tarikhche java-taliem-ir

تاریخچه زبان های برنامه نویسی بشرح زیر است : زبان Bمنجر بـه ظهـور زبـان Cو Cزمینـه پیـدایش ++ Cشـد و در نهایت زبان جاوا متولد شد . درک زبان جاوا مستلزم : درک زمینه های لازم برای ایجاد جاوا ، نیروهایی که این زبـان را شکل داده اند و مشخصاتی است که این زبان از اسلاف خود به ارث برده است . نظیر سـایر زبان هـای برنامـه نویسـی موفق ، جاوا نیز عناصر بارث برده از اسلاف خود را با ایده های ابتکاری که ناشی از محیط منحصر بفرد این زبـان بـوده درهم آمیختـه اسـت . فصـول بعـدی جنبـه هـای عملـی زبـان جـاوا شـامل دسـتور زبـان (syntax) و کتابخانـه هـا (libraries) و کاربردهای جاوا را توصیف می کند . فعلا” چگونگی و علت ظهور جاوا و اهمیت آن را بررسی مـی کنیم . اگر چه جاوا تفکیک ناپذیری با محیط های همزمان اینترنت پیوستگی دارد ، اما بخاطر بسپارید که جاوا قبـل از هر چیز یک زبان برنامه نویسی است . ابداعات و پیشرفت ها در زبانهـای برنامـه نویسـی کـامپیوتر بـدو دلیـل بـروز مـی کنند : تطابق با تغییرات محیط ها و کاربردها . ایجاد پالایش و پیشـرفت در هنـر برنامـه نویسـی . همانطوریکـه بعـدا” مشاهده می کنید ، تولد جاوا از این دو دلیل بطور یکسان به ارث گرفته است.

جاوا هم مانند اکثر اختراعات مهم حاصل تلاش گروهی دانشمند پیشتاز است. مدیران سان به این فکر افتادند که کـاری کنند که سیستم مزبور بتواند به سیستم سخت افزاری مختلف منتقل شود . برای این منظور ابتدا از کامپایلر ++ cاستفاده کنند ولی به زودی نارسایی ++ cدر این زمینه خود را نشان داد .و مهندسان سان خیلی سریع دریافتنـد کـه بـرای ادامـه کار باید چیزی جدید و قوی خلق کنند . نسخه اولیه ی جاوا در سـال 1991بـا نـام Oakتوسـط تیمـی از برنامـه نویسـان شـرکت سـان بـه سرپرسـتی جیمـز گاسلینگ طراحی شد و در سال 1992به جاوا تغییر نام پیدا کرد و به بازار عرضه شد .

برای دانلود رایگان کتاب بر روی لینک کلیک کنید.


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

پاسخی بگذارید