Kotler-Dar-Modiriate-Bazar-PhilipKotler.[taliem.ir]

كاتلر در مديريت بازار

چکیده

مردم و كسبوكارها نميدانند كه با ورود به هزاره سوم ميلادي به پيشواز چه چيزي ميروند. نه تنهـا بـا دگرگوني ها، كه با افزايش شتاب آنها هم روبه رو هستيم. شركت ها از اينكه بازارهايشان هر چند سال يك بار دگرگون ميشود غافلند. خوب كه بنگريم، دو دسته شركت در صحنه ميبينيم: آنهـايي كـه دگرگـوني هـا را ميپذيرند و آنهايي كه نابود ميشوند. دو نيروي پر توان چشم انداز اقتصادي امروز را ميسازند. فنآوري و جهـاني شـدن. در كنـار فـنآوري و جهاني شدن، نيروهاي ديگري هم به شكلدهي اقتصاد سرگرمند، مقرراتزدايي يكي از آنهاست. يـك نيـروي تحول آفرين ديگر، خصوصي سازي است. بسياري از شركتها وسازمانهاي وابسته به بخش دولتي و همگاني به اميد برخوردار شدن از مديريت و كارايي بهتر، به بخش خصوصي واگذار ميشوند. از آنجائي كه شتاب دگرگوني ها بسيار زياد است، توان همراه شدن با آن به يك امتياز رقابتي و نقطه قوت تبديل ميگردد. توان ” دگرگوني پذيري” به توان ” خودآموزي” نياز دارد. جاي شگفتي نيست كه شـركت هـايي همچون كوكاكولا، جنرال الكتريك، در سازمان خود معاون مديرعامل در )دانش، يـادگيري، خردمنـدي( ايجـاد كرده اند. در جدول زير وضعيت شركتها در دوره انتقال ارائه ميگـردد. ايـن جـدول ره يافـته ـايي بـراي كارآمدي و سود بيشتر در دوران كنوني را توضيح ميدهد. در بازاريابي راهكارهاي پيروزمندانه اي را ميشناسيم، كه در موقعيت مديريت بازار، كارسـازند. برخـي از آنها از اين قرار است: پيروزي در سايه كيفيت، خدمات بهتر، قيمتهاي پايين، داشتن سهم بزرگي از بـازار، مناسـب و همخـوان شدن با نيازهاي مشتري، بهسازي ِ مستمر فـرآورده، نـوآوري، ورود بـه بازارهـاي پررشـد و فراتـر رفـتن از انتظارات مشتري و دلشاد كردن وي. بيترديد راه مشخص و يكساني در بازاريابي نداريم. نكته مهم در اينجاست كه تنها انـدكي بهتـر بـودن از رقيبان كفايت نميكند. از ديد مايكل پورتر پروفسور دانشگاه هاروارد شـركتي برخـوردار از يـك اسـتراتژي استوار است كه تفاوت هاي چشمگير با رقيبان داشته باشد. براي ايـن كـار تقليـد و پيـروي از اسـتراتژي هـاي پيروزمندانه به طور كامل، سازنده نيست بايد تنها پارهاي از مفهوم هايي را كه با شركت شما سـازگار اسـت، برگزيد. تقليد كامل از رهبران بازار كاري بسياري پيچيده و پرهزينه است و دست آخر نيز شركت را به يـك پيرو متوسط تبديل ميكند .

 

 

ABSTRACT

People and businesses do not know what to do when they enter the third millennium. Not only with transformations, but also with increasing acceleration. Companies are unaware of how their markets change over the years. Well, let’s see, we see two groups of companies on the scene: those who accept transformations and those who are destroyed. Two powerful forces make today’s economic landscape. Technology and Globalization. Alongside technology and globalization, other forces also shape the economic economy, deregistering one of them. Another transformative force is privatization. Many companies and organizations affiliated with the public sector, in the hope of having a better management and efficiency, are assigned to the private sector. Since the acceleration of metamorphosis is very high, the ability to connect with it becomes a competitive advantage and strength. The power of “transformation” requires self-learning. It is not surprising, however, that companies such as Coca-Cola, General Electric, have created their vice president in their organization as “knowledge, learning, wisdom.” The table below shows the status of companies in the transition period, which provides a framework for more efficiency and profitability. In marketing, we know the triumphant ways in which market management works, some of which are: victory in the shade of quality, better services, lower prices, having a large market share, and Consistency with customer needs, Continuous product upgrading, Innovation, Logging b The market is booming and beyond the expectations of the customer, and it’s beyond doubt that there is no clear and equitable way of marketing. The important point here is that just a little better than the competitors are not enough. From the perspective of Michael Porter, a Harvard professor, a company with a firm strategy It has significant differences with rivals. To do this, emulating and following the triumphant strategies is not entirely constructive, you should choose only some of the concepts that are compatible with your company. Full imitation of the leaders of the labor market is complex and costly, and eventually turns the company into an average follower.

 

 

Year: 2016

Publisher : fara

By : Phillip catler

File Information: Persian Language/ 35 Page / size: 336 KB

Download

سال : 1395

ناشر :  فرا

کاری از : فيليپ كاتلر

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 35 صفحه / حجم : KB 336

لینک دانلود

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید