سبد خرید

نمایش یک نتیجه

Uncertainty assessment of climate change impacts on the hydrology of small prairie wetlands

0 از 5
0امتیاز
تومان
With increasing evidences of climate change in the prairie region, there is an urgent need to understand the future climate and the responses of small prairie wetlands. This study integrated two regional climate models (RCMs), two weather generators and a...

اثبات وجود دومین گردش وضعی زمین وبررسی تأثیرات آن برمدت زمان حرکات ماه وزمین وپیدایش فصول وتغییرات شب وروز

0 از 5
0امتیاز
تومان
درمنظومه شمسی هرکدام از سیارات با نظمی خاص در حال گردش به دور خورشید هستند. تا موجودیت و علت موقعیت فضایی خودرا ثابت کنند . سیاره زمین نیز یکی از آنهاست ولی عناصر موجود درسطح آن وموقعیت وحرکات خاص آن...

ارائه روشی تلفیقی مبتنی بر الگوریتم كلونی مصنوعی زنبور عسل و پردازش تصویر برای شناسایی شکستگی ها در نمودار تصویری

0 از 5
0امتیاز
تومان
شکستگی ها در مخازن نفتی حوزه زاگرس نقش بنیادین در مهاجرت و تولید هیدروکربورها دارند. یکی از ابزارهای بسیار قوی برای مطالعه و شناسایی  شکستگی ها در پیرامون چاه ها، نمودارهای تصویری است. این نمودارها اطلاعات مهمی درباره جهت گیری،...

ارزیابی خواص پتروفیزیکی سازند آسماری میدان نفتی بزرگ مارون واقع درجنوب غرب کشور با استفاده از نگارهای چاه پیمایی

0 از 5
0امتیاز
تومان
هدف از پژوهش حاضر بررسی کیفیت میدان نفتی مارون واقع در جنوب غرب کشور با استفاده از مطالعات پتروفیزیكی است. برای این منظور با استفاده از  نگاره های چاه پیمایی و اطلاعات مغزه 1211داده نقطه ای و به کمک نرم...

استفاده از روش فراکتال غلظت-مساحت جهت بازرسازی آنومالی کانی زایی سرب و روی منطقه هفت سواران

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان 1,800 تومان
جدایش مناطق آنومالی از زمینه و تعیین وسعت هر چ مناسب تر مناطق آنومالی سبب کاهش هزینه وریسک بهره برداری از یک توده معدنی میشود. هدف از این تحقیق تعیین مرزهای جدایش آنومالی از حد زمینه در محدوده ذخیره پنهاین...

اصول, وضعیت و چالش های کاربردپذیری تکنولوژی های موجود و نوین سیلیس -زدایی بوکسیت

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان
فرآیند بایرفرآیند اصلی فرآوری بوکسیت برای تولیدآلومینا است.فرآوری بوکسیت های محتوی بیش از 8% سیلیس فعال توسط فرآیند بایر بواسطه اتلاف هیدروکسید سدیم و آلومینا در طی این فرآیند اقتصادی نیست.در این مقاله پس از معرفی فرآیند بایر,علت اتلاف هیدروکسید...
درحال بارگذاری ...