bannertaliem

ثروتمندترين مرد بابل

چکیده

كتاب ثروتمند ترين مرد بابل مجموعه اي از داستانهاي واقعي است كه هم از لحاظ ادبي و هم به لحاظ راهنمائي هاي مالي و اقتصادي جالب توجه مي باشد. در همه داستان ها علل مشكلات مالي مورد بررسـي رار گرفته و راهكارهاي عملي جالبي براي رفع آن پيشنهاد شده است. هدف واقعي در ايـن كتـاب ايجـاد بينشي است تا علاقمندان به موفقيت مالي به كمك آن ثروتمند شوند، از ثروت خود نگهـداري كـرده و از درآمد حاصل از آن ثروت، ثروت بيشتري به دست آورند. در ذيل خلاصه اي از داسـتان هـاي ايـن كتـاب براي خوانندگان محترم ارائه مي گردد.

مقدمه

اولين و دومين داستان كتاب مربوط به مردي ارابه ساز به نام بن سير و دوست چنگ نـواز او كـوبي مي باشد كه هر دو پس از سالها كار و تلاش فقير و بي چيز بودند و از اين رو تصميم گرفتند تا راهي براي ثروتمند شدن بيابند. آن دو نزد دوست قديمي خود “آركاد ” كه ثروتمندترين مـرد بابـل بـود رفتـه و راه ثروتمند شدن او را جويا شدند. آركاد در جواب گفت جمع مال داراي قواعد و قوانيني است كه شما آنها را نياموخته ايد و يا متوجه آنها نشده ايد. من در جواني دريافتم كـه ثـروت توانـائي انـسان را بـراي داشـتن چيزهائي كه موجب خوشبختي و رضايت مي شود، افزون مي كند. ثروت قـدرت اسـت و بـسياري از چيزها را امكان پذير مي نمايد و مي تواند ماية آرامش جسم و روح باشد و چون نه ميراث پدري داشتم و نه هوش و دانش فوق العاده پس بايد با مطالعه و در طول زمان به خواسته هاي خود مي رسـيدم. زمـان چيزي است كه همه در اختيار دارند و نبايد آن را بيهوده تلف كنند. در مورد مطالعه هم فرامـوش نكنيـد كه علم بر دو نوع است اول علمي است كه موجب يادگيري نادانسته ها مي شود و ديگري علمي است كه سبب مي شود بفهميم چه چيزهائي را نمي دانيم.آركاد سپس سالهاي متوالي و سخت كار خويش در ديوان مكاتبات و حك كردن مطالب بر روي لوحه هاي گلي و همچنين نحوه آشنائي اش با القميش را كه از ثروتمندان آن زمان بود، نقل مي كنـد. ايـن آشـنائي نقطه عطفي مي شود در زندگي وي. القمـيش كـسي اسـت كـه راه و رسـم ثروتمنـد شـدن را بـه آكـارد مي آموزد.

ABSTRACT

The book “The richest man in Babylon” is a collection of real stories that are both literally as well as financially and economically sound. In all the stories, the causes of financial problems have been investigated and interesting practical solutions have been proposed to remedy it. The real purpose of this book is to create a vision for wealthy enthusiasts, to save their wealth, and to generate more wealth from the proceeds of that wealth. Below is a summary of the stories of this book for respected readers.

INTRODUCTION

The first and second story of the book is about a man of a chariot named Ben Siri and his cousin Cuban, who both after years of hard work and effort were poor and therefore decided to find a way to become rich. The two went to his old friend, “Arkad”, who was the wealthiest man in Babylon, and asked for his wealth. Arcad replied, “The sum of the property has rules and rules that you have not learned or understood.” In my youth, I found that wealth enhances the ability of man to have things that bring happiness and satisfaction. Wealth is power and many things are possible and can be a source of peace between the body and the soul, and since I had no fatherly heritage, and I did not have extraordinary intelligence and knowledge, then I would have to study with my demands over time. Time is something that everyone has and should not waste it in vain. Do not forget about the study that science is of two types, the first is the science that leads to the learning of ignorance, and the other is a scientific one that makes us understand what we do not know. Then, for years and years of hard work, Arkkad in the Divan of Scripture and Hakka She writes on the clay tablets, as well as how she was familiar with al-Qamish, who was one of the wealthy of the time. This familiarity is a turning point in his life. Al-Qamish is the one who learns the path to becoming wealthy.

Year: 2007

Publisher : 0

By : Samuel Claeson

File Information: English Language/ 7 Page / size: 273 KB

Download

سال : 1386

ناشر : 0

کاری از : ساموئل كلاسون

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / 7 صفحه / حجم : KB 143

لینک دانلود

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید