بررسي آزمايشگاهي تأثير زاويه جت ريزشي كالورت بر روي ابعاد حفره آبشستگي با[taliem.ir]

بررسي آزمايشگاهي تأثير زاويه جت ريزشي كالورت بر روي ابعاد حفره آبشستگي با ارتفاع ريزش ثابت

چکیده

از بين عوامل مختلف مؤثر در پديده آبشستگي در پايين دست جتهاي ريزشي كالورت، زاويه ريزش جت كمتر در تحقيقات مورد توجه قرار گرفته است، لذا در اين تحقيق اثر زاويه ريزش كالورت روي پارامترهاي حفره آبشستگي مورد بررسي قرار ميگيرد. جت آب كه از لوله اي با مقطع دايره اي بر روي بستري از جنس سيليس با d50برا بر ۱/۲۷ميليمتر، عمق پاياب ۱۵سانتيمتر و در سه حالت كالورت با سه زاويه ،-۱۰صفر و ۱۰درجه( ۹۰، ۸۰و ۱۰۰درجه نسبت به راستاي قائم) مدلسازي گرديد. با اندازه گيري حداكثر عمق، طول و عرض حفره آبشستگي و ارتفاع برآمدگي رسوبات در پاييندست حفره و حجم حفره  براي هر آزمايش و تجزيه و تحليل آن نتيجه ميشود كه زاويه ريزش كالورت بر روي مشخصات حفره آبشستگي مؤثر بوده كه در اين مقاله به طور كامل به آن اشاره شده است.

مقدمه

هر ساله هزينه هاي سنگيني براي كنترل و جلوگيري از تخريب ناشي از آبشستگي در پايين دست سازه هاي آبي، در مواقع سيلابي و غيرسيلابي، صرف ميشود. از اين رو پديده آبشستگي در سازه ها بسيار حائز اهميت است و پيش بيني آن قبل از ساخت سازه امري ضروري براي هر طرحي ميباشد. گسترش اين پديده ميتواند پايداري سازه را به خطر انداخته ضمن اينكه تجمع مواد فرسايش يافته با تغيير رقوم پاياب بر عملكرد خروجي سازه تأثير ميگذارد. ريزش جريان از روي سرريزها در سازه هاي هيدروليكي مختلف و برخورد آن با بستر قابل فرسايش پاييندست باعث ايجاد آبشستگي و تغيير توپوگرافي بستر پايين دست ميگردد. فرسايش موضعي پايين دست اين گونه سازه ها پديده اي پيچيده بوده و ابعاد حفره آبشستگي منتجه از آن اغلب با استفاده از معادلات تجربي تعيين ميشود، زيرا پديده آبشستگي يك جريان دو فازي شامل آب و رسوب بوده كه به روش نظري كمتر مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و عموماً از مطالعات صحرايي يا آزمايشگاهي براي شبيه سازي شرايط خاص استفاده شده است. شفاعي بجستان (۱۳۷۸) تضمين طولاني مدت عملكرد ايمن در سازه هاي آبي را منوط به حفاظت كامل بستر رودخانه ها دانسته و هزينه هاي اصلاح مشكلات ناشي از آبشستگي را تا ۵۰درصد هزينه ساخت سازه بيان ميكند.

ABSTRACT

Among the various factors affecting the scouring phenomenon at the bottom of the creep jet, the jet angle of the jet is less studied in the research. Therefore, in this research, the effect of the angle of bending on the parameters of the scour hole is investigated. Water jet modeling from a circular cross section on a silica bed with a d50 for 27.1 mm, a depth of 15 cm and a three-degree calostat with three angles, -10 0 and 10 degrees (90, 80, and 100 degrees relative to the vertical line). It turned out. By measuring the maximum depth, length and width of the scour hole and the height of the protuberance of the sediments on the bottom of the cavity and the volume of the cavity for each experiment and its analysis, it follows that the angle of the collapse drop on the profile of the scour hole is effective. In this article, completely It has been mentioned.

INTRODUCTION

Each year heavy costs are spent on controlling and preventing scouring damage at the bottom of the water bodies during flood and non-flooding. Therefore, the scouring phenomenon in structures is very important and its prediction is necessary before any construction is required. Expansion of this phenomenon can endanger the structure stability, while the accumulation of erosion materials by changing the tailpipe’s diameter affects the output performance of the structure. Flood leakage from the spillways in different hydraulic structures and its collision with erodible substrate causes scouring and lowering of the topography of the substrate. The downward erosion of these structures is a complex phenomenon and the dimensions of the resulting scour hole are often determined using empirical equations, because the scouring phenomenon is a two-phase flow that includes water and sediment, which is theoretically less studied and analyzed. Generally, field or laboratory studies have been used to simulate specific conditions. Shafaee of Bajestan (1999) The long-term guarantee of safe operation of water structures depends on the full protection of rivers and the cost of repairing scouring problems to 50% of construction costs

لینک دریافت دوره

تصميم گيري در شرايط عدم قطعيت با استفاده از نظريه مجموعه مبنا[taliem.ir]

تصميم گيري در شرايط عدم قطعيت با استفاده از نظريه مجموعه مبنا

چکیده

عدم قطعيت مفهومي است كه دركليه علوم مهندسي و به ويژه مهندسي عمران و علم ژئوتكنيك با آن مواجه هستيم و تصميم گيري مناسب در مواردي كه عدم قطعيت وجود دارد همواره مي تواند از اتلاف وقت و هزينه هاي سنگين و غير ضروري كه در پروژه هاي بزرگ بسيار حائز اهميت است جلوگيري نمايد . در اين مقاله روند جديدي جهت بهينه سازي اطلاعات اوليه در مطالعات پروژه هاي مهندسي ارائه گرديده است. اين روش برمبناي روش رياضي نظريه مجموعه مبنا كه توسط يك رياضيدان معروف بنام (Pawlak(1991ابداع گرديده است مي باشد. اين روش با پردازش داده ها وحذف پارامترهاي زائد كوتاهترين الگويتم تصميم گيري را به دست مي دهد كه با استفاده از آن قوانين تصميم گيري به دست مي آيد. مزيت اين روش بر ساير روشهاي تصميم گيري سادگي آن و كاربرد آن در كاهش حجم اطلاعات با حذف پارامترهاي غير ضروري مي باشد. علاوه بر اين در روش مجموعه مبنا با كاهش حجم  اطلاعات از پيچيدگي آنها كاسته شده و قوانين تصميم گيري به راحتي تعيين مي گرددو  لذا در شرايط عدم قطعيت نتايجي با دقت نسبتا بالا به دست مي دهد . نتايج تحقيقات عملي نشان مي دهد كه با استفاده از اين روش در تصميم گيري و بهينه سازي اطلاعات علاوه بر كاهش هزينه ها، از حوادث احتمالي ناشي از عدم قطعيت ها در مهندسي عمران جلوگيري مي گردد.

مقدمه

با توجه به اينكه در بيشتر مسائل مهندسي عمران با پارامترهاي غير قطعي نظير زمين شناسي ، لرزه خيزي و نوع خاك منطقه و پارامترهاي مقاومت خاك مواجه هستيم و تصميم گيري صحيح در جلوگيري از اتلاف سرمايه و وقت بسيار حائز اهميت است. در بسياري از موارد به دليل محدوديت زماني، كمبود دانش و اطلاعات، دقت و توانايي محدود در پردازش داده ها و اطلاعات موجود و به ويژه در شرايط عدم قطعيت، نمي توان پارامترهاي كيفي را به پارامترهاي كمي تبديل نمود.

ABSTRACT

Uncertainty is a concept that is encountered in all engineering sciences, especially civil engineering and geotechnical science, and appropriate decision making in cases of uncertainty can always be a waste of time and expenses that are heavy and unnecessary, which is very large in large projects It is important to prevent it. In this paper, a new process for optimizing initial information in engineering design studies has been presented. This method is based on the mathematical method of the set theory theory, which was invented by a famous mathematician (Pawlak, 1991) .This method, by processing data and eliminating redundant parameters, gives us the shortest decision-making model by which decision-making rules The advantage of this method is to simplify its decision making and its application in reducing the volume of information by eliminating unnecessary parameters. In addition, in the base set method, with decreasing the volume of information, their complexity is reduced and decision rules are reduced to It is easy to determine, and therefore results in relatively high precision under uncertainty conditions

INTRODUCTION

Due to the fact that in most civil engineering issues, with uncertain parameters such as geology, seismicity, type of soil and parameters of soil resistance, it is very important to make the right decisions in preventing waste of capital and time. In many cases, due to time constraints, lack of knowledge and information, limited accuracy and limited ability to process existing data and information, especially in uncertainty situations, quality parameters can not be converted to quantitative parameters

لینک دریافت دوره

آموزش حقوق و دستمزد

شما به راحتی می توانید حقوق و دستمزد را به صورت کاربردی فرا بگیرید

فیلم آموزش کاربردی سیستم حقوق دستمزد با نرم افزار همکاران سیستم ارایه شده است. این محصول فوق العاده به شما این امکان را می دهد که به صورت کاملا کاربری با حقوق و دستمزد آشنا شوید و بتوانید در محیط کاری ، بعد از مشاهده ی کامل این فیلم شروع به کار کنید.

<<بعد از مشاهده ی این آموزش موفقیت کاری خود را جشن بگیرید>>

ویژگی های آموزش جاری:

۱)آموزش به صورت کاربردی و عملیاتی و آماده می شوید جهت بازار کار با هرسیستمی

۲)آموزش کامل سیستم حقوق و دستمزد

۳)فرد آموزش گیرنده پس از آموزش می تواند به صورت کاربردی در تعداد زیادی از موسسات کار کند زیرا این آموزش براساس سیستم همکاران سیستم می باشد.

۴)در صورت استفاده از نرم افزارهای دیگرشرکت ها بعلت آموزش مفاهیم پایه ای و کلی سیستم حقوق فرد قادر به استفاده از آنها می باشد.

آموزش ۱ با موارد زیر آشنا خواهید شد :

-تعریف سیستم حقوق و دستمزد

-تعریف شخص در سیستم حقوق و دستمزد

-تعریف کارمنددر سیستم حقوق و دستمزد

-ورود اطلاعات شخصی افراد

-انواع حکم کارگزینی

-نحوه ی صدور حکم کارگزینی

-و غیره………………

آموزش ۲با موارد زیر آشنا خواهید شد :

-ورود اطلاعات پایه شغل

-ورود اطلاعات پایه پست

-ورود اطلاعات پایه واحد سازمانی(چارت)

-ورود اطلاعات پایه گروه ها

-ورود اطلاعات پایه سازمان ها و شعب

-ورود اطلاعات پایه انواع استخدام

-و غیره………………

آموزش ۳با موارد زیر آشنا خواهید شد :

-اطلاعات کنترلی (تغییر ماه سیستم)

-ورود اطلاعات کارکردی افراد

-انجام محاسبات حقوق

-وغیره …………….

آموزش ۴با موارد زیر آشنا خواهید شد :

-انواع عوامل حقوقی

-ایجاد عوامل حقوقی

-کاربرد عوامل حقوقی

-خصوصیات عوامل حقوقی

-ایجاد عوامل حقوقی به صورت اتو ماتیک

-اولویت های محاسباتی عوامل حقوقی

-جدول تقویم کاری

-جدول مالیات

-وغیره ………….

آموزش ۵با موارد زیر آشنا خواهید شد :

-محل پرداخت حقوق (معرفی بانک-معرفی صندوق-پرداخت صندوق)

-مرکز هزینه

-انتساب عوامل

-سند حقوق

-وغیره……….

آموزش ۶با موارد زیر آشنا خواهید شد :

-گزارش فیش حقوف

-گزارشات حسابرسی

-گزارش های قانونی(گزارش بیمه-گزارش مالیات و غیره)

-ایجاد دیسکت (دیسکت بیمه -دیسکت بانک و غیره)

-معرفی گزارشات گزارش ساز

-وغیره………….

مدرس دوره : مهندس صادق دانشگر

 

hoghoghdastmozd_taliem

لینک دریافت دوره

کتاب شبکه های اتصال گرا

عرضه ی کتاب شبکه های اتصال گرا از سایت تعلیم به صورت فیزیکی، به تمام نقاط کشور ارسال خواهد شد.از جمله ویژگی های این کتاب اولین ترجمه به زبان فارسی با کیفیت کاملا تخصصی در حوزه شبکه می باشد.

در این کتاب چندین شبکه ی مختلف سوییچینگ مداری و شبکه های اتصال-محور و سوییچینگ بسته آورده شده است. این شبکهها، اگرچه در ظاهر با هم متفاوتند اما همه با ایده ی اتصال به وجود آمده اند. یعنی، اتصال باید ابتدا بین دو کاربر پیش از آنکه با هم ارتباط برقرار کنند ایجاد شود. این اتصال با تخصیص دادن منابع شبکه به آن، ایجاد می شود. همانگونه که در این کتاب خواهیمدید، ماهیت این منابع به نوع شبکه بستگی دارد.
ایده ی اتصال در شبکه ی IP و پروتکل های مربوط به IP نیز متداول است. برای مثال، اتصال TCP باید پیش از آنکه دو کاربر
TCP بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند ایجاد شود. اما این نوع اتصال مشابه ی اتصال درون شبکه های سوییچینگ مداری و شبکه
های اتصال گراسوییچینگ بسته نیست. برای مثال، یک شبکه ی IP را فرض می کنیم که در اترنت کار می کند. در این مورد،
هنگامیکه دو پروتکل همتا TCP ، اتصالی ایجاد می کنند، مسیریاب های IP و سوئیچ های اترنت از این اتصال اطلاع ندارند و از
اینرو هیچ منبعی به آن اختصاص نمی دهند.
ترجمه توسط مهندس صادق دانشگر و مهندس هادی پاژخ زاده

networkconnection

لینک درخواست کتاب

کانال تلگرام

کانال تلگرام سایت تعلیم راه اندازی شد . شما کاربران محترم می توانید روزانه لینک مقالاتی که در سایت انتشار داده می شود را در کانال تلگرام سایت تعلیم دریافت کنید . لینک اشتراک در کانال اینجا است.

راه اندازی سیستم اخبار

باعنایت به اهمیت ارائه اخبار علمی و زمان همایش های داخلی از اینرو سیستم اخبار اتوماتیک به سایت تعلیم افزوده شد،که این امکان باعث می شود کاربران محترم کلیه اخبارمهم علمی را در سایت تعلیم مشاهده کنند.