niroye sazande-taliem-ir

چه عاملي سبب ميشود كه در زندگي خود، راه ها و هدف هاي معینی را انتخاب كنيم؟ اين عامل، اعتقادات ماست؛ اينكه به عقيده توانايي هاي ما چقدر است چه و كارهايي ممكن يا غيـرممكن اسـت. در فرهنـگ مردم هائيتي، پزشك جادوگرِ قبيله، دارای چنان قدرت مرموزي است كه ميتواند با يك اشـاره فـردي را هلاك كند. اما در واقع، آنچه موجب مرگ آن فرد ميشود قدرت جادويي پزشك نيست،بلکه اعتقاد افـراد بـه قـدرت فوق تصور اوست. آيا در زندگي خود تاكنون انتظار واقعه ناگواري را كشيده ايد؟ اثر آن انتظار بر زندگيتان چه بوده است؟ چه عقايد مثبتي بر زندگي فعلي شما اثر گذاشته است؟ چه انتظارات مثبت تازه اي ميتوانيد در خود يا ديگران ايجاد كنيد؟ مردم جهان به مدت هزاران سال بر اين عقيده بودند كه انسان با توجه به ساختار جسمی خود، قادر نيسـت مسـافت يـك مايل را در چهار دقيقه بدود. با وجود اين فردي به نام <راجر بانيستر > اين مسافت را در كمتر از چهار دقيقـه دويـد و ايـن باور را در هم شكست. وي چگونه به اين كار توفيق يافـت؟ آنقـدر موفّقيـت خـود را بـه چشـم دل ديـد و چنـان تصـوير زنده اي از موفّقيت در ذهن خود تشكيل داد كه سرانجام فرماني بـي چـون و چـرا بـه سيسـتم عصبی خـود صـادر كـرد و نتيجه اي جسمي به دست آورد كه با آن تصوير هماهنگ ذهني بود. پس از آن، كسان ديگر نيز از بانيستر پيـروي و بـاور كردند كه آنان نيز قادر چنين به كاري هستند لذا ظرف يك سال، افراد بسياري موفقیت او را تكرار كردند.

برای دانلود رایگان کتاب بر روی لینک کلیک کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

پاسخی بگذارید