میلاد با سعادت امام علی (ع)

میلاد با سعادت مولای متقیان علی (ع) و روز پدر را به تمام پدران و مردان تبریک و تهنیت عرض می کنیم

علي اي هماي رحمت تو چه آيتي خدا را

که به ماسوا فکندي همه سايه‌ي هما را

که به ماسوا فکندي همه سايه‌ي هما را

به علي شناختم به خدا قسم خدا را

به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند

چو علي گرفته باشد سر چشمه‌ي بقا را

مگر اي سحاب رحمت تو بباري ارنه دوزخ

به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا را

برو اي گداي مسکين در خانه‌ي علي زن

که نگين پادشاهي دهد از کرم گدا را

بجز از علي که گويد به پسر که قاتل من

چو اسير تست اکنون به اسير کن مدارا

بجز از علي که آرد پسري ابوالعجائب

که علم کند به عالم شهداي کربلا را

چو به دوست عهد بندد ز ميان پاکبازان

چو علي که ميتواند که بسر برد وفا را

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت

متحيرم چه نامم شه ملک لافتي را

بدو چشم خون فشانم هله اي نسيم رحمت

که ز کوي او غباري به من آر توتيا را

به اميد آن که شايد برسد به خاک پايت

چه پيامها سپردم همه سوز دل صبا را

چو تويي قضاي گردان به دعاي مستمندان

که ز جان ما بگردان ره آفت قضا را

چه زنم چوناي هردم ز نواي شوق او دم

که لسان غيب خوشتر بنوازد اين نوا را

همه شب در اين اميدم که نسيم صبحگاهي

به پيام آشنائي بنوازد و آشنا را

ز نواي مرغ يا حق بشنو که در دل شب

غم دل به دوست گفتن چه خوشست شهريارا

tabrik-rozpadar-97

Dilemma between economic development and energy conservation Energy[taliem.ir]

Dilemma between economic development and energy conservation: Energy rebound effect in China

ABSTRACT

Promoting technological development to improve energy efficiency has been the primary method of energy conservation in China. However, the existence of energy rebound effect will impose negative effects on the final result of energy saving. In this article, we adopt the Malmquist index approach to estimate the  contribution of technological progress to economic growth. We also employ Logarithmic mean weight Divisia index (LMDI) to measure the impact of technological improvement on the energy intensity. Based on the  above, we set up a model to estimate the technology-based energy rebound effect in China. The results  show that, over 1981e2009, energy rebound effect amounts averagely to 53.2%, implying that China  cannot simply rely on technical means to reduce energy consumption and emission. Economic instruments should also be applied as supplements to ensure results of energy conservation and emission reduction.

INTRODUCTION

Chinas primary energy consumption and carbon dioxide (CO2) emission has shown a growing trend since 1981. In 2009, Chinas energy consumption was 3066.5 million tons of coal equivalent (Mtce) , in which  electricity consumption was 3681 terawatt hour  and its carbon emission reached 7518.5 Mt . Energy saving and emission reduction has been playing increasingly important role in Chinas economic growth, as the   country has to cope with greenhouse gas (GHG) emission reduction as well as face strong energy and environmental constraints. The State Council of China issued a Comprehensive Program of Energy  Conservation and Emission Reduction during 12th Five-Year” in 2010. According to the program, energy intensity, measured as the ratio of total  energy consumed in standard coal equivalent to real gross domestic
product (GDP) in China, should be cut down by 16% in 2015 from the 2010 level. Also, its carbon intensity, measured as the ratio of total CO
emission to GDP will go down by 17%. This just reveals the Chinese governments strong determination on energy saving and emission reduction.  Like in several countries, the Chinese government also treats it as a primary method of energy conservation to improve energy efficiency by promoting technological progress. Some achievements have been made. Energy intensity in China  declined from 1.66 tce/1000USD in 1980 to 0.39 tce/1000USD in 2009 (at 2005  prices) .

چکیده

ترویج توسعه تکنولوژیکی برای بهبود بهره وری انرژی، روش اولیه حفاظت از انرژی در چین است. با این حال، وجود تأثیر بازگشت انرژی، تأثیرات منفی بر نتیجه نهایی صرفه جویی در انرژی خواهد داشت. در این مقاله، ما از رویکرد Index Malmquist برای برآورد سهم پیشرفت تکنولوژی به رشد اقتصادی استفاده می کنیم. ما همچنین شاخص وزنی وزنی متوسط لگاریتمی (LMDI) را برای اندازه گیری تأثیر بهبود تکنولوژی بر شدت انرژی استفاده می کنیم. بر اساس فوق، ما یک مدل برای ارزیابی اثرات بازگشت انرژی مبتنی بر فناوری در چین ایجاد کردیم. نتایج نشان می دهد که در طول سال های ۱۹۸۱ و ۲۰۰۹، بازده انرژی به طور متوسط به ۵۳٫۲٪ می رسد، به این معنی است که چین نمی تواند به صرفه اقتصادی صرفه جویی در مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای متکی باشد. ابزارهای اقتصادی نیز باید به عنوان مکمل برای اطمینان از نتایج حفاظت از انرژی و کاهش انتشار استفاده شود.

مقدمه

مصرف انرژی اولیه و مصرف گاز دی اکسید کربن در چین از سال ۱۹۸۱ روند رو به رشدی را نشان داده است. در سال ۲۰۰۹، مصرف انرژی چین ۳۰۶۶٫۵ میلیون تن معادل سنگ (Mtce) بود که مصرف برق آن ۳۶۸۱ terawatt ساعت بود و انتشار کربن آن به ۷۵۱۸٫۵ Mt. صرفه جویی در انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نقش مهمی در رشد اقتصادی چین ایفا کرده اند، چرا که کشور باید مقابله با کاهش گازهای گلخانه ای (GHG) را کاهش دهد و همچنین با محدودیت های انرژی و محدودیت های زیست محیطی مواجه است. شورای دولتی چین در سال ۲۰۱۰ برنامه “برنامه جامع حفاظت از انرژی و کاهش میزان انتشار در طی پنج ساله ۱۲ ساله” را صادر کرد. براساس برنامه، شدت انرژی، با توجه به نسبت کل انرژی مصرف شده در معادلۀ معادل زغال سنگ واقعی به محصول واقعی داخلی (تولید ناخالص داخلی) در چین باید در سال ۲۰۱۵ از سال ۲۰۱۰ به میزان ۱۶٪ کاهش یابد. همچنین، شدت کربن آن، به عنوان نسبت انتشار کل CO2 به تولید ناخالص داخلی، ۱۷ درصد کاهش می یابد. این فقط نشانۀ قاطعیت قوی چین در زمینه صرفه جویی در انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است. همانند چندین کشور، دولت چین نیز به عنوان یک روش اولیه برای صرفه جویی در انرژی برای بهبود بهره وری انرژی از طریق پیشرفت تکنولوژی پیشرفت کرده است. برخی دستاوردها ساخته شده اند. شدت انرژی در چین از ۱،۶۶ تسریقه / ۱۰۰۰ دلاری در سال ۱۹۸۰ به ۰،۳۹ تت / ۱۰۰۰ دلاری در سال ۲۰۰۹ کاهش یافت (در قیمت های سال ۲۰۰۵).

Year: ۲۰۱۲

Publisher : ELSEVIER

By :  Boqiang Lin , Xia Liu 

File Information: English Language/ 7 Page / size: 281 KB

Download

سال : ۱۳۹۱

ناشر : ELSEVIER

کاری از : بوگینگ لین، شیا لیو

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / ۷ صفحه / حجم : KB 281

لینک دانلود

 

Dry reforming of CH4 over solid solutions of LaNi1xCoxO3[taliem.ir]

Dry reforming of CH4 over solid solutions of LaNi1xCoxO3

ABSTRACT

LaNi1xCoxOperovskite-type oxides were synthesized by the sol–gel resin method and used as catalysts  precursors in the dry reforming of methane to syngas between 600 and 800 ۸C at atmospheric pressure, the reaction was studied under continuous flow using an mixture of CH4:CO= ۱:۱٫ The solids were  characterized by X-ray diffraction (XRD), BET specific surface area and temperature-programmed reduction (TPR). XRD analysis of the solids shows LaNiOand/or LaCoOas the main phases present on the solids  depending on the degree of substitution. The more intense peaks and cell parameters showed formation of Ni-Co solid solutions. The as-synthesized solids were reduce during catalytic tests to form Ni0, Coand  La2O2COas the active phases which remain during the reaction and are responsible for the high activity shown by the solids inhibiting carbon formation, with CHand COequilibrium conversions near 100%, except for LaCoOthat showed a poor activity.

INTRODUCTION

In the beginnings of the third millennium, the natural gas is glimpsed as the fuel of the future, due to the  world wide considerable proven reserves and to the strong dependence of the increasing petroleum  demands . Recognition of this situation has produced a growing interest in the development of new  technologies to efficiently transform natural gas prevailing study of the dry reforming of CH(Eq. (۱)) that  produce syngas (i.e. CO + H2) with H2/CO ۱ ratio, favourable for Fischer– Tropsch reactions to produce liquid fuels  also contributes to minimize of emissions from these gases to the environment. CHþ CO¼ ۲CO þ ۲HDH298 ¼ ۲۴۷ kJ=mol One disadvantage of this reaction is the accumulation of carbon by methane cracking or CO disproportion over surface catalytic, which requires catalytic systems that inhibits carbon formation. Condition that promotes the development of new  active and resistant to coke catalysts, an alternative is the use of Ni catalysts, very well known in steam reforming , due to the kindness that this metal offers its interesting redox properties and relatively lower cost that makes it easily accessible.

چکیده

LaNi1xCoxO3 اکسید پرووکسیت نوعی توسط روش رزین سل ژل سنتز شد و به عنوان پیش سازهای کاتالیزور در ریفرنج خشک متان به همگام گازی بین ۶۰۰ و ۸۰۰ ۸C در فشار اتمسفر استفاده شد، این واکنش در جریان پیوسته با استفاده از مخلوط CH4: CO2 = ۱: ۱ مواد جامد توسط پراش اشعه ایکس (XRD)، سطح مشخصی از BET و کاهش دما برنامه ریزی شده (TPR) مشخص شد. تجزیه XRD جامدات نشان می دهد LaNiO3 و / یا LaCoO3 به عنوان فاز اصلی موجود در جامدات بسته به درجه جایگزینی. قله های شدیدتر و پارامترهای سلولی باعث تشکیل محلول جامد Ni-Co شد. جامدات به عنوان سنتز شده در طی آزمایشات کاتالیزوری، Ni0، Co0 و La2O2CO3 را به عنوان فازهای فعال که در طول واکنش باقی میمانند، کاهش می دهند و مسئولیت فعالیت بالا را نشان می دهند که از تشکیل کربن مهار مواد جامد، با تبدیل تبدیل CH4 و CO2 در نزدیکی ۱۰۰٪ ، به استثنای LaCoO3 که فعالیت بدی را نشان داد.

مقدمه

در آغاز هزاره سوم، گاز طبيعي به عنوان سوخت آينده به دليل ذخاير قابل اعتماد قابل اثبات در سطح جهان و وابستگي شديد به افزايش تقاضاي نفت، به چشم مي خورد. شناخت این وضعیت موجب افزایش علاقه به توسعه فن آوری های جدید شده است تا به طور موثر تبدیل گاز طبیعی گاز طبیعی به فرآیند ریخته گری CH4 (معادله) (۱) تبدیل شود که تولید گاز سنتزی (یعنی CO + H2) با H2 / CO 1 را تولید می کند نسبت به واکنش فیشر تروپچ برای تولید سوخت های مایع مناسب است که باعث کاهش تولید گازهای گلخانه ای به محیط زیست می شود. CH4 þ CO2 ¼ ۲CO þ ۲H2 DH298 ¼ ۲۴۷ kJ = mol یکی از ضعف این واکنش، انباشت کربن از طریق ترک خوردگی متان یا disproportion CO نسبت به کاتالیزوری سطح است که نیازمند سیستم های کاتالیزوری است که مانع تشکیل کربن می شود. شرایطی که باعث توسعه کاتالیزورهای فعال و مقاوم در برابر کاتالیست می شود، جایگزین استفاده از کاتالیزورهای نیکل است که به خوبی در اصلاح بخار به کار رفته است، به این ترتیب که این فلز خواص جذاب رادیواکتیو را جالب تر می کند و قیمت آن نسبتا پایین و در دسترس است.

Year: ۲۰۰۸

Publisher : ELSEVIER

By :   Gustavo Valderrama , A. Kiennemann , M.R. Goldwasser 

File Information: English Language/ 7 Page / size: 749 KB

Download

سال : ۱۳۸۷

ناشر : ELSEVIER

کاری از : گوستاو والدررا، آ. کیننمن، م. ر. گلدوسر

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / ۷ صفحه / حجم : KB 749

لینک دانلود

 

From Nanotechnology to Nanomedicine Applications to Cancer[taliem.ir]

From Nanotechnology to Nanomedicine: Applications to Cancer Research

ABSTRACT

Scientific advances have significantly improved the practice of medicine by providing objective and quantitative means for exploring the human body and disease states. These innovative technologies have already profoundly improved disease detection, imaging, treatment and patient follow-up. Today’s analytical limits are at the nanoscale level (one-billionth of a meter) enabling a detailed exploration at the level of DNA, RNA, proteins and metabolites which are in fact nano-objects. This translational review aims at integrating some recent advances from micro- and nano-technologies with high potential for improving daily oncology practice.

INTRODUCTION

 Nanotechnology (from nano, ‘dwarf’ in Greek) was envisioned by the physicist and Nobel laureate Richard Feynman in his seminal lecture “there is plenty of room at the bottom” in 1959 . It provides scientists with new tools for the investigation of objects in the range of -typically but not exclusively- 1 nm to 100 nm: the typical scale of biologically relevant molecules like proteins, enzymes, receptors, haemoglobin and antibodies for instance (see Fig. (1)). Nanotechnology, coined in 1974, refers to the handling and/or engineering of nano-objects on the scale of molecules , and brings at least 2 major attractive features to existing  techniques. Synthetic nanoscale materials are inherently small, with at least one dimension in the 1- 100nm range  so they can cross biological barriers  including the blood-brain barrier , transit out blood vessel walls  or the cell membrane by different uptake mechanisms . They can therefore interact with a wide panel of biological entities (e.g.: from proteins to cells). Also, nano-objects exhibit tuneable physical (e.g.: electrical, magnetic, optical ,mechanical), chemical (e.g.: reactivity , melting point  or biological properties that are  dramatically different from the same materials in larger scale forms  due to modified quantum mechanical properties. Depending on the type of applications, nano-objects can span different shapes (e.g.: nanospheres, nanotubes, nanorods, nanowires) and materials (e.g.: silica, gold, semiconductors, iron oxides, lipid- or polymer-based) so they can be hollow, porous or solid. These characteristics confer nanoobjects high interaction and transport capabilities, making them attractive tools for the design of biosensors, imaging contrast agents and/or therapeuti ccarriers.

چکیده

پیشرفت های علمی به طور قابل توجهی بهبود عمل طب را با ارائه ابزاری عینی و کمی برای کشف بیماری های بدن انسان و بیماری ها. این فن آوری های نوآورانه در حال حاضر عمیقا بهبود بیماری، تصویربرداری، درمان و پیگیری بیمار را بهبود بخشیده است. محدودیتهای تحلیلی امروز در سطح نانومقیاس (یک میلیاردمتری از یک متر) امکان بررسی دقیق در سطح DNA، RNA، پروتئینها و متابولیتها هستند که در واقع نانو اشیا هستند. این بررسی انتقادی با هدف ادغام برخی پیشرفت های اخیر از میکرو و فناوری نانو با پتانسیل بالایی برای بهبود عمل روزانه انکولوژی انجام شده است.

مقدمه

فناوری نانو (از نانو، ‘کوتوله’ در یونانی) توسط فیزیکدان و برنده جایزه نوبل ریچارد Feynman در سخنرانی معاصر او “اتاق زیادی در پایین” در سال ۱۹۵۹ پیش بینی شده بود. این دانشمندان ابزار جدیدی را برای بررسی اشیا در محدوده های معمول، اما نه به طور انحصاری- ۱ نانومتر تا ۱۰۰ نانومتر فراهم می کنند: مقیاس نمونه ای از مولکول های مرتبط با زیست شناسی مانند پروتئین، آنزیم ها، گیرنده ها، هموگلوبین و آنتیبادی ها به عنوان مثال (نگاه کنید به شکل. (۱)) فناوری نانو، که در سال ۱۹۷۴ ساخته شد، به مدیریت و / یا مهندسی نانو اشیا در مقیاس مولکول ها اشاره دارد و حداقل دو ویژگی جذاب را به تکنیک های موجود به ارمغان می آورد. مواد نانومواد مصنوعی به لحاظ ذاتی کوچک هستند و حداقل یک بعد در محدوده ۱ تا ۱۰۰ نانومتر دارند، بنابراین می توانند از موانع بیولوژیکی از جمله مانع خون مغزی عبور کنند، دیواره های رگهای خون یا غشای سلولی را با مکانیزم های مختلف جذب عبور دهند. بنابراین آنها می توانند با یک پانل گسترده ای از موجودات بیولوژیک (از جمله پروتئین ها به سلول ها) ارتباط برقرار کنند. همچنین نانو اشیاء دارای فیزیکی قابل تنظیم (به عنوان مثال: الکترومغناطیسی، مغناطیسی، نوری، مکانیکی)، شیمیایی (مانند: واکنش پذیری، نقطه ذوب یا خواص بیولوژیکی است که به لحاظ خواص مکانیکی کوانتومی تغییر یافته از مواد مشابه در مقیاس بزرگتر است. بسته به نوع برنامه ها، نانو اشیا می توانند اشکال مختلف (به عنوان مثال: نانوسپورها، نانولوله ها، نانوسایل، نانوسیم ها) و مواد (به عنوان مثال: سیلیکا، طلا، نیمه هادی ها، اکسید های آهن، لیپید یا پلیمر) توخالی، متخلخل یا جامد است. این ویژگی ها قابلیت های متقابل و حمل و نقل بالا را برای نانوبیت ها فراهم می سازد و آنها را ابزار جذابی برای طراحی سیستم های بی حس کننده، کنتراست تصویربرداری و / یا حرکات کششی می سازد.

Year: ۲۰۱۰

Publisher : ELSEVIER

By :  R. Seigneuric , L. Markey , D.S.A. Nuyten , C. Dubernet, C.T.A. Evelo , E. Finot and C. Garrido 

File Information: English Language/ 13 Page / size: 281 KB

Download

سال : ۱۳۸۹

ناشر : ELSEVIER

کاری از : R. Seigneuric، L. Markey، D.S.A. Nuyten، C. Dubernet، C.T.A. Evelo، E. Finot و C. Garrido

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / ۱۳ صفحه / حجم : KB 281

لینک دانلود

 

Alzheimer's disease synaptic dysfunction and Aβ[taliem.ir]

Alzheimer’s disease: synaptic dysfunction and Aβ

ABSTRACT

Synapse loss is an early and invariant feature of Alzheimer’s disease (AD) and there is a strong correlation  between the extent of synapse loss and the severity of dementia. Accordingly, it has been proposed that synapse loss underlies the memory impairment evident in the early phase of AD and that since plasticity is important for neuronal viability, persistent disruption of plasticity may account for the frank cell loss typical of later phases of the disease. Extensive multi-disciplinary research has implicated the amyloid β-protein (Aβ) in the aetiology of AD and here we review the evidence that non-fibrillar soluble forms of Aβ are mediators of  synaptic compromise. We also discuss the possible mechanisms of Aβ synaptotoxicity and potential targets for therapeutic intervention.

INTRODUCTION

Alzheimer’s disease (AD) is an irreversible, progressive brain disorder that slowly destroys memory and  cognitive skills. It is the most common human dementia and as such confers a huge emotional and economic burden on patients, caregivers and society . Age is the most significant risk factor, with the chance for  developing AD doubling every five years after 65 . However, the disease can also strike in mid-life and so- called early-onset AD (EOAD) is designated as dementia developing before 65 years old. Fortunately EOAD is rare with an estimated incidence of 4.2 per 100,000 persons in the 45-64 year age group . The cognitive and pathological changes evident in EOAD and late onset AD (LOAD) are highly similar with the former apparently an accelerated form of the more common LOAD. Because many EOAD cases have a strong Mendelian  inheritance pattern they have proved instructive in identifying key gene products involved in the disease process. Specifically, autosomal dominant  mutations identified in familial AD all appear to converge on altering the processing of the amyloid precursor protein (APP). The precise onset of clinical AD is difficult to discern but is often manifested as subtle and intermittent deficits in episodic memory. After many months of  gradually progressive impairment of first declarative and then also nondeclarative memory, other cognitive symptoms appear and slowly advance. Over a further period of years a profound dementia develops that  affects multiple cognitive and behavioral spheres. 

چکیده

از دست دادن Synapse یکی از ویژگی های اولیه و غیرمعمول بیماری آلزایمر (AD) است و بین میزان تلفات سیناپس و شدت زوال عقل همبستگی قوی دارد. بر این اساس، پیش بینی شده است که از دست دادن سیناپس نقص حافظه در فاز اولیه AD را نشان می دهد و از آنجایی که پلاستیک برای زنده ماندن نورون مهم است، اختلال پوسیدگی پایدار ممکن است باعث از دست دادن سلول فرانک معمولی در مراحل بعدی بیماری شود. تحقیقات گسترده چند رشته ای، پروتئین بتا-آمیلوئید (Aβ) را در علل التهاب AD منعکس کرده است و در اینجا شواهدی مبنی بر این که فرم های محلول غیر فیبریلار Aβ، میانجی سازگاری سیناپسی هستند، بررسی می شود. ما همچنین در مورد مکانیسم های احتمالی آئروس سیناپتکتیکسیتی و اهداف بالقوه برای مداخله درمانی بحث می کنیم.

مقدمه

بیماری آلزایمر (AD) یک اختلال برگشت ناپذیر و پیشرونده مغزی است که به آرامی حافظه و مهارت های شناختی را از بین می برد. این شایع ترین بوی بد دهان انسان است و به همین ترتیب بار عاطفی و اقتصادی زیادی بر روی بیماران، مراقبین و جامعه تأثیر می گذارد. سن مهم ترین عامل خطر است، و شانس ابتلا به AD دو برابر شدن هر پنج سال پس از ۶۵ سالگی است. با این حال، این بیماری همچنین می تواند در اواسط زندگی رخ دهد و به اصطلاح زودرس AD (EOAD) به عنوان زوال عقل پیش از ۶۵ سالگی تشخیص داده شده است. خوشبختانه EOAD نادر است با برآورد تخمینی ۴٫۲ در ۱۰۰۰۰۰ نفر در گروه سنی ۴۵-۶۴ ساله. تغییرات شناختی و آسیب شناختی که در EOAD مشهود است و AD (LOAD) دیرزمان بسیار شبیه به شکل ظاهری شتاب دهنده شایع تر LOAD است. از آنجاییکه بسیاری از موارد EOAD دارای یک الگوی ارثی ماندلیایی قوی هستند، در شناسایی محصولات ژن کلیدی درگیر در روند بیماری، آموزنده است. به طور خاص، جهش های سلولی اتوزومی غلظت شناخته شده در AD فامیلی به نظر می رسد که در تغییر پردازش پروتئین پیش ماده آمیلوئید (APP) همگرا می شوند. شروع دقيق علائم بالينی دشوار است که تشخيص داده شود اما اغلب به عنوان ضعف ظريف و متناوب در حافظه اپيزوديک ظاهر می شود. بعد از چند ماه به طور مداوم تضعیف پیشرفت حافظه اول و سپس غیر قابل انکار، دیگر علائم شناختی ظاهر می شوند و به آرامی پیش می روند. در طی یک دوره زمانی طولانی، زوال عقل عمیق گسترش می یابد که بر حوزه های مختلف شناختی و رفتاری تأثیر می گذارد.

Year: ۲۰۰۹

Publisher : BIOMED

By :  Ganesh M Shankar and Dominic M Walsh 

File Information: English Language/ 13 Page / size: 392 KB

Download

سال : ۱۳۸۸

ناشر : BIOMED

کاری از : گانش شانکار و دومینیک م ولش

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / ۱۳ صفحه / حجم : KB 392

لینک دانلود

 

تبریک سال نو

باسلام و احترام

نوروز سال ۱۳۹۷ را به همه ی مردم ایران زمین و علی الخصوص همراهان سایت تعلیم تبریک و تهنیت عرض می کنیم . امیدواریم در سال جدید سرویس های بهتری بتوانیم ارائه بدهیم و کماکان از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم.

download

Developing Maximal Neuromuscular[taliem.ir]

Developing Maximal Neuromuscular Power

ABSTRACT

This series of reviews focuses on the most important neuromuscular function in many sport performances: the ability to generate maximal muscular power. Part 1, published in an earlier issue of Sports Medicine,  focused on the factors that affect maximal power production while part 2 explores the practical application of these findings by reviewing the scientific literature relevant to the development of training programmes that most effectively enhance maximal power production. The ability to generate maximal power during complex motor skills is of paramount importance to successful athletic  performance across many sports. A crucial  issue faced by scientists and coaches is the development of effective and efficient training programmes that improve maximal power production in dynamic, multi-joint movements. Such training is referred to as ‘power training’ for the purposes of this review. Although further research is required in order to gain a deeper  understanding of the optimal training techniques for maximizing power in complex, sportsspecific movements and the precise mechanisms underlying adaptation, several key conclusions can be drawn from this review. First, a fundamental relationship exists between strength and power, which dictates that an individual cannot possess a high level of power without first being relatively strong.

INTRODUCTION

Thus, enhancing and maintaining maximal strength is essential when considering the long-term development of power. Second, consideration of movement pattern, load and velocity specificity is essential when  designing power training programmes. Ballistic, plyometric and weightlifting exercises can be used effectively as primary exercises within a power training programme that enhances maximal power. The loads applied to these exercises will depend on the specific requirements of each particular sport and the type of movement being trained. The use of ballistic exercises with loads ranging from 0% to 50% of one-repetition maximum (1RM) and/or weightlifting exercises performed with loads ranging from 50% to 90% of 1RM appears to be the most potent loading stimulus for improving maximal power in complex movements. Furthermore, plyometric exercises should involve stretch rates as well as stretch loads that are similar to those encountered in each specific sport and involve little to no external resistance.

چکیده

این سری از بررسی ها بر روی عملکرد مهم عصبی عضلانی در بسیاری از ورزش ها تمرکز دارد: توانایی تولید قدرت عضلانی حداکثر. قسمت اول، که در شماره قبلی پزشکی ورزشی منتشر شده است، بر روی عوامل موثر بر تولید حداکثر قدرت تمرکز می کند در حالی که قسمت دوم کاربرد عملی این یافته ها را با بررسی ادبیات علمی مرتبط با توسعه برنامه های آموزشی که به طور موثر افزایش تولید حداکثر قدرت را بررسی می کند، بررسی می کند. توانایی تولید قدرت حداکثر در طول مهارت های پیچیده موتور، اهمیت زیادی برای عملکرد ورزشی ورزشکار در بسیاری از ورزش ها دارد. یک مسئله حیاتی که دانشمندان و مربیان با آن مواجه هستند، توسعه برنامه های موثر و کارآمد آموزشی است که به تولید حداکثر قدرت در حرکات پویا و چند جمعی کمک می کند. چنین آموزش هایی به منظور بررسی این موضوع به عنوان “آموزش قدرت” شناخته می شود. اگر چه تحقیقات بیشتری برای به دست آوردن درک عمیق تر از تکنیک های آموزش بهینه برای به حداکثر رساندن قدرت در حرکات پیچیده، ورزش خاص و مکانیسم دقیق سازگاری ضروری است، از این بررسی می توان نتیجه گیری های کلیدی را بدست آورد. اولا، یک رابطه اساسی میان قدرت و قدرت وجود دارد که به این معنا است که یک فرد نمی تواند سطح بالایی از قدرت را بدون ابتدا نسبتا قوی داشته باشد.

مقدمه

بنابراین، با توجه به توسعه بلندمدت قدرت، افزایش و حفظ حداکثر قدرت ضروری است. دوم، توجه به الگوی حرکت، بار و سرعت مشخصه هنگام طراحی برنامه های آموزش قدرت ضروری است. تمرینات Ballistic، Plyometric و Weightlifting می تواند به طور موثر به عنوان تمرینات اولیه در یک برنامه آموزش قدرت مورد استفاده قرار گیرد که توان حداکثر را افزایش می دهد. بارهای اعمال شده به این تمرینات به الزامات خاص هر ورزش خاص و نوع جنبش آموزش دیده بستگی دارد. استفاده از تمرینات بالستیک با بارهای اعم از ۰٪ تا ۵۰٪ از حداکثر تکرار (۱RM) و / یا تمرینات وزنه برداری با بارهای اعم از ۵۰٪ تا ۹۰٪ از ۱RM به نظر می رسد محرک قوی تر بارگذاری برای بهبود حداکثر قدرت در جنبش های پیچیده. علاوه بر این، تمرینات پلیمتری باید شامل میزان کشش و همچنین بارهای کششی شبیه به آنهایی باشد که در هر یک از ورزش های خاص دیده می شوند و به هیچ وجه از مقاومت خارجی برخوردار نیستند.

Year: ۲۰۱۱

Publisher : SPRINGER

By :  Prue Cormie , Michael R. McGuigan and Robert U. Newton 

File Information: English Language/ 22 Page / size: 194 KB

Download

سال : ۱۳۹۰

ناشر : SPRINGER

کاری از : پری کورمی، مایکل مک مکینگو، و رابرت نیوتن 

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / ۲۲ صفحه / حجم : KB 194

لینک دانلود

 

Growth Hormone and Bone[taliem.ir]

Auxiliary-Carrier Load-Shift Keying for Reverse Data Telemetry from Biomedical Implants

ABSTRACT

This paper introduces a new approach for data telemetry from biomedical implantable devices to the external
world (also known as reverse data telemetry). In the proposed approach, while power (and perhaps data) is transferred to the implant using a main carrier, a second carrier is also sent to the implant through the same link. The second carrier, which is of higher frequency and smaller amplitude, is envisioned for reverse data telemetry by load-shift keying. In this work, the wireless link is realized with two resonant frequencies using closely-coupled printed spiral coils and LC matching networks. The main and auxiliary carrier frequencies are 1MHz and 10MHz with 5V and 1V peak amplitudes, respectively. While the link is capable of continuously supplying unregulated power of up to 80mW at 4V(peak) to a 100-
Ω resistive load, data telemetry at a rate of 100 kbps is successfully tested in the reverse direction.

INTRODUCTION

Microsystems designed to be implanted inside the body need to interface with the external world through wireless connection. In general, wireless interfacing to implantable biomedical microsystems is used for power telemetry to theimplanted electronics as well as for bidirectional data exchange between the implant and the external . There are two common approaches for wireless data transfer from implantable microsystems to the outside world: – In a wide variety of microsystems, data transmission in the reverse direction (from the implant to the outside world) is realized through a wireless channel different from the one used for forward data telemetry (from an external setup to the implant). In this approach, digital data is first modulated with a wide variety of schemes such as On-Off keying (OOK) , frequency-shift keying (FSK) , and phase-shift keying (PSK) , and then wirelessly transmitted to theoutside world over a short to moderate range.  In some other works, reverse data can be telemetered to the external setup through the same link used for both power  and forward data telemetry.

چکیده

این مقاله یک رویکرد جدید برای سنجش داده های داده شده از دستگاه های ایمپلنت زیست پزشکی به دنیای خارج (همچنین به عنوان سنجش داده های معکوس شناخته می شود) را معرفی می کند. در رویکرد پیشنهادی، در حالی که قدرت (و شاید داده ها) به ایمپلنت با استفاده از یک حامل اصلی منتقل می شود، حامل دوم نیز به همان پیوند به ایمپلنت فرستاده می شود. دومین حامل که از فرکانس بالاتر و دامنه کوچکتر است، برای تله متری داده های معکوس با استفاده از کلیدگذاری تغییر بار در نظر گرفته شده است. در این کار، لینک بی سیم با استفاده از دو فرکانس رزونانس با استفاده از کویل مارپیچی و LC مطابق با هم پیوسته است. فرکانس های حامل اصلی و کمکی ۱MHz و ۱۰MHz با ۵V و ۱V amplitude peak هستند. در حالی که این پیوند قادر است به طور مداوم قدرت ولتاژ کنترل نشده تا ۸۰ مگاوات را در ۴V (حداکثر) به یک بار مقاومتی ۱۰۰ Ω تحمل کند، تله متری داده با سرعت ۱۰۰ کیلوبیت بر ثانیه در جهت معکوس موفقیتآمیز است.

مقدمه

میکروسکوپهای طراحی شده برای وارد شدن به داخل بدن نیاز به ارتباط با دنیای بیرون از طریق اتصال بی سیم دارند. به طور کلی، اتصال بی سیم به میکروسکوپ های زیست پزشکی پزشکی قابل استفاده برای تله متری قدرت به الکترونیک به اجرا گذاشته شده و همچنین برای انتقال اطلاعات دو طرفه بین ایمپلنت و خارجی استفاده می شود. دو رویکرد رایج برای انتقال داده بی سیم از میکروسکوپهای قابل implantable به جهان خارج وجود دارد: – در طیف گسترده ای از میکرو سیستم ها، انتقال داده ها در جهت معکوس (از ایمپلنت به جهان خارج) از طریق یک کانال بی سیم متفاوت از یک تله متری داده های رو به جلو (از راه اندازی خارجی به ایمپلنت) استفاده می شود. در این رویکرد، داده های دیجیتال برای اولین بار با طیف گسترده ای از طرح هایی مانند کلید خاموش کردن (OOK)، کلیدکسینگ فرکانس (FSK) و کلید تغییر فاز (PSK)، و سپس به صورت بی سیم به دنیای خارج منتقل می شود دامنه کوتاه تا متوسط. در برخی از آثار دیگر، داده های معکوس را می توان به راه اندازی خارجی از طریق همان لینک استفاده می شود برای هر دو تله متری داده های قدرت و پیش رو telemetered.

Year: ۲۰۱۲

Publisher : IEEE

By :  Mousa Karimi , Amir M. Sodagar , Mehdi Ehsanian Mofrad , and Parviz Amiri 

File Information: English Language/ 4 Page / size: 415 KB

Download

سال : ۱۳۹۱

ناشر : IEEE

کاری از : موسوی کریمی، امیر سادگار، مهدی احسانانیان مفتخر و پرویز امیری

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / ۴ صفحه / حجم : KB 415

لینک دانلود

 

Growth Hormone and Bone[taliem.ir]

Growth Hormone and Bone

ABSTRACT

GH AFFECTS several tissues including liver, muscle, kidney, and bone. GH effects on muscle and kidney have recently been extensively reviewed in Endocrine Reviews by Florini et al. (۱) and Feld and Hirschberg (2). Since GH has important effects on skeletal tissues, our focus in this article will be on our current  understanding of GH effects on bone. A large increase in bone mass occurs during childhood and puberty via endochondral bone formation. A gradual increase in bone mass is then seen until peak bone mass is reached at 20–۳۰ yr of age. Subsequently, bone mass decreases with an accelerated bone loss seen in females after menopause. Bone remodeling is regulated by a balance between bone resorption and bone formation. In this process GH is known to play a role (3–۷). A net gain of skeletal mass due to new bone formation caused by GH was first shownin adult mongrel dogs (8). After treatment with GH for 3 months a 2% increase in cortical bone mass, as assessed by histomorphometry, was found. 

INTRODUCTION

In this article we will discuss the role of GH in the process of bone growth until peak bone mass is achieved and present evidence that an increased endogenous production of GH or treatment with GH might increase bone mass in adults. Recent studies of the cellular mechanism of action for GH in the regulation of bone  growth are given in Section II. It is proposed that GH stimulates longitudinal bone growth directly by  stimulating prechondrocytes in the growth plate followed by a clonal expansion caused both by the GH- induced local production of insulin-like growth factor I (IGF-I) and by a GH-induced increase in circulating  levels of IGF-I. However, the main purpose of this article is to present recent data indicating that GH is  important in the regulation of bone remodeling. Finally we will present a hypothetical model for the  mechanism of action of GH in the regulation of bone remodeling and bone mass.

چکیده

GH چندین بافت شامل کبد، عضله، کلیه و استخوان را شامل می شود. اثرات GH بر روی عضلات و کلیه اخیرا به طور گسترده در بررسی اندوکرین توسط Florini و همکاران مورد بررسی قرار گرفته است. (۱) و فلد و هیرشبرگ (۲). از آنجایی که GH اثرات مهمی در بافتهای اسکلتی دارد، تمرکز ما در این مقاله در درک فعلی ما از اثرات GH بر روی استخوان است. افزایش بزرگی توده استخوان در دوران کودکی و بلوغ بوسیله استخوان سازی اندوخوردار رخ می دهد. سپس افزایش تدریجی توده استخوانی به دست می آید تا زمانی که حداکثر استخوان استخوان در سن ۲۰ تا ۳۰ سالگی برسد. پس از آن، توده استخوانی با کاهش سرعت استخوان در زنان پس از یائسگی کاهش می یابد. بازسازی استخوان توسط تعادل بین جذب استخوان و تشکیل استخوان تنظیم شده است. در این فرآیند، GH نقش مهمی دارد (۳-۷). افزایش خالص توده اسکلتی ناشی از تشکیل استخوان جدید ناشی از GH در ابتدا نشان داده شده است در سگهای انجیر بزرگسال (۸). پس از درمان با GH به مدت ۳ ماه ۲٪ افزایش توده استخوان کورتیک، به وسیله هیستومورفومتری اندازه گیری شد.

مقدمه

در این مقاله ما در مورد نقش GH در روند رشد استخوان بحث می کنیم تا زمانی که حداکثر استخوان استخوان به دست می آید و شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه افزایش تولید اندوژن GH یا درمان با GH ممکن است توده استخوان را در بزرگسالان افزایش دهد. مطالعات اخیر درباره مکانیسم عمل سلولی برای GH در تنظیم رشد استخوان در بخش دوم آمده است. پیش بینی شده است که GH رشد مستقیمی استخوانی را به طور مستقیم با تحریک پرهوندروسیت ها در صفحه رشد همراه با انقباض کلونال که به واسطه تولید محلی فاکتور رشد رشد انسولین I (IGF-I) منجر به تولید GH و افزایش GH-induced GH در سطوح گردش خون IGF-I. با این حال، هدف اصلی این مقاله ارائه داده های اخیر نشان می دهد که GH در تنظیم بازسازی استخوان مهم است. در نهایت، یک مدل فرضی برای مکانیسم عمل GH در تنظیم بازسازی استخوان و توده استخوانی ارائه خواهیم کرد.

Year: ۱۹۹۸

Publisher : ELSEVIER

By :  CLAES OHLSSON, BENGT-ÅKE BENGTSSON, OLLE G. P. ISAKSSON,TROELS T. ANDREASSEN, AND MARIA C. SLOOTWEG 

File Information: English Language/ 25 Page / size: 1.16 KB

Download

سال : ۱۳۷۷

ناشر : ELSEVIER

کاری از : CLAES OHLSSON, BENGT-ÅKE BENGTSSON, OLLE G. P. ISAKSSON,TROELS T. ANDREASSEN, AND MARIA C. SLOOTWEG 

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / ۲۵ صفحه / حجم : KB 1.16

لینک دانلود

 

Psoriasis-Evolving-treatment-for-a-complex-disease[taliem.ir]

Psoriasis: Evolving treatment for a complex disease

ABSTRACT

The cutaneous manifestations of psoriasis can vary in morphology and severity, and therapy should be tailored accordingly. Biologic agents are important new options for treating patients with the most severe forms of the disease. All physicians should be aware that severe psoriasis may increase cardiovascular  morbidity and the risk of death, and preventive strategies for patients with severe disease should be  considered.

INTRODUCTION

Studies in the past 10 years have uncovered a link between psoriasis, metabolic syndrome, and  cardiovascular disease. Interestingly, the risk grows less with age; patients at greatest risk are young men with severe psoriasis. The most common presentation of psoriasis is plaque psoriasis. However, there are several other clinical variations of psoriasis, each of which has a distinct response to treatment and may be associated with signifcant systemic symptoms. Tumor necrosis factor inhibitors should be considered frst-line in the treatment of psoriatic arthritis. Phototherapy and systemic medications including methotrexate,  acitretin (Soriatane), cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune), and biologic agents are the most effective treatments for moderate-to-severe psoriasis.  M uch has changed ing of psoriasis over the past decade, in our understandwhich is having a major effect on its treatment. Although topical corticosteroids and phototherapy remain mainstays of treatment, a variety of biologic agents have given new hope to those with the most severe forms of the disease. We are also beginning to understand that patients with psoriasis are at greater risk of cardiovascular disease, though the exact nature of that risk and how we should respond remains unclear. Finally, genome-wide association studies are just beginning to unravel the genetic basis of psoriasis. In this paper, we review the epidemiology and impact of psoriasis, current views of its pathogenesis, its varied clinical forms, and its treatment.  Psoriasis is common, with a reported prevalence ranging from approximately 2%1 to 4.7%.2 It can manifest at any age, but it is most common in two age groups, ie, 20 to 30 years and 50 to 60 years.

چکیده

تظاهرات پوستی پسوریازیس می تواند در مورفولوژی و شدت متفاوت باشد و درمان باید براساس آن انجام شود. عوامل بیولوژیک گزینه های مهمی برای درمان بیماران با شدید ترین انواع بیماری هستند. تمام پزشکان باید آگاه باشند که پسوریازیس شدید ممکن است بروز بیماریهای قلبی عروقی و خطر مرگ را افزایش دهد و راهکارهای پیشگیرانه برای بیماران مبتلا به بیماری شدید باید در نظر گرفته شود.

مقدمه

مطالعات انجام شده در ۱۰ سال گذشته ارتباط بین پسوریازیس، سندرم متابولیک و بیماری قلبی عروقی را کشف کرده اند. جالب توجه است که این خطر با سن کاهش می یابد؛ بیمارانی که بیشترین خطر را دارند، مردان جوان مبتلا به پسوریازیس است. شایعترین بیماری پسوریازیس پسوریازیس پلاک است. با این حال، چندین تغییرات بالینی دیگر در پسوریازیس وجود دارد که هر یک از آنها واکنش مشخصی به درمان دارد و ممکن است با علائم سیستمیک علائم همراه باشد. مهار کننده های عامل ناباروری تومور در درمان آرتریت پسوریازیس باید در نظر گرفته شود. فتوتراپی و داروهای سیستمیک از جمله متوترکسات، آیتورتین (سوریاتان)، سیکلوسپورین (Gengraf، Neoral، Sandimmune) و عوامل بیولوژیک، موثرترین درمان برای پسوریازیس متوسط ​​تا شدید هستند. در طی دهه گذشته، پسوریازیس تغییر کرده است، درک ما که تأثیر عمده ای بر درمان آن دارد. اگر چه کورتیکواستروئیدهای موضعی و فتوتراپی همچنان مبنای درمان هستند، انواع مختلفی از عوامل بیولوژیک امید جدیدی به افرادی که فرم شدیدترین بیماری را دارند، به ارمغان آورده اند. ما همچنین شروع به درک اینکه بیماران مبتلا به پسوریازیس در معرض خطر بیماری قلبی عروقی هستند، هر چند ماهیت دقیق این ریسک و نحوه پاسخگویی به آن هنوز مشخص نیست. در نهایت، مطالعات مربوط به ارتباط ژنوم فقط شروع به تجزیه و تحلیل پایه ژنتیک پسوریازیس است. در این مقاله اپیدمیولوژی و تاثیر پسوریازیس، دیدگاه های جاری پاتوژنز، فرم های بالینی متنوع و درمان آن بررسی شده است. پسوریازیس شایع است و شایع بودن آن در حدود ۲٪ ۱ تا ۴٫۷٪ است. این می تواند در هر سنی ظاهر شود اما در دو گروه سنی ۲۰ تا ۳۰ ساله و ۵۰ تا ۶۰ ساله بیشتر است.

Year: ۲۰۱۲

Publisher :

By :  Villaseñor-Park J , Wheeler D, Grandinetti L 

File Information: English Language/ 11 Page / size: 205 KB

Download

 

سال : ۱۳۹۱

ناشر : 

کاری از : ویلاسنور پارک ج، ویلر د، گراندینتی ل

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / ۱۱ صفحه / حجم : KB 205

لینک دانلود