neshanehaye afsordegi-taliem-ir

آیــا ایــن جمــات برایتــان آشــنا نیســت؟“اکثـر اوقـات دلـم گرفتـه، سـریع گریـه ام میگیـرد، بیشـتر اوقـات خسـته و کسـل و بـی حالـم، حوصلـه هیـچ چیـز را نـدارم،هـرروز بدتـر از دیـروزم، دنیـا برایـم تیـره و تاریـک اسـت، تمـام درهـا بـه رویـم بسـته اسـت، اصلـی تـوی زندگـی شـانس نـدارم، خـدا مـرا فرامـوش کـرده، دلـم مـی خواهـد زنـده نباشـم، بـاز دوبـاره صبـح شـد و مجبـورم ایـن زندگی لعنتـی را تحمـل کنم. بارزتریـن و معمولـی تریـن نشـانه افسـردگی نوعــی احســاس ذهنــی بـه صـورت غـم و انـدوه اسـت.
سـایر احساسـات بـه صـورت ناامیـدی و بدبینـی، تنهایـی، بـی کسـی، بـی تفاوتـی و عـدم علاقـه بـه انجـام امـور و فعالیتهایمـان اسـت در شـرایطی کـه دلیلـی بـرای گریـه و انـدوه نداریـم دچـار گریـه و حـزن مـی شـویم. ممکـن اسـت در خوابیـدن مشـکل داشـته باشـیم و یـا صبـح زود بیـدار شـویم. امـکان دارد پیوسـته احسـاس خسـتگی کنیـم و یـا بیـش از حـد بخوابیـم. امـکان دارد اشـتهای خـود را از دسـت بدهیـم و لاغـر شـویم. یـا بیـش از حـد عـادی غـذا بخوریـم و وزنمـان بـالا بـرود خودمـان را آدمـی بیچـاره و بـی کـس تصـور کنیـم.بـه خاطـر کمبـود هـا و تقصیرهـای جزیـی خـود را سـرزنش کنیـم و نسـبت بـه خودمـان، دنیـای اطرافمـان و آینـده، بدبیـن وناامیـد باشـیم. علاقه خـود را نسـبت بـه پیرامـون و اتفاقـات و و اطـراف خـود از دسـت بدهیـم و از فعالیتهایـی کـه قبـلا مـورد توجـه مـان بـوده لـذت نبریـم معمـولا نمـی توانیـم تصمیـم بگیریـم و یـا تصمیماتـی کـه گرفتـه ایـم را اجـرا کنیـم و تمرکزفکریمـان شـدیدا کاهـش مـی یابـد. علاقه خـود را نسـبت بـه پیرامـون و اتفاقـات و و اطـراف خـود از دسـت بدهیـم و از فعالیتهایـی کـه قبـلا مـورد توجـه مـان بـوده لـذت نبریـم معمـولا نمـی توانیـم تصمیـم بگیریـم و یـا تصمیماتـی کـه گرفتـه ایـم را اجـرا کنیـم و تمرکزفکریمـان شـدیدا کاهـش مـی یابـد.

برای دانلود رایگان کتاب بر روی لینک کلیک کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

پاسخی بگذارید