fard afsorde-taliem-ir

در سیستم فکری فرد افسرده دریافت و شناخت از:
۱) خود
۲) مردم و طبیعت
۳) آینه خویش
منفـی و مخـرب اسـت و فـرد در ضمیر ناخود آگاهـش خـود را بـی ارزش، ناتـوان، دارای مشـکات زیاد و مقصـر و گناهـکار و غیـر دوسـت داشـتنی میدانـد نسـبت بـه دنیـا و مـردم بـی اعتمـاد اسـت و آنهـا را اشـخاصی انتقادکننـده، طاقـت فرسـا، بـی توجـه و غیرقابـل پیـش بینـی و ظالـم مـی دانـد کـه مـی خواهنـد او را شکسـت دهنـد و صدمـه بزننـد.

<همیشه نعمتهای خود را بشمارید نه محرومیت ها را. دیل کارنگر>

از آینـه خویـش نـا امیـد و هراسـان اسـت و تصـورش از آینـده خویـش سـختی و مشـقت هرچـه بیشـتر اسـت. سسـتم فکـری افـراد از همـان دوران کودکـی و نوجوانـی بـه غالـب کلـی خـود مـی رسـد و لازم اسـت در ایـن دوران افـکاری کـه بـه شـخص داده مـی شـود کاری خـوب و مثبـت باشـد و بـه آنهـا اطاعاتـی منفـی در مـورد خودشـان ندهیـم ایـن اطاعـات را آنهـا از پـدر و مـادر، دوسـتان، معلمیـن و… کسـب مـی کننـد. امـا حـال مـی خواهیـم بدانیـم کـه علـت افـکار منفـی و سـر منشـا و ریشـه آن از چیسـت؟

الگوهای فکری ریشه گرفته شده در طول عمر ادمی است که شامل موارد زیر میباشد: ۱) شـخص افسـرده بـه سـرزنش خـود مـی پـردازد: او مسـئولیت مسـائل و حـوادث ناخوشـایند که حتی در آن نقـش نـدارد را بـه عهـده خـودش مـی دانـد و خـود را مقصـر قلمـداد مـی کنـد هرچند کـه کنترلی روی آن نداشــته است.
۲) افـکار فـرد افسـرده در قیـد بایـد هـا و نبایـد هـا اسـت. مثـل: مـن بایـد بهتـر کار کنـم. مـن بایـد تـو را راضـی کنـم. مـن نبایـد بدقـول باشـم. ایـن گونـه افـکار کـه باعـث آزار شـخص میشـود در او ایجـاد ناامیـدی، گنـاه، تنـش و عصبانیـت و شـرمندگی نسـبت بـه دیگـران و سـرزنش خـودش را دارد.

برای خواندن و دانلود رایگان کتاب بر روی لینک کلیک کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

پاسخی بگذارید