• emkansanji va rotbe bandi-taliem-ir

  امکان سنجی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی با رویکرد تصمیمگیری چند معیاره فازی

  1,900 تومان

   

  هدف از این پژوهش امکان سنجش و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی است. در تحقیق حاضر براساس تحقیقات پیشین و نظر خبرگان عوامل مؤثر بر توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی از نظر فاکتورهای سنجش توسعه یادگیری الکترونیکی شامل فاکتورهای انسانی، فنی، اجتماعی،سازمانی شناسایی شدند. برای آزمون و تایید فرضیه های تحقیق از روش های آماری و برای رتبه بندی شاخص ها، از رتبه بندی AHPفازی استفاده شده است. به این منظور دو پرسشنامه تنظیم گردید؛ پرسشنامه شماره یک به منظور صحت فرضیه های تحقیق و پرسشنامه دوم که پرسشنامه زوجیست برای رتبه بندی شاخص ها می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان و اساتید دانشگاه واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد در سال تحصیلی 96-95می باشد. حجم نمونه آماری مطابق فرمول کوکران، معادل 384نفر در نظر گرفته شد که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه ها بین 384نفر توزیع گردید که از این تعداد 84عدد از هر پرسشنامه به دلایل مختلف از جمله پاسخگویی اشتباه به سؤالات و نبودن زمان کافی حذف و تعداد 300 عدد از هر پرسشنامه مورد قبول واقع شد.

   

 • Tejarat Electronic-taliem-ir

  تأثير تجارت الكترونيكي بر متغيرهاي كلان اقتصادي

  تومان

   

  در پژوهش حاضر، تأثير كلان اقتصادي توسعه تجارت الكترونيكي درايران بر رشد توليد ناخالص داخلي (GDP)، رشد بهره‌وري كل، رشد بهره‌وري نيروي كار، بيكاري، تورم، سرمايه‌گذاري، بودجه دولت، متغيرهاي پولي (عرضه و تقاضاي پول، نقدينگي، نرخ بهره) صادرات، واردات و توسعه و رفاه اقتصادي بررسي مي‌شود. در قسمت اول پژوهش، كليات، تعاريف، و معيارهاي اندازه‌گيري تجارت الكترونيكي به همراه مباني نظري و ادبيات اقتصادي موضوع ارائه مي‌شود. در قسمت دوم با توجه به مطالعات تجربي در كشورهاي ديگر و همچنين تجربه هشت كشور (استراليا، امريكا، كانادا، چين، مالزي، دانمارك، سنگاپور و امارات) در زمينه تجارت الكترونيكي، و دسترسي به اطلاعات، مدل يا مدلهاي مناسب از بين يكي از چهار رهيافت ذيل براي اندازه‌گيري يا برآورد تأثيرEC انتخاب مي‌گردد. در انتهاي مقاله پس از برآورد، به بحث در مورد نتايج، ارائه راهكارها و سياستهاي اقتصادي مي‌پردازيم.

 • tabin ebgha daneshjo-taliem-ir

  تبیین ابقاء دانشجو براساس ویژگی های روانشناختی، تجارب قبلی، پیشینه تحصیلی و مهارتهای مدیریتی و کامپیوتری در محیط یادگیری الکترونیکی

  1,900 تومان

  این پژوهش با هدف بررسی رابطه ویژگی های روانشناختی، تجارب قبلی، پیشینه تحصیلی، مهارت های مدیریتی و کامپیوتری با ابقاء دانشجو در محیط یادگیری الکترونیکی انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی- کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل دانشجویان الکترونیکی فعال دانشگاه پیام نور است. با استفاده از 41گویه محقق ساخته از دانشجویان خواسته شد تا نظراتشان را در ارتباط با هر یک از سوالات در یک طیف لیکرت 5درجه ای از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم، مشخص نمایند. اعتبار محتوایی ابزار پژوهش توسط 5نفر از اساتید راهنما، مشاور و خبرگان مورد تایید قرار گرفت. به منظور تعیین روایی سازه ابزار اندازه گیری، از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. پایایی ابزار پژوهش نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.83برآورد شد. داده های جمع آوری شده در قالب دو دسته تحلیل های آمار توصیفی و استنباطی(رگرسیون) تجزیه و تحلیل شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون وجود رابطه معنادار بین پیشینه تحصیلی و ابقاء دانشجو( 0.17) تجارب قبلی و ابقاء دانشجو( 0.14) مهارت های مدیریت کامپیوتری و ابقاء دانشجو ( 0.47) و ویژگی های روانشناختی و ابقاء دانشجو (0.52) را نشان داد. نتایج رگرسیون همزمان نیز نشان داد متغیرهای پیش بین حدود 76درصد از تغییرات ابقاء دانشجو را تبیین می کنند.

 • shenasae va rotbe bandi-taliem-ir

  شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت دوره های آموزش الکترونیکی زبان فارسی به خارجیان از منظر مدرسان دوره

  1,900 تومان

  هدف این پژوهش بررسی، شناسایی و رتبه بندی مهمترین عوامل کلیدی موفقیت در نظام آموزش الکترونیکی زبان فارسی در دانشگاه های (جامعه المصطفی و دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین) است، جامعه آماری این پژوهش، 60 مدرس زبان فارسی به خارجیان بود که حداقل یک ترم آموزشی کامل زبان فارسی را با استفاده از سامانه یادگیری الکترونیکی تدریس کرده اند. ابزار اصلی گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه محقق ساخته براساس طیف 5 مقیاسی لیکرت شامل 58 گویه بود که روایی ابزار آن از دیدگاه 12 نفر از متخصصان آموزش الکترونیکی زبان مورد تایید قرار گرفت. جهت اطمینان از کفایت نمونه گیری و تشخیص مناسب بودن داده ها و برای انجام تحلیل عاملی آزمون کایزر مایر (KMO) و بارتلت به کار رفت. برای تحلیل مولفه-های اصلی عوامل موفقیت، از روش تحلیل عاملی استفاده شد. سپس روش چرخش واریماکس برای تعیین عوامل به کار گرفته شد. از آزمون آلفای کرونباخ برای تعیین روایی درونی، از آزمون فریدمن برای اولویت بندی زیر عوامل و همچنین از آزمون میانگین رتبه ها برای اولویت بندی عوامل استفاده گردید. رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت براساس میانگین رتبه ها نشان داد که عامل محتوایی دارای اولویت اول، عامل فن آوری دارای اولویت دوم، عامل دانشجو اولویت سوم و پس از آن عامل سازمانی و در نهایت عامل عمومی دارای اولویت پنجم می باشد.

 • Design and simulation of fuzzy controller based[taliem.ir]

  Design and simulation of fuzzy controller based (IPM) converter fed DC Motors

  تومان

  This paper proposes a DSPF2812 based 32- bit micro-controller is used to to generate PWM waveform required to switch IPM_DRIVE, by using fuzzy logic controller to control dc motor fed by ACIDC (IPM)  converter. The fuzzy controller is designed in such a way that it can be implemented in a micro-controller or DSP processor based embedded system. The system designed consists of an inner ON/OFF current  controller and an outer fuzzy speed controller. The fuzzy speed controller is used to change the duty cycle of the(IPM) converter and thereby, the voltage fed to the DC motor regulates its speed. The performance in respect of load variation and speed change has been reported. Simulations results are presented to  demonstrate the proposed performance and then, compared with the reported results and found that the performance of fuzzy based IPM_DRIVE drive for DC motors is improved.

 • Reactive power control for improving voltage profiles A comparison between[taliem.ir]

  Reactive power control for improving voltage profiles: A comparison between two decentralized approaches

  تومان

  This paper is concerned with a local regulation of the voltage profiles at buses where wind power distributed generators are connected. In particular, the aim of the work is to compare two voltage control methods: the first based on a sensitivity analysis and the second on the designing of a fuzzy control system. The two  methods are tested by means of simulations on a real distribution system and the results indicate that both methods allow the voltage profiles to be regulated at the wind generator connection bus within voltage standard limits, by taking into account the capability curves of the wind generators. Nevertheless, the fuzzy method presents more advantage in comparison with the sensitivity method. In fact, (i) it provides a gentler action control with a lower reactive power consumption during control operations as the reactive power profile follows better the voltage variations; (ii) the design of the fuzzy controller is independent from the knowledge of network parameters and its topology.