edare diyar kohan-taliem-ir

(پریشـانـی امروز ما، تاوان ناآگاهی ما از دیـروزمـان اسـت.)

آیا مدیری میتواند بدون شناخت فرهنگ سازمان خودش (که سخت متاثر از فرهنگ ملی است)، کارآمدی داشته باشد؟ فرهنگ ملی امروز ما دنباله ی فرهنگ پار و پیرار ما است. آیا میتوانیم بدون آشنایی با پیشینه ی مردم سرزمین خود، و شیوه زندگی آنها، و فراز و فرود و پیچوتابی که در اداره کردن سرزمین خود داشته اند، رفتار امروز فردی و جمعی خودمان را واکاوی و شناسایی کنیم تا در کاربرد شیوه های مدیریتی موفق باشیم؟ کمتر مدیری نیاز به دانستن تاریخ را انکار میکند اما کمتر مدیری تاریخ را به درستی خوانده است یا وقت لازم برای خواندن آن را دارد. یک علت این کاستی بزرگ را باید در شیوه ی تاریخ نگاری جستوجو کرد. تا آنگاه که تاریخ به صورت زنجیرهای از رویدادهای تلخ و شیرین و سرگذشت دودمان ها و جنگ ها روایت شود، خواندن آن ارزش چندانی به بار نمی آورد و چه بسا ما را به نتایج و داوری نادرست برساند. هنگامی میتوانیم تاریخ را ژرفتر و سریعتر بیاموزیم و نتایج پربارتر بگیریم که آنرا به صورت شبکه ای ساختارمند، معنادار، و دینامیک ببینیم و پیوندهای آشکار و نهان میان رویدادها را یکجا در نظر آوریم و آنگاه با نگرشی سیستمی به واکاوی آن بپردازیم و به فراخور روزگار خود از آن پند بگیریم. این کتاب برای فراهم آوردن چنین امکانی تالیف شده است

بیشتر بدانید…

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

پاسخی بگذارید