razhaye badast avardan servat-taliem-ir

رازهای بدست آوردن ثروت

یکی از رازهای ثروتمند شدن به گفته ري كراك این است : < به كسب وكاري براي خودتان بينديشيد > گرفتاري هاي مالي، اغلب پيامد كار كردن براي ديگران در سراسر زندگي اسـت. بسـياري از مـردم در پايان روز كاري، چيزي از خود ندارند. براي اينكه در زمينه مالي بي نياز شويد بايد براي خود نيز كسب وكاري به وجود آوريد. دارا بودن كسب وكار ستون دارايي ها را در برابر درآمدها به گردش درمي آورد. همانگونه كه قبلا گفته شد، قدم اول، شناخت تفاوت دارايي از بدهي و خريد دارايي است. ثروتمنـدان چشم به ستون دارايي ها دارند، در حاليكه ديگران به انتظار صورت حساب درآمد نشسـته انـد. كـاري كـه بسياري ميكنند، همين است كه بيخيال از خانه بيرون ميروند و با كارت هاي اعتباري به خريـد خـودرو يـا ديگر كالاهاي تجملي دست ميزنند. ممكن است كه تنها حوصله شان از يك وسيله به سـرآمده و خواسـتار اسباب بازي تازه اي باشند. كساني كه با كارتهاي اعتباري و وام بانكي اقلام تفريحـي و تجملـي مـيخرنـد،
اغلب ناچار ميشوند تا در زير فشار مالي، آنها را با بهاي اندك بازبفروشند. پس از وقت گذاشتن و انديشيدن در بنيان سرمايه گذاري هاي سنجيده و نيرومندي ستون دارايي هـاي راستين، ميتوان به بهرهبرداري از پاداش ساخته و پرداخته آنها آغاز نمود. راهي كه بـه سـوي ثروتمنـدي پيش مي رود. اين پاداش صرف وقت و دانش مالي كساني است كه كسب وكار خود را به راه انداخته اند. داستان رابين هود و مردان او را از دوران دبستان به ياد داريم. آموزگار مـا ايـن داسـتان را از نمونـه هـاي برجسته قهرماني ميدانست. كسي كه پول و ثروت را از داراها ميربود و ميان نادارها پخش ميكرد. بابـاي داراي من رابين هود را نه قهرمان بلكه يك كلاه بردار ميدانست. گرفتاري هاي مالي، اغلب پيامد كار كردن براي ديگران در سراسر زندگي اسـت. بسـياري از مـردم در پايان روز كاري، چيزي از خود ندارند. براي اينكه در زمينه مالي بينياز شويد بايد براي خود نيز كسب وكاري به وجود آوريد. دارا بودن كسب وكار ستون دارايي ها را در برابر درآمدها به گردش درميآورد. همانگونه كه قبلا ً گفته شد، قدم اول، شناخت تفاوت دارايي از بدهي و خريد دارايي است. ثروتمنـدان چشم به ستون دارايي ها دارند، در حاليكه ديگران به انتظار صورتحساب درآمد نشسـته انـد. كـاري كـه بسياري ميكنند، همين است كه بيخيال از خانه بيرون ميروند و با كارتهاي اعتباري به خريـد خـودرو يـا ديگر كالاهاي تجملي دست ميزنند. ممكن است كه تنها حوصله شان از يك وسيله به سـرآمده و خواسـتار اسباب بازي تازهاي باشند. كساني كه با كارت هاي اعتباري و وام بانكي اقلام تفريحـي و تجملـي مـيخرنـد، اغلب ناچار ميشوند تا در زير فشار مالي، آنها را با بهاي اندك بازبفروشند. پس از وقت گذاشتن و انديشيدن در بنيان سرمايه گذاري هاي سنجيده و نيرومندي ستون دارايي هـاي راستين، ميتوان به بهره برداري از پاداش ساخته و پرداخته آنها آغاز نمود. راهي كه بـه سـوي ثروتمنـدي پيش مي رود. اين پاداش صرف وقت و دانش مالي كساني است كه كسب وكار خود را به راه انداخته اند.

بیشتر بدانید..

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید