bacar va eteghadat -taliem-ir

اینکه بعضی وقت وقت احساس خستگی ،گرفته بودن و ناراحتی داشته باشید امری طبیعی است و ممکن است در ماه یک الی دو بار در این حالت قرار بگیرید که این عامل می تواند به عوامل درونی و شرایط زندگی فرد برگردد. اما زمانی باید نگرانی بابت این مساله داشت که این احساس بطور مداوم تکرار شود و ببینید که هیچ عاملی شما را به سر ذوق و انگیزه نمی آورد این عوامل می تواند نشانه ی افسردگی باشد که اکثرا ناشی از فکر و احساسات خود شخص می باشد و با مراجعه به روانشناس می توان به درمان آن کمک کرد.

از جملـه باورهـای مخـرب و اشـتباه کـه شـخص افسـرده بـه آن دسـت بـه گریبـان اسـت و گاهـی دیده شـده اسـت کـه آن را بـه فرزنـدان خـود هـم منتقـل کـرده اسـت و زمینـه سـاز بسـیاری از گرفتـاری هـا و شکسـت و تشـدید افسـردگی او شـده اسـت شامل موارد زیر است:

1.بـه دلیـل اینکـه دیگـران مـرا دوسـت ندارنـد و بـه مـن عشـق و محبـت ندارنـد مـن از خـود و زندگـی ام خوشـحال و راضـی نخواهـم بـود و زندگـی برایـم پـوچ و بـی معنـی اسـت. حـال کـه آنهـا مـرا دوسـت ندارنـد و نظـرات و باورهـای مـرا قبـول ندارنـد پـس مـن عیـب و ایـرادی دارم و فـرد بـی لیاقتــی هســتم.
2.مـن نمـی توانـم تنهایـی را تحمـل کنـم اگـر اعضـای خانـواده ام را از دسـت بدهـم و یـا از آنهـا جداشـوم و یـا از انهـا دور شـوم میمیـرم و در رنـج فـراوان غوطـه ور مـی شـوم. 3.زمانیکــه مــا همدیگــر را دوســت داریــم پــس بایــد عقایــد هــم را هــم بپذیریــم و اختلــاف نظــر نداشــته باشــیم و بحــث جایــز نیســت.
4.مـن بایـد در همـه حـال همـه را از خـود راضـی نگـه دارم حتـی اگـر چیـزی کـه از مـن انتظـار دارنـد مخالـف رای و نظـر و خواسـته ی مـن باشـد.
5.من در زندگی خود مقصر نیستم و دیگران باعث بدبختی و ناکامی من هستند.

بیشتر بدانید..

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید