• asibhaye ejtemaei-taliem-ir

  آسیب های اجتماعی

  تومان

  آسیب شناسی  اجتماعی social-pathology مفهوم جدیدی است که از علوم زیستی گرفته شده و مبتنی بر تشابهی است که دانشمندان بین بیماری های عضوی و آسیب های اجتماعی (کجرویها) قائل می شوند. واژه آسیب شناسی از دیدگاه پزشکی به فرایند ریشه یابی بیماری ها گفته می شود آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می شود که در چارچوب اصول اخلاقی و قوامد عام عمل جمعی رسمی و غیر رسمی جامعه محل فعالیت کنشگران قرار نمی گیرد و در نتیجه با منبع قانونی و یا قبح اخلاقی و اجتماعی روبرومی گردد. به همین دلیل ، کجروان سعی دارند کجروی ها خود را از دید ناظران قانون ، اخلاق عمومی و نظم اجتماعی پنهان نمایند ؛ زیرا در غیر این صورت با پیگرد قانونی ، تکفیر اخلاقی ، طرد اجتماعی مواجه می شوند(عبدالهی ،1383:15). آسيب هاي اجتماعي پديده هايي واقعي، متغير، قانونمند و قابل کنترل و پيش گيري اند. کنترل پذيري آسيبهاي اجتماعي شناخت علمي آنها را در هر جامعه اي براي پاسخ به پرسشهاي نظري و عملي و کاربردي از ايده ها و يافته هاي علمي توليد شده در برنامه ريزي هاي کوتاه و بلند مدت براي مقابله صحيح با آسيبهاي اجتماعي، درمان يا پيشگيري از گسترش و پيدايش آنها را ضروري و پر اهميت مي سازد.

 • asar bakhsh barnamee-taliem-ir

  اثر بخش برنامه اي شادي آفرین مدرسه بر شادکامی دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهرستان دهدز

  1,900 تومان

   

  هدف اصلی این پژوهش تعیین اثر بخشی برنامه اي شادي آفرین مدرسه بر شادکامی دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهرستان دهدز بود. جامعه آماري این پژوهش شامل کل هی دانش آموزان پسر مدارس متوسطه شهرستان دهدزو نمونه پژوهش شامل دو کلاس 60نفر از دانش آموزان دختر مدارس متوسطه دوم بود که به روش نمونه گیري غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه هاي شادکامی آکسفورد استفاده شد. روش تحقیق توصیفی از نوع نیمه آزمایشی بود و تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSSویرایش 23صورت گرفت، در این پژوهش از روش آماري لون، کلموگرف – اسمیرنف و تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج به دست آمده از تحلیل کواریانس نشان داد مقدار تأثیر برگذاري جشن هاي شاد بر شادکامی ( P= /0001، (f=13/93 ضرو میزان اثر  (ضریب اتا) 0/52 بود بر گذاري جشن هاي شاد 52درصد از واریانس شادکامی را پیش بینی می کند.

 • talagh-taliem-ir

  اثرات و عوامل موثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور

  تومان

   

  وقتی که جغد طلاق بر آستانه خانه ای نشست و غبار غربت و تنهایی فضای غمگین آشیانه ای را در خود گرفت، جوجه های بی پناه و سرگردان در جستجوی پدر و مادر خویش پرپر می زنند. گاه در دامن مادر می آویزند تا لانه را رها نکند و گاه پدر را صدا می زنند تا برای همیشه ترکشان نگوید، زیرا آنان هنوز در آستانه پروازند، هنوز دهان گرسنگی خود را برای غذای محبّت والدین گشوده اند، هنوز گرمای تن مادر را می طلبند تا بال و پر بگشایند و در آسمان پاک و صاف خوشبختی اوج گیرند و زمزمه صدایشان دشت سرسبز زندگیشان را پراکند، ولی اکنون این جغد طلاق است که بر سرشان فرود آمده و کابوس غربت و اندوه بر چشمان منتظرشان نشسته است. اینک پدر یا مادر کدامیک پرواز را تا انتها به آنان خواهند آموخت؟ کدامیک بال نوازش بر سر این جوجگان بی پناه خواهد گسترد؟ کدامیک فروغ محبّت را به لانه تاریک هدایت خواهد کرد؟

 • arzyabi tasir ravanshenasi-taliem-ir

  ارزیابی تاثیر روانشناسی مثبتگرا در پیشرفت درس ریاضی دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم دبستان

  1,900 تومان

  ریاضیات، علمی با مفاهیم انتزاعی است. انتزاعی بودن علم ریاضیات امکان احساس مفاهیم را دشوار و درنتیجه آموزش و یادگیری را سخت کرده است به طوری که روش های آموزشی خاصی را می طلبد. با توجه به مشکلاتی که در فرایند یاددهی-یادگیری ریاضیات در دوره ی ابتدایی وجود دارد، از جمله اضطراب دانش آموزان در زنگ های ریاضی، مشکل یادگیری دانش آموزان در مباحث ریاضی و حل مسئله در سطح کشور و….. ما را ملزم می سازد که به دنبال روش های نوین آموزشی باشیم، به طوری که بتوانیم با به کارگیری این روش های جدید، مفاهیم ریاضیات را آن طور که باید، در سطح ابتدایی به دانش آموزان یاد دهیم. روانشناسی مثبت گرا با تاکید بر سلامت و بهزیستی به ایجاد مداخله های آموزشی جدید با هدف ارتقا بهزیستی در مدارس انجامیده است که باعث بهبود یادگیری و همچنین افزایش سطح بهزیستی دانش آموزان می شود. بنابراین هدف از انجام این تحقیق استفاده از مداخله روان درمانی مثبت گرا در پیشرفت درس ریاضی دانش آموزان می باشد. در این تحقیق، از میان مدارس ابتدایی شهرستان بستک 4 مدرسه به صورت تصادفی انتخاب گردید (دو مدرسه دخترانه و دو مدرسه پسرانه) که یک مدرسه پسرانه به عنوان گروه آزمایش و مدرسه دیگر به عنوان کنترل در نظر گرفته شد و همچنین یک مدرسه دخترانه به عنوان آزمایش و مدرسه دیگر به عنوان کنترل در نظر گرفته شد. مداخله روان درمانی مثبت گرا برای گروهای آزمایشی در 14 جلسه 2 ساعته (هفته ای یک بار) انجام شد و گروه کنترل در این مدت مورد مداخله قرار نگرفتند. دانش آموزان قبل و بعد از اجرای مداخله آزمون بهزیستی را تکمیل کرده و نمرات درس ریاضی ثبت شد. نتایج نشان داد که روان درمانی مثبت گرا در گروه آزمایش اثر معنی‎داری بر افزایش بهزیستی دانش آموزان داشته است. همچنین سطح پیشرفت تحصیلی نیز در گروه آزمایش افزایش پیدا کرد. براساس نتایج این تحقیق، با بهره گیری از روان درمانی مثبت گرا می توان میزان پیشرفت درسی دانش آموزان را بهبود بخشید.

 • baresi ertebat-taliem-ir

  بررسي ارتباط بين استرس هاي شغلي و رضايتمندي شغلي كاركنان

  تومان

  استرس نوعي فرسودگي جسمي و يا روان شناختي است كه بر اثر مشكلات واقعي و يا خيالي بوجود ميآيد. استرس باعث به هم خوردن تعادل رواشناختي شده و پيامدهاي مختلفي دارد. پيامدهاي استرس شغلي منجر به نارضايتي شغلي و رها كردن حرفه و تخصص است. اين تحقيق درصدد يافتن ميزان رضايت از شغل و رابطه آن با استرس هاي شغلي در گروهي از كاركنان سپاه است. روش: اين تحقيق از نوع مطالعات توصيفي- مقطعي است و جامعه مورد مطالعه در اين تحقيق كليه كاركنان يكي از واحدهاي سپاه ميباشند. نمونه مورد مطالعه در اين تحقيق عبارتند از 146نفر از كاركنان واحد مورد مطالعه كه به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. ابزار تحقيق پرسشنامه سنجش استرس كاركنان، پرسشنامه سنجش تنيدگي شغلي اسپيو و پرسشنامه رضايت شغلي كاركنان بود. نتايج: نتايج تحليل واريانس بين استرس كار و خانواده و تنيدگي كلي نشان داد بين اين دو رابطه وجود دارد و اين ارتباط معني دار ميباشد، همچنين رضايت از كار و تنيدگي ارتباط معني داري نداشتند، بين استرس خانواده و تنيدگي كلي تحليل واريانس انجام و در نتيجه مشخص شد كه ارتباط بين اين دو معني دار بوده است، همچنين ارتباط بين تنيدگي كلي، استرس ناشي از كار و رضايت از مسؤول معني دار بوده است. نتيجه گيري: بطور كلي در بررسي نتايج بين عوامل مختلف مشاهده ميشود كه بين استرس با رضايت از كار،رضايت از مسئول و رضايت از حقوق و مزايا ارتباط معني دار وجود داشته است. اين نتايج در مطالعات ديگر نيز مورد تائيد قرار گرفته است.

 • baresi rabete tabavary-taliem-ir

  بررسی رابطه تاب آوري و شادکامی در نوجوانان بد سرپرست

  1,900 تومان

  هدف از این پژوهش مروری بر پژوهش هایی است که به موضوع رابطه تاب آوری و شادکامی در نوجوانان بد سرپرست اختصاص دارد. مرور پژوهش های انجام شده در این زمینه نشان می دهد حمایت والدین و اطرافیان در کسب سلامت و بهبود کیفیت زندگی فرزندان موثر است و دور شدن از محبت والدین، برآورده نشدن نیازهای مختلف دوره رشد مانند نیاز به تعلق، تحسین و محبت منجر به گزارش شیوع بالاتر بحران ها و آسیب های روانی، اختلالات رفتاری، پرخاشگری، اضطراب و افسردگی، تمایل به مصرف مواد مخدر و ناهنجاری های اجتماعی در بین نوجوانان محروم از والدین یا بد سرپرست شده است. شادکامی به عنوان یکی از متغیرهای مرتبط با احساس بهزیستی روانی به صورت متغیری چند جزیی تعریف شده است که عبارت از خشنودی از زندگی، خلق و هیجانات مثبت و خوشایند و نبود خلق و هیجانات منفی. تاب آوری، مشارکت فعال و سازنده فرد در محیط پیرامونی خود و توانمندی فرد در ایجاد تعادل زیستی روانی معنوی در شرایط پر خطر است.

 • baresi raveshhaye taghviyat-taliem-ir

  بررسی روشهاي تقویت امید به زندگی در نوجوانان بر اساس نظریه روانشناسی مثبت نگر

  1,900 تومان

  هدف از پژوهش حاضر بررسی روش های تقویت امید به زندگی در نوجوانان بر اساس نظریه روانشناسی مثبت نگر بوده است. روش پژوهش از نوع مروری می باشد که با استفاده از مقالات و پژوهش های چندسال گذشته داخلی و خارجی در حوزه موضوع مورد مطالعه و جمع بندی و بحث توسط نویسنده انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داده است که روانشناسی مثبت نگر به عنوان یکی از نظریه های جدید در روانشناسی با ارائه راهکارهایی چون خوشبینی، افزایش امید، مقابله با افکارناکارآمد و مزاحم، ازبین بردن افکار منفی و تقویت روحیه انعطاف پذیری در شرایط بحرانی و برنامه ریزی هدفمند برای آینده، به افزایش امید به زندگی در نوجوانان که در سنین حساسی هستند، کمک می کند. در نتیجه نشان داده شد که گنجاندن این راهکارها در آموزش های مبتنی بر این نظریه و تایید اثربخشی انها توسط پژوهشگران مهر تاییدی بر تقویت امید بوسیله نظریه روانشناسی مثبت بوده است.

 • moghayese takhayol-taliem-ir

  بررسی مقایسه اي تخیل کودکان در تعامل با قصه شفاهی و کارتون

  تومان

  امروزه ارتباطات کودکان به اتصال با تلویزیون خلاصه شده است و این ارتباط، چالش و مشارکت کودك با تولیدکنندگان رسانه را در حد برقراري تماس تلفنی با برنامه و تولیدکننده ي برنامه محدود کرده است. کودك در این ارتباط نقش دریافت کننده ي اطلاعات را به صورت منفعل برعهده دارد. این  دگرگونی در ارتباطات و تبدیل چالش با واقعیت به انتقال اطلاعات تحلیل شده، منجر به بیگانگی  کودکان با ارتباطات طبیعیِ و چالش با دنیاي واقعی شده است. مقاله حاضر برگرفته از پژوهش دانشجویی به نام بررسی مقایسه اي تخیل کودك در تعامل با قصه شفاهی و کارتون است. به این منظور تخیل کودك به صورت آزمایشی از طریق بررسی تخیل، آفرینش تخیلی و خیال پردازي آنها مورد مطالعه قرار گرفت. این پژوهش قصد داشت نشان دهد تخیل  کودك با دریافت قصه به صورت شفاهی از طریق قصه گو و غیر شفاهی از طریق کارتون چه تغییري  می کند؟ بررسی ها نشان داد کودکانی که قصه را به صورت شفاهی و از طریق قصه گو دریافت می  کنند از تخیل و آفرینش تخیلی بیشتري نسبت به کودکانی که قصه را از طریق تلویزیون و در قالب کارتون دریافت می کنند برخوردارند.

   

 • ravanshenasi marg-taliem-ir

  روانشناسي مرگ

  تومان

  آيا ما مي توانيم تصور كنيم كه ؟؟؟؟؟؟ تر از مرگ براي بشر وجود دارد؟ و نيز آيا عانلي كه نوجب توقف جريان مرگ شده باشد وجود دارد؟ پس نبايد حيرت كرد كه چرا هر فلاسفه و حتي تمام انسانهايي كه قادر به كمترين درجه تفكر هستند كم وبيش به طرز تشويق آميزي به مرگ توجه كرده و خود را ناگزير به ابراز عقيده هاي پيرامون آن كرده اند. اديان و فلسفه هاي مختلف نيز توجيهاتي را درباره وضعيت فاني بودن بشر ارائه داده و كوشيده اند تا معني و اهميت آن را روشن كنند. اينايس لپ از هواداران مكتب «تكامل گرايي» و از پيرامون نياردوشان است. تكامل گرايي مكتبي است كه از ؟؟؟؟؟؟؟ و علم گرايي نوين پديده آمده است پيرامون اين مكتب معتقدند كه جهان و كائنات بسوي يك پيشرفت از پيش تعيين شده در حركت است ذات و سرشت جهان به گونه اي است كه اجسام آلي و غير آلي همواره رو به تكامل و تحول هستند زيرا جهان را خداوند خلق كرده است. مكتب «تكامل گرايي» مقوله اي به نام «خداشناسي فرايندي» را در قلمرو فلسفه گشوده است. مكتب «تكامل گرايي» مقوله اي به نام «خداشناسي فرايندي» را در قلمرو فلسفه گشوده است. اين مقوله شكل جديدي از خداشناسي است كه علوم جديد و بويژه دانش تكامل علمي  را پذيرا مي شود. مي گويد كه طرز عمل خداوند در جهان، يك فرآيند كند و بطئي است كه با بردباري بر عناصر تصادف و شر غلبه مي كند و تمامي خير و خوبي را كه پديد مي آوردند در ذات خود نهفته دارد.

   

 • ravanshenasi angizesh-taliem-ir

  روانشناسی انگیزش

  تومان

  رفتارهای انسان به استثنای برخی بازتاب‌های ساده به «انگیزه» (Motive) بستگی دارد. به عبارت دیگر ، ظهور رفتار انسان تنها به وجود محرک و متغیرهای ژنتیک وابسته نیست، بلکه شدت و فرکانس متغیرهای مداخله‌گر درون ارگانیزمی (درون انسان) در پدیدآیی رفتارهای انگیزشی سهم بسزایی دارد. رفتارهای انسان به استثنای برخی بازتاب‌های ساده به «انگیزه» (Motive) بستگی دارد. به عبارت دیگر ، ظهور رفتار انسان تنها به وجود محرک و متغیرهای ژنتیک وابسته نیست، بلکه شدت و فرکانس متغیرهای مداخله‌گر درون ارگانیزمی (درون انسان) در پدیدآیی رفتارهای انگیزشی سهم بسزایی دارد. فرایندهای انگیزشی جهت و شدت رفتارهای هدفمند را تعیین می‌کنند و افراد این فرایندها را در ذهن خود به صورت امیال آگاهانه تجربه می‌کند.

 • Ravanshenasi Kar-taliem-ir

  روانشناسی کار

  تومان

  اولين پيش فرض روانشناسي كار اين است كه اقتصاد و صنعت با نيروي فكري و يدي انسان هدايت مي شود . بنابراين سلامت فكري ونيروي دستي انسان نقش مهمي در بهبود عملكرد توليد دارد. دوم با توجه به رشد روز افزون زمينه هاي اجتماعي ، اقتصادي و صنعتي بدون در نظر گرفتن جنبه هاي رواني مسائل انسان نمي توان به صورت عقلايي و منطقي مسائل نيروي انساني را در محيط كار حل كرد . سومين پيش فرض اين است كه روانشناسي كار بر اين  اساس استوار است كه براي حل مسائل انساني در كار رابطه كارگر و كارفرما حل كرد . مبتني بر اصول و حقايق روانشناسي باشد مطمئنأ سير صعودي در توليد و سرمايه متجلي خواهد شد . چهارم اين است كه روان و رفتار مدير و كاركنان تحت تأثير عوامل محيطي و وراثتي است. پنجم (روانشناسي كار) بي توجهي به تفاوتهاي فردي در كار منجر به شكست مديريت مي شود . ششم اين است كه هم مي توان رضايت كارگران را بهبود بخشيد و هم بازده كار آنها را افزايش داد .

 • kahesh mizan parkhashghary-taliem-ir

  كاهش میزان پرخاشگری نوجوانان با ورزش

  تومان

   

  كودكان و نوجوانان از طریق بازی و فعالیت های بدنی، اطلاعات لازم را برای زندگی اجتماعی به دست می آورند و برای پذیرفتن مسئولیت در جامعه آماده می شوند. بازی و ورزش، میدان تمرین مناسبی برای ارزش گذاری و جهت گیری رغبت ها، هیجان ها و عواطف و گرایش های فطری نوجوانان ایجاد می كند و مفاهیمی چون نوع دوستی و تعاون، ایثار، فداكاری و گذشت را به او می آموزد…….

  در تحقیقی كه بین ۱۰۰ دانش آموز پایه سوم پنج مدرسه راهنمایی تهران با استفاده از پرسشنامه شخصیتی آیزنگ به اجرا درآمد، نتایج حاصله نشان داد كه بین ورزش كردن نوجوانان با كاهش میزان پرخاشگری رابطه مستقیم وجود دارد. این تحقیق ثابت كرده است كه انجام فعالیت های بدنی و ورزش به میزان قابل توجهی به ویژه در درازمدت می تواند از پرخاشگری دانش آموزان بكاهد.

 • controle gharizeh jensi-taliem-ir

  کنترل غریزه جنسی در جوانان

  تومان

  علاوه بر عواملي كه در كنترل غريزة جنسي و تسكين شهوت بحث شد، از طريق «تغذيه»، «ورزش» و ساير عوامل روزمرّه نيز، مي توان به مبارزه با اين غريزه برخاست. جواناني كه فعلاً زمينة ازدواج ندارند، بايد از بي كاري دوري گزينند،و به هر وسيله اي كه باشد خود را سرگرم ساخته، و بدانند كه در اين دوران جواني هر چه بخواهند مي توانند پيش رفته و در كارهاي علمي، فكري، اقتصادي، اجتماعي … به مراحل عالي دست يابند، و از سوي ديگر اين نوع اشتغالات آنان را از كشيده شدن به امور جنسي باز مي دارد. نوع تغذيه و كميّت و كيفيّت آن در تشديد و تسكين شهوت بسيار مؤثر است، بنابراين جوانان آگاه سعي كنند از پرخوري اجتناب نموده، و از غذاهايي كه در اين زمينه مؤثّر است استفاده نمايند.مثلاّ انواع غذاهاي:ليمودار،گوشت ماده،كافور،ادويه،ترشي،قهوه … چنانچه در كتابهاي مختلف گياهي و غذايي و جنسي نوشته شده براي تسكين شهوت مؤثر است. از همه مهم تر تفريحات سالم،كوهنوردي، مسابقات علمي، ورزش روزمرّه بمقدار لازم، برنامه هاي بسيار سودمند، در تقليل و تسكين غريزة جنسي فوق العاده مفيد مي باشد. نوع تغذيه و كميّت و كيفيّت آن در تشديد و تسكين شهوت بسيار مؤثر است، بنابراين جوانان آگاه سعي كنند از پرخوري اجتناب نموده، و از غذاهايي كه در اين زمينه مؤثّر است استفاده نمايند.مثلاّ انواع غذاهاي:ليمودار،گوشت ماده،كافور،ادويه،ترشي،قهوه … چنانچه در كتابهاي مختلف گياهي و غذايي و جنسي نوشته شده براي تسكين شهوت مؤثر است.

 • ghoshegiry va kamroee-taliem-ir

  گوشه گیری و کمرویی کودکان

  تومان

  نوجوانی دوره ای است که در آن دانش آموز بیش از هر زمان دیگر نیاز به راهنمایی و مشاوره دارد. نوجوان ضمن مشورت با اولیا و مربیان، دست کم باید بداند که چگونه خود را بهتر بشناسد و از برخوردهای زیان بخش در محیط خانه و مدرسه پرهیز کند. ” چهار راه نوجوانی”، روایتگر تجربه های اولیا و مربیان است که به ندرت فرصت می یابند فنونی را که طی سال ها در خویش درونی ساخته اند، بررسی کرده، به روشنی در باره آن سخن بگویند. “چهار راه نوجوان” با توجه به تجربیات معلمان و مشکلاتی که اولیا با آن مواجه بوده اند، نوشته شده است. بدیهی است که خلاقیت و ابتکار فردی معلمان و اولیای خانه، با توجه به تفاوت های فردی کودکان و نوجوانان، نقش سازنده ای در امر مشاوره خواهد داشت. اصولاً خجالت یا کمرویی یک عاطفه اجتماعی است .

 • naghsh hayajan-taliem-ir

  نقش هیجان در رابطه با خلاقیت و شخصیت

  تومان

   

  هدف از تحقیق حاضر تعیین نقش القای هیجان مثبت و منفی در حل مساله خلاق با توجه به ابعاد برونگردی و روانگسسته است. روش: پژوهش حاضر در مقوله طرحهای تجربی قرار دارد؛ که ظرفیت حل مساله خلاق بر اساس مقایسههای بینگروهی مورد بررسی قرار گرفت و از سوی دیگر آثار القای هیجان مثبت و منفی در چهارچوب مقایسه های درونگروهی وارسی شد. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه های اصفهان بود. آزمودنیهای داوطلبی که در کلاسهای عمومی این دانشگاه شرکت داشتند، ابتدا نسخه تجدید نظر شده پرسشنامه شخصیتی آیزنک را تکمیل و سپس تعداد نفراز آن 03ها بر اساس نمرههای انتهایی توزیع در دو بعد Eو Pبرای دو گروه برونگرد و روان گسسته گرای بالا (هر گروه 23نفر) انتخاب شدند. هر یک از آزمودنیها دو بار در معرض کاربندی آزمایشی (یک بار هیجان مثبت و یک بار هیجان منفی) قرار گرفت و پس از آن تکالیف حل مساله خلاق را تکمیل نمودند. ها:يافته مقایسه گروه ها در متغیر ظرفیت حل مساله خلاق حاکی از عملکرد بهتر گروه برونگرد نسبت به گروه روان رای بالا بود. گگسسته تحلیل یافته های مرتبط با القای هیجان نشاااان داد که در گروه برونگرد حل مسااااله خلاق در حالت هیجان مثبت بیشتر بود اما گروه روانگسسته گرای بالا در حالت هیجان منفی، ظرفیت حل مساله خلاق بیشتری را نشان بود. :گیرينتیجه یافته های پژوهش حاضر تایید کننده نظریه انگیختگی پایین و خلاقیت مارتیندال است. همچنین نتایج حاکی از تاثیر متفاوت متغیر هیجان با توجه به اثر شاخصایت میباشاد. به عبارت دیگر، آثار متفاوت هیجان مثبت و منفی با توجه به ابعاد شاخصایت مورد توجه میباشد .