3-eshtebah-bozorg-berandsazi.[taliem.ir]
اطلاع رسانی-Notices

3اشتباه بزرگ برندسازی از زبان 3شرکت معروف جهان

ارسال شده در جولای 14, 2018 در 10:33 ق.ظ توسط / بدون دیدگاه

چکیده

جنگ‌صابون‌ها: ِ در بــازار رقابتــی، یــک محصــول پایینتــر از حــد اســتاندارد نمیتوانــد جایــی بیــن مشــتریان داشــته باشــد. زمانــی کــه محصــول جدیــد وارد فروشــگاه ها می ً شــود بایــد کامــا بی عیــب و نقــص باشــد و اینجاســت کــه موضــوع تحقیــق و توســعه مطــرح میشــود ولــی داشــتن محصولـی کـه ظاهـراً فقـط داخـل آزمایشـگاه خـوب عمـل میکنـد فایـدهای نـدارد. محصـول بایـد بـدون هیـچ مشـکلی در دنیـای واقعـی هـم عمـل کنـد. زمانـی کـه تولیدکننـدگان انگلیسـی پودر شـوینده پرسـیل برای تولیــد یــک محصــول جدیــد زیــر فشــار بودنــد متوجــه ایــن قضیـه نشـدند کـه محصـول جدیدشـان آنقـدر قدرتمنـد اسـت کــه لباسهــای زیــر مصرف کننــدگان را تکه تکــه میکنــد، ایـن اشـتباه منجـر شـد کـه صدهـا میلیـون پونـد هـدر رود و اعتبـار ایـن شـوینده پرفـروش خدشـه دار شـود. پرسـیل در سـال 1909بـه بـازار معرفـی شـد و به سـرعت شـهرت پیـدا کـرد و پـودر موردعاقه مـردم بریتانیا شـد. ایـن برنـد تصویـری از یـک مـادر نمونـه و خانـواده شـاد را در ذهـن تداعـی میکـرد. در مقابـل رقیــب اصلــی ،Persilیعنــی ( ARIELاریــل) بیشــتر روی ریشــه علمــی شست وشــو تمرکــز داشتARIELآمــده بــود کــه نشــان بدهــد: لازم نیســت بــه ایــن مســائل احساســی بی اهمیــت توجــه کنیــم، تنهــا چیــزی کــه فقــط اهمیــت دارد شست وشــوی لباسهــا و از بیــن بــردن لکه هاســت.  با خرید پودر لباسشویی وارد جنگ بین دو غول چند میلیتی میشویم: و ازProcter & Gamble کـه متعلـق اسـت بـه شـرکتDaz,Bold,FAIRY,ARIEL طرفـی  Surf,Comfort,Persilکـه متعلـق بـه شـرکت Unileverاسـت.باگذشـت چنـد سـال رویکـرد علمـی اریـل، توجـه  مشـتریان را بـه خـود جلـب کـرده بـود. تـا دهـه 90نفـوذ پرسـیل کاهـش پیداکـرده بـود و صحنـه بـرای نبـرد نهایـی ایـن دو ابـر پـودر آماده ً شــده بـود. دشــمنی بســیار زیـادی وجـود داشــت، اریـل و پرســیل واقعــا باهــم سرشــاخ شـده بودنـد، فشـار و مشـکات روی سـر آنهـا آوار شـده بـود. تیـم پرسـیل بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه زمـان مناسـب فراهمشـده تـا مثـل اریـل بـه سـراغ محصولـی بـرود کـه قـدرت زیـادی در از بیـن بـردن لکه هـا دارد، آنهـا شـروع بـه طراحـی محصـول پرسـروصدایی کردنـد کـه Persil Powerنـام داشـت.

ABSTRACT

Fighting forests: In a competitive market, a product below the standard can not have a place among customers. When the new product arrives in stores, it should be comma-flawless, and here’s the issue of research and development, but having a product that apparently works well inside the lab is not worth it. The product should work without any problems in the real world. When the English producers of Parcel detergent powder were under pressure to produce a new product, they did not realize that their new product was so powerful that it strips consumers of clothing, that mistake led to the loss of hundreds of millions of pounds, and the credibility of this bulky detergent Be damaged. Parsil was introduced to the market in 1909 and quickly became famous, and became a favorite of the British people. This brings up the image of a happy moments and mom. In contrast to the main competitor, Persil (ARIEL Ariel) was more focused on the scientific root. ARIEL had come to show that it’s not necessary to pay attention to these emotional issues, the only thing that matters is washing clothes and removing stains. By buying a washing powder, we are entering a war between the two giants: And Procter & Gamble owned by Unilever Daz, Bold, FAIRY, ARIEL, Surf, Comfort, Persil. Over the years, Arill’s scientific approach has attracted the attention of customers. He had drawn himself. By the 1990s Percile’s penetration had been reduced, and the scene was ready for the final battle of these two clouds of powder. There was a great deal of hostility, Oriel and Perciel were really tucked together, the squeeze and stuff were rubbed over their heads. Présil’s team concluded that the right time to get rid of Orlyle’s product, which has a lot of power to remove stains, began to design Persil Power’s awesome product.

Year: 2017

Source : www.masirezehni.com

By : Nader Ghahri

File Information: persian Language/ 16 Page / size: 751 KB

Download

سال : 1396

منبع :  www.masirezehni.com

کاری از : نادر قاهری

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 16 صفحه / حجم : KB 751

لینک دانلود

پاسخ دهید