ghotbnamaye fardi-taliem-ir

اگر بخواهيم در زندگي خود به كمال رضايت برسيم، اين كار يك راه بيشتر ندارد: <ابتدا ببينيم چـه چيـزي را بيش از همه ميخواهيم (يعني عالي ترین ارزش ها در نظر ما چيست) و آنگاه تصميم قطعي بگيريم كـه بـر اساس معيارهاي مورد قبول خود زندگي كنيم.>

در جامعه بشري، چه افرادي مورد ستايش و احترام جهانيان قرار ميگيرند؟ آيا آنان همـان كسـاني نيسـتند كـه قويـاً بـه ارزش هاي مورد قبول خود پايبندند و نه فقط آنها را اظهار می كنند، بلكه بر اساس آن ارزشها زندگي مي نمايند؟ همه مـا به مردان و زناني كه موضع مشخّصي بر اساس اعتقادات خود دارند احترام ميگذاريم، حتّي اگـر بـا نظـرات آنـان دربـاره اعمال نيك و بد موافق نباشيم. كساني كه فلسفه زندگي و اعمالشان بر هم منطبق است و بـر پايـة باورهـاي خـود زنـدگي می كنند، قدرتي انكارناپذير دارند. هماهنگ شدن با اصول اعتقادي را هدف خود قرار دهيد: آيا در حـال حاضـر كارهـايي انجام می دهید كه با اصولِ اعتقاديتان مطابق نباشند؟ اگر چنين است، بلافاصله در جهت اصلاح خود قدم برداريد. لحظه اي بينديشيد: آيا به ارزش يا اصلي اعتقاد داريد كه در زندگي خود مطلقاً آن را مراعات كـرده باشـيد؟ چـه تـأثير مثبتـي بـر زندگيتان داشته است؟ يكي از فيلم هايي كه ديده ام مربوط به معلّمي به نام <جيم اسكالانته> است كه به خوبي نشان ميدهد اگر كساني مهمتـرين ارزش مورد قبول خود را بشناسند و در راه آن تلاش كنند، به چه قدرت هایی دست می يابند. او عشق خود را به يادگيري، نه فقط با تعليم، بلكه با نمايش زنده كارهايي كه امكان پذير است به شاگردان خود منتقـل مـيكنـد. وي بـه نسـلي كـه <از دست رفته> تلقّي ميشود ياد می دهد كه نه فقط دشوارترين آزمون رياضي را بگذرانند (كـاري كـه فكـر مـيكردنـد قابـل انجام نيست) بلكه ، می آموزند كه چگونه يكديگر را ارزيابي كنند و كيفيت زندگي خود را براي هميشه بـالا ببرنـد. تصـميم قاطع او به بالا بردن معيارهاي حيات، زندگي اين افراد جوان را دگرگون ميسازد.

بیشتر بدانید..

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید