محصولات

خانه مقالات-Article مقالات مدیریت-Management Articles Research on the Application of Geographic Information System in Tourism Management
Research on the Application of Geographic Information[taliem.ir]

Research on the Application of Geographic Information System in Tourism Management

رایگان!

The 21st century is the era of information economy. With economic development and social progress,  people’s material and cultural standard of living continues to improve and leisure time continues to increase, tourism has become increasingly popular as a kind of leisure way. The geographic information system applied to tourism management is the preferred platform of tourism information. On the basis of introducing the  concepts of Geographic Information System (GIS) and Travel Geographic Information System (TGIS), this paper illustrates the role that the geographic information system plays in tourism management. Tourism has a strong geographical attributes. And GIS itself is information system offering services to geographic research and decision-making, which can play a role in tourism management. In particular, possessing the functions, such as data collection, storage, processing, spatial analysis and so on, GIS directly provides services for tourism management. The roles of GIS in tourism management are mainly in the following areas: conducting tourism information management; being able to produce a comprehensive thematic map. The paper  analyzes the existing problems of GIS applications in tourism management. Take a panoramic view of the current technology and management system, the key technology and problems to establish TGIS are: the construction of tourism geographic information database; the establishment of data structure and the data model; the design of Tourism Geographic Information Database System. The essay also proposes the development prospects of the combination of GIS with new information technologies. GIS applied in Tourism Management has played a significant role. At the same time, it should be noted that information technology continuously changes, GIS applied in tourism management also need to improve according to the  evelopment of information technology to adapt to the information technology development. 

توضیحات محصول

ABSTRACT

The 21st century is the era of information economy. With economic development and social progress,  people’s material and cultural standard of living continues to improve and leisure time continues to increase, tourism has become increasingly popular as a kind of leisure way. The geographic information system applied to tourism management is the preferred platform of tourism information. On the basis of introducing the  concepts of Geographic Information System (GIS) and Travel Geographic Information System (TGIS), this paper illustrates the role that the geographic information system plays in tourism management. Tourism has a strong geographical attributes. And GIS itself is information system offering services to geographic research and decision-making, which can play a role in tourism management. In particular, possessing the functions, such as data collection, storage, processing, spatial analysis and so on, GIS directly provides services for tourism management. The roles of GIS in tourism management are mainly in the following areas: conducting tourism information management; being able to produce a comprehensive thematic map. The paper  analyzes the existing problems of GIS applications in tourism management. Take a panoramic view of the current technology and management system, the key technology and problems to establish TGIS are: the construction of tourism geographic information database; the establishment of data structure and the data model; the design of Tourism Geographic Information Database System. The essay also proposes the development prospects of the combination of GIS with new information technologies. GIS applied in Tourism
Management has played a significant role. At the same time, it should be noted that information technology
continuously changes, GIS applied in tourism management also need to improve according to the  evelopment of information technology to adapt to the information technology development. 

INTRODUCTION

The 21st century is the era of information economy. It is not the capital but the information knowledge plays a decisive role in the information society. With economic development and social progress, people’s material and cultural standard of living continues to improve and leisure time continues to increase, tourism has  become increasingly popular as a kind of leisure way. The number of tourists steadily increases. On the one hand, it promotes the vigorous development of tourism; on the other hand, it also brings new challenges to the traditional tourism management. There is the urgent need to improve management efficiency and  modernization of industry standards. 

چکیده

قرن بیست و یکم دوران اقتصاد اطلاعات است. با پیشرفت اقتصادی و پیشرفت اجتماعی، سطح زندگی مردم و مواد فرهنگی همچنان بهبود می یابد و اوقات فراغت همچنان افزایش می یابد، گردشگری به عنوان نوعی از روش های اوقات فراغت تبدیل شده است. سیستم اطلاعات جغرافیایی برای مدیریت گردشگری، پلت فرم ترجیحی اطلاعات گردشگری است. بر اساس معرفی مفاهیم سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی مسافرتی (TGIS)، این مقاله نشان دهنده نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت گردشگری است. گردشگری دارای ویژگی های جغرافیایی قوی است. و GIS خود سیستم اطلاعاتی ارائه خدمات به تحقیق و تصمیم گیری جغرافیایی است که می تواند نقش مهمی در مدیریت گردشگری داشته باشد. به طور خاص، داشتن توابع، مانند جمع آوری داده ها، ذخیره سازی، پردازش، تجزیه و تحلیل فضایی و غیره، GIS به طور مستقیم خدمات مدیریت گردشگری را فراهم می کند. نقش GIS در مدیریت گردشگری عمدتا در زمینه های زیر است: مدیریت اطلاعات گردشگری؛ قادر به تولید نقشه جامع موضوعی است. این مقاله مشکلات موجود در برنامه های کاربردی GIS در مدیریت گردشگری را تحلیل می کند. دیدگاه پانوراما از فناوری فعلی و سیستم مدیریت، فن آوری کلیدی و مشکلات ایجاد TGIS: ساخت پایگاه اطلاعات جغرافیایی گردشگری؛ ایجاد ساختار داده و مدل داده؛ طراحی سیستم گردش اطلاعات جغرافیایی گردشگری. این مقاله همچنین چشم انداز توسعه ترکیبی GIS با فن آوری های اطلاعات جدید را پیشنهاد می دهد. GIS اعمال شده در مدیریت گردشگری نقش مهمی ایفا کرده است. در عین حال باید توجه داشت که فناوری اطلاعات به طور مداوم تغییر می کند، GIS اعمال شده در مدیریت گردشگری نیز باید با توجه به توسعه فناوری اطلاعات برای انطباق با توسعه فناوری اطلاعات بهبود یابد.

مقدمه

قرن بیست و یکم دوران اقتصاد اطلاعات است. این سرمایه نیست، اما دانش اطلاعات نقش تعیین کننده ای در جامعه اطلاعاتی دارد. با پیشرفت اقتصادی و پیشرفت اجتماعی، سطح زندگی مردم و مواد فرهنگی همچنان بهبود می یابد و اوقات فراغت همچنان افزایش می یابد، گردشگری به عنوان نوعی از روش های اوقات فراغت تبدیل شده است. تعداد گردشگران به طور پیوسته افزایش می یابد. از یک طرف، آن را ترویج توسعه شدید از گردشگری؛ از سوی دیگر، چالش های جدیدی نیز برای مدیریت گردشگری سنتی به ارمغان می آورد. نیاز فوری به بهبود بهره وری مدیریت و مدرنیزه کردن استانداردهای صنعتی وجود دارد.

Year: 2012

Publisher : ELSEVIER

By :  Wei Wei

File Information: English Language/ 6 Page / size: 133 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1391

ناشر : ELSEVIER

کاری از :  Wei Wei

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / 6 صفحه / حجم : KB 133

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

دیدگاه‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “Research on the Application of Geographic Information System in Tourism Management”