rahhaye darman afsordeghi-taliem-ir

از افسردگی چه میدانید؟ راه های درمان افسردگی چیست؟

اگرچـه غمگینـی یکـی از خصوصیـات و نشـانه هـای اصلــی افســردگی اســت ولــی در بســیاری از مــوارد افسـردگی نیسـت. بـه ناراحتـی هـای عاطفـی کـه بـه دنبـال موقعیـت هـای ناگـوار زندگـی بـروز مـی کنـد مثــل :در پــی از دســت دادن موقعیــت شــغلی، عــدم موفقیــت در امتحــان، یــا دوری از وطــن یــا از دســت دادن دوسـت، حـزن و انـدوه مـی گوینـد. در ایـن مواقـع غمگینـی نـه تنهـا یـک بیمـاری نیسـت بلکـه یـک واکنـش طبیعـی در برابـر موقعیـت و شـرایط نامطلـوب اسـت و اگـر در شـخصی ایـن حالـت نباشـد غیـر طبیعـی اسـت. در زمـان غـم و انـدوه فـرد مسـئولیت هـا و نیازهـای روزمـره را خـود انجام میدهـد و از زندگـی اش بـه نسـبت لـذت مـی بـرد و بیـش ازدو هفتـه طـول نمیکشـد در غـم و انـدوه معمولـی هنـوز زندگـی معنـی دار اسـت. در زمـان غمگینـی هنـوز تلـاش، لـذت، فعالیـت و امیـد بـه زندگـی وجـود دارد.

در سیسـتم فکـری فـرد طبیعـی همـه چیـز نسـبی اسـت و وقتـی برخلـاف میل و خواسـته اش باشـد بـه بـن بسـت و انتهـای خـط نمـی رسـد. غـم انـدوه معمولـی یـک طـول مـدت معمولـی محـدود اسـت کـه شـامل چنـد روز یـا دوهفتـه اسـت. امـا حـالا کـه معنـای غـم و انـدوه را متوجـه شـدیم مــی خواهیــم بدانیــم پــس افســردگی چیســت؟ بیــن افســردگی و غمگینــی فــرق بزرگــی وجــود دارد و متاسـفانه در بسـیاری از مـوارد، مـا غمگینـی زودگـذر را بـر روی خودمـان برچسـب افسـردگی مـی زنیـم.

برای دانلود کتاب بر روی لینک کلیک کنید.


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید