porsesh va pasokh-taliem-ir

در ميان آگاهي هاي انساني، نيروي پرسش به منزلة اشعة ليزر است از. اين نيـرو بـراي برطـرف كـردن هرگونه مانع مشكل و استفاده كنيد. نخستين فرق ميان افراد موفّق و ناموفّق چيسـت؟ موضـوع بسـيار سـاده اسـت: افـراد موفّـق سـؤالات بهتري از خود پرسيدهاند و در نتيجه پاسخهاي بهتري نيز گرفته اند. هنگامي كه اتومبيل متولّد شد، صـدها نفـر دسـت بـه ساختن آن زدند. اما <هنري فورد> با ديگران فرق داشت و از خود چگونه: <پرسيد ميتوانم اين ماشـين را بـه توليـد انبـوه برسانم؟> در اروپاي شرقي، ميليونها نفر در زير يوغ آهنين< کمونیسم > رنـج كشـيدند، اما يـك نفـر بـه نـام <لـخ والسـا> شهامت داشت كه از خود چگونه: <بپرسد ميتوانم معيارهاي زندگي مردان و زنان كارگر را بالاتر ببرم؟> اگر به توسن خيال خود ميدان چه دهيد، پرسش هايي در مطرح ذهنتان ميشود؟ آيا با اين اظهار نظر موافقيد يا مخـالف؟ تفكّر چيزي غير از پرسيدن و پاسخ دادن به پرسش ها نيست. براي اينكه در مورد همـين سـؤال، نظـر موافـق يـا مخـالف بدهيد، حتماً از خود پرسيده ايد : آيا اين موضوع درست است يا نه؟ و ياآيا من با اين گفته موافقت دارم؟

بیشترتفکرات ما خواه در زمینه ارزیابی باشند (فلان چیز چطور است) ، خواه در زمینه تصور (چه چیزی امکان پذیر است) و یا تصمیم گیری (چه باید بکنیم؟) ، متضمن نوعی پرسش و پاسخ است . پس اگر می خواهیم کیفیت زندگانی خود را تغییر دهیم ، باید تغییری را در سوالاتی که از خود یا دیگران می پرسیم به وجود آوریم.

بیشتر بدانید..

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید