Asase-yek-time-Kari.[taliem.ir]
اطلاع رسانی-Notices

اساس يك تيم كاري

ارسال شده در جولای 14, 2018 در 11:34 ق.ظ توسط / بدون دیدگاه

چکیده

يك تيم عبارت است از يك نيروي پويا كه چند نفر را براي انجام يك كار يا پروژه مشترك دور هم جمع كرده است اعضاي يك تيم درباره ديدگاه هاي خود بحث مي كنند. طراح ها را بررسي مي كنند، تصميم مي گيرند و براي رسيدن به هدف كار مي كنند. تيم ها زماني بوجود مي آيند كه نياز به تخصص ها و تجارب مهارت ها و … افراد مختلف براي رسيدن به يك هدف لازم باشد. همه تيم هاي موفق با چند ويژگي اصلي توصيف مي شوند: رهبري قوي و تأثيرگذار، تعيين دقيق اهداف، قوانين و دستورات شفاف، توانايي سريع عمل كردن به طوريكه در كمترين زمان دستورات و خواسته ها برآورده شوند، به آزادي و راحتي ارتباط برقرار مي شود، مهارت ها و فنون لازم تقويت مي شوند تا وظايف محوله تمام و كمال انجام شود بهترين راه براي شناخت تيم بررسي رفتار داخلي آن است. داستان شكل گيري هر تيم نحوه رسيدن آن تيم به هدف كمالات، مهارت ها، محرك ها، تعهد و در نتيجه نحوه عمل آن را آشكار مي سازد. يعني براي افزايش كارايي تيم بايد تجارب گذشته را مورد بازبيني قرار داد. اگر چه براي رسيدن به اين مهم بايد مرتباً كارايي و قابليت هاي تيم را بررسي و تعقيب كرد. هر تيم يك واحد پايه كارايي براي بيشتر سازمانهاست. تجربيات موفق تيم ها به خاطر كارهايي كه انجام شده (موفقيتي كه كسب شده) و چيزهايي كه اعضاي تيم ها آموخته اند حايز اهميت است. تيم ها بايد مسئول و انعطاف پذير باشند تا بتوانند رويدادها را رقم بزنند و جوابگوي تقاضا باشند.  بنابراين يك تيم شامل تعداد كمي از افراد با مهارت هاي مكمل است كه براي رسيدن به يك هدف مشترك در كارها مشاركت مي كنند. بطوريكه در اين راه تمامي اعضاي گروه خود را در مقابل يكديگر و هدف نهايي مسئول مي دانند .  تيم هاي موفق مي توانند از 2تا 22نفر يا حتي بيشتر تشكيل شوند. اما آنچه از تعداد نفرات تيم مهمتر است شكل تيم، الگو و روح تيم است كه همه اينها نتيجه چگونگي تعيين وظايف اعضاي تيم است. وظايفي كه بايد بوسيله تيم ها انجام شود اساساً به سه دسته تقسيم بندي مي شود: وظايف تكراري :كه احتياج به افرادي از تيم دارد كه تمايل دارند نقش ثابتي را در تيم بازي كنند. اين وظايف معمولاً راحتتر انجام مي شوند و مي توانند به طور مستقل و به نحو احسن انجام شوند.

ABSTRACT

A team is a dynamic force that brings together multiple people for a single project or work, members of a team discuss their own views. Designers review, decide and work to achieve the goal. Teams come into existence when there is a need for expertise and skills and … different people to achieve a goal. All successful teams are characterized by several key features: strong and influential leadership, accurate determination of goals, clear rules and instructions, ability to act quickly, so that they can be met at the shortest time of commands and demands, are communicated to freedom and convenience. , The necessary skills and techniques are strengthened in order to complete the tasks. The best way to know the team is to examine its internal behavior. The story of the formation of each team reveals how to reach that team to the goal of perfection, skills, motivations, commitment and, consequently, the manner in which it operates. It means that the past experience should be reviewed to increase team efficiency. However, in order to achieve this, regularity and teamwork should be monitored. Each team is the base unit for many organizations. Successful team experiences are important because of the work done (success achieved) and what team members have learned. Teams should be responsible and flexible in order to identify events and respond to requests. Therefore, a team consists of a handful of people with complementary skills who contribute to the work to achieve a common goal. In this way, they are responsible for all members of their group against each other and the ultimate goal. Successful teams can be from 2 to 22 or even more. But what’s more important than the number of team members is the team’s shape, team spirit and spirit, all of which are the result of how the teams are tasked with. The tasks to be performed by the teams are essentially divided into three categories: repetitive tasks: which requires people from the team who are willing to play a steady role in the team. These tasks are usually more convenient and can be done independently and efficiently.

Year: 2017

Source : www.workforliving.com

File Information: persian Language/ 11 Page / size: 204 KB

Download

سال : 1396

منبع :  www.workforliving.com

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 11 صفحه / حجم : KB 204

لینک دانلود

پاسخ دهید