zaban barname nevisi-taliem-ir

هدف کتاب حاضر این است که به شما بیاموزد چگونه مانند یک متخصص کامپیوتر فکر کنیـد. این روش تفکر برخی از بهترین صور ریاضیات، مهندسـی و علـوم طبیعـی را در هـم مـیآمیـزد. ماننـد ریاضیدانان، متخصصـان کـامپیوتر از یـک زبـان رسـمی بـراي مشـخص کـردن ایـده هـا (خصوصـاً در محاسبات) استفاده میکنند. آنها مانند مهندسین چیزهایی را طراحی میکنند و اجزا را در سیسـتم هـا ترکیب و مقادیر را ارزیابی میکنند. آنها مانند دانشمندان، قواعد سیسـتم هـاي پیچیـده و فرضـیه هـا را رعایت میکنند و پیشگویی ها را آزمایش مینمایند. مهمترین مهارت یک متخصص کامپیوتر حل مسئله است. حل مسئله یعنی توانایی فرمول بندي مشـکلات، تفکـر خلاقانـه دربـارة راه حـلهـا و بیـان یـک راه حـل واضـح و دقیـق. بنـابراین یـادگیري برنامه نویسی فرصتی عالی براي کسب مهارت در حل مسائل است. این دلیل نامگذاري فصـل حاضـر بـا عنوان <روش برنامه نویسی> است. در قدم اول نوشتن برنامه را به عنوان یک مهارت مفیـد مـیآموزیـد و در قدم بعد شما از برنامه به منظور دستیابی به یک هدف استفاده میکنید. هرچـه پـیشتـر رویـم ایـن هدف واضحتر میشود.

پایتون نمونه اي از یک زبان سطح بالا است. از دیگر زبانهاي سطح بالا که ممکن است تـا بـه حال شنیده باشید، میتوان بیسیک، پاسکال، فورترن و Cرا نام برد. همانطور که ممکن است شما هم انتظار داشته باشـید، در مقابـل واژة < زبـان سـطح بـالا>، <زبان سطح پایین> هم وجود دارد که براي نمونه میتوان زبان اسمبلی را نام برد.

برای دانلود رایگان کتاب بر روی لینک کلیک کنید.


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید