری محسوب می شود. پیشرفت علوم رایانه و توسعه روش های عددی امکان شبیه سازی پدیده های فیزیکی را در قالب مدل های ریاضی فراهم ساخته است. مدل های مختلفی در مهندسی رودخانه برای شبیه سازی پدیده های مختلف به کار گرفته می شوند. در این پژوهش با استفاده از مدل های عددی HEC-RAS MIKE 11، سیستم رودخانه های حوضه آبریز کن در استان تهران مورد مطالعه قرار گرفته است و شبیه سازی مجزا به صورت دایمی و غیر دایمی انجام شد. نتایج شبیه سازی دایمی جریان شامل پروفیل های طولی سطح آب در رودخانه، و GIS وضعیت آبگذری و ظرفیت عبور سازه های هیدرولیکی موجود، پهنه سیلاب های با دوره بازگشت مختلف در محیط تعیین کاربری های در معرض سیل در زیر حوضه های مختلف می باشد. علاوه برای نتایج تحقیقات حاضر در تحلیل خسارات سیل و انتخاب ترکیب بهینه اقدامات مدیریت سیلاب در حوضه آبریز کن قابل استفاده خواهد بود.

   

 • tarikhche Ajor-taliem-ir

  تاريخچه آجر از آغاز تا امروز

  تومان

  باغهای معلق بابل يکی از عجايب هفتگانه جهان، ديوار چين تنها بنای قابل رويت از کره ماه، مسجد ايا صوفيه از زيباترين بناهای مذهبی، تاج محل، قلعه قرون وسطايی مالبورگ در لهستان، ۲۰۰۰ معبد در پاگن برمه که بيش از نهصد سال دست نخورده باقی مانده اند، گنبد کليسای فلورانس، ۸۰۰ کيلومتر سيستم فاضلاب زير زمينی لندن، در يک نکته مشترک هستند: همه اين بناها از خشت پخته( آجر) ساخته شده اند. جيمز کمپل در کتاب تاريخ جهانی آجر بسياری از اين بناهای تاريخی و همچنين ساختمانهای مدرن را هم از لحاظ تکنيکی و هم از لحاظ معماری به نحو شايسته ای بررسی کرده است. به نظر وی آجر در عين پيچيدگی از ساده ترين مصالح ساختمانی است که به اندازه کافی مورد توجه مردم عادی و حتی معماران نيز قرار نگرفته است. تاريخ استفاده بشر از خشت برای ساختمان سازی به ۱۰۰۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح باز می گردد. اما اولين بناهای آجری در حدود ۳۵۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح در منطقه بين النهرين ساخته شده اند. کمپبل با گذری به تاریخ این دوره نه تنها به معرفی معماری، بلکه به فن آجرپزی و انواع مختلف استفاده از آجر می پردازد. از جمله بناهای باقی مانده از اين دوران شهر شوش و زيگورات چغا زنبيل در نزديکی آن است.

 • Divare Hooshmand-taliem-ir

  ديوارهاي هوشمند، ساخت ديوارهاي بتني شفاف با قابليت تغيير رنگ

  تومان

  امروزه از بتن به عنوان يکي از عناصر مهم سازه اي ياد مي شود، با توجه به پيشرفتهاي تکنولوژي قرن ١٢ اين ماده نيز ساخت و ساز طراحي را دگرگون کرده و به کمک معماران آمده است، بتني توليد شده که قابليت تغيير رنگ داشته و فضاي معماري را به فضايي متنوع تبديل ساخته است، اين مقاله سعي دارد نحوه ساخت اين بتن خاص و تاثير آن را در فضاي معماري و طرحهاي معماران مورد بررسي قرار دهد. مقاله اين فرض را پيش ميکشد که استفاده از بتن شفاف رنگي در طرحهاي معماري باعث ميشود که نور و رنگ به فضاهاي معماري وارد شود و علوه بر صرفه جویی در مصرف انرژي، فضايي دلنشين و مفرح را وارد بستر معماري کند. هدف اصلي اين است که استفاده از نور خورشيد به عنوان يک منبع نور براي کاهش مصرف برق است همچنين استفاده از فيبر نوري احساس تنش سازه اي را کم کرده و اين بتن زيباشناختي را رارد معماري ساختمان ميکند.

 • Kahesh Risk Sadha-taliem-ir

  كاهش ريسك سدها بوسيله روش هاي غير سازه اي مطالعه موردي: آبگيري زود هنگام سد كرخه

  تومان

  ايـن مقالـه بـه مـنافع و هزيـنه هـاي روشهاي غير سازه اي در كاهش خطرات ناشي از احداث و بهره برداري از سدها ميپردازد. در نتـيجه تاكـيد مهندسـي بـر ظرفيـت هيدروليكي و قابليت باربري سازه هاي هيدروليكي، تاكنون روشهاي سازه اي عمدتابراي افزايش ايمني سدها بكار گرفته شده اند. بـا توجـه بـه اهميـت ايمنـي عمومي، كليه راهكارهاي كارآ در رابطه با كاهش خطر پذيري بايستي مورد توجه قرار گيرند. عواقب تخريـب سـد بسـيار فاجعـه بـار است بنابراين مسئولين بايستي بطور پيوسته بدنبال حداقل كردن ريسك باشند. از طرف ديگر احداث و بهره برداري از سد بايستي مقرون به صرفه باشد. تجربه جهاني نشان مي دهد كه اعمال اقدامات غيرسازه اي در بسياري از پروژه ها مي تواند دستيابي به ايمني مطلوب را با هزينه ايي بسيار كمتر امكان پذير نمايد. بكار گيري و موفقيت روشهاي غير سازه اي در بسياري از پروژه ها نشان مي دهند كه براي كاهش خطر پذيري سد ميبايستي كليه تدابير غيرسازه اي را در نظر گرفت. در اين راستا بكارگيري تحليل ريسك مي تواند مقايسه منافع و هزينه هاي روشهاي غيرسازه اي را ممكن سازد. قسمت عمده هزينه هاي روشهاي غيرسازه اي مربوط به هزينه هاي پرسنلي است كه در كشورهاي جهان سوم بطور نسبي كمـتر از كشـورهاي پيشرفته مي باشد. در اين رابطه برنامه هاي جامع آموزشي نقش كليدي دارند و براي مثال در ژاپن آموزش مديران سدها بوسيله شبيه گرهايي مشابه آنچه براي تعليم خلبانها بكار گرفته مي شود، انجام ميگردد. با توجه به اهميت روزافزون روشهاي غير سازه اي كميته بين المللي سدهاي بزرگ آخرين بولتن خود را به اين موضوع اختصاص داده است.

 • 3D & three phase's micromechanical constitutive model[taliem.ir]

  ۳D & three phase’s micromechanical constitutive model for the Uniaxial compression test of concrete

  تومان

  The mechanical behavior of concrete materials is strongly influenced by its microstructure. The macroscopic properties of concrete materials such as strength and stiffness are dependent on the properties micromechanics. The advance of composite mechanics and advanced  computing technologies has made possible the micromechanical analysis of concrete materials.. In the first status of micromechanical modeling with special emphasis on the advantage and disadvantage of each model is presented. The current paper focuses on the geometrical  description and numerical simulation of normalweight concrete at the mesoscale. In the first part the numerical representation of concrete at  the mesoscale is introduced. The internal structure of concrete is considered at the micro level, and is treated as a three phase material  comprised of aggregate particle, matrix, and the aggregatematrix interfaces The generation of the mesoscale geometry, the finite element  discretisation and the applied material laws Whit micro plane theory are described. The main objective of this paper is to investigate the  macroscopic behavior and Progressive failure of concrete materials under static loading, as influenced by the properties of its constituents at the meso level.

 • bannertaliem-taliem-ir

  A beam–column joint element for analysis of reinforced concrete frame structures

  تومان

  Earthquake reconnaissance and laboratory tests reveal that the beam–column joints of existing RC frame structures in China are susceptible to failure, leading to severe structural damage. However, the inelastic response of joint elements is rarely considered in structural analysis or design. A new joint element  considering shear deformation and bar-slip behaviour was proposed and verified using an extensive  experimental data set. Two RC frame specimens with different details were modelled with the joint element and their simulated seismic responses were compared with experimental results in terms of global and local performance. Based on the simulation, the joint element proved to be reliable and suitable for 2D structural modelling. Finally, two reinforced concrete frame structures with the same dimensions and reinforcement ratios but different ductility are modelled with and without the proposed joint elements. The proposed joint  element was shown to accurately predict the mechanical behaviour of such structures and their  components, especially the hysteresis behaviour. Analysis shows that joint failure tends to happen in low- ductility structures and will reduce the ductility and the energy dissipation ability of the structure, even cause structural collapse. Compared with the new designed structures, seismic performance of the low-ductility ones is worse, with poor energy dissipation, weak collapse resistance and brittle failure modes 

 • A comparison[taliem.ir]

  A comparison of sophisticated neural network and Finite Element Method in estimating of variations in permeability of earth-dam body in leakage phenomenon

  تومان

  Leakage is one of the most important problems in earth dam construction. Lake of leakage phenomenon analysis for earth dams can lead to destructive problems like increase in leakage forces, increase in pore water pressure and instability of the earth dam. In this study, leakage in two sections of an earth dam are modeled and analyzed by Finite Element Method (FEM), Multilayer Pereceptron network (MLP) and Radial  Basis Function network (RBF) and the results are compared. Based on the results, it can be concluded that FEM prediction are not compatible with actual data, whereas sophisticated neural network give acceptable results.

 • Aluminum.Structures.A.Guide.To.Their.Specifications.[taliem.ir]

  A Guide to Their Specifications and Design

  تومان

  Our book is about the use of aluminum as a material of construction for structural components. Our major themes are: The suitability of aluminum as a structural material, How to design aluminum structural  components in accordance with the Aluminum Association’s Specification for Aluminum Structures, How to apply the design methods to actual structures. We begin by introducing you to aluminum, and we hope that by the end of Part I you are sufficiently well acquainted to be ready to get serious about the relationship. In Part II we explain the design requirements of the 2000 edition of the Specification for Aluminum Structures (hereafter called the Aluminum Specification), published by the Aluminum Association in its Aluminum Design Manual (4). Those of you who can’t wait to plug and chug may want to jump right ahead to Part III, and  refer back to Part II only when you want to know ‘‘Where did that come from?’’  We assume that you have already had ample exposure to methods of load determination and structural analysis, so we do not replow that ground. We do, however, include in Part II a discussion on local buckling since this is a limit state (i.e.,  failure mode to you old-timers) that you may have been sheltered from if your design experience has been primarily with hot-rolled steel.

 • ,,A Level Set Method for Structural Shape and Topology[taliem.,ir]

  A Level Set Method for Structural Shape and Topology Optimization Using Radial Basis Functions

  تومان

  In this paper, the conventional level set method is extended as an effective approach for shape and topology optimization by the introduction  of the radial basis functions (RBFs). We apply the RBFs to represent the implicit level set modeling to reconstruct the shape and topology of an  admissible design in a parametric way. This scheme converts the original PDE based level set method into a set of much easier ODE system and makes the level set method more efficient to implement. Numerical examples show the convergence speed and insensitivity to initial  designs of proposed method in shape and topology optimization of 2D problems.

 • A model for concurrent maintenance of bridge elements[taliem.ir]

  A model for concurrent maintenance of bridge elements

  تومان

  Maintenance activities on existing bridges are important for bridge safety and management. However, maintenance activities cause traffic jams and detours, and thus increase user costs. To reduce user costs resulting from maintenance activities while maintaining bridge elements in good condition, we introduce the concept of “concurrent element maintenance.” The concurrent maintenance concept attempts to integrate maintenance timings of different elements of a bridge to reduce user costs over the bridge’s life cycle. The proposed model adopts constraint programming as the search algorithm for optimizing the maintenance strategy of any bridge .An example using real data for a reinforced  concrete highway bridge is presented. Sensitivity analysis of the discount rate investigates its influence on the life-cycle cost. The results demonstrate that the proposed model is effective for reducing the user costs as well as the total life-cycle costs.