• asar molti anzim-taliem-ir

  اثر مولتی آنزیم و افزودنی باکتریایی بر ترکیب شیمیایی و برخی فراسنجه های تخمیر برونتنی سیلاژ جو پژمرده شده

  1,900 تومان

  این پژوهش به منظور مطالعه اثر سطوح مولتی آنزیم و سطوح افزودنی باکتریایی بر ترکیب شیمیاییو برخی فراسنجه های تخمیر برون تنی سیلاژ جو انجام شد. مولتی آنزیم روابیو در سه سطح صفر، 500 و1000 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم ماده خشک و افزودنی باکتریایی پروسیج (مخلوطی از باکتری های لاکتوباسیلوس پلانتاروم، لاکتوباسیلوس بوچنری، انتروکوکوس فائوسیوم و پروپیونوباکتریوم اسیدوفیلوس) در سه سطح صفر، پنج و 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم ماده خشک سیلاژ جو استفاده شد. ترکیب شیمیایی، فراسنجه های تولید گاز و جمعیت پروتوزوآ در شرایط برون تنی و بخش های مختلف پروتئین خام سیلاژهای آزمایشی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که افزودن مولتی آنزیم باعث کاهش الیاف نامحلول در شوینده خنثی (05/0> P) pH، خاکستر، پروتئین قابل حل در شوینده خنثی و پروتئین غیرقابل دسترس (01/0> P) و افزایش نیتروژن غیرپروتئینی و پروتئین غیرقابل حل در شوینده خنثی (01/0> P) نسبت به سیلاژ شاهد شد. سیلاژ جو حاوی 5 میلی گرم افزودنی باکتریایی ماده خشک، pH و پروتئین قابل حل در شوینده خنثی بیش تر (01/0> P) و پروتئین غیرقابل دسترس کمتری (01/0> P) در مقایسه با سیلاژ شاهد و سیلاژ جو حاوی 10 میلی گرم افزودنی باکتریایی داشت. جمعیت پروتوزوآ، غلظت نیتروژن آمونیاکی، انرژی قابل متابولیسم، اسیدهای چرب کوتاه زنجیر و قابلیت هضم ماده آلی با روش برون تنی تحت تاثیر قرار نگرفت (05/0<P). بر اساس نتایج این آزمایش استفاده از افزودنی باکتریایی و مولتی آنزیم در تهیه سیلاژ جو پژمرده شده به خاطر بار مالی که می تواند ایجاد کند، توصیه نمی شود.‎

   

 • estefade az elektrorisi-taliem-ir

  استفاده از الکتروریسی عامل دار منظور به حذف مس از آب و پساب

  1,900 تومان

   

  آلودگی فلزات سنگین توسط فعالیت های صنعتی و توسعه تکنولوژیکی به علت سمیت ای آلاینده ها، غیر قابل تجزیه بودن ان ها و تجمع زیستی تهدید های جدی برای محیط زیست و بهداشت عمومی ایجاد نموده است. هنگامی که فلزات سنگین در حالت عنصر و یا مواد آلی فلزی در می آیند، می توانند تاثیرات قابل توجهی بر سلامت جوامع بشری داشته باشند. بر این اساس فلزات سنگین شامل مس، کادمیوم، سرب، جیوه، نیکل و روی در لیست اولویت دار آلاینده های خطرناک می باشند. از آن جایی که روش های مرسوم فیزیکی و شیمیایی در غلظت های پایین فلزات سنگین موثر نبوده و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشند، به همین دلیل جاذب ها سال های بسیاری مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان یکی از روش های امیدوار کننده برای حذف فلزات سنگین از سیستم های فاضلاب محسوب می شوند. جاذب های ساخته شده از نانو الیاف دارای خواص سطحی منحصر به فرد، سطح تماس بالا، خاصیت آبدوستی حیرت انگیز و منافذ قابل تنظیم می باشند. علاقه به استفاده از الیاف ها مانند الیاف های پلی اکریلونیتریل، به عنوان جاذب برای حذف یون های فلزی از محلول های آبی، افزایش یافته است. اصلاح سطح یک راه برای افزایش قابلیت جذب بسیاری از الیاف برای یون های فلزی بوده است. در این مقاله نانوالیاف پلی اکریلونیتریل با استفاده از روش الکتروریسی تهیه و سطح نانوالیاف توسط دی اتیلن تری آمین عامل دار شد سپس این الیاف عاملدار شده برای جذب فلزات مس از محلول های آبی مورد استفاده قرار گرفت. خواص نانوالیاف پلی اکریلونیتریل با استفاده از آنالیزهای اسپکتروفتومتر جذب اتمی ، ATR-FTIR مورد بررسی قرار گرفت. دو ایزوترم جذب لانگمویر و فروندلیچ به منظور بررسی داده های جذب استفاده شد. علاوه بر این، مقدار جذب یونهای فلزات سنگین توسط تشک های نانوالیافی در این مطالعه گزارش شده است.

 • baresi ashenase daneshjoyan-taliem-ir

  بررسی آشنایی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته شیمی با فرصتهای شغلی مرتبط با شیمی

  1,900 تومان

  با توجه به افزایش سالانه تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی و چالشهای اشتغال این افراد، در این تحقیق میزان آشنایی دانشجویان رشته شیمی با فرصتهای شغلی مرتبط با شیمی در کنار آگاهی و علاقه آنها نسبت به شیمی با طرح سوالاتی از دانشجویان کارشناسی رشته شیمی دانشگاه ملایر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده است که میزان آگاهی و علاقه دانشجویان با تحصیل در رشته شیمی افزایش یافته و بالاتر از متوسط بوده است. اما میزان آگاهی از بازار کار و مهارتهای اشتغالی در این دانشجویان در حد کم می باشد. بنابراین سیستم آموزشی رشته شیمی در زمینه آگاهی های کارآفرینی و اشتغال از تاثیرگذاری کمی برخوردار بوده است.

 • baresi khososisazi-taliem-ir

  بررسی خصوصيات كمی گل و بنه زعفران (. Crocus sativus L) تحت تأثير سيستم هاي تغذيه آلی، بيولوژيكی و شيميايی در منطقه گناباد

  1,900 تومان

  به منظور ارزیابی واکنش گیاه زعفران به کودهای مختلف دامی، زیستی و شیمیایی آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی جهاد کشاورزی گناباد طی سال های زراعی ۱۳۹۴-۹۵ و ۱۳۹۵-۹۶ صورت گرفت. عامل اصلی بصورت کاربرد کود گاوی به میزان ۶۰ تن در هکتار و عدم مصرف کود و عامل فرعی متشکل از تیمارهای: شاهد (عدم مصرف کود)، نیتروکسین (۵ لیتر در هکتار)، بیوفسفر (۳ لیتر در هکتار)، بیوسولفور (۵ کیلوگرم در هکتار)، اسید هیومیک (۱۰ کیلوگرم در هکتار) و کود شیمیایی (به ترتیب ۱۵۰ ،۱۰۰ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار از منابع اوره، سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم) بود. نتایج آزمایش مشخص کرد اثر متقابل تیمارهای کود گاوی و کودهای بیولوژیکی و شیمیایی بر صفات عملکرد گل تر، کلاله تر و کلاله خشک معنی دار بود. بیشترین عملکرد گل تر (۱۸۱ کیلوگرم در هکتار) از اعمال کود بیوفسفر همراه با مصرف ۶۰ تن در هکتار کود گاوی حاصل شد. عملکرد کلاله تر در تیمار کود شیمیایی تحت شرایط مصرف کود گاوی بیشترین افزایش (میانگین عملکرد ۱۰۴۰۵ گرم در متر مربع) را نشان داد. درحالی که عملکرد کلاله خشک درنتیجه مصرف بیوفسفر حداکثر مقادیر (۵۳۵۱ گرم در هکتار) را حاصل کرد. اثر کود گاوی بر صفات بنه معنی دار شد. تعداد بنه در واحد سطح و عملکرد بنه افزایش ۱۹ درصدی را در اثر مصرف کود گاوی نسبت به تیمار شاهد در سال دوم نشان دادند. در بین تیمارهای کود بیولوژیکی و شیمیایی، بیشترین تعداد بنه (۴۴۰ بنه در متر مربع) و عملکرد بنه (۴۴۰۱ کیلوگرم در متر مربع) درنتیجه اعمال کود بیوفسفر بدست آمد. بر اساس نتایج بدست آمده، مصرف کود دامی توصیه شده بصورت تلفیقی همراه با کودهای بیولوژیکی بخصوص کود بیوفسفر در شرایط اقلیمی و خاکی مشابه با محل این آزمایش توصیه می گردد.

 • baresi ghashahaye shabake-taliem-ir

  بررسی غشاهای شبکه آمیخته زئولیت پلیمری

  1,900 تومان

   

  غشاهای شبکه آمیخته نسل جدیدی از انواع غشاها هستند که نتیجه تلاش های بسیار برای بهبود بخشیدن به کارایی غشاهای معمول که عمدتا هم پلیمری هستند می باشند. در این غشاها پرکن هایی از جنس زئولیت ها با راندمان جداسازی بالا در شبکه پلیمری به منظور افزایش راندمان جداسازی غشاهای شبکه آمیخته به دست آمده، نشانده می شود. که راهکاری موثر برای افزایش کارایی غشا های پلیمری در جداسازی است. در این دیدگاه، با ترکیب خواص مناسب نانو ذرات معدنی با خواص فاز آلی پلیمر، می توان به یک غشاء با تراوایی و گزینش پذیری بالا، مقاومت مکانیکی و شیمیایی خوب و فرآیندپذیری مناسب دست یافت. در این مقاله به معرفی عنصر غشاهای پلیمر و زئولیت غیر آلی و معرفی جامع و کامل غشاهای شبکه آمیخته زئولیت پلیمری می پردازیم. این معرفی شامل مواد، مکانیزم جداسازی، روش ها، ساختارها، خواص و کاربردهای بالقوه پیشبینی شده این نوع از غشا ها می باشد.

 • tosee narmafzarhaye karbordi-taliem-ir

  توسعه ی نرم افزارهای کاربردی شیمی پارسی برای اندروید

  1,900 تومان

  برای نوشتن یک نرم افزار کاربردی نخست باید دانش برنامه نویسی را آموخت. تصمیم نگارنده برای نگارش نرم افزارهای شیمی پس از مشورت با اهل فن منجر به انتخاب برنامه ویژوال بیسیک شد. که بر پایه ی آن چند برنامه ی ویندوزی نوشته شد. اما پس از ورود گوشی های جاوا به بازار و مشاهده ی علاقه مندی و مشغول شدن دانش آموزان به آنها، از ویژوال بیسیک به جاوا تغییر مسیر داده شد. از آنجا که سرعت پیشرفت دانش سرسام آور است، با وجود نوشتن تعدادی نرم افزار شیمی برای ویندوز با جاوا، در واقع پیش از آنکه فرصت نوشتن برنامه ی شیمی برای این نوع گوشی ها فراهم شود، سیستم عامل اندروید وارد بازار شد. اما چون پایهی برنامه نویسی اندروید هم جاوا بود، بنابراین نوشتن نرم افزار کاربردیاندروید آغاز شد. حاصل این کار، چند نرم افزار کاربردیمفید در زمینه دانش شیمی بود.

 • faarayandi baraye Tasfye Mes-taliem-ir

  فرایندی برای تصفیه مس در حالت جامد

  تومان

   

  فرآیندی برای زدودن ناخالصی هل از کنستانتره مس قبل از گزارش ارائه شده است. کنستانتره در یک محفظه خلاء تحت تجزیه حرارتی در دمایی در حدود  قرار گرفته است. این پیش عملیات زدودن کامل آرسنیک، آنتیموان، بیسموت، سرب و روی را بخوبی ناخالصی ها، از کنستانتره مس ممکن می سازد.

 • moghayese barname darsi-taliem-ir

  مقایسه برنامه درسی آموزش شیمی دوره دوم متوسطه در ایران، استرالیا و کره جنوبی

  1,900 تومان

  تدوین برنامه درسی برای آموزش شیمی درکشور و هدف های تعریف شده برای آن، تنها در صورتی موفقیت آمیز است که با انتخاب رویکردهای مناسب برای طراحی، آموزش و اجرا باشد. گرچه تنها با یک برنامه درسی نمیتوان همه ی چشم اندازها و اهداف مورد نظرنظام آموزشی را جامه عمل پوشاند. با این حال در صورت انتخاب رویکردها و راهکارهای مناسب در بهترین شرایط میتوان به تعدادبیشتری از اهداف مورد نظر در نظام آموزشی رسید. در این مقاله سعی شده با مطالعه ی برنامه درسی آموزش شیمی دوره ی دوم متوسطه در کشورهای استرالیا و کره جنوبی، مقایسه اهداف، محتوا و محوریت های آنها با برنامه درسی آموزش شیمی در دوره دوممتوسطه کشورمان (نظام جدید)، به شناخت و معرفی آن به نظام آموزشی کشور کمک نماید تا نتایج حاصل آن بتواند به تنظیم برنامه درسی آموزش شیمی کمک کند.

 • A simple thermodynamic model for the[taliem.ir]

  A simple thermodynamic model for the doping and alloying of nanoparticles

  تومان

  Impurity incorporation into nanoparticles is modeled using thermodynamics. For small particles, entropically driven impurity incorporation is reduced, rendering doping difficult. We show that the free energy of surface impurities in small nanoparticles is lower than core impurities, surface doping therefore occurs preferentially. A critical size for core doping is identified, below which it is energetically unfavorable. In all cases, core impurity concentration is reduced as particle size decreases. We show larger than bulk impurity concentrations are possible, corresponding to increased alloying.

 • Agricultural waste material as potential adsorbent for sequestering[taliem.ir]

  Agricultural waste material as potential adsorbent for sequestering heavy metal ions from aqueous solutions – A review

  تومان

  Heavy metal remediation of aqueous streams is of special concern due to recalcitrant and persistency of heavy metals in environment. Conventional treatment technologies for the removal of these toxic heavy metals are not economical and further generate huge quantity of toxic chemical sludge. Biosorption is emerging as a potential alternative to the existing conventional technologies for the removal and/ or recovery of metal ions from aqueous solutions. The major advantages of biosorption over conventional treatment methods include: low cost, high efficiency, minimization of chemical or biological sludge, regeneration of biosorbents and possibility of metal recovery. Cellulosic agricultural waste materials are an abundant source for significant metal biosorption. The functional groups present in agricultural waste biomass viz.  acetamido, alcoholic, carbonyl, phenolic, amido, amino, sulphydryl groups etc. have affinity for heavy metal ions to form metal complexes or chelates. The mechanism of biosorption process includes chemisorption, complexation, adsorption on surface, diffusion through pores and ion exchange etc. The purpose of this review article is to provide the scattered available information on various aspects of utilization of the  agricultural waste materials for heavy metal removal. Agricultural waste material being highly efficient, low cost and renewable source of  biomass can be exploited for heavy metal remediation. Further these biosorbents can be modified for better efficiency and multiple reuses to enhance their applicability at industrial scale. 2007 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • Antimicrobial Properties of Socks Protected[taliem.ir]

  Antimicrobial Properties of Socks Protected with Silver Nanoparticles

  تومان

  Antimicrobial properties of socks containing silver nanoparticles were investigated. Two types of socks were used for testing. The first were linen (100%) socks impregnated with a specimen containing silver nanoparticles. The second type were commercially available cotton (55%) socks containing nanosilver. An antimicrobial effect was assayed against selected Gram-positive and Gram-negative bacteria as well as yeasts. It was found that the specimen used for impregnating linen socks has a wide range of antimicrobial activity against some Gram-positive, Gram-negative bacteria and yeasts – Candida albicans. Antimicrobial effectiveness depended on the type of microorganism, cell number and  concentration of silver nanoparticles. Commercially available cotton socks presented antibacterial properties against Staphylococcus  epidermidis.

 • Application of magnetic-taliem-ir (Copy)

  Application of magnetic iron oxide nanoparticles in catalysts as catalyst base

  تومان

  When synthesizing magnetic nanoparticles, some key conditions such as inherent magnetic properties, size and shape of nanoparticles, surface coatings and surface charge of nanoparticles, stability in aqueous  medium and their non-toxicity should be considered. By choosing a suitable synthesis method, the size, shape, surface coating and colloid stability of the magnetic nanoparticles can be controlled optimally. In the selection of magnetic matter, iron oxides have good magnetic properties compared to other magnetic  nanoparticles, and, on the other hand, exhibit high stability against degradation. These nanoparticles also have lower toxicity. To date, various methods have been developed for the synthesis of magnetic  nanoparticles. This article will explain some of them.

 • Assessment of Nucleation Kinetic Mechanisms in Gas Hydrate[taliem.ir]

  Assessment of Nucleation Kinetic Mechanisms in Gas Hydrate Crystallization Processes

  تومان

  Nucleation is one of the most important steps in the process of crystallization of gas hydrates. In the present work the nucleation mechanism  of gas hydrate formation process using the propane as a sII gas hydrate former is investigated at isothermal operating conditions. Effects of  variations of supersaturation and impeller speed on the kinetics of hydrate nucleation are also presented. Differente expressions for  dependence of induction time with degree of supersaturation are employed. The accuracy of the predicted induction times for the case of progressive nucleation are always much higher than those obtained through instantaneous nucleation assumption at all ranges of impeller  speeds. It is found that the heterogeneous progressive nucleation is the most probable nucleation mechanism at the early stages of gas  hydrate formation processes

 • Batch Emulsion Polymerization of Vinyl Chloride[taliem.ir]

  Batch Emulsion Polymerization of Vinyl Chloride: Application of Experimental Design to Investigate the Effects of Operating Variables on Particle Size and Particle Size Distribution

  تومان

  In this article, the influences of operating variables on the particle size (PS) and particle size distribution (PSD) of emulsion poly(vinyl chloride) in batch reactor were investigated using Taguchi experimental design approach. The variables were temperature (T), water to monomer weight ratio (R), concentrations of initiator ([I]) and emulsifier ([E]), and agitation speed (S). Scanning electron microscope was used together with image analysis software to determine the PS and PSD. Statistical analysis of results revealed that the PS of emulsion poly(vinyl chloride) strongly depends on emulsifier and initiator concentrations, respectively, whereas the other factors have no significant effects in the range of levels investigated in this study. Except initiator concentration, all factors have important influence on the PSD (significance sequence: S > R > T > [E]). It is implied from the greater influence of agitation speed relative to temperature on PSD that the shear coagulation predominates the Brownian coagulation in this system. The relative optimum condition for a typical paste application was also determined using overall evaluation criteria.

 • Biopolishing of cotton fabric with fungal cellulase and its effect on the[taliem..ir]

  Biopolishing of cotton fabric with fungal cellulase and its effect on the morphology of cotton fibres

  تومان

  Attempt has been made to analyse structural changes in cotton fibres occurred during biopolishing using cellulases obtained from Trichoderma reesei. Cellulase hydrolysis results in weight loss of the samples, which, in turn, results in the splitting of fibres and removal of surface  irregularities of the fibres as revealed by SEM images. Degree of crystallinity is not influenced by the biopolishing process due to random  hydrolysis of the cellulase enzymes on cotton fibres. Lateral order of the crystallites, measured between (101) and (10 1 ) peaks of the x-ray diffraction reduces from 0.662 to 0.667 on account of the hydrolysis though the crystallite thickness measured perpendicular to (002) plane remains unchanged. FTIR results reveal the increased -OH bending, CH2 in-plane bending, and C-H vibrations of the cellulose chains in the biopolished cotton samples using cellulase.