farsheghermez(www.panteashop.ir).[taliem.ir]
اطلاع رسانی-Notices

چگونه در سرمایه گذاري خود موفق عمل کنیم!

ارسال شده در جولای 12, 2018 در 7:42 ب.ظ توسط / بدون دیدگاه

چکیده

ممکن است جزء افرادي باشید که میخواهید درآمد خود را افزایش دهید. شاید یک کارمند، فرد داراي شغل آزاد، کسبه بازار و یا یک ثروتمند هستید. شاید جز افرادي باشید که نمیدانید درآمد اضافه خود را در چه بازاري سرمایه گذاري کنید. یا جزء کسانی هستید که در جایی سرمایه گذاري کرده اید و در آخر نه تنها سود به دست نیاورده اید بلکه سرمایه خود را هم از دست داده اید. و یا شاید، میخواهید یک پس انداز حداقلی و درآمدي از طریق آن داشته باشید. شاید از آن دسته افرادي هستید که به هرچه دست میزنید ضرر میکنید. جزء هرکدام از افراد فوق که باشید خواندن این کتاب میتواند مفید باشد. در این کتاب کوچک سعی شده است برخی مهارتهاي لازم براي سرمایه گذاري به صورت کاربردي و نوآورانه عنوان شود که در نوشته هاي دیگر کمتر به آنها توجه شده است. تا بتوانید در مسیر افزایش درآمد حرکت کنید و زندگی بهتري را براي خود و اطرافیان خود مهیا کنید. همین که شما مشتاق آموختن و مطالعه این کتاب هستید نشان میدهد که شما علاقه مند افزایش رفاه خود و عزیزان خود و کسب جایگاه مناسبتري در زندگی هستید و جا دارد به همین خاطر، از خودتان ممنون باشید.

مقدمه

در جوامع دنیا فاصله فقیر و غنی در حال افزایش است این روند نه تنها در کشور ما ایران بلکه تقریباً در موم کشورهاي دنیا در حال اتفاق است. صندوق هاي بازنشستگی و تامین اجتماعی با بحران مواجه شده اند. اگر باور ندارید گاهی به اخبار گوش دهید. چند نفر بازنشسته دیدید که در هزینه هاي زندگی خود مشکل دارند؟ برخی بعد از بازنشستگی هم درجایی کار میکنند. از نظر ما ایمن ترین شغل کارمندي است. به چند نفر کارمند برخورد کرده اید که زندگی خود را به سختی میگذرانند؟ دورانی که یک نفر کار میکرد و چندین نفر مصرف میکردند، به سر آمده است. باید چند نفر با هم کار کنند تا یک سطح زندگی قابل قبولی داشته باشند.  بنابراین باید براي خودمان چارهاي بیابیم و رفاه زندگی خود را افزایش داده و آینده خود را تضمین نماییم. بیتوجهی به این موضوعات میتواند تهدیدي براي آینده خود و عزیزانمان باشد. اگر درآمد خوبی نداشته باشیم شاید نتوانیم هزینه ازدواج، مدرسه خوب، خانه، ماشین و غیره را فراهم کنیم. تا آخر عمر باید با هزینه هاي زندگی کلنجار برویم. احتمالاً با افراد زیادي برخورد کردید که با این مشکلات دست به گریبان
هستند.

ABSTRACT

You may be one of those people who want to increase your income. Perhaps an employee, a freelancer, a marketer or a rich person. Maybe you’re just about people you do not know what market you’re investing. Or one of those who have invested somewhere, and in the end you have not only made no profit, but also lost your capital. Or maybe you want to have a minimal savings and income from it. Perhaps you’re the one who’s losing anything you do. Reading this book may be useful for any of the above people. In this small book, some of the skills necessary for investing have been described as innovative and innovative, which has been less addressed in other writings. So you can move on to increase revenue and provide a better life for yourself and your circles. Just as you are eager to learn and study this book, you are interested in increasing your well-being and your loved ones and gaining a better place in life, so please be grateful to yourself.

INTRODUCTION

In the world, the rich and the poor are rising. This trend is not only occurring in our country but also almost in the wax world. Pension and social security funds are facing a crisis. If you do not believe, sometimes listen to news. How many retired people have problems with your living expenses? Some continue to work after retirement. For us, we are the safest job occupant. How many employees have you encountered with difficult lives? The period when one person was working and several people were consuming has come to an end. How many people work together to have a decent living standard? So, we need to find a way for ourselves and increase the prosperity of our lives and ensure our future. Disregarding these issues can threaten our future and our loved ones. If we do not have a good income, perhaps we can not afford the cost of marriage, good school, home, car, etc. Until the end of my life, we must go to the cost of life. You’ve probably encountered many people who are struggling with these problems
are.

Year: 2017

Source :  www.takbook.com

By : Sadeghi Popular

File Information: persian Language/ 32 Page / size: 2.12 MB

Download

سال : 1396

منبع :  www.takbook.com

کاری از : محبوب صادقی

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 32 صفحه / حجم : MB 2.12

لینک دانلود

پاسخ دهید