آشنایی با ارکان بازار اوراق بهادار[taliem.ir]

آشنایی با ارکان بازار اوراق بهادار

چکیده

به دنبال تحولات اقتصادي و اجتماعی دهه 1340و شروع حرکت اقتصاد ایران به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار و افزایش فعالیت هاي صنعتی در آن دوره که تامین مالی آن بدون شک نیازمند بازارها و ابزارهاي جدید بود، ایجاد بورس اوراق بهادار در دستور کار قرار گرفت و قانون تاسیس آن در اردیبهشت 1345به تصویب مجلس شوراي ملی رسید و پس از آن، بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از ابزارهاي متکی به نظام بازار آزاد با هدف تشویق بخش خصوصی در اقتصاد ایران تاسیس شد و از بهمن ماه 1346فعالیت خود را با پذیرش سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و اوراق قرضه عباسآباد به طور رسمی آغاز کرد. بورس اوراق بهادار تهران تا سال 1384در چارچوب تعیین شده در قانون مزبور فعالیت کرد، در این ساختار، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران به عنوان تنها رکن اجرایی، با شخصیت حقوقی مستقل غیر انتفاعی، مسؤولیت اداره بورس را به عهده داشت. این سازمان را هیئت مدیره ي هفت نفره اي اداره می کرد که توسط مجمع عمومی اعضا انتخاب میشدند. هیئت مدیره هم دبیرکل را به عنوان بالاترین مقام اجرایی بورس انتخاب میکرد. نظارت بر فعالیت سازمان کارگزاران بورس تهران هم بر عهده شوراي بورس، به عنوان بالاترین رکن تصمیم گیري و مسؤول و ناظر حسن اجراي قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، قرار داشت.

مقدمه

قانون تاسیس بورس اوراق بهادار، در سال 1384و با توجه به عدم توان پاسخ گویی به نیازهاي جدید بازار اوراق بهادار، مورد بازنگري قرار گرفت و در آذرماه همان سال، قانون بازار اوراق بهادار به تصویب مجلس شوراي اسلامی رسید. ارکان تشکیل بازار اوراق بهادار در قانون جدید عبارتند از: الف) شوراي عالی بورس و اوراق بهادار این شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست کلان و خط مشی بازار در قالب سیاست هاي کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط و همچنین اتخاذ تدابیر لازم براي ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجراي قانون بازار اوراق بهادار از مهمترین وظایف آن است.

ABSTRACT

Following the economic and social changes of the 1340s and the beginning of the Iranian economy’s move towards a market-driven economy and increasing industrial activity at that time, whose financing undoubtedly required new markets and instruments, the creation of a stock exchange was on the agenda, and the law Its establishment in April of 1345 was approved by the National Assembly and after that the Tehran Stock Exchange was established as one of the instruments based on the free market system with the aim of encouraging the private sector in the Iranian economy. Since February, 1346, it has been activated by accepting the Bank’s shares Industrial and Mineral Development of Iran, Pars Oil Company, Government Bonds, Treasury Documents and The official bonds of Abbas Abad began. The Tehran Stock Exchange (TSE) operated in the framework of the above mentioned law by the year 2005. In this structure, the Tehran Stock Exchange brokers’ organization was the sole executive body with a non-profit legal personality responsible for the stock exchange. The organization was run by a seven-member board elected by the General Assembly. The board chose the secretary general as the highest executive of the stock exchange. Supervision of the activities of the Tehran Stock Exchange brokers was also the responsibility of the Stock Exchange, as the highest decision maker and responsible for supervising the implementation of the Securities Exchange Act.

INTRODUCTION

The Stock Exchange Law was revised in 2005 due to the inability to meet the new requirements of the securities market, and the law on the securities market passed by the Islamic Consultative Assembly in December of that year. The foundations for the formation of the securities market in the new law are: a) Supreme Council of Securities and Securities This council is the highest pillar of the securities market, adopting macroeconomic policy and market policy in the form of general policy of the system and the relevant laws and regulations, as well as adopting measures. It is one of the most important tasks for the organization and development of the securities market and the implementation of high-level supervision over the implementation of the securities market law.

Year: 2016

Publisher : Securities Exchange Organization

By : Securities Exchange Organization

File Information: Persian Language/ 4 Page / size: 153 KB

Download

سال : 1395

ناشر : سازمان اوراق بهادر بورس

کاری از : سازمان اوراق بهادر بورس

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 4 صفحه / حجم : KB 153

لینک دانلود

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید